Referat

mandag den 19. november 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden.

  • Referat fra mødet den 8. oktober 2018.

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 19-11-2018

  Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

  Der forelå afbud fra: Hanne Priess Larsen og Torben Enevoldsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse med formanden for Social- og Sundhedsudvalget Karsten Meyer Olesen på dialogmødet

  mandag den 26. november kl. 14:00 i lokale 425 på rådhuset.

  I dialogmødet deltager også næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Bent Sørensen og sekretariatsleder Tommy Svendsen, der fungerer som sekretær.

  Beslutning Seniorrådet den 19-11-2018

  Seniorrådet ønsker på mødet at drøfte nedenstående punkter med formandsskabet for Social- og Sundhedsudvalget.

  1. Garantiventelisten til plejeboliger.
  Der er p.t. 11 borgere på garantiventelisten. Hvis man eventuelt fraregner etablering af 4 midlertidige pladser på Enggården, hvilke tilbud får de resterende 7 borgere indenfor garantien?

  2. Seniorrådets budget for 2019.
  Er Seniorrådets budget for 2019 uændret i forhold til budgettet for 2018.

  3. Døgnaflastningspladser.
  Hvor kan man tilbyde døgnaflastningspladser, og hvor mange er til demente?

  4. Hjemkomst fra sygehus om natten.
  Hvordan håndterer hjemmeplejen hjemkomst fra sygehus om natten med Flextrafik?

  5. Status på forbrug af klippekortsordninger.

  6. Eventuelt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  ”Bordet rundt” – status på samarbejdet med Ældre Sagen i de 5 lokale områder:

  • Aabenraa

  • Bov (fra mødet i oktober)

  • Lundtoft

  • Rødekro (fra mødet i oktober)

  • Tinglev (fra mødet i oktober)

  Beslutning Seniorrådet den 19-11-2018

  Der blev orienteret kort fra de seneste møder i hhv.

  • Bov
  • Rødekro
  • Tinglev

  Der er aftalt følgende datoer for næste møde iht. nedenstående:

  • Aabenraa – 7. marts
  • Bov – 27. maj
  • Lundtoft – 20. februar
  • Rødekro – 14. maj
  • Tinglev – uafklaret
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Evaluering af Seniorrådets årsmøde 2018 i Borgerhuset Tinglev den 30. oktober 2018.

  Beslutning Seniorrådet den 19-11-2018

  Med ca. 30 fremmødte ud over Seniorrådets medlemmer vurderes deltagerantallet at være skuffende lavt. Ligeledes vurderes programmet i år at være for ”tyndt”, hvilket medførte en meget lang pause inden afdelingschef Anni Oksen ”gik på” med sit indlæg om demens.

  Der blev fremlagt en idé om at hvert af de 5 underudvalg hen over året arbejder med nogle temaer, der kunne være interessante at høre om på det kommende årsmøde – eksempelvis: ”adgangsforhold på Rødekro Station” eller ”Sydtrafiks rejsekort” under Udvalget for trafik og byplanlægning . Der var overordnet tilslutning til forslaget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Evaluering af Seniorrådets musikarrangement i Grænsehallerne den 14. november 2018 – v/Lise Christensen.

  Beslutning Seniorrådet den 19-11-2018

  Arrangementet kan med rette betegnes som særdeles vellykket.

  En stor tak skal lyde til Lise Christensen for hendes kæmpe arbejde med ”at stable” et så stort arrangement på benene”, samt tak alle til de rådsmedlemmer, der i kraft af deres engagerede indsats har medvirket til at skabe sådan en succes.

  Fakta for arrangementet er som følger:

  • Der kom ca. 750 deltagere.
  • Ca. 100 tilmeldte udeblev uden grund.
  • Ca. 30 deltagere meldte afbud.
  • Budgettet på 50.000 kr. ser ud til at kunne overholdes.

  Fremadrettede arrangementer:

  Det foreslås, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne søges om penge til lignende arrangementer hvert andet år – således forstået at der i forsommeren 2019 skal søges om midler til et arrangement, som skal finde sted i 2020.

  Der var enighed om, at der fremadrettet skal etableres forudbetaling ved tilmelding. Denne foranstaltning skal medvirke til at forhindre de mange udeblivelser, der belaster budgettet unødigt. En mulighed kunne være at opgaven med tilmeldinger og betaling varetages af den aktuelle hal, billetnet eller lignende.

  Pga. forskellige gener bør der ved begivenhedens start eller efter pausen henstilles til, at deltagerne videst muligt ikke forlader arrangementet, før dette er helt slut.

  Til- og frakørselsforhold til hallen skal undersøges og om muligt optimeres, så der ikke dannes ”trafikpropper”. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I henhold til aftale med Seniorrådets Trafikudvalg deltager kundeambassadør Maria Holm fra SydTrafik med en orientering om virksomhedens  transporttilbud, muligheder og informations værktøjer – herunder rejsekort o.lign.

  Beslutning Seniorrådet den 19-11-2018

  Seniorrådet fik en grundig gennemgang af stort set alle aspekter i relation til anvendelsen af rejsekortet m.m. – og der var rig lejlighed til at stille spørgsmål.

  De to kunde-ambassadører fra SydTrafik gjorde afslutningsvis opmærksom på, at de meget gerne tager ud til foreningsarrangementer og lignende for at fortælle om trafikselskabernes forskellige tilbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på det foreløbige regnskab for 2018.

  • Afgørelse i sag hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar:
   • Sag 18/17415 – Byrådets beslutning af 31. oktober 2018 – ”Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi”.

  • Godkendelse af forslag til mødekalender for 2018.
   Bemærk ændret mødetid fra 09:00 til 12:00.

  • Aftalt institutionsbesøg hos Træning & Forebyggelse, Kresten Philipsensvej 4A i Aabenraa den 11. december 2018 kl. 10:00.

  Beslutning Seniorrådet den 19-11-2018

  • Det foreløbige regnskab blev kort gennemgået taget til efterretning.
   Årsregnskab for 2018 fremlægges på januar mødet.

   Til næste møde medbringes diæt-/køresedler til afregning.
   HUSK! at der for alle møder, som har været afholdt på rådhuset, allerede er blevet registreret diætafregning – derfor må disse ikke oplyses igen. Derimod må de kørte kilometer til disse anledninger gerne anføres.

  • Byrådets beslutning blev taget til efterretning med bemærkning om, at der i beslutningen ikke er blevet taget højde for anbefalingerne i Seniorrådets høringssvar.

  • Forslag til Seniorrådets mødekalender for 2019 blev godkendt uden ændringer.

  • Sekretariatet meddeler Træning & Forebyggelse, at 10 af Seniorrådets medlemmer deltager i institutionsbesøget den 11. december 2018.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  • Udvalg for trafik og byplanlægning.
   • Mødet den 23. oktober 2018
    v/Jens-Christian Ingwersen.

  • Bygge- og boligudvalg.

  • Udvalg for sundhed, miljø og madservice
   • Mødet den 10. oktober 2018
    v/Torben Enevoldsen.

  • Bladudvalg
   Redaktionsmøde den 28. november 2018.

  • § 79 udvalg

  Status på indgåede ansøgninger og forløb.

  Beslutning Seniorrådet den 19-11-2018

  • Udvalget for trafik og byplanlægning oplyste, at de har sendt en erindringsskrivelse til Borgmesteren med henblik på en endelig afklaring af datoen for en besigtigelse af Rødekro Station sammen med forskellige interessegrupper.

  Jens-Christian Ingwersen opfordrer Seniorrådets medlemmer til at indrapportere forhold, der ligger indenfor underudvalgets regi.

  • Der forelå intet fra Bygge- og boligudvalget.

  • Det afholdte møde  i oktober var det første, og dermed et opstartsmøde for Udvalget for sundhed, miljø og madservice. Torben Enevoldsen blev på mødet udpeget til udvalgsformand. Næste møde er aftalt til februar 2019.

  Udvalgets medlemmer er nu kommet i gang med den første prøvesmagning af produkterne fra Mad & Måltider.

  • Bladudvalget holder den 28. november 2018 evalueringsmøde på Ruden 3/2018 – hvor næste udgivelse af bladet (april) også indledningsvis drøftes og planlægges.

  • §79 udvalget har pga. forskellige omstændigheder set sig nødsaget til at udskyde mødet den 12. november 2018, hvor indgåede ansøgninger skulle vurderes m.v. En ny mødedato blev fastlagt til den 4. december 2018 kl. 10-12 i lokale 123 (underetagen).
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådets medlemmer orienterede iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 19-11-2018

  Der blev orienteret fra afholdte bruger-/pårørenderådsmøder iht. nedenstående.

  • Plejehjemmet Bovrup den 30. oktober 2018 (hvervningsmøde med 20 evt. interesserede pårørende)
  • Plejehjemmet Lergården den 15. november 2018.

  Der er planlagt kommende bruger-/pårørenderådsmøder som følger:

  • Plejehjemmet Riseparken den 20. november 2018
  • Plejehjemmet Grønnegården den 20. november 2018
  • Plejehjemmet Enggården den 11. december 2018
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I henhold til Social- og Sundhedsudvalget beslutning af 7. november 2018 høres Seniorrådet i denne sag om et forslag til en revidering af Ældre- og værdighedspolitikken med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

  Byrådet er ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen forpligtet til i det første i det første år i den kommunale valgperiode at vedtage en værdighedspolitik. Kommunens første Ældre- og værdighedspolitik, der blev vedtaget af Byrådet den 27. april 2016, blev udarbejdet med input fra dialogmøder med bl.a. Seniorrådet, Bruger- og Pårørenderåd og Ældresagen.

  Fra 2018 skal der i værdighedspolitikken være en beskrivelse af, hvordan kommunen understøtter pårørende til svækkede ældre. I forslaget til revideret Ældre- og værdighedspolitik er der under temaet ”Værdighed” indarbejdet følgende:

  ”Pårørende

  Aabenraa Kommune vil arbejde aktivt for:

  • at pårørende til svækkede eller langvarigt syge ældre tilbydes sammenhængende vejledning og information om muligheder for hjælp og støtte

  • at pårørende ved behov får adgang til støttende indsats og aflastning.”

  Kommunen vægter i forvejen samarbejdet med de pårørende på ældreområdet, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved Bruger- og pårørenderåd på plejehjem og prioritering af demensdaghjem. Endvidere er samarbejdet med pårørende centralt i den nye demensstrategi og tilhørende indsatsplaner. Kommunen har allerede initiativer, der understøtter pårørende til demente; eksempelvis daghjem, klippekort til demente og demenskoordinatorer.

  Afdelingschef Bjarne Ipsen fra Visitation & Rehabilitering deltager i sagens fremlæggelse.

  Beslutning Seniorrådet den 19-11-2018

  Afdelingschef Bjarne Ipsen fra afdelingen for Visitation & Rehabilitering redegjorde for baggrunden for de foreslåede ændringer i Ældre- og værdighedspolitikken.

  Seniorrådet udarbejder et høringssvar, som senest skal være Sekretariatet i hænde onsdag morgen – den 28. november 2018.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Orientering: Projekt spisevenner

  10. december (RBM)

  Besøg på TOF

  11. december kl. 10:00

  Besøg på Plejehjemmet Riseparken & demens daghjemmet

  29. januar kl. 13:30

  Besøg på Lergården

  Besøg på Kirketoften

  Besøg på Grønnegården

  Besøg på Plejehjem Bovrup

  Besøg på Grønningen

  Besøg på Birkelund

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Besøg på Enggården

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

  Besøg på Aktivitetscenter Valdemarshus

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  Besøg på en sygeplejeklinik

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Orientering om visitering til plejehjem (kval.standard for plejeboliger)

  Orientering om Akutfunktionen

  Orientering om projekt “I sikre hænder”

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  (BEI)

  Økonomi på plejehjem

  (Lis Petersen & Susanne Jessen Petersen)

  Orientering om Forebyggende hjemmebesøg

  (TITI)

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 19-11-2018

  Elli Deele og Anne Marie Nielsen aftaler dato og klokkeslæt med ledelsen på Plejehjemmet Riseparken i forbindelse med bruger-/pårørenderådsmødet den 20. november 2018.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Juleafslutning.

  Beslutning Seniorrådet den 19-11-2018

  Årets sidste møde den 10. december 2018 starter kl. 9:00 frem til klokken 12:00, hvorefter der holdes juleafslutning i det samme mødelokale.  Sekretariatsleder Tommy G. Svendsen inviteres med til denne del af mødet.

  Der var i rådet enighed om at juleplatter foretrækkes frem for smørebrød. Sekretariatet bestiller iht. denne beslutning.