Referat

mandag den 17. juni 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af
   

  • Nærværende dagsorden.
  • referat fra mødet 13. maj 2019.

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 17-06-2019

  Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

   

  Samtlige rådsmedlemmer var tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Iht. Seniorrådets beslutning af 18.02.2019 følges der nu op med evaluering efter 1 års formaliseret samarbejde mellem Seniorrådet og Ældre Sagens 5 lokale afdelinger:

   

  • Aabenraa
  • Rødekro
  • Lundtoft
  • Tinglev
  • Bov

   

  Til drøftelse og beslutning: Fortsat formaliseret samarbejde, mødefora, evt. fremadrettede tiltag, mødernes indhold og udbyttet m.m.

  Beslutning Seniorrådet den 17-06-2019

  Den overordnede konklusion af evalueringen er at flg. gør sig gældende for alle 5 områder:

   

  • Ældre Sagen giver udtryk for at være godt tilfredse med samarbejdet og udbyttet af dette.  
  • Seniorrådets repræsentanter er skeptiske ift. samarbejdet og ikke mindst udbyttet heraf – bl.a. på grund af
   • En for lille repræsentation vs. Ældre Sagen – typisk er fordelingen 2/8
   • manglende feed back i form at orienteringer, ideer, inputs m.v.

   

  Det aftaltes at Hanne Priess Larsen indkalder til et fælles møde med Ældre Sagens koordinationsudvalg (de 5 formænd og næstformænd) og Seniorrådet onsdag den 28. august 2019 kl. 14-15:30 i lokale 412 på Rådhuset.

   

  På mødet drøftes resultatet af evalueringen samt forudsætninger for og forventninger til et fælles udbytte af samarbejdsaftalen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Jens-Christian Ingwersen foreslår, at Seniorrådet ansøger Aabenraa Kommune om, at Seniorrådet efter nærmere aftale får fast repræsentation i de byrådsudvalg, hvis arbejde har relevans for Seniorrådet. Forslaget er nærmere beskrevet i bilaget med titlen ”Forslag til styrkelse af Seniorrådets indflydelse”.

   

  På mødet bliver der udleveret og gennemgået supplerende materiale, specielt ift. det lovmæssige grundlag for forslaget.

   

  Hvis Seniorrådet kan tiltræde forslaget, bliver der tillige udleveret et udkast på en ansøgningsskrivelse til Aabenraa Kommune.

  Beslutning Seniorrådet den 17-06-2019

  Efter endt fremlægning og efterfølgende drøftelse blev forslaget sat til afstemning. Resultatet af afstemningen blev som følger:
   

  For

  Imod

  Hans Chr. Bock

  Christa Greisen

  Nis Hye

  Jens-Christian Ingwersen

  Lise Christensen

  Torben Enevoldsen

  Dieter Johannsen

  Finngerd Olsen

  Hanne Priess Larsen

  Elli Deele

  Anna Marie Nielsen

   

  I alt 8 for forslaget

  I alt 3 mod forslaget

   

  Dermed sendes forslaget videre til borgmester Thomas Andresen og i kopi til formanden for Social- og Sundhedsudvalget Karsten Meyer Olesen.

   

  Der aftaltes i den forbindelse flg. arbejdsgang:

   

  1. Jens-Christian Ingwersen udfærdiger ansøgningsbrev til borgmesteren og sender dette samt tilknyttede bilag til formanden.
  2. Formanden godkender brevet og påfører underskrift.
  3. Formanden sender det originale brev med bilag til borgmesteren. Endvidere sendes det i kopi til udvalgsformanden og Sekretariatet.
  4. Sekretariatet foretager journalisering af dokumenterne, og sender kopier ud til alle rådets medlemmer.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

   

  • Status på det foreløbige regnskab for 2019.
    
  • Formands-/næstformandsmøde den 28. maj 2019 mellem de sønderjyske seniorråd/ældreråd på Plejecentret Lundtoft, Brørup.
    
  • Afgørelser i sag hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar:
   Sag 19/37025 – Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 12. juni 2019 – Social- og Sundhedsudvalgets budgetlægning 2020 - 2023”
   Se: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/social-og-sundhedsudvalget/
    
  • Danske Ældreråds kommende møde med formænd og næstformænd den 24. september 2019 i Middelfart – tilmelding!
    
  • Danske Ældreråd gennemfører en spørgeskemaundersøgelse om ældrerådenes arbejdsbetingelser i de 98 kommuner.
    
  • FN´s internationale ældredag under temaet ”Vejen mod større lighed uanset alder” .

  Beslutning Seniorrådet den 17-06-2019

  • Regnskabet blev taget til efterretning. Status på 1. halvår 2019 omdeles på mødet i august.
    
  • Orienteringen blev taget til efterretning. Næste møde i forummet bliver i Aabenraa.
   Dato og mødested for arrangementet foreligger endnu ikke.
    
  • Afgørelsen blev taget til efterretning.
    
  • Seniorrådet deltager ikke i arrangementet den 24. september – idet der er sammenfald med det årlige § 79 dialogmøde.
    
  • Formanden gennemgik udfyldelsen af spørgeskemaet. Offentliggørelse af hele undersøgelsen forventes offentliggjort i et kommende ”Nyhedsbrev” fra Danske Ældreråd.
    
  • Seniorrådet planlægger ikke at engagere sig i markeringen af FN´s internationale ældredag.
    
  • Formanden har lavet en lille research og redegjorde ud fra den om følgerne af anvendelsen den digitale valgmetode ved valget i 2013. Der bør fortsat arbejdes på dokumentation af metoden forud for den aftalte opfølgning med Byrådssekretariatet senere på året
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:
   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning.
    
  2. Bygge- og boligudvalg.
   Offentliggørelse af vinderprojektet på opførelsen af Ny Grønningen.
    
  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice.
    
  4. Bladudvalg.
   1. Møde med nyt frivilligt medlem til redaktionen.
   2. Opfølgning på evt. manglende. tekster til Ruden (årsmøde, musikarrangement)
   3. Redaktionsmøde 2. juli 2019 vedr. produktion af Ruden 2/2019.
     
  5. § 79 udvalg.
   1. § 79 puljen
   2. Implementering af et nyt fælles elektronisk pulje ansøgningssystem ”Emply”.

  Beslutning Seniorrådet den 17-06-2019

  1. I et indlæg i Ruden opfordres bladets læsere til at indberette trafikale uhensigtsmæssigheder til udvalget. Resultatet af opfordringen afventes.

   Vedr. problematikken på Camma Larsen-Ledets Vej er status at udvalget er i dialog med udvalgsformanden for Teknik & Miljø om sagen.

   Udvalget har indberettet en trafikgene omfattende fodgængerforhold foran Jysk på Madevej i aften- og nattetimerne. Når butikken lukker opstilles, der betonelementer på fortovet foran butikken til brug i forbindelse med indhegning af udendørs udstillingsområde. Elementerne er imidlertid ikke synlige for fodgængere, når det er mørkt, hvilket kan afstedkomme alvorlige faldulykker.
    
  2. Vinderprojektet i forbindelse med opførelsen af Ny Grønningen i Tinglev er nu blevet udpeget. Projektet kan besigtiges på Biblioteket i Tinglev frem til den 1. august 2019.
   Sekretariatet retter henvendelse til Anni Oksen mhp. en præsentation af projektet på et af de kommende møder.
    
  3. Der foreslås en ændring af udvalget navn til: Udvalg for sundhed, trivsel og madservice. Navneændringen blev godkendt.
    
  4. Taget til efterretning.
    
  5. Social- og Sundhedsudvalget har for nuværende ikke truffet beslutning om hvad restbeløbet på 152.000 kr. fra puljen vedr. demens- og ensomhed skal anvendes til.

   Beslutningen om anskaffelse og fremadrettet anvendelse af puljeansøgningssystemet Emply blev taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådsmedlemmerne orienterer iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 17-06-2019

  Der blev orienteret fra  afholdte møder i bruger-/pårørenderåd iht. nedenstående:

   

  • Plejehjemmet Lergården – 23. maj 2019
  • Plejehjemmet Grønnegården – 4. juni 2019
  • Plejehjemmet Bovrup – 11. juni 2019

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Palliativ behandling
  v/Mette Lene Christiansen

  (MLCH)
  19. august 2019

  Orientering om Ny Grønningen

  AOK

  Orientering om Akutfunktionen

   

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  (BEI)

  Orientering om friplejehjem

  (BEI)

  Besøg på Lergården

   

  Besøg på Grønningen

   

  Besøg på Birkelund

   2020

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

   

  Besøg på Enggården

   Dieter (?? 2020)

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

   

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

   9. september kl. 9:30

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

   

    

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 17-06-2019

  Oversigten blev gennemgået, drøftet og opdateret..

   

  Der er aftalt besøg på Kirsebærhavens Aktivitetscenter i Aabenraa mandag den 9. september kl. 9.30. Pga. af efterårets mange andre aktiviteter og arrangementer etableres der ikke flere institutionsbesøg i indeværende år.

   

  Flg. nye punkt blev tilføjet: Orientering om Ny Grønningen.

   

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 17-06-2019

  Der forelå intet til punktet.