Referat

mandag den 10. december 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden.

  • Referat fra mødet den 19. november 2018.

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 10-12-2018

  Nærværende dagsorden og referat fra det seneste møde blev godkendt uden bemærkninger.

  Der forelå afbud fra:

  • Hanne Priess Larsen
  • H.C. Bock
  • Christa Greisen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Generel orientering – idet der ikke er afholdt møder i den forløbne periode.

  Beslutning Seniorrådet den 10-12-2018

  Der er planlagt kommende møder med de lokale Ældre Sags afdelinger som følger:

  · Aabenraa – 7. marts

  · Bov – 27. maj

  · Lundtoft – 20. februar

  · Rødekro – 14. maj

  · Tinglev – uafklaret

  Det aftaltes at der skal evalueres på samarbejdet med Ældre Sagen på et af de første ordinære Seniorrådsmøder i 2019.

  I den sammenhæng drøftes bl.a.

  • En evt. udvidelse af de forskellige mødeforaer med 1-2 andre foreninger fra de lokale områder.

  · Et evt. årligt fællesmøde med Danske Ældreråds kontaktudvalg for Aabenraa Kommune – herunder forslag til eventuelle dagsordenspunkter og fremadrettede fælles interesseområder til drøftelse på et sådant møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Etablering af en arbejdsgruppe der frem til Seniorrådets årsmøde 2019 skal kommer med ideoplæg til program og afholdelse af arrangementet.

  Der følges op på og iværksættes fornødne tiltag ift. arrangementet  på hvert møde frem til sommerferien.

  Beslutning Seniorrådet den 10-12-2018

  Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der frem til sommerferien arbejder med ideer til at skabe et dynamisk årsmøde 2019 – herunder komme med forslag til, hvilke tiltag der skal iværksættes for at øge interessen for at deltage på mødet.

  Arbejdsgruppen består af følgende rådsmedlemmer:

  • Jens-Christian Ingwersen
  • Anna Marie Nielsen
  • Lise Christensen
  • Christa Greisen (evt. Nis Hye)
  • Finngerd Olsen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På foranledning af Seniorrådet deltager områdeleder Randi Bendix Keller Mortensen fra Mad & Måltider med en orientering om projekt ”Spisevenner”.

  Beslutning Seniorrådet den 10-12-2018

  Seniorrådet takker Randi Bendix Keller Mortensen for en spændende orientering.

  Der blev fremlagt forslag på at få lavet en artikel til Ruden om projektet. Sekretariatet tager snarest initiativ hertil.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

  • Status på det foreløbige regnskab for 2019.

   Der medbringes åbentstående afregninger vedr. kørsel og diæter omhandlende regnskabsåret 2018.

  • Mødet hos Træning & Forebyggelse den 11. december 2018 er aflyst pga. for lav deltagelse. Mødet foreslås flyttet til tirsdag den 26. februar 2019 kl. 10:00.

  Beslutning Seniorrådet den 10-12-2018

  Det foreløbige regnskab blev taget til efterretning med bemærkning om, at der stadig mangler en udbetaling på ca. 20.000 kr. ift. musikarrangementet.

  Afregning af de seneste diæt- og kørselsindberetninger finder først sted den 17. januar 2019 og vil som sådan først fremgå af regnskabet i 2019. En ompostering til 2018 er ikke muligt denne gang idet Aabenraa Kommune pr. årsskiftet overgår til et nyt økonomisystem.

  Årsregnskabet for 2018 fremlægges på Seniorrådets januar møde.

  Institutionsbesøget hos Træning & Forebyggelse aftaltes til den 26. februar 2019 kl. 10:00. På januar mødet opdateres antallet af deltagere.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet skal i denne sag drøfte, om midlerne til klippekort for beboere på plejehjem bliver anvendt mest hensigtsmæssigt i en klippekortordning, eller om der skal justeres på anvendelsen. Seniorrådets bemærkninger hertil skal indgå i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af anvendelsen af midlerne på udvalgsmødet i januar 2019.

  Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL omlægges ordningen med ”klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere” fra ansøgningspulje til at indgå som en del af kommunernes bloktilskud i 2019 med henblik på at understøtte en værdig ældrepleje, hvilket vil spare kommunerne for bureaukrati. Klippekortordningen har fungeret siden 2015, hvor pengene er givet via ansøgningspulje.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede at udvide klippekortordning til alle plejehjemsbeboere fra ½ time hver 14 dag til ½ time hver uge fra 1. januar 2017. Udvidet klippekortordning for beboere på plejehjem blev igangsat i januar 2017, og der er bevilliget tilskud til og med den 31. december 2018.

  Klippekortet er "borgerens tid", og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal bruges til. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats og normering, og medarbejderne bærer ikke arbejdstøj, når de leverer klippekort-ydelse. Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får et "klip" svarende til en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Hver beboer har et klippekort med 52 klip til rådighed på et år. Hvis en plejehjemsbeboer på trods af plejehjemmets initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere.

  De første ti måneder i 2018 har 460 beboere brugt klippekortet en eller flere gange svarende til i alt 7.294 timer. Aabenraa Kommune har 332 faste plejehjemspladser fordelt på kommunens ni plejehjem. Differencen op til 460 beboere kan forklares ved, at der løbende er beboere, der afgår ved døden eller flytter, hvorfor der er en naturlig tilgang af nye beboere, der tildeles et klippekort.

  Den udvidede klippekortordning er blevet brugt til mange forskellige aktiviteter, der dokumenteres i kategorierne ”Sociale aktiviteter”, ”Praktiske aktiviteter” og ”Personlig hygiejne”. Timerne i 2018 er anvendt således:

  · 85 % af timerne bruges til sociale aktiviteter
  – fx gåtur, cykeltur, bustur, indkøb, spil ude som inde, udflugter, samtaler (nærvær), etablere kontakt til familien, sang og musik, ledsagelse til diverse aftaler og arrangementer, deltagelse i fællesarrangementer.

  · 10 % af timerne bruges til praktiske aktiviteter
  – fx  Life manager, ekstra rengøring, oprydning i tøjskabe, ekstra oprydning i lejlighed.

  · 5 % af timerne bruges til ekstra personlig hygiejne.
  – fx manicure, fodmassage, hår, velvære/nærvær.

  Plejehjemmene vurderer, at den nuværende udvidede klippekortordning har medvirket til, at plejehjembeboerne har fået mulighed for at få hjælp til at gøre ting, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Klippekortordningen har således skabt mulighed for plejehjemsbeboerne til at få nogle unikke oplevelser og har været en stor hjælp for såvel beboere som pårørende. Det gavner især de beboere, som ikke har mange besøg og et tæt netværk.

  Klippekortordningen, som er baseret på individuelle behov og ønsker iht. den vedtagne Ældre- og værdighedspolitik, har øget livskvalitet og selvbestemmelse for den enkelte beboer. Denne vurdering deles af plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd, som drøftede klippekortordningen på deres fælles møde 23. oktober 2018. De ønsker, at klippekortordningen fortsætter, fordi den giver livskvalitet til beboerne.

  På baggrund af ovenstående anbefaler plejehjemmene, at den nuværende klippekortordning til plejehjemsbeboere fastholdes med nuværende form og økonomi i 2019 og frem, dog med den ændring, at beløbet til klippekortordningen indgår i plejehjemmenes normering, øremærket til aktiviteter der ligger ud over eksisterende plejeindsats. Plejehjemmene ønsker at fastholde navnet klippekort.

  Plejehjemmene vurderer, at klippekortordningen er fremtidens svar på moderne pleje af plejehjemsbeboere, og at der fremadrettet vil være endnu højere fokus på at tilbyde beboerne aktiviteter med bevægelse i. Det vil ske med inddragelse af og i dialog med beboerne.

  Fysisk aktivitet og funktionstræning – indsatsområde i demensstrategien – er vigtige elementer i pleje og omsorg af borgere med demens.

  Anni Oksen, afdelingschef for Ældre & Handicap, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 10-12-2018

  Seniorrådet takker afdelingschef Anni Oksen for en god fremlæggelse.

  Et enigt Seniorråd kan fuldt ud tilslutte sig det fremlagte forslag om en fortsættelse af den nuværende ordning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.
   1. Status på møde vedr. adgangsforhold på Rødekro Station.

  2. Bygge- og boligudvalg.

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice.

  4. Bladudvalg.

  5. § 79 udvalg.
   1. Med henblik på videre behandling/godkendelse  på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. januar 2019 forelægges § 79 udvalgets anbefalinger ift. tildelingen af § 79 midler gældende for 2019.

    Træning & Forebyggelse opfordrer Seniorrådet til i løbet af foråret at melde emner ind til det årlige § 79 dialogmøde. Endvidere opfordres § 79 udvalget ud fra årets ansøgninger at udpege 8-10 foreninger, der på årsmødet får til opgave, at fortælle om deres erfaringer med ansøgningsprocedure, anvendelse af tildelte midler samt påkrævet dokumentation herfor.

  Beslutning Seniorrådet den 10-12-2018

  1. Jens-Christian Ingwersen orienterede kort fra mødet med politikere og andre interessenter på Rødekro Station samme dags morgen. Udførligt referat udarbejdes af forvaltningen, og tilstilles Jens-Christian for videre formidling til Seniorrådets medlemmer.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Udvalget har deltaget i den 1. prøvesmagning af middagsretter fra Mad & Måltider. Tilbagemeldingen på smagsoplevelse m.v. af de forskellige retter er som udgangspunkt meget positiv.

   Torben Enevoldsen tager initiativ til et besøg af en diætist på et af de først kommende rådsmøder.

  4. Den seneste udgivelse af Ruden blev kort drøftet, og rådets medlemmer blev opfordret til at melde ind med idéer til artikler fra de enkelte lokale områder. Fx har Lise Christensen en onkel på 94 år der bor afsides men har knyttet et nært venskab med en nabo, der både er behjælpelig med hverdagens gøremål, og samtidig gør en stor forskel i forhold til ensomhedsproblematikken.

  5. § 79 udvalget orienterede kort om status på indgåede ansøgninger. Endvidere redegjorde udvalget for bevæggrundene for diverse afslag og reduceringer ift. ansøgte beløb. Et enigt Seniorråd kunne tilslutte sig udvalgets dispositioner, hvorfor Seniorrådets indstilling til bevillinger 2019, nu fremlægges til endelig beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16. januar 2019.

   Ansøgningsoversigt med bemærkninger samt Seniorrådets indstillingsnotat vedlægges nærværende referat. Der gøres opmærksom på, at materialet er fortroligt frem til Social- og Sundhedsudvalget endelige godkendelse foreligger.

   § 79 udvalget har peget på 8 foreninger, der tænkes inddraget med indlæg på dialogmøde 2019. Forvaltningen tager kontakt til disse.
   Frem til juni 2019 skal der løbende arbejdes med og følges op på idéer til dagsordenspunkter på dialogmødet. Således behandles sagen ”Dialogmøde 2019” på hvert et møde indtil fællesoplæg med Træning & Forebyggelse er på plads.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Mad & spisevaner / besøg af en diætist (Torben Enevoldsen)

  Februar / marts

  Besøg på TOF

  26. februar kl. 10:00

  Besøg på Plejehjemmet Riseparken & demens daghjemmet

  29. januar kl. 13:30

  Seniorrådets inddragelse i burger-/pårørenderådene på plejehjem

  (AOK & Helle Marie Hansen)

  ??

  Besøg på Lergården

  Besøg på Kirketoften

  Besøg på Grønnegården

  Besøg på Plejehjem Bovrup

  Besøg på Grønningen

  Besøg på Birkelund

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Besøg på Enggården

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

  Besøg på Aktivitetscenter Valdemarshus (Torben Enevoldsen)

  Marts

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  Besøg på en sygeplejeklinik

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Orientering om visitering til plejehjem (kval.standard for plejeboliger)

  Orientering om Akutfunktionen

  Orientering om projekt “I sikre hænder” v/Kirsten Clement

  Jan. / feb. / marts?

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  (BEI)

  Økonomi på plejehjem

  (Lis Petersen & Susanne Jessen Petersen)

  Orientering om Forebyggende hjemmebesøg

  Palliativ behandling
  v/Mette Lene Christiansen

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 10-12-2018

  Kommende tiltag blev drøftet, og det blev aftalt at Torben Enevoldsen iværksætter besøg af en diætist på et af de førstkommende møder i 2019. Torben tager endvidere kontakt Aktivitetscenter Valdemarshus med henblik på etablering af en aftale om et besøg i centeret i marts 2019.

  Sekretariatet tager kontakt til forvaltningen for at lave en aftale med en medarbejder, der kan komme og orientere om projekt ”I sikre hænder”.

  Emnerne er indarbejdet i ovenstående oversigt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådets medlemmer orienterede iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 10-12-2018

  Der blev orienteret fra bruger-/pårørenderådsmøder iht. nedenstående:

  • Plejehjemmet Rise Parken – 20. november 2018
  • Plejehjemmet Grønnegården – 20. november 2018

  Enkelte Seniorrådsmedlemmer oplever at samarbejdet med plejehjemmenes bruger-/pårørenderåd ikke fungerer efter hensigten – fx modtages der ikke mødeindkaldelser ej heller referater fra møder ligesom mødeindkaldelser udsendes samme dag få timer forud for mødet.

  Seniorrådet ønsker en drøftelse med repræsentanter fra forvaltningen om Seniorrådets rolle og inddragelse i bruger-/pårørenderåds arbejdet. Sekretariatet iværksætter et besøg på et af de første møder i 2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 10-12-2018

  Der forelå intet til punktet.