Referat

mandag den 18. februar 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden

  • Referat fra mødet den 21. januar 2019       

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 18-02-2019

  Referat og dagsorden godkendt uden bemærkninger.

  Samtlige rådsmedlemmer deltog i mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd, vedtog i juni 2018 en ny vækststrategi, hvor missionen er i fællesskab at skabe det gode liv for borgerne i Aabenraa Kommune. En af de metoder, der skal bidrage til at skabe det gode liv, er anvendelsen af de digitale muligheder, der er tilgængelige. Kommunen har en ambition om, at være et verdenskendt digitalt fællesskab. På den måde, er kommunen med til at understøtte, og udvikle borgernes digitale kompetencer, til gavn for en smidigere, og mere fleksibel brugeroplevelse samt fremtidige digitale kompetencekrav til vores borgere.

  Vækststrategien er understøttet af en vækstplan, som indeholder 33 meget konkrete indsatser på, hvordan vi lykkes med vores mission om det ”Gode liv”.

  En af indsatserne er, at Aabenraa Kommune vil benytte digital kommunikation, når det er muligt – ikke mindst når det handler om valghandlinger generelt. Ét af målene er, at der for første gang i 2021 afholdes et elektronisk seniorrådsvalg. Her er der en digital løsning tilgængelig, som kommunen ønsker at gøre brug af.

  Der skal som bekendt afholdes valg til Seniorrådet minimum hvert 4. år – og der er ikke noget lovkrav til metoden. Når der lægges op til ændring af valgmetode, er det yderst relevant at kommunikere tydeligt omkring dette, og stille den hjælp til rådighed, der vil være brug for – eksempelvis i Borgerservice og lignende steder. I den henseende er det vigtigt at få Seniorrådets inputs til, hvad man skal være opmærksom på.

  Sekretariatschef Ditte Lundgaard Jakobsen fra Byråds- og Direktionssekretariatet deltager i sagens fremlægning.

  Vækststrategi og vækstplan omdeles på mødet.

  Indstilling

  Det indstilles,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at Seniorrådet kommer med inputs til opmærksomhedspunkter i relaterende til overgangen til en ny valgmetode.

  Beslutning Seniorrådet den 18-02-2019

  Seniorrådet takker Ditte Lundgaard Jakobsen for orienteringen, som blev taget til efterretning med en betydelig skepsis.

  Seniorrådet imødeser på sigt yderligere information og udspil i forhold til udmøntningen af den fremlagte beslutning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36291, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om handleplan 2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi.

  Handleplanens formål

  Formålet med handleplan 2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi er at konkretisere og udmønte ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’, som byrådet vedtog i oktober 2018. Derudover bidrager handleplanen til at realisere målsætningerne i kommunens vækststrategi ’Sund Vækst 2018-2030’ og målene i ’Vækstplan 2022’.

  Handleplanen løfter på et højt ambitionsniveau, der medfører gennemgribende forandringer i form af en digital transformation af kommunens opgaveløsning på social og sundhedsområdet, som får betydning for borgere såvel som medarbejdere. Det er vigtigt, at vi gennemfører de forandringer på en måde, så både borgere og medarbejdere spiller en aktiv rolle og føler sig trygge.

  Handleplanens indhold

  Handleplan 2019 beskriver indsatser og handlinger, der skal bidrage til at vi lykkes med den digital transformation af opgaveløsningen, så det giver mening og værdi for borgere og medarbejdere.

  Grundlaget for handleplanen er konkrete og specifikke mål, aktiviteter og milepæle i 2019 for samtlige centre og områder i Social & Sundhed, der samles i en række indsatser og tilhørende handlinger. Handleplanens grundlæggende opbygning er, at disse indsatser og handlinger kobles til de strategiske spor og målsætninger i ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’ og alle centre og områder i Social & Sundhed indgår i arbejdet med en eller flere indsatser.

  Hver indsats beskrives med en kort tekst, hvorefter der skitseres en række handlinger, der gennemføres i 2019. Det fremgår under alle indsatser hvilke centre og områder, der har ansvaret for gennemførelse efter principper central styring og decentral ledelse.

  Den videre proces

  Handleplanen fungerer som et styringsværkstøj, der skal sikre sammenhæng mellem prioritering af konkrete aktiviteter og udmøntning af strategiens vision og målsætninger. De økonomiske investeringer i indsatser finansieres via social- og sundhedsudvalgets anlægsbevilling til velfærdsteknologi og eventuelle eksterne midler. Gennemførelsen sker som en del af driften. De økonomiske midler anvendes også til investering i udvikling af medarbejdere og organisation.

  Indsatserne igangsættes i første kvartal 2019 med løbende opfølgning over året. Handleplanen følges op af en resultatopgørelse til social & Sundhedsudvalget.

  Jakob Kyndal, direktør for Social & Sundhed, og Anne Kathrine Pagh, velfærdsteknologikoordinator, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 18-02-2019

  Seniorrådet takker for en god og forståelig orientering, der blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17681, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om ” Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn på plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte til borgere i eget hjem”. I orienteringen er kun medtaget resultater af tilsyn på plejehjem og ved leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem.

  Tilsynet er sket ved observation og interview af borgere, ledere og medarbejdere. Tilsynet er varetaget af Ernst & Young.

  Tilsynet er afviklet med udgangspunkt i Tilsynspolitikken 2018 med temaerne; Trivsel & Værdighed, Sundhed og Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, deltagelse i fællesskaber og Beboer og Pårørende råd.

  Der er i alt afviklet 10 uanmeldte tilsyn på plejehjem, herunder ét tilsyn på det selvejende plejecenter Enggården og ét tilsyn på Special- og Rehabiliteringscentret i Rødekro (SRC). Tilsynet har vurderet, at samtlige plejehjem har fået bedømmelsen Godkendt. Det er tilsynets samlede vurdering, at alle plejehjem lever op til Ældre- og Værdighedspolitikken.

  Tilsynet oplever, at den personlige og praktiske hjælp til borgerne på plejehjemmene ydes med afsæt i den rehabiliterende tilgang af kompetente medarbejdere. Der tages hensyn til borgernes mentale og fysiske sundhed ved medinddragelse af borger og pårørende og udarbejdelse af indsatsmål og trivselsskemaer. Flere borgere har oplevet en forbedring i deres funktionsniveau med denne indsats og giver udtryk for at de trives.

  Der er afviklet anmeldte tilsyn ved de to private leverandører og en kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp i Aabenraa Kommune (2 grupper). Samtlige tilsyn har fået bedømmelsen Godkendt.

  Tilsynet oplever, at borgerne får den praktiske og personlige hjælp, de er visiteret til og med den kvalitet, der er bestemt jf. kvalitetsstandarden. Borgerne mødes af medarbejderne med den rehabiliterende tilgang, og der er hele tiden fokus på at forbedre denne arbejdsgang. I sammenhæng hermed er der fokus på at forbedre dokumentationen, således at mål, handlinger og evaluering på de enkelte borgere beskrives kontinuerligt.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 18-02-2019

  Bjarne Ipsen orienterede kort fra den samlede Årsredegørelse for de kommunale tilsyn med plejehjem og for leverandører af personlig og praktisk hjælp.

  Rapporter fra de enkelte plejehjem m.v. vil snarest muligt blive gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2744, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om ”Tilsynspolitik 2019”. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

  ”Tilsynspolitik 2019” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Tilsynet tager afsæt i den fælles kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse og visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik og Ældre- og Værdighedspolitik.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  · borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Byrådet har truffet,

  · hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  · Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 6 kvalitetstemaer; Trivsel og værdighed, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, pårørende samarbejde/inddragelse samt Tilbudsportalen.

  Der er i forhold til tilsynspolitikken for 2018 tilføjet tema for arbejde med pårørende. Dette er begrundet i den reviderede Ældre- og værdighedspolitik. Derfor foreslås det tidligere prioriterede emne om bruger- og pårørenderåd erstattet med et bredere tema om inddragelse af pårørende.  Der er mulighed for at ønske andre temaer.

  Forvaltningen anbefaler, at nuværende temaer fortsætter, da de fortsat vurderes at være de væsentligste i forhold til løsning af kerneopgaven. Samtidig relaterer temaerne sig til Ældre- og Værdighedspolitikken og Handicappolitikken.

  Social- & Sundhedsudvalget modtager 1 gang årligt en redegørelse for årets tilsyn, såfremt tilsynene ikke har givet anledning til andre handlinger.

  De lovpligtige kommunale tilsyn skal ses som supplement til de risikobaserede tilsyn som udføres af Styrelsen for patientsikkerhed.

  I 2017 og 2018 er de kommunale tilsyn gennemført af en ekstern tilsynskonsulent. Det er forvaltningens opfattelse, at der vil kunne gennemføres grundigere tilsyn og bedre opfølgning på tilsynene, såfremt opgaven varetages af Aabenraa Kommune indenfor den samme økonomiske ramme. Dette kræver, at tilsyns- og vejledningsfunktionen bliver organiseret som en myndighedsfunktion, der ikke er en del af den daglige drift. Tilsynsfunktionen vil blive organiseret sammen med værgemålssager og magtanvendelse.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 18-02-2019

  Af redegørelsen fra Bjarne Ipsen i relation til Årets tilsynspolitik fremgik det, at der arbejdes på at ”hjemtage” de lovpligtige tilsyn med plejehjem m.v. Forstået således at opgaven, der pt. varetages af en ekstern tilsynskonsulent, fremadrettet ønskes varetaget af kommunens egne medarbejdere, der er i besiddelse af de fornødne kompetencer.

  Seniorrådet tog orienteringen til efterretning og tilkendegav opbakning til den nævnte ændring omhandlende tilsynsfunktionen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opfølgning, status og drøftelse samarbejdet med Ældre Sagen – herunder:

  • Kommende møder
  • Relevante dagsordenspunkter – eksempelvis
   • Evaluering efter 1 års samarbejde
   • Inputs til fremadrettede tiltag med henblik på et mere dynamisk samarbejde med bedre udnyttelse af aktørernes forskellige kompetenceområder
   • Idéer til nye tiltag i fælles regi
   • Afvejning af interessen for en evt. udvidelse af de lokale mødefora  med 1-2 repræsentanter fra andre relevante/lokale foreninger
   • Rekruttering af frivillige til Rudens redaktion
   • Evt. iværksættelse af et årligt fællesmøde med Seniorrådets medlemmer og medlemmerne af Ældre Sagens Koordinationsudvalg for Aabenraa.
   • Andet

  Beslutning Seniorrådet den 18-02-2019

  Det blev vedtaget at iværksætte evalueringer af det gensidige samarbejde på alle de planlagte møder i foråret 2019.

  Resultatet af evalueringerne fremlægges på Seniorrådets møde den 17. juni 2019 med henblik på en mere indgående  drøftelse af samarbejdets struktur og indhold fremadrettet.

  Nærværende dagsordenspunkt udelades  indtil mødet i juni.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Eventuelle nye inputs forud for arbejdsgruppens møde den 11. april 2019 kl. 09.00 i lokale 137.

  Foreløbigt godkendt arbejdsgrundlag:

  • Formandens årsberetning
  • Tre oplæg af ca. 30 minutter varighed omhandlende:
   1. Hvad gør vi, hvis en pårørende bliver dement?
   2. Hvad gør vi, hvis en pårørende få en kritisk sygdom?
   3. Hvad gør vi, hvis vi vil have og bruge et rejsekort?
  • Planlægning af dato for arrangement, placering/sted, etablering af aftaler og markedsføring m.v.

  Beslutning Seniorrådet den 18-02-2019

  Seniorrådets årsmøde 2018 blev kort drøftet og sammenholdt med en kort status fra arbejdsgruppens første møde.

  Hanne Priess Larsen havde nogle forslag til dagsordenspunkter, som vil blive tilstillet Jens-Christian Ingwersen forud for arbejdsgruppens næste møde den 11. april.

  Sagen genbehandles på Seniorrådets møde den 23. april 2019 – når der foreligger nyt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I lighed med sidste år har Seniorrådet igen i 2019 i budgettet fået tildelt 50.000 kroner – øremærket en speciel aktivitet eller et arrangement i Seniorrådets regi.

  I den forbindelse blev det på mødet i januar besluttet at etablere en arbejdsgruppe, der skal iværksætte de fornødne tiltag, så det afsatte beløb kan udmøntes til formålet.

  Nærværende dagsordenspunkt indgår fremadrettet på hvert møde mhp. styring og opfølgning af processen.

  Beslutning Seniorrådet den 18-02-2019

  Behandling af punktet blev besluttet udsat til mødet den 18. marts 2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Iht. aftale med Træning & Forebyggelse udarbejder Seniorrådet forslag til indlæg på programmet for det årlige § 79 dialogmøde, som finder sted den 24. september 2019.

  Seniorrådets inputs til dagsordenspunkter behandles efterfølgende på et arbejdsmøde den 24. april 2019 med henblik på udarbejdelse af et foreløbigt program, som forelægges Seniorrådet til kommentering/godkendelse på det ordinære møde den 13. maj.

  For at imødekomme Social- og Sundhedsudvalget ønske om inddragelse af foreningerne i dialogmødet har Seniorrådets § 79 givet Træning & Forebyggelse navnene på 8 foreninger, der kunne være relevante at iscenesætte ifm. arrangementet. De 8 foreninger er flg.:

  · Ældre Sagen Aabenraa Kommune/ Koordinationsudvalget

  · Donnertagsklub

  · Kirsebærhavens Aktivitetscenter

  · Seniorklubben i Hjordkær

  · Torsdagsklubben for Pensionister i Genner og Hovslund

  · Røde Kors Rødekro afdeling

  · Tinglev/Uge Pensionistforening

  · Valdemarshus

  Der følges op på nærværende dagsordenspunkt frem til det nævnte møde i maj.

  Indstilling

  Det indstilles,

  • at Seniorrådet  forud for arbejdsmødet  den 24. april 2019  udarbejder forslag til program/dagsordenspunkter for § 79 dialogmødet den 24. september 2019.

  Beslutning Seniorrådet den 18-02-2019

  Seniorrådets § 79 underudvalg drøfter forslag til dagsordenpunkter for § 79 dialogmødet i forbindelse med det planlagte møde den 8. april 2019, hvor ansøgninger til ”Puljen til aktiviteter målrettet demente og deres pårørende samt bekæmpelse af ensomhed” gennemgås og prioriteres (se pkt. 11).

  De udarbejdede forslag til dagsordenspunkter fremlægges på Seniorrådets møde den 23. april 2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  · Økonomi: Pga. kommunens overgang til et nyt økonomisystem vil der tidligst kunne trækkes budgetrapporter i marts/april.

  · Fælles tilmelding til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference den 29. & 30. april på Nyborg Strand. Se vedhæftede bilag – og bemærk, at der skal vælges 2 temaer, som du er specielt interesseret i at høre noget om.

  · Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd – valgkreds 4 og 5 i Syddanmark: Onsdag den  27. februar, Strib Fritids- og aktivitetscenter

  · Fælles tilmelding for deltagelse i Danske Ældreråds temadag onsdag den  27. februar, Strib Fritids- og aktivitetscenter. Pris pr. person kr. 850,- / frist 19. februar.

  · Omdeling af den reviderede Ældre- og Værdighedspolitik.

  Beslutning Seniorrådet den 18-02-2019

  • Økonomi: Taget til efterretning.

  • Sekretariatet tilmelder i år 6 deltagere til hhv. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og efterfølgende konference  som det fremgår af vedhæftede opdaterede oversigt.

  • Ingen af Seniorrådets medlemmer ønsker at deltage i Danske Ældreråds 2 arrangementer den 27. februar 2019 i Strib.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.
   – Næste møde 5. marts 2019
  2. Bygge- og boligudvalg.
  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice.
   – Status på invitation af en diætist Anne Moisen.
  4. Bladudvalg.
   – Deadline for indlæg til Ruden 1/2019 ( udgivelse umiddelbart før påske) er mandag den 25. februar 2019.
   Der holdes redaktionsmøde den 12. marts 2019.
  5. § 79 udvalg.
   Iht. til sagen om ”Ansøgningspulje under borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag 2019” er nedenstående tema endelig besluttet af Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 6. februar:
   ”Aktiviteter målrettet demente og deres pårørende samt bekæmpelse af ensomhed”.

   Med baggrund i et udarbejdet arbejdsflow  er ansøgningsfristen fastlagt til den 28. marts med henblik på § 79 underudvalgets behandling af ansøgningerne mandag  den 8. april, fremlæggelse i Seniorrådet tirsdag den 23. april og endelig godkendelse af Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2019.

  Beslutning Seniorrådet den 18-02-2019

  1. Udvalget for trafik- og byplanlægning redegjorde kort for seneste nyt i sagen om Rødekro station.

  2. Der forelå intet fra Bygge- og boligudvalget.

  3. Torben Enevoldsen fra Udvalget for sundhed, miljø og madservice forsøger at etablere en aftale med diætist Anne Moisen fra Mad & Måltider til mødet den 18. marts. Der meldes tilbage til Sekretariatet, så snart aftalen er ”i hus”.

  4. Bladudvalget oplyste, at der vil blive bragt mindeord i Ruden i forbindelse med Børge Christensens bortgang.

  5. § 79 udvalget holder prioriteringsmøde vedr. indkomne ansøgninger til ”Puljen til aktiviteter målrettet demente og deres pårørende samt bekæmpelse af ensomhed”  mandag den 8. april kl. 09.30-12.00 i lokale 137 på rådhuset.

   I forbindelse med nævnte møde udarbejdes der tillige forslag til dagsordenspunkter for § 79 dialogmødet i september.

   Udvalget tilstilles de nødvendige arbejdsmaterialer torsdag den 4. april.

   Udvalgets indstillinger forelægges Seniorrådet på mødet den 23. april.

   Informationstekster til hhv. annonce, kommunens hjemmeside og ansøgningsskema tilstilles udvalget til orientering, så snart de foreligger i endelige udgaver.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Mad & spisevaner / besøg af en diætist (Torben Enevoldsen)

  Marts ??

  Besøg hos Træning & Forebyggelse

  26. februar kl. 10:00

  Seniorrådets inddragelse i bruger-/pårørenderådsarbejdet på plejehjem

  (AOK & Helle Marie Hansen)

  18. marts

  Besøg på Aktivitetscenter Valdemarshus (Torben Enevoldsen)

  April ??

  Orientering om visitering til plejehjem (kval.standard for plejeboliger)

  April (BEI)

  Orientering om Akutfunktionen

  Orientering om projekt “I sikre hænder”

  Helle Marie Hansen & ?????

  18. marts

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  (BEI)

  Økonomi på plejehjem

  (Lis Petersen & Susanne Jessen Petersen)

  Orientering om Forebyggende hjemmebesøg

  Marts / Teamleder
  Elisabeth Holm Laasholdt

  Palliativ behandling
  v/Mette Lene Christiansen (MLCH)

  Rådgivning af “nyligt” enlige samt pårørende til ældre plejehjemssøgende.

  Besøg på Lergården

  Besøg på Kirketoften

  Besøg på Grønnegården

  Besøg på Plejehjem Bovrup

  Besøg på Grønningen

  Besøg på Birkelund

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Besøg på Enggården

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  Besøg på en sygeplejeklinik

  Besøg på Dagcenter Rønshave

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 18-02-2019

  Oversigten blev drøftet og ændringer er er indarbejdet i ovenstående.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Beslutning Seniorrådet den 18-02-2019

  I forbindelse med at den udsendte dagsorden ikke indeholdt punktet ”Nyt fra Seniorrådet” – bringes orienteringerne under nærværende punkt.

  Der har været afholdt bruger- og pårørenderådsmøde på Plejehjemmet Bovrup den 2. februar 2019.

  Der er planlagt bruger- og pårørenderådsmøder iht. nedenstående:

  • Plejehjemmet Lergården den 21. februar 2019
  • Plejehjemmet Birkelund den 21. februar 2019

  Bruger- og pårørenderådet på Plejehjemmet Kirketoften holder generalforsamling den 20. februar 2019.