Referat

mandag den 19. august 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden.
  • referat fra mødet 17. juni 2019.

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Lovgrundlag

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger.

   

  Samtlige medlemmer var tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I kraft af at Ældre Sagens koordinationsudvalg er forhindrede i at deltage på den foreslåede mødedato onsdag den 28. august 2019 aftales der et forslag til en ny dato for fællesmødet.

  Lovgrundlag

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

   

  Mødet med Ældre Sagens koordinationsudvalg blev fastlagt til

   

  • onsdag den 4. september 2019 kl. 14:30 – 16:00 i lokale 120 (underetagen) på rådhuset.

   

  Hanne Larsen informerer Ældre Sagens repræsentanter om ændringen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på arbejdsgruppens initiativer ift. afvikling af årsmødet den 8. oktober 2019 – herunder:

  • Godkendelse af udkast til program
  • Clearing af aftaler med foredragsholdere
  • Valg af sang m.v.
  • Markedsføring

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  Arrangementets program blev gennemgået og godkendt.

   

  Arbejdsgruppen oplyste, at der holdes møde med de 2 eksterne aktører den 3. september 2019 for endelig afklaring af emne indhold m.v.

   

  Sangen fra sidste års møde ”genbruges” – trykkes 2 sidet med mødets program på forsiden.

   

  Hanne Larsen tager kontakt til JydskeVestkysten med henblik på en foromtale + ”det sker i dag rubrikken” i bladet (på dagen).

   

  Sekretariatet sørger for information om arrangementet i Aabenraa Ugeavis under ”Nyt fra din kommune” i uge 39.

   

  Sekretariatet udarbejder løbesedler i A3 format til ophæng i Kirsebærhavens Aktivitetscenter, Borgen Stubbæk, Aktivitescenter Grønnevej 41 Tinglev, Valdemarshus og Damms Gård i Felsted. Eksemplarer af ”plakaterne medbringes til seniorrådets ordinære møde den 16. september.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på forberedelserne til Seniorrådets musikarrangement den 19. november 2019 – herunder drøftelse af det videre forløb – ”hvad mangler vi ift. løsningen af opgaven, hvem gør hvad m.m.?”

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  Betalingsform blev drøftet, og man enedes om flg. løsninger:
   

  • Primært anvendes Mobile Pay ved indgangen – Sønderjyllands Hallens konto anvendes.
  • Som alternativ til Mobile Pay modtages kontant betaling.
  • Udpegede medlemmer af Seniorrådet varetager ”kassefunktionen” ved indgangen.
   Kontante betalinger afregnes efterflg. med Sønderjyllands Hallen.
  • Seniorrådets deltagelse afregnes med hallen ved fremsendelse af elektronisk faktura til Sekretariatet (Seniorrådets EAN nummer).

   

  Lise Christensen tager kontakt til booking bureauet med henblik på at få oplyst, hvilke fællessange Lene Siel ønsker at inddrage i sin optræden.

   

  Til en evt. trykning af sangene i ca. 700 eksemplarer anbefaler Sekretariatet TopTryk, Gråsten.

  Elektronisk faktura  tilstilles efterflg. Sekretariatet (Seniorrådets EAN nummer). 

   

  Der følges op på sagen på kommende møder frem til afholdelsen af arrangementet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet sendte 24. juni 2019 en ansøgning til borgmester Thomas Andresen. Ansøgningen handlede om, at Seniorrådet ønskede fast repræsentation i visse af kommunens udvalg. Repræsentationen skulle være forbundet med taleret, men ikke med stemmeret.

   

  Byrådssekretariatet har på foranledning af borgmesteren 1. juli meddelt Seniorrådets formand, Hanne Larsen, og forslagsstilleren Jens-Christian Ingwersen, afslag på ansøgningen.

   

  Afslaget begrundes med, at der

   

  1. i Kommunestyrelseslovens § 29, Stk 4, angiveligt skulle stå, at ”de stående udvalg i helt særlige tilfælde kan tillade andre end udvalgsmedlemmerne at deltage i et enkelt møde”
  2. at der ikke kan gives tilladelse til, at andre end udvalgsmedlemmer overværer afstemninger.

   

  Begge argumenter er imidlertid ikke holdbare:

   

  1. I Kommunestyrelseslovens § 20 Stk. 4 står der ordret: ”Udvalgene kan tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.”
  2. I ansøgningen om repræsentation i udvalg pointerer Seniorrådet i alt fire gange, at Seniorrådets repræsentanter ikke ønsker stemmeret. Af den grund skal de heller ikke overvære afstemninger.

   

  Jens-Christian Ingwersen anmoder Seniorrådet om at drøfte sagen. Et forslag til svarskrivelse vil blive uddelt og gennemgået på mødet.

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  Jens-Christian Ingwersen fremlagde baggrunden for at genoptage sagen, og fremsatte i den sammenhæng et ønske om en ny skrivelse til borgmesteren med en fornyet anmodning om seniorrådets repræsentation i relevante udvalgsmøder.

   

  Seniorrådets formand Hanne Larsen fremsatte i den anledning et modforslag om at sagen lukkes ned og henlægges.

   

  Forslagene gav anledning til en afstemning omhandlende en fortsættelse af Seniorrådets dialog med borgmesteren i forhold til repræsentation i diverse politiske udvalg.

   

  For en fortsættelse af sagen stemte:

  H.C. Bock, Jens-Christian Ingwersen, Dieter Johannsen, Lise Christensen, Torben Enevoldsen, Finngerd Olesen, Nis Hye og Christa Greisen. 

   

  Imod stemte:

  Hanne Priess Larsen, Elli Deele og Anne Marie Nielsen.

   

  Med stemmerne 8 imod 3 er det således besluttet at fortsætte processen med følgende forbehold:

  • Skrivelsen til borgmesteren ændres, så der ikke længere forekommer referencer til tysk praksis vedr. det politiske arbejde på ældreområdet.
  • Såfremt Seniorrådets ønske heller ikke denne gang kan imødekommes fra politisk side skal sagen afsluttes.

   

  Seniorrådets formand gjorde opmærksom på, at hun ikke ønsker at skrive under på brevet til borgmesteren.

   

  Det videre forløb i processen er aftalt som følger:

  • Jens-Christian Ingwersen udarbejder skrivelse iht. ovenstående.
  • Udkast til skrivelsen tilstilles Sekretariatet, der sørger for at den grafiske opsætning er korrekt iht. kommunens designmanual.
  • Jens-Christian Ingwersen underskriver brevet og sørger for at alle involverede parter får tilstillet hhv. originale dokumenter og kopier til orientering.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse med formanden for Social- og Sundhedsudvalget; Karsten Meyer Olesen på dialogmødet

   

  tirsdag den 27. august kl. 14:00 i lokale 425 på rådhuset.

   

  I dialogmødet deltager tillige næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Bent Sørensen og sekretariatsleder Tommy Svendsen, der fungerer som sekretær.

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  Seniorrådet ønsker på ovennævnte møde at drøfte følgende punkter:
   

  1. Status på restmidler – Ansøgningspulje 2019 vedr. demens m.v.
    
  2. Garantiventeliste til plejeboliger

   - status og eventuelle udfordringer
    
  3. Status på projekt ”Min indgang”
   - Hvorfor anvende midler på et midlertidigt lejemål?
    
  4. Budget 2020 -2023
   - Særlige udfordringer.
    
  5. Værdighedsmidler som bloktilskud
   - Inddrages Seniorrådets i fremtidig anvendelse
    
  6. Brandsikkerhed på plejehjem
    
  7. Status på Rødekro Station
    
  8. Eventuelt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

   

  • Regnskab for 1. halvår 2019 omdeles, gennemgås og drøftes.

   

  • Høringsmøde vedr. budget 2020-2023 er fastlagt til torsdag den 3. oktober 2019 kl. 10:00 - 12:00 i lokale 120 (underetagen) på rådhuset.

   

  • Foreningshåndbog i høring: Tilskud for målgruppen 65+ år styrkes.

   

  • 5 års jubilæumsarrangement i Kirsebærhavens Aktivitetscenter mandag den 26. august 2019 kl. 14:00 – 17:00.

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  Ovenstående punkter blev taget til efterretning.

   

  Næste aflevering af kørsels- og diætafregninger er fastlagt til mødet i oktober.

   

  I forbindelse med budgethøringsmødet oplyste Sekretariatet, at direktør for Jobcenter og Borgerservice Søren Lorenzen er konstitueret som direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen frem til ansættelsen af en ny direktør for området.

   

  Endvidere kunne formanden oplyse, at Danske Ældreråd i en skrivelse opfordrer alle medlemmer til at bidrage med idéer og nye tiltag for at øge foreningens synlighed. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43491, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag om revideret Vejledende serviceniveau for forebyggende hjemmebesøg, der er tilpasset i forhold til gældende organisation og lovændring samt lovteksten. Ændringerne er markeret med rødt.

   

  I forbindelse med organisationsændring i Social & Sundhed blev de forebyggende hjemmebesøg flyttet fra HjælpemiddelHuset til Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse (CSF).

   

  Folketinget har med virkning fra 1. juli 2019 vedtaget lovændring vedr. målretningen af de forebyggende hjemmebesøg. Lovændringen indebærer, at kommunen som noget nyt skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alene boende borgere i deres fyldte 70. år. Lovændringen betyder også, at kommunens pligt til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg fastholdes ift. alle 75-årige, mens alderskravet for tilbud om årlige besøg flyttes fra det fyldte 80. år til det fyldte 82. år. Kommunen skal fortsat tilbyde alle 80-årige et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Opsporing af enker og enkemænd har været en integreret del af de forebyggende hjemmebesøg i Aabenraa Kommune, og CSF har fra 1. juli tilpasset praksis, så de forebyggende hjemmebesøg flugter med gældende regler. Formålet hermed er opsporing og forebyggelse af ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed. Dette kan eksempelvis være i overgangen fra arbejdsliv til pension eller ved dødsfald.

   

  Høringssvaret skal være forvaltningen i hænde senest den 27. august 2019. Michael Metzsch, afdelingschef for Sundhed & Psykiatri, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  Seniorrådet takker Michael Metzsch for orienteringen og udarbejder høringssvar iht. den fastlagte frist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet har ytret ønske om at høre nærmere om Aabenraa Kommunes palliative indsats og palliative tilbud til relevante borgere. I den forbindelse deltager sygeplejerske Mette Lene Dalsgaard Christiansen fra Sygeplejen og sundhedsfaglig medarbejder Anette Anker fra Sundhedscenteret med en orientering om emnet.

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  Seniorrådet takker de 2 gæstedeltagere for en meget interessant og yderst informativ orientering om dette indsatsområde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag om revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp for 2019 - 2020. Ændringerne er markeret med rødt.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig

  og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter

  Servicelovens § 83 og 86.

   

  Kvalitetsstandarden er revideret med baggrund i en afgørelse fra Ankestyrelsen, der medfører, at der i særlige tilfælde skal tilbydes hovedrengøring eller omfattende oprydning til borgere, der modtager hjælp til rengøring.

   

  Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune har særlig fokus på rehabilitering af borgerne og hvorledes borgeren understøttes i at leve et liv med selvbestemmelse og mulighed for at

  vælge.

   

  Opgaverne i hjemmet løses med udgangspunkt i den ”Rehabiliterende tilgang” og med fokus på værdighed. Der er for medarbejderne fokus på at løse kerneopgaven sammen med

  borgeren; at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om, at deltage i sociale fællesskaber.

   

  Høringssvaret skal være forvaltningen i hænde senest den 27. august 2019. Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  Seniorrådet takker Bjarne Ipsen for orienteringen og udarbejder høringssvar iht. den fastlagte frist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag om revideret kvalitetsstandard 2019 – 2020 for madservice for borgere i eget hjem.

   

  Kvalitetsstandard for madservice beskriver sammensætning og kvalitet af udbragt mad til borgerens hjem. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for madservice skal en gang årligt godkendes i byrådet og skal sikre sammenhængen imellem budget og det ønskede serviceniveau.

   

  Der er kun foretaget redaktionelle rettelser i den reviderede kvalitetsstandard for madservice. Ændringerne er markeret med rødt.

   

  Høringssvaret skal være forvaltningen i hænde senest den 27. august 2019. Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  Seniorrådet takker Bjarne Ipsen for orienteringen og udarbejder høringssvar iht. den fastlagte frist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag om forslag til revideret Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse og revideret Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning.

   

  I forhold til tidligere godkendte kvalitetsstandarder er der sket en del ændringer i forhold til organisering af opgaven, men ikke ændringer med indflydelse på serviceniveauet.

   

  Der er fortsat fokus på, at borgerne skal kunne anvende digitale løsninger for at supplere eller modtage genoptræning.

    

  I den daglige tilrettelæggelse af træningsopgaven er der fokus på, at både vedligeholdende træning og genoptræning skal have et mål og være tidsbegrænset. Borgeren kan dog godt få to eller i særlige tilfælde flere forløb i forlængelse af hinanden.

   

  Genoptræning og vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng med den samlede rehabiliterende indsats.

   

  Fokus på målrettet indsats også i forhold til vedligeholdende træning betyder, at flere borgere får et mere målrettet tilbud og herefter overgår til et tilbud udenfor kommunalt regi. Tilbuddene har en tidsbegrænset karakter.

   

  Udredning af en borgers træningspotentiale sker typisk på anmodning fra visitationen, da denne udredning skal anvendes i sagsbehandlingen og indgå i beslutning af, om borgeren kan visiteres til træning.

   

  Der visiteres således til en ramme i form af pakker i forhold til opgaven, og det er terapeutens opgave sammen med borgeren at tilrettelægge træningen ud fra borgerens behov og indenfor den givne ramme.

   

  Borgere på plejehjem visiteres ikke til vedligeholdende træning, idet det indgår som en del af den daglige opgave. Borgere på plejehjem bevilliges dog på lige vilkår med borgere i eget hjem, hjælp til genoptræning.

   

  Høringssvaret skal være forvaltningen i hænde senest den 27. august 2019. Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  Seniorrådet takker Bjarne Ipsen for orienteringen og udarbejder høringssvar iht. den fastlagte frist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:
   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning.


  På opfordring af Seniorrådets formand, og på vegne af Seniorrådets udvalg for trafik og byplanlægning udarbejdede udvalgets formand en artikel til Ruden. Artiklen beskrev udvalgets igangværende arbejder. Artiklen endte med en opfordring til læserne om at meddele udvalget trafik- og byplanmæssige forhold, der var specielt generende for ældre.

   

  Ved møde i Trafikudvalget 2. juli 2019 oplyste H.C. Bock som medlem af Ruden-udvalget, at indlægget om Trafikudvalget på grund af pladsmangel ikke optages i Rudens septembernummer. Trafikudvalget vedtog så efter drøftelse, at artiklen, evt. i omskrevet form, søges offentliggjort i Jydske Vestkysten.

   

  Seniorrådets formand sendte 4. juli en mail til Seniorrådets medlemmer:

  ”For god ordens skyld vil jeg lige supplere med, at Seniorrådets forretningsorden – her pkt. 11 – skal overholdes, nemlig "Formand eller næstformanden orienterer kommunen, relevante medier og samarbejdspartnere om Seniorrådets beslutninger".

   

  Trafikudvalget er et "underudvalg" under Seniorrådet og kan derfor som sådan ikke udtale sig selvstændigt på Seniorrådets vegne til pressen.

   

  Jeg har foreslået Jens at lave et udkast til et evt. indlæg til JydskeVestkysten, som vi så kan diskutere og evt. sende til JV, men den forretningsorden, som I alle har været med til at beslutte, skal selvfølgelig overholdes.”

   

  Trafikudvalget har i den anledning holdt et ekstraordinært møde 15. august. Ved Seniorrådets møde vil der foreligge en indstilling fra udvalget.
   

  1. Bygge- og boligudvalg.
    
  2. Udvalg for sundhed, trivsel og madservice.
    
  3. Bladudvalg.
    
  4. § 79 udvalg.

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  1. Sagen blev drøftet. Da der fortsat hersker uvished om beføjelser i forhold til dialog med offentligheden – herunder medier – blev det besluttet, at gennemgå rådets forretningsorden med henblik på udarbejdelse af ændringer/præciseringer.

   Punktet ”Ændring af Seniorrådets forretningsorden” behandles på et af de førstkommende møder.
    
  2. Der forelå intet fra udvalget.
    
  3. Der forelå intet fra udvalget.
    
  4. Bladudvalgets redaktionsmøde den 20. august er flyttet til mandag den 2. september 2019 pga. for mange afbud.
    
  5. Der forelå intet fra udvalget.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådsmedlemmerne orienterer iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  Der er planlagt møder i bruger-/pårørenderåd iht. nedenstående:

   

  • Plejehjemmet Grønnegården – 27. august 2019
  • Plejehjemmet Lergården – 29. august 2019
  • Plejehjemmet Grønningen – 9. september 2019
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Orientering om projekterne: Genforeningsparken + Strandpromenaden v/Naja Laura Emilie Barlach Hansen

  16. september 2019

  Orientering om satelitklinikker

  v/Michael Metzsch

  16. september 2019

  Revision af Seniorrådets forretningsorden

   

  Orientering om Ny Grønningen

  AOK

  Orientering om rekruttering i sygeplejen

  v/Michael Metzsch

  18. november 2019

  Orientering om Akutfunktionen

   

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  BEI

  Orientering om friplejehjem

  BEI

  Besøg på Lergården

   

  Besøg på Grønningen

   

  Besøg på Birkelund

   2020

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

   

  Besøg på Enggården

   Dieter (?? 2020)

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

   

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

   9. september kl. 9:30

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

   

    

  Drøftelse af ovenstående og nye tiltag samt disponering i øvrigt.

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  Emner relaterende til sagsbehandlingen af dagsordenens øvrige punkter er indarbejdet i ovenstående oversigt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 19-08-2019

  Der forelå intet til punktet.