Referat

tirsdag den 23. april 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af
   

  • nærværende dagsorden.
  • referat fra mødet 18. marts 2019.

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Lovgrundlag

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 23-04-2019

  Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

   

  Samtlige medlemmer var tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering og drøftelse af oplæg udarbejdet ifm. arbejdsgruppens møde den 11. april 2019.

  Høring/udtalelse

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 23-04-2019

  Med henvisning til udsendt referat fra mødet den 11. april 2019 orienterede arbejdsgruppen om det udarbejdede oplæg til programmet for årsmødet.

   

  Et enigt Seniorråd godkendte oplægget, der i korte træk omfatter:

  Mødedato: 8. oktober 2019 kl. 15:00 – 17:30

  Sted: Holbøl Landbohjem

  Forplejning: Kaffe & kage under mødet afslutning med fællesspisning (biksemad).

  Prisniveau: 100 kr. pr. deltager, som afholdes af Seniorrådet.

  Program:

  • Velkomst, sang og årsberetning v/Hanne Priess Larsen
  • Tema demens m/oplæg fra diverse aktører
  • Pause
  • Tema demens m/oplæg fra diverse aktører
  • Underholdning m/kunstner
  • Fællesspisning
  • Afslutning

   

  Gruppen arbejder nu videre med de med at iværksætte/etablerere de fornødne tiltag og aftaler ift. de enkelte punkter i programmet.

   

  For en foromtale i Rudens august nummer, gøres der opmærksom på, at bladets redaktion har deadline for dette materiale senest den 17. juni 2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Fremlæggelse af den nedsatte arbejdsgruppes forslag til anvendelse tildelte budgetmidler 2019 (50.000 kr.) øremærket arrangementer og/eller aktiviteter i Seniorrådets regi.

  Beslutning Seniorrådet den 23-04-2019

  Hanne Priess Larsen orienterede fra arbejdsgruppens opstartsmøde den 9. april 2019 – herunder at der arbejdes på etablering af et musikarrangement iht. nedenstående:

   

  • Dato: 19. november kl. 14:30 til 16:30 i Sønderjyllands Hallen (hallejen er vederlagsfri)
  • Kunstner: Lene Siel (pris ca. 25.000 kr.)

   

  Et enigt Seniorråd godkendte de fremlagte disponeringer, således at arbejdsgruppen nu kan arbejde videre med projektet.

   

  For en foromtale i Rudens august nummer, gøres der opmærksom på, at bladets redaktion har deadline for dette materiale senest den 17. juni 2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag deltager projektkoordinator Vibeke Claudia Møller Jensen og demenskoordinator Ida Tang med en orientering og status på projekt ”Et aktiv liv med demens” (aflastning udenfor hjemmet). Projektet er målrettet yngre demensramte borgere og borgere med demens i et tidligt stadie. Målgruppen tilbydes støtte til at deltage i forenings- og sociale aktiviteter herunder bl.a. støtte til aktiviteter, som tidligere har været en naturlig del af den dementes liv, men som nu synes uoverskuelige pga. lidelsen.

   

  Tilbuddet kan bruges individuelt eller på gruppebasis alt efter, hvad den enkelte borger ønsker og formår - fx. fitness, løb, naturmotion, se fodboldkamp, kulturelle oplevelser osv.

  Projektet har til hensigt at forebygge ensomhed og isolation og samtidig styrke og

  vedligeholde den demensramtes fysiske formåen – herunder forebygge livsstilssygdomme.

  Beslutning Seniorrådet den 23-04-2019

  Seniorrådet takker hhv. Vibeke og Ida for et spændende og oplysende indlæg om, status på kommunens engagement i projekt ”Et aktivt liv med demens”.

   

  Alle rådets medlemmer vil meget gerne fremadrettet modtage demensgruppens Nyhedsbrev. Sekretariatet sørger for at tilstille Vibeke en liste med rådsmedlemmernes mailadresser til dette formål.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Drøftelse og fastlæggelse af § 79 underudvalgets forslag til programindlæg på § 79 års-/ dialogmøde den 24. september 2019.

  Forslaget videreformidles til dialogmødets arbejdsgruppe, der arbejder videre med yderligere forslag til program på et møde den 24. april. Arbejdsgruppens programudkast forelægges Seniorrådet til drøftelse på mødet 13. maj 2019 med henblik på Seniorrådets endelige godkendelse på mødet i juni.

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 23-04-2019

  Et enigt Seniorråd kunne tiltræde § 79 underudvalgets forslag til program for dialogmødet.

  Arbejdsgruppen v/Sekretariatet fremlægger således dagsordensudkast til drøftelse på mødet den 13. maj.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

   

  • Det foreløbige regnskab for 2019 (omdeles på mødet).
    
  • Diæt- og kørselsafregning for møder i nedsattte arbejdsgrupper.

  Beslutning Seniorrådet den 23-04-2019

  Det foreløbige regnskab for 2019 blev omdelt, gennemgået og taget til efterretning. Rådets medlemmer opfordres til at medbringe køresedler til maj mødet såfremt afregning af tilgodehavender ønskes inden sommerferien.

   

  Det blev oplyst at der IKKE udbetales diæter for mødedeltagelse i nedsatte arbejdsgrupper, derimod udbetales der kørselsgodtgørelse, så møderne ikke er forbundet med omkostninger for de enkelte. Bemærk at dette kun er gældende for nedsatte arbejdsgrupper under Seniorrådet og ikke for de iht. forretningsordenens nedsatte faste 5 underudvalg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På foranledning af Seniorrådet deltager teamleder Elisabeth Holm Laasholdt og forebyggende medarbejder Laila Wang Dungart fra Forebyggende hjemmebesøg med en orientering om teamets tilbud, funktion og arbejdsområder.

  Beslutning Seniorrådet den 23-04-2019

  Seniorrådet takker Elisabeth og Laila for en yderst informativ introduktion til de opgaver og tilbud, der hører ind under funktionsområdet Forebyggende hjemmebesøg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:
   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning.
    
  2. Bygge- og boligudvalg.
    
  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice.
    
  4. Bladudvalg.
    
  5. § 79 udvalg.
   Orientering om udvalgets prioriteringer og indstillinger til Social- og Sundhedsudvalget vedr. indgåede ansøgninger på puljemidler 2019 målrettet demensramte og ensomme.

  Beslutning Seniorrådet den 23-04-2019

  1. Pga. andre mødeaktiviteter må udvalget ændre på den planlagte dato for næste møde (07.05.2019) – JCI meddeler snarest sekretariatet, hvilken dato/klokkeslæt der vælges som alternativ, så booking af et lokale kan iværksættes.

   

  1. Tre repræsentanter fra udvalget blev udpeget til at deltage i det videre arbejde med opførelsen af Ny Grønningen – herunder bl.a. et møde den 7. maj i Byrådssalen, hvor indkomne forslag til byggeriet fremlægges og vurderes af en nedsat dommerkomité. De tre seniorrådsrepræsentanter er Hanne Priess Larsen, Nis Hye og  Dieter Johannsen.

   

  1. Der har i maj været afholdt prøvesmagning på ”det kolde køkken” på Plejehjemmet Grønnegården.

   

  1. Der holdes redaktionsmøde den 8. maj 2019, hvor Ruden 1/2019 evalueres og indholdet af det næste blad planlægges/iværksættes.

   

  1. Et enigt Seniorråd kunne tiltræde udvalgets indstilling til Social- og Sundhedsudvalget ift. uddeling af årets midler. Årsagen til det lave antal ansøgninger blev drøftet.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådsmedlemmerne orienterer iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 23-04-2019

  Finngerd Olesen orienterede fra et afholdt møde med Ældre Sagen lokalafdeling Tinglev.

   

  Der blev orienteret fra  afholdte møder i bruger-/pårørenderåd iht. nedenstående:

   

  • Plejehjemmet Grønnegården – 18. marts 2019
  • Plejehjemmet Kirketoften – 4. april 2019

   

  Der afholdes møde i bruger-/pårørenderådet på Plejehjemmet Grønningen den 24. april 2019.

   

  Formandsskabet er inviteret til et fællesmøde i Brørup med de øvrige Sønderjyske ældre-/Seniorråd + Vejen den 28. maj 2019.

   

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Underernærig og småt spisende

  13. maj kl. 9.00

  Anne Moisen

  Orientering om visitering til plejehjem (kval.standard for plejeboliger)

  (BEI) 

  Økonomi på plejehjem

  (Lis Petersen  & Susanne Jessen Petersen)

  Palliativ behandling
  v/Mette Lene Christiansen

  (MLCH)

  Orientering om Akutfunktionen

   

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  (BEI)

  Orientering om friplejehjem

  (BEI)

  Besøg på Lergården

   

  Besøg på Grønningen

   

  Besøg på Birkelund

   

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

   

  Besøg på Enggården

   Dieter???

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

   

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

   

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

   

    

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 23-04-2019

  Ovenstående blev gennemgået og drøftet. Oversigten er tilrettet i forhold hertil.

   

  Det aftaltes, at Sekretariatet foretager det fornødne for at etablere kommende aftaler om emnerne:

  • Visitering til plejehjem
  • Økonomi på plejehjem

   

  Dieter tager kontakt til Plejehjemmet Enggården for at etablere en besøgsaftale.

   

  Som et nyt emne på listen blev der foreslået: Orientering om friplejehjem.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31552, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmødet den 3. april 2019 behandlet og principgodkendt nærværende sag. I henhold til udvalgets beslutning høres Seniorrådet hermed i et forslag omhandlende en gradvis omlægning af tryghedsboliger på Rise Parken til 12 plejeboliger. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om aktivitetscenter på Birkelund Plejehjem og flytning af tryghedsboliger, der behandles i særskilt sag på dagsordenen.

   

  I forbindelse med etablering af Rise Parken blev det besluttet at etablere 12 plejeboliger til borgere med behov for mere individuel plads. Disse boliger har i en årrække været anvendt til tryghedsboliger. Boligerne foreslås nu gradvist omlagt til plejeboliger, så de kan indgå i kommunens plejeboligkapacitet.

   

  De nuværende beboere i tryghedsboligerne forbliver beboere i tryghedsboliger, men ved ledighed konverteres tryghedsboligen til en plejebolig.

   

  Der er 2 overordnede mål med omlægning af tryghedsboligerne på Rise Parken:

   

  1. At optimere udlejningen af ældreboligerne ved Birkelund Plejehjem.
  2. At opnormere antallet af plejeboliger.

   

  Seniorrådets høringssvar skal være Sekretariatet i hænde senest tirsdag den 30. april 2019 med henblik på en endelig godkendelse af forslaget på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. maj 2019.

   

  Afdelingschef Bjarne Ipsen deltager i sagens fremlæggelse.

   

  Beslutning Seniorrådet den 23-04-2019

  Seniorrådet takker for orienteringen og udarbejder høringssvar iht. fristen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24995, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmødet den 3. april 2019 behandlet og principgodkendt nærværende sag. I henhold til udvalgets beslutning høres Seniorrådet hermed i et forslag omhandlende om en åbning af et aktivitetscenter på Plejehjemmet Birkelund. Aktivitetscenteret og dets aktiviteter henvender sig til beboerne i ældreboligerne samt ældre borgere i lokalområdet og beboerne på Birkelund plejehjem.

   

  Forslaget går ud på, at der etableres en funktion som aktivitetsmedarbejder snarest muligt. Som udgangspunkt 30-32 timer ugentligt. Når medarbejderen er ansat, inddrages de forskellige målgrupper i en konkret udformning af de aktiviteter som skal finde sted på aktivitetscenteret. Den organisatoriske forankring af aktivitetscenteret afklares administrativt.

   

  Etablering af et aktivitetscenter skal understøtte en samtidig gradvis etablering af tryghedsboliger i ældreboliger ved Birkelund. Etablering af tryghedsboliger vil ske samtidig med, at disse gradvist omlægges til plejeboliger på Rise Parken, hvilket behandles i særskilt sag på dagsordenen.

   

  Udvalget har tidligere i sag 89 den 16. august 2018 taget stilling til, at borgere i tryghedsboliger kan forvente at der tilbydes deltagelse i fællesaktiviteter og at der i nødvendigt omfang tilbydes deltagelse i fællesmåltider, ligesom borgeren kan visiteres til døgnkost. De bevilligede midler til tryghedsboliger, som udgør 50.000 kr. pr borger, vil i takt med at der visteres borgere til boligerne blive tilført Birkelund Plejehjem med 50.000 kr. til opgaven pr. visiteret borger.

   

  I aktivitetscentret kan der planlægges med et bredt tilbud af forskellige aktiviteter med fokus på folks ressourcer og interesser. Aktiviteterne skal tage hensyn til de forskellige målgruppers funktionsniveau samt ønsker, således at beboerne i ældreboligerne, de ældre borgere fra lokalsamfundet og plejehjemmets beboeres ønsker til aktiviteter tilgodeses.

   

  Det kan være kreative, sociale eller fysiske aktiviteter, som tilbydes på centret. Bruger- og pårørenderådet ved Birkelund, frivilligforeningen ’’Birkelunds venner’ samt Seniorrådets repræsentanter inddrages aktivt i den nærmere udformning.

   

  Ud af de 24 ældreboliger på Kobbermøllevej har der i første del af 2019 været i ca. 5 ledige boliger og i hele 2018 var der i gennemsnit ca. 7 ledige boliger, svarende til en samlet tomgangshusleje på ca. 416.000 kr. i 2018.

   

  Seniorrådets høringssvar skal være Sekretariatet i hænde senest tirsdag den 30. april 2019 med henblik på en endelig godkendelse af forslaget på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. maj 2019.

   

  Afdelingschef Bjarne Ipsen deltager i sagens fremlæggelse.

   

  Beslutning Seniorrådet den 23-04-2019

  Seniorrådet takker for orienteringen og udarbejder høringssvar iht. fristen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Seniorrådet den 23-04-2019

  På opfordring fra Seniorrådet orienterede afdelingschef Bjarne Ipsen om patientbetaling i forhold til visitering til akutpladser i kommunen.