Referat

mandag den 21. januar 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden.
  • Referat fra mødet den 10. december 2018.

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 21-01-2019

  Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger.

  Der forelå afbud fra Hanne Priess Larsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Nyt i relation til samarbejdet med Ældre Sagen.

  Opfølgning på nedenstående punkter drøftet på Seniorrådets møde den 10. december 2018:

  • Evt. udvidelse af de enkelte foraer med 1-2 personer fra andre lokale foreninger.

  • Årligt fællesmøde med Ældre Sagens kontaktudvalg for Aabenraa Kommune – herunder forslag til  dagsordenspunkter og fælles interesseområder.

  Beslutning Seniorrådet den 21-01-2019

  Det blev besluttet, at:

  • der til førstkommende møde i alle lokale grupper udarbejdes et dagsordenspunkt omhandlende evaluering af  samarbejdet – punktet kan/må meget gerne indeholde underpunkter –som f.eks.
   • en evt. udvidelse af samarbejdet med 1-2 medlemmer fra andre lokale interesseforeninger
   • hjælp til en rekruttering af et par frivillige, der har lyst til at deltage i arbejdet med produktion af Seniorbladet Ruden – eller måske en anden indsats/hjælp i relation til at understøtte  arbejdet i forskellige nedsatte arbejdsgrupper under Seniorrådet
   • evt. etablering af en fælles idébank med henblik på at fremme fælles interesser og udvikling af samarbejdet.
   • andre forslag til en øget inddragelse af de enkelte aktørers aktiver og kompetencer  for bedre udnyttelse af det potentiale, der ligger i samarbejdet.

  • Drøftelse af idéen for et årligt fællesmøde med Ældre Sagens Kontaktudvalg for Aabenraa kredsen udsættes til august/september mødet, når der foreligger en endelig  konklusion på ovenstående punkt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra det første møde i den nedsatte arbejdsgruppe vedr. Seniorrådets årsmøde 2019.

  Beslutning Seniorrådet den 21-01-2019

  Iht. udsendt referat orienterede Lise Christensen kort fra det indledende møde i arbejdsgruppen afholdt den 10. januar 2019.

  Et enigt Seniorråd kunne tilslutte sig det forelagte oplæg vedr. indholdet af årsmødet med hhv.

  • Formandens årsberetning

  • Tre oplæg af ca. 30 minutter varighed omhandlende:
   1. Hvad gør vi, hvis en pårørende bliver dement?
   2. Hvad gør vi, hvis en pårørende få en kritisk sygdom?
   3. Hvad gør vi, hvis vi vil have og bruge et rejsekort?

  Arbejdsgruppen mødes igen den 11. april 2019 kl. 09:00 i lokale 137 på rådhuset – hvor der bl.a. skal drøftes yderligere planlægning ift. dato for arrangement, placering/sted, etablering af aftaler og markedsføring m.v.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/1349, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet forespørges i denne sag om forslag til temaer for ansøgningspuljen under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag. Seniorrådets bemærkninger vil indgå i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen på mødet den 6. februar 2019. 

  Der er årligt afsat 0,227 mio. kr. under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag til en ansøgningspulje målrettet et eller flere specifikke temaer fastlagt i dialog med Seniorrådet.

  I 2016, 2017 og 2018 var temaet ”forebyggelse af ensomhed”.  I 2018 blev alle midlerne uddelt til temaet.

  Forvaltningen foreslår, at temaet i 2019 bliver ”aktiviteter målrettet demente”, og at ansøgningsprocessen iværksættes umiddelbart efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling og endelig valg af tema.

  Forvaltningen forventer en søgning til puljen svarende til i 2018, hvorfor alle midler forventes at kunne uddeles til temaet. 

  Forvaltningen foreslår endvidere, at Seniorrådet, i lighed med tidligere år, anbefaler indkomne ansøgninger til prioritering i udvalget.

  Seniorrådets bemærkninger til forslag til temaer skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 28. januar 2019.

  Beslutning Seniorrådet den 21-01-2019

  Et enigt Seniorråd kan ikke tilslutte sig forslaget om at temaet i 2019 for ansøgningspuljen under ”borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag” bliver ”Aktiviteter målrettet demente”.

  Som alternativ foreslår Seniorrådet at 2019 temaet bliver: ”Aflastning af pårørende til demente”.

  I lighed med tidligere års procedure deltager Seniorrådets § 79 udvalg gerne i arbejdsopgaven med anbefaling af indkomne ansøgninger til endelig prioritering i Social- og Sundhedsudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Seniorrådets årsregnskab for 2018 omdeles og drøftes.

  • Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd.

  • Afgørelse i sag hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar:
   • Sag 18/34244 – Byrådets beslutning af 19. december 2018 – ”Godkendelse af revideret Ældre- og Værdighedspolitik”.

  • Status på antal medlemmer, der deltager i institutionsbesøget hos Træning & Forebyggelse den 26. februar 2019 kl. 10:00.

  • Institutionsbesøg på Plejehjemmet Rise Parken, Rise Bygade 62A, 6230 Rødekro den 29. januar kl. 13:30.

  Beslutning Seniorrådet den 21-01-2019

  Det endelige regnskab for 2018 blev forelagt og taget til efterretning med bemærkning om, at der er fin balance mellem budget og forbrug, når der tages højde for at diæt- og kørselsafregning for sidste kvartal i 2018 ikke har kunnet bogføres i 2018, men har måttet indgå i 2019 regnskabet.

  Opstilling af kandidater til valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd blev drøftet.

  Byrådets godkendelse af den reviderede Ældre- og værdighedspolitik blev taget til efterretning.

  Sekretariatet meddeler Træning & Forebyggelse at Seniorrådet deltager med 11 medlemmer til institutionsbesøget den 26. februar.

  Elli Dele meddeler Rise Parken antallet af deltagende rådsmedlemmer til institutionsbesøget den 29. januar.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.
   – Orientering fra mødet den 9. januar 2019.

  2. Bygge- og boligudvalg.

  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice.
   – Status på invitation af en diætist.

  4. Bladudvalg.
   – Deadline for indlæg til Ruden 1/2019 ( udgivelse umiddelbart før påske) er mandag den 25. februar 2019.

  5. § 79 udvalg.
   – Social- og Sundhedsudvalgets beslutninger ift. Seniorrådets indstillinger vedr. tildeling af § 79 midler i 2019.

  Beslutning Seniorrådet den 21-01-2019

  1. Jens-Christian Ingwersen orienterede kort iht. udsendt referat fra det afholdte møde i udvalget den 9. januar.
   Næste møde er planlagt til den 5. marts kl. 09:00 i lokale 137 på Rådhuset.

  2. Der forelå intet fra udvalget.

  3. Torben Enevoldsen oplyste, at der fortsat arbejdes på etablering af en aftale med diætist Anne Diemer Moisen fra Mad & Måltider. Besøget søges lagt på Seniorrådets ordinære møde i februar eller marts.

  4. Sekretariatet oplyste at en af Rudens frivillige gennem rigtig mange år – Børge Christensen er afgået ved døden efter kort tids sygdom. Det er i den forbindelse aftalt med formanden, at Seniorrådet sender en bårebuket til bisættelsen. Endvidere vil der for at ære og påskønne Børge og hans mangeårige indsats blive udarbejdet mindeord til publicering i Ruden 1/2019. Bladudvalget drøfter på førstkommende redaktionsmøde den 12. marts, det videre forløb i relation til inddragelsen af nye frivillige i bladarbejdet.

  5. Social- og Sundhedsudvalget har imødekommet alle Seniorrådets indstillinger ift. til § 79 tildelinger i 2019.

   Mødedato for § 79 udvalgets behandling af ansøgninger til 2019 puljen vedr.  ”borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag” aftales så snart ansøgningsfrist m.v. foreligger.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådets medlemmer orienterede iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 21-01-2019

  Der blev orienteret fra bruger-/pårørenderådsmøder iht. nedenstående:

  • Plejehjemmet Lergården – 15. november 2018
  • Plejehjemmet Grønningen – 16. januar 2019
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet planlægger på kommende møder at arbejde med nedenstående emner og aktiviteter.

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Mad & spisevaner / besøg af en diætist (Torben Enevoldsen)

  Februar / marts

  Besøg på TOF

  26. februar kl. 10:00

  Besøg på Plejehjemmet Riseparken & demens daghjemmet

  29. januar kl. 13:30

  Seniorrådets inddragelse i bruger-/pårørenderådsarbejdet på plejehjem

  (AOK & Helle Marie Hansen)

  Besøg på Aktivitetscenter Valdemarshus (Torben Enevoldsen)

  Marts

  Orientering om visitering til plejehjem (kval.standard for plejeboliger)

  April (BEI)

  Orientering om Akutfunktionen

  Orientering om projekt “I sikre hænder”

  18. februar (AOK)

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  (BEI)

  Økonomi på plejehjem

  (Lis Petersen & Susanne Jessen Petersen)

  Orientering om Forebyggende hjemmebesøg

  Marts / Teamleder
  Elisabeth Holm Laasholdt

  Palliativ behandling
  v/Mette Lene Christiansen (MLCH)

  lliativ behandling
  v/Mette Lene Christiansen (MLCH)

  Rådgivning af “nyligt” enlige samt pårørende til ældre plejehjemssøgende.

  Besøg på Lergården

  Besøg på Kirketoften

  Besøg på Grønnegården

  Besøg på Plejehjem Bovrup

  Besøg på Grønningen

  Besøg på Birkelund

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Besøg på Enggården

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  Besøg på en sygeplejeklinik

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 21-01-2019

  Oversigten blev gennemgået og drøftet – herunder nye emner. Ovenstående oversigt er tilrettet i forhold hertil.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Beslutning Seniorrådet den 21-01-2019

  I Seniorrådets budget er der igen i år afsat 50.000 kroner ”øremærket” et arrangement målrettet kommunens ældre medborgere. På februar mødet er det aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at iværksætte de fornødne tiltag, så det afsatte beløb kan udmøntes til formålet.