Referat

mandag den 17. september 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden.
  • Referat fra mødet den 20. august 2018

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 17-09-2018

  Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

  Samtlige medlemmer var tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  ”Bordet rundt” status på samarbejdet med Ældre Sagen i de 5 lokalområder:

  1. Aabenraa
  2. Bov
  3. Lundtoft
  4. Rødekro
  5. Tinglev

  Beslutning Seniorrådet den 17-09-2018

  Der holdes møder i lokalområderne iht. nedenstående:

  • Aabenraa lokalområde – den 27. september
  • Rødekro lokalområde – den 9. oktober
  • Lundtoft lokalområde – den 26. september
  • Bov lokalområde – den 29. oktober
  • Tinglev lokalområde – uafklaret

  Der gøres på møderne opmærksom på kommende arrangementer /tiltag i Seniorrådet regi – såsom:

  • § 79 dialogmøde i Byrådssalen Aabenraa den 24. oktober (tilmeldingsfrist 12. oktober).
  • Seniorrådets årsmøde i Tinglev den 30. oktober.
  • Frist for ansøgninger om puljemidler iht. Servicelovens § 79 er den 1. november.
  • Seniorrådets musikarrangement i Grænsehallerne den 14. november (tilmeldingsfrist uge 43).
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på planlægning af Seniorrådets årsmøde den 30. oktober 2018 i Tinglev.

  • Valg af sang (der vælges blandt de medbragte forslag).

  • Det endelige program er fastlagt som følger:

  Tidspunkt

  Aktivitet

  Aktør

  14:00 - 15:00

  Velkomst

  Fællessang

  Årsberetning

  Samarbejdet med
  Ældre Sagens lokal afdelinger

  Orientering fra underudvalgene

  Hanne Larsen

  Hanne Larsen

  Hanne Larsen


  Formændene for de 5 underudvalg

  15:00 – 15:30

  Pause

  15:30 – 16:45

  Indlæg: Kommunens demensstrategi og -handleplaner

  Anni Oksen

  16:45 – 17:00

  Debat + afslutning

  Beslutning Seniorrådet den 17-09-2018

  Program for arrangementet blev gennemgået og godkendt.

  Der blev gjort opmærksom på at angivne tidspunkter  i programmet er vejledende, og at de ikke vil fremgå af annoncering m.v.

  Blandt de medbragte sange faldt valget på ”Dagen i dag er din min ven…”. Sekretariatet sørger for opsætning og kopiering.

  Løbesedler til ophæng forskellige steder forud for arrangementet vil blive uddelt på seniorrådets møde den 8. oktober.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på musikarrangementet i Grænsehallerne onsdag den 14. november 2018 herunder afklaring ift. nedenstående punkter:

  • Fastlæggelse af tilmeldingsperiode og metode(r).
   Tilmeldingshold: Finngerd, Nis og Hans Christian.
  • Fastlæggelse af  mødetidspunkt og fordeling af praktiske opgaver på dagen.
   Aktivitetshold: Christa, Lise, Nis og Torben.
  • Andet

  Beslutning Seniorrådet den 17-09-2018

  Det blev besluttet, at tilmeldinger kan ske pr. telefon eller e-mail til Finngerd, Nis og Hans Christian på alle hverdage i uge 43 i tidsrummet kl. 15:00 – 17:00.

  Sekretariatet udarbejder annonce med bl.a. telefonnumre,  mailadresser og tilmeldingsfrist. Annoncen indrykkes i relevante distriktsblade i ugerne 42 + 43, mens ”Nyt fra din kommune” i Aabenraa Ugeavis tillige benyttes i uge 43. Af annoncen skal det fremgå, at pris på 50 kr. alene er til dækning af udgifter til kaffe og kage, og at der kun kan betales med kontanter på dagen.

  Aktivitetsholdets 4 medlemmer mødes på dagen kl. 12:00 Grænsehallerne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på det foreløbige regnskab for 2018.

  • Konklusion på formandens deltagelse i Kommunale ejendommes arbejdsgruppe vedr. ”Ny Grønningen” – det kommende nye plejehjem i Tinglev.

  • Afgørelse i sag hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar:

  o Sag 18/7821 – Økonomiudvalgets beslutning af 22. august 2018 – ”Indførelse af tidsbestilling ved Aabenraa Borgerservice”.

  • Invitation fra Videnscenter for Værdig Ældrepleje til temadag om livskvalitet i ældreplejen – 2. november i Middelfart (fælles tilmelding).
  • Invitation fra Danske Ældreråd til ældrepolitisk konference den 15. november i Vejle. Pris pr. deltager 1.100 kr. (fælles tilmelding).
  • Henvendelse fra Ældre Sagens formand for Koordinationsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget.
  • Forespørgsel fra formanden for Regionsældrerådet om betaling for ”akutpladser”.
  • Institutionsbesøg: SRC, Funkevej 9a i Rødekro den 25. september kl 10.

  Beslutning Seniorrådet den 17-09-2018

  Det konstateredes, at der er fin balance i regnskabet.

  Hanne Larsen redegjorde for de mange forskelligartede ideoplæg, der er et resultat af en arbejdsgruppes indsats i relation til opførelsen af et nyt plejehjem i Tinglev.

  Beslutningen ift. høringssag blev taget til efterretning.

  Torben Enevoldsen tilmeldes arrangementet i Middelfart den 2. november.

  Der er ingen interessere for at deltage i den ældrepolitiske konference i Vejle den 15. november.

  Henvendelsen fra Ældre Sagens formand samt forespørgsel fra formanden for Regionsældrerådet blev drøftet og taget til efterretning.

  Institutionsbesøget hos SRC gennemføres som planlagt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.
   Uddrag fra mødet den 4. september.
  2. Bygge- og boligudvalg.
  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice.
  4. Bladudvalg.
   Deadline for materialer til november udgaven af Ruden er den 1. oktober 2018.
  5. § 79 udvalg.
   Tilmeldingsfristen for Social- og Sundhedsudvalgets dialogmøde er den 12. oktober.
   Dagsorden for mødet vedhæftes.

  Beslutning Seniorrådet den 17-09-2018

  1. Udvalgsformanden oplyste, at der følges op på status for samarbejdet med Sydtrafik og Flextrafik .

   Bruger-/pårørenderådene på de kommunale  plejehjem opfordres til at være opmærksomme på og indrapportere  mangelfulde og dårlige adgangsforhold på de forskellige matrikler. Formanden gjorde tillige opmærksom på også at rapportere dårlige forhold på offentlige fortove, pladser o.lign.

   Arbejdet med etablering af en dialog med DSB angående anvendelse af  rejsekortet er indtil videre udsat.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Formanden opfordrede udvalget til snarest at tage kontakt til lederen af Mad & Måltider – Randi Bendix Mortensen for at få belyst en række forhold omkring bl.a. underernærning blandt ældre medborgere.

  4. Taget til efterretning.

  5. Taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra de 3 deltagere på Danske Ældreråds dialogmøde med ældreminister Thyra Frank den 25. juni 2018.

  Beslutning Seniorrådet den 17-09-2018

  Lise Christensen oplyste, at mødet primært havde resulteret i en række gode inputs og inspiration fra andre deltagende ældre-/seniorråd.

  Der blev orienteret fra møder i bruger-/pårørenderåd iht. nedenstående:

  • Riseparken – den 22. august
  • Plejehjemmet Lergården – den 23. august
  • Plejehjemmet Birkelund – den 4. september
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Orientering: Projekt spisevenner

  10. december (RBM)

  Besøg på Rise Parken + demens daghjem

  2019

  Besøg på Lergården

  Besøg på Kirketoften

  Besøg på Grønnegården

  Besøg på Plejehjem Bovrup

  Besøg på Grønningen

  Besøg på Birkelund

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Besøg på Enggården

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Besøg på TOF

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

  Besøg på Aktivitetscenter Valdemarshus

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  Besøg på en sygeplejeklinik

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Orientering om visitering til plejehjem (kval.standard for plejeboliger)

  Orientering om Akutfunktionen

  Orientering om projekt “I sikre hænder”

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  (BEI)

  Økonomi på plejehjem

  (Lis Petersen  & Susanne Jessen Petersen)

  Orientering om Forebyggende hjemmebesøg

  (TITI)

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 17-09-2018

  Da Seniorrådet i de kommende måneder har mange ekstraordinære  aktiviteter på programmet, iværksættes og planlægges der ikke flere besøg i indeværende år.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Jf. Seniorrådets beslutning til dagsordenpunkt 6 på mødet den 20. august 2018 behandles tidligere fremlagt indstilling fra Jens-Christian Ingwersen: ”at Seniorrådet og andre interesserede organer (fx Handicaprådet) tages med på råd, inden velfærdsteknologi implementeres”.

  Beslutning Seniorrådet den 17-09-2018

  Hanne Larsen understregede Seniorrådets rolle som et rådgivende organ vs. deltagelse i den egentlige sagsbehandling.

  Jens-Christian Ingwersen erklærer, at Seniorrådet via det seneste høringssvar klart har tilkendegivet sine holdninger, hvorfor sagen nu kan afsluttes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20164, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Social & Sundhed har i samarbejde med Højskolen Østersøen ansøgt om midler fra Sundhedsstyrelsens demenspulje til projektet ”Fleksible aflastningstilbud udenfor hjemmet til hjemmeboende borgere med demens, så de bliver inkluderet i samfundet, og som støtter op om de pårørendes indsats”.

  Sundhedsstyrelsen har bevilget 1,915 mio. kr. til brug i en projektperiode fra d. 01.10.2018 og 31.12.2019.

  Med dette projekt vil Social & Sundhed udvikle fleksible aflastningstilbud, som også sikrer fortsat inklusion i samfundet.

  Projektet, som understøtter indsats nummer seks i Demensstrategien, vil øge livskvalitet hos borgere med demens og deres pårørende med udgangspunkt i fælles aktiviteter og inddragelse i civilsamfundet via lokale partnerskaber.

  Projektet består af to delprojekter:

  ”Aktiv Højskole”

  Formålet med dette tilbud er at udvikle et aktivt og målrettet højskoletilbud til borgere med demens og deres pårørende, som kan inspirere og skabe energi hos deltagerne og medvirke til, at de oplever en øget livskvalitet og i højere grad bliver trygge ved at deltage i andre sociale aktiviteter i hverdagen efter opholdet.

  Der vil være tale om forskellige aktiviteter, f.eks. sang, motion og kreative værksteder, kulturelle aktiviteter og udflugter i lokalområdet, gåture med naturvejleder i skoven, mad og måltider som social aktivitet, gå til foredrag, osv., med fokus på etablering af nye relationer, både for pårørende og borgere med demens.

  ”Aktiv liv med demens” (aflastning udenfor hjemmet)

  Yngre borgere med demens og borgere med demens i tidlig stadie får støtte til at deltage i foreningsaktiviteter og sociale aktiviteter. Med dette tilbud vil de få støtte til aktiviteter, som tidligere har været en naturlig del af deres liv, men som de nu ikke mere magter pga. deres demens.

  Tilbuddet er individuelt eller i grupper alt efter, hvad den enkelte borger ønsker og formår, f.eks. fitness, løb, naturmotion, se fodboldkamp, kulturelle oplevelser osv.. Med dette tilbud forebygges ensomhed og isolation og samtidig styrkes og vedligeholdes den fysiske formåen samt forebygge livsstilssygdomme hos borgere med demens. Det vil ske i rammer hvorfra de har tidligere erfaring.

  Det nye i projektet er, at højskolens, idrætsforeningers, frivilliges og kommunales kræfter og erfaringer kobles sammen på en innovativ måde til glæde for borgere med demens og pårørende. De frivillige i foreningslivet vil blive tilbudt uddannelse og rådgivning, således at de føler sig bedre klædt på til at kunne inkludere borgere med demens. Og at de frivillige modtager en uddannelse i samvær med demensramte samt modtager opfølgning og sparring.

  Projektets samlede budget er 2,599 mio. kr., hvor af 2,455 mio. kr. var ansøgt fra demenspuljen og 0,144 mio. kr. er egen finansiering.

  Sundhedsstyrelsen har bevilget tilskud på i alt 1,915 mio. kr., og derfor har forvaltningen igangsæt afklaring af projektets økonomi; herunder restfinansiering.

  Tilskuddet til projektet er således i 2018 0,843 mio. kr. og i 2019 på 1.073 mio. kr. og forudsætter bevillingen optagelse på finansloven det enkelte finansår. Der vil blive udsendt særskilt tilsagnsskrivelse hvert år, når finansloven er vedtaget for det enkelte år.

  Social & Sundhed har fået afslag på ansøgning om puljemidler fra demenspuljen ”Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner”.

  Anni Oksen, afdelingschef for Ældre & Handicap, deltager ved sagens behandling med henblik på besvarelse af eventuelle spørgsmål.

  Beslutning Seniorrådet den 17-09-2018

  Seniorrådet kan klart bifalde de beskrevne tiltag på demensområdet, og takker Anni Oksen for en glimrende orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40966, Sagsinitialer: taa

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om status på frikommuneforsøget ”teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg til borgere, der ikke kan give samtykke”.

  Økonomiudvalget godkendte d. 15. marts 2016, at Aabenraa Kommune i form af Social- og Sundhedsudvalget indtrådte i frikommuneforsøgsarbejdet. Udvalget blev den 2. november 2016 orienteret om, at Aabenraa Kommune indgik i udarbejdelse af en række konkrete frikommuneforsøg.

  Dette forsøg giver os mulighed for at afprøve teknologiske hjælpemidler hos borgere fra det specialiserede socialområde og fra ældreområdet, som har betydeligt nedsat psykisk funktionsevne og ophold i botilbud. Forsøget finder sted på Hjernecenter Syd, Autismecenter Syd samt Plejehjemmet Rønshave, da vurderingen er, at størstedelen af målgruppen befinder sig der.

  På opfordring fra Aabenraa Kommune er forsøget udvidet til også at omfatte borgere, hvor Aabenraa Kommune er opholdskommune, men hvor anden kommune er handlekommune. Begrundelsen er, at de solgte pladser i Hjernecenter Syd og Autismecenter Syd til andre kommuner vedrører særlig sårbare borgere, som vurderes til at kunne drage nytte af teknologiske hjælpemidler.

  Formålet med forsøget er at undersøge effekten på borgeres livskvalitet, frihed og privatliv, de pårørendes tryghed, personalets arbejdsmiljø samt generel ressourceoptimering, hvis der fjernes nogle barrierer for anvendelse af teknologiske hjælpemidler.

  Forsøget bygger på en tese om, at overvågning ved personales fysiske tilstedeværelse kan være mere indgribende i den personlige frihed, retten til et privatliv og livskvalitet, end anvendelse af f.eks. alarmer, pejlesystemer og kameraer.

  Da målgruppen i forsøget ikke kan give informeret samtykke til deltagelse, sidestilles forsøget med en magtanvendelse, og en ansøgning om en borgers deltagelse i forsøget sagsbehandles på lignende måde, som Aabenraa Kommune i dag sagsbehandler magtanvendelser. Det betyder, at før en teknologi tages i brug, skal en ansøgning udarbejdes og godkendes.

  Pårørende/værge skal inddrages på det tidspunkt, hvor personalet i botilbuddet overvejer om brug af et teknologisk hjælpemiddel kunne gøre en forskel for borgeren frem for de metoder, der tidligere har været anvendt.

  Efter dialog med ledelsen og medarbejdere er vurderingen, at ca. 17 borgere kan indgå i forsøget. Der tegner sig et billede af, at døralarmer og GPS efterspørges i forhold til borgere med autisme og udviklingshæmning samt borgere med demens, som er til fare for sig selv, når de forlader deres bolig. Natlige tilsyn via korte ”kig ind” over videoløsning efterspørges hos borgere med multiple handicaps for ikke at forstyrre deres nattesøvn og for bedre at kunne imødekomme deres individuelle behov.

  Aabenraa Kommune er ansvarlig for at sikre, at medarbejdere og ledere får de nødvendige kompetencer både i forhold til de konkrete teknologier og i forhold til frikommuneloven og dens konsekvenser.

  Evaluering af projektet udarbejdes i samarbejde med VIVE. Både pårørende, medarbejdere og ledelsen vil blive inddraget i evalueringen, som foreligger ultimo 2020.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering deltager ved sagens behandling med henblik på besvarelse af eventuelle spørgsmål.

  Beslutning Seniorrådet den 17-09-2018

  Seniorrådet takker for en fyldestgørende orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Beslutning Seniorrådet den 17-09-2018

  Afdelingschef Bjarne Ipsen orienterede kort om status vedr. tryghedsboliger ved Rise Parken.