Referat

mandag den 8. oktober 2018 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden.
  • Referat fra mødet den 17. september 2018

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 08-10-2018

  Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger.

  Der forelå afbud fra: Torben Enevoldsen og Jens-Christian Ingwersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  ”Bordet rundt” – status på samarbejdet med Ældre Sagen i de 5 lokalområder:

  1. Aabenraa

  2. Bov

  3. Lundtoft

  4. Rødekro

  5. Tinglev

  Beslutning Seniorrådet den 08-10-2018

  Der blev refereret fra de afholdte møder – der henvises i øvrigt til fremsendte referater fra afholdte møder i de enkelte lokalområder.

  Der er planlagt kommende møder iht. nedenstående:

  • Aabenraa: 7. marts 2019
  • Bov: Ultimo oktober
  • Lundtoft: 20. februar 2019
  • Rødekro: 9. oktober + 14. maj 2019
  • Tinglev: Dato foreligger ikke
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Uddeling af løbesedler til ophæng samt sang til omdeling på årsmødet.

  Eventuelt.

  Beslutning Seniorrådet den 08-10-2018

  Løbesedler blev uddelt.

  Formanden fik overrakt sange til mødet.

  Sekretariatet producerer og foranlediger indrykning af annonce i uge 42 i flg. medier:

   • Aabenraa Ugeavis
   • Bov Avis
   • Tinglev Ugeblad

  Til uge 43 udarbejdes der tillige en informationstekst , der offentliggøres under ”Aabenraa Kommune informerer” i Aabenraa Ugeavis.

  Hanne Larsen udarbejder/sender pressemeddelelse til relevante medier i uge 43.

  Sekretariatet clearer med Anni Oksen, hvad hun har brug for at tekniske hjælpemidler ifm. fremlæggelsen af sit indlæg på mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på forberedelserne til arrangementet.

  Beslutning Seniorrådet den 08-10-2018

  Sekretariatet udarbejder annonce til indrykning i ugerne 42 og 43 i flg. medier:

  • Aabenraa Ugeavis
  • Bov Avis
  • Tinglev ugeblad

  Af annoncen skal bl.a. fremgå:

  • Fakta om arrangementet = dato, klokkeslæt, sted, optrædende o.lign.
  • Tilmeldingsperiode =  22.–26. oktober i tidsrummet kl. 15–17.
  • Tilmeldingsansvarlige med angivelse af telefon nummer og mail adresse = Hans Christian, Nis og Finngerd.
  • Betaling på 50 kr. kontant ved indgangen til arrangementet.

  Sekretariatet udarbejder tillige informationstekst til ”Aabenraa Kommune informerer” i uge 43.

  Hanne Larsen laver/sender pressemeddelelse til relevante medier i uge 43.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på det foreløbige regnskab for 2018 (kvartalsregnskab omdeles på mødet).

   Medbring køresedler til afregning.

  • Evaluering af institutionsbesøget på SRC.

  Beslutning Seniorrådet den 08-10-2018

  Det foreløbige regnskab blev taget til efterretning.

  Besøget på SRC vurderes som yderst informativ og som, helhed fik rådets medlemmer et godt og positivt indtryk.

  Formanden orienterede  (uden for dagsorden) om sin deltagelse i Danske Ældreråds temadag i Fåborg den 26. september. Plancher fra mødet tilstilles rådets medlemmer pr. mail.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  • Udvalg for trafik og byplanlægning.

  • Bygge- og boligudvalg.

  • Udvalg for sundhed, miljø og madservice.

  • Bladudvalg.
   Redaktionsmøde den 15. oktober 2018.

  • § 79 udvalg

  Husk tilmelding til dialogmødet den 24. oktober 2018!

  Beslutning Seniorrådet den 08-10-2018

  • Udvalget for trafik og byplanlægning er i færd med at aftale et besøg af 1 times varighed med DSB, hvor der skal orienteres nærmere om rejsekortet. Besøget planlægges til Seniorrådets møde i november.

   Der er planer for et møde med DSB, Banestyrelsen, Borgmesteren, Handicaprådet m.fl. hvor Rødekro station skal besigtiges og forholdene drøftes.

  • Bygge- og boligudvalget havde intet at berette.

  • Udvalget for Sundhed, miljø og madservice oplyste, at Torben Enevoldsen er udpeget som formand. Udvalget holder sit første møde onsdag den 10. oktober.

  • Seniorrådet tilkendegav at det kunne være givtigt med en artikel i Ruden om ”Rekruttering af medlemmer til bruger-/pårørenderådene på kommunens plejehjem”. Redaktionen arbejder videre med ideen.

  • § 79 udvalget behandler indkomne ansøgninger mandag den 12. november kl. 10-12. Sekretariatet har i den forbindelse booket lokale 131 (underetagen).
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådets medlemmer orienterede iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 08-10-2018

  Der blev orienteret fra møder i bruger-/pårørenderådene iht. nedenstående:

  • Plejehjemmet Kirketoften den 12. september.
   Næste møde er planlagt til den 23. november.

  • Plejehjemmet Bovrup den 19. september.
   Næste møde er planlagt til den 30. oktober.

  • Plejehjemmet Grønning debn 25. september.
   Næste møde er planlagt til den 16. januar 2019.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Orientering: Projekt spisevenner

  10. december (RBM)

  Besøg på TOF

  November/december

  Besøg på Rise Parken + demens daghjem

  2019

  Besøg på Lergården

  Besøg på Kirketoften

  Besøg på Grønnegården

  Besøg på Plejehjem Bovrup

  Besøg på Grønningen

  Besøg på Birkelund

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Besøg på Enggården

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

  Besøg på Aktivitetscenter Valdemarshus

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  Besøg på en sygeplejeklinik

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Orientering om visitering til plejehjem (kval.standard for plejeboliger)

  Orientering om Akutfunktionen

  Orientering om projekt “I sikre hænder”

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  (BEI)

  Økonomi på plejehjem

  (Lis Petersen & Susanne Jessen Petersen)

  Orientering om Forebyggende hjemmebesøg

  (TITI)

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 08-10-2018

  Seniorrådet ønsker at opprioritere et kommende institutionsbesøg hos Træning & Forebyggelse, således at dette bliver det næste sted rådet besøger. Sekretariatet tager kontakt til TOF mhp. etablering af en aftale.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Seniorrådet den 08-10-2018

  Seniorrådets næste møde flyttes fra mandag den 12. november til mandag den 19. november. Mødetidspunktet ændres tillige til kl. 9:00. Lokalet er uændret 425.

  Forslag til mødekalender for 2019 blev omdelt – og drøftes mhp. ændringer/godkendelse på november mødet. Af hensyn til de fraværende medlemmer sendes forslaget ud med nærværende referat.

  Der gøres opmærksom på at der kun kan bestilles sort
  toner til printere.

  Booking af lokaler til underudvalgenes møder på rådhuset skal videst muligt ske 3-4 uger forud for mødet – ellers kan der ikke garanteres et ledigt lokale.

  Seniorrådets juleafslutning finder sted i forlængelse af det ordinære rådsmøde den 10. december i lokale 425.