Referat

mandag den 18. marts 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden.
  • Referat fra mødet 18. februar 2019

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 18-03-2019

  Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

  Der forelå afbud fra Elli Deele.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På foranledning af Seniorrådet deltager plejecenterleder Helle Marie Hansen for en drøftelse om Seniorrådets  funktion/rolle samt status på det overordnede samarbejde med bruger- og pårørenderådene på de enkelte plejehjem i kommunen.

  Beslutning Seniorrådet den 18-03-2019

  Helle Marie Hansen fortalte om de forskellige plejehjems opfattelse af samarbejdet – og ud fra disse tilbagemeldinger kunne det konstateres, at plejehjemslederne sætter stor pris på samarbejdet og udbyttet af dette.

  Herefter fik de enkelte rådsmedlemmer ordet for at redegøre for deres oplevelse af både møder og samarbejde. På enkelte plejehjem halter det desværre med at få Seniorrådet inddraget  i møderne. Helle Marie Hansen, tog dette til efterretning og vil gå i dialog med de relevante plejehjemsledere om problemet.

  Seniorrådet appellerede til at anvende Ruden som kommunikationsmiddel i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer til bruger- og pårørenderådene.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Plejecenterleder Helle Marie Hansen orienterer om status på projekt ”I sikre hænder” – herunder bl.a.:

  • Projektets indhold med de 6 indsatsområder.
  • Erfaringer ift. projektets fase 1 (sårpleje), som nu er implementeret.
  • Projektets øvrige 5 faser  – tidsplan
  • Handleplaner og forventninger.

  Beslutning Seniorrådet den 18-03-2019

  Seniorrådet takker Helle Marie Hansen for en god orientering om implementering og forløb på de 2 første indsatsområder af projekt ”I sikre hænders” i alt 6 områder.

  En artikel om indsatsområdet ”sårpleje”, ville være et oplagt emne til Ruden.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering og drøftelse af oplæg fra arbejdsgruppens møde den 13. marts. 2019.

  Beslutning Seniorrådet den 18-03-2019

  Arbejdsgruppens oplæg til fra mødet den 13. marts blev gennemgået og drøftet.

  Resultatet af drøftelserne vil indgå i arbejdsgruppens næste møde den 11. april.

  Nyt oplæg forelægges på det ordinære seniorrådsmøde den 23. april.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Genoptagning af sag fra møde 18. februar 2019.

   

  I lighed med sidste år har Seniorrådet igen i 2019 i budgettet fået tildelt 50.000 kroner – øremærket en speciel aktivitet eller et arrangement i Seniorrådets regi.

   

  I den forbindelse blev det på mødet i januar besluttet at etablere en arbejdsgruppe, der skal iværksætte de fornødne tiltag, så det afsatte beløb kan udmøntes til formålet.

   

  Nærværende dagsordenspunkt indgår fremadrettet på hvert møde mhp. styring og opfølgning af processen.

  Beslutning Seniorrådet den 18-03-2019

  Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

  • Hanne Larsen
  • Lise Christensen
  • Anna Marie Nielsen
  • Dieter Johannsen

  Gruppen holder opstartsmøde den 9. april kl. 09.30 i lokale 199 på rådhuset.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse med formanden for Social- og Sundhedsudvalget; Karsten Meyer Olesen på dialogmødet

   

  mandag  den 25. marts kl. 14:00 i lokale 123 på rådhuset.

   

  I dialogmødet deltager og næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Bent Sørensen og sekretariatsleder Tommy Svendsen, der fungerer som sekretær.

  Beslutning Seniorrådet den 18-03-2019

  Seniorrådet ønsker på mødet at drøfte nedenstående punkter med formandsskabet for Social- og Sundhedsudvalget.

  1. Borgere i rehabiliteringsforløb
  Er der indført tidsfrist for borgere i rehabiliteringsforløb?
  Der blev i 2019 afsat 2,2 mio. kr. af værdighedsmidlerne til længere tid i rehabilitering

  2. Klagesager i Ankestyrelsen.
  Hvilke klager indeholder de 79 sager?

  3. Status på projekt ”Bevæg dig for livet”
  Hvordan er det gået med projektet?
  Er der indført egenbetaling?
  Hvilke aldersklasser har været med i projektet?

  4. Hjemmehjælp
  Ifølge JydskeVestkysten er antal timer i kommunen faldet med 31% i perioden 2007 - 2018.
  Hvad er der skåret ned på? (gulvvask, hjælp til bad …)

  5. Status på Ny Grønningen.
  Hvornår inddrages Seniorrådets Bygge- og Boligudvalg?

  6. Garantiventelisten
  Er der borgere, der venter på en plejehjemsplads?

  7. Status på Sundhedshus

  8. Status på budgetproces for 2020

  9. Eventuelt

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Økonomi:
   Skema til afregning  af diæter og kørsel medbringes.

  Beslutning Seniorrådet den 18-03-2019

  Der blev uddelt nye skemaer til indberetning af kørsel og diæter. Sekretariatet sørger tillige for at alle Seniorrådets medlemmer får skemaet tilsendt elektronisk, således at de kan udskrives hjemme fra ens egen printer.

  Seniorrådet håber, at det snart er muligt at få økonomiske oversigter igen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning.
   Orientering af udvalgsmødet 5. marts 2019.
    
  2. Bygge- og boligudvalg.
    
  3. Udvalg for sundhed, miljø og maservice.
   Opfølgning på aftale med diætist Anne Moisen fra Mad & Måltider.
    
  4. Bladudvalg.
   Orientering fra redaktionsmødet 12. marts 2019.
    
  5. § 79 udvalg.
   Møde vedr. prioritering af ansøgninger til puljemidler målrettet  demensramte og ensomme afholdes 8. april.

  Beslutning Seniorrådet den 18-03-2019

  1. Udvalget redegjorde for forløbet vedr. en skrivelse tilstillet hhv. borgmesteren og Teknisk udvalg vedr. trafiksikkerhed på Camma Larsen-Ledets Vej i Aabenraa.

  2. Intet at berette.

  3. Der er etableret en aftale af 1 times varighed med Anne Moisen til seniorrådsmødet 13. maj kl. 9.00.
   Temaet bliver ”Underernæring og småt spisende”.

  4. Hanne Larsen har foreløbigt modtaget henvendelse fra 1 person, der er interesseret i at yde en frivillig indsats i Rudens redaktion.

  5. Intet yderligere at berette.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Udvalgsmedlemmerne orienterer iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 18-03-2019

  Der blev orienteret fra plejehjemmenes bruger- og pårørenderådsmøder iht. nedenstående:

  • Plejehjemmet Kirketoften – 20. februar.
   Næste møde er 4. april.

  • Plejehjemmet Lergården – 21. februar.
   Næste møde er 23. maj.

  • Plejehjemmet Birkelund – 21. februar.

  • Plejehjemmet Grønnegården – 4. marts.
   Næste møde er 18. marts.

  • Plejehjemmet Bovrup – 13. marts.

  Endvidere orienterede Hanne Larsen fra det seneste møde med Ældre Sagens Lokalafdeling Aabenraa, som fandt sted den 7. marts. Næste møde i dette forum er 19. september.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Underernærig og småt spisende

  13. maj kl. 9.00

  Anne Moisen

  Et aktivt liv med demens

  23. april (Vibeke Jensen)

  Besøg på Aktivitetscenter Valdemarshus (Torben Enevoldsen)

  11. april kl. 9.00

  Orientering om visitering til plejehjem (kval.standard for plejeboliger)

  Maj (BEI)

  Orientering om Akutfunktionen

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  (BEI)

  Økonomi på plejehjem

  (Lis Petersen & Susanne Jessen Petersen)

  Orientering om Forebyggende hjemmebesøg

  23. april / Elisabeth Holm Laasholdt

  Palliativ behandling
  v/Mette Lene Christiansen (MLCH)

  Besøg på Lergården

  Besøg på Kirketoften

  Besøg på Grønnegården

  Besøg på Plejehjem Bovrup

  Besøg på Grønningen

  Besøg på Birkelund

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Besøg på Enggården

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 18-03-2019

  Ovenstående liste er tilrettet iht. drøftelserne – herunder bl.a.

  • Temaet for besøget af diætist Anne Moisen bliver
   ”Underernæring og småt spisende”

  • Sekretariatet kontakter Forebyggende Hjemmebesøg med henblik på etablering af en aftale den 23. april.

  • Valdemarshus besøget fastlægges til den 11. april kl. 14.00 med mindre andet meddeles.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Beslutning Seniorrådet den 18-03-2019

  Lise Christensen orienterede om en henvendelse fra kommunen vedr. en evt. anvendelse af boliger, der ligger i tilknytning til Plejehjemmet Birkelund.

  Sekretariatet opfordrede til at gøre evt. interessenter opmærksom på de 227.000 kr., der ligger i ansøgningspuljen målrettet ældre med demenssymptomer og deres pårørende samt bekæmpelse af ensomhed 2019.

  Ansøgningsfristen er den 28. marts.