Referat

mandag den 16. september 2019 kl. 10:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden.
  • referat fra mødet 19. august 2019.

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 16-09-2019

  Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

   

  Samtlige medlemmer var tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Seniorrådet om hhv.

   

  • Etablering af Genforeningsparken i Aabenraa
  • Næste fase i etableringen af Strandpromenaden i Aabenraa

   

  Genforeningsparken

  I forbindelse med markeringen af Genforeningen 2020 omdannes parkeringspladsen foran biblioteket i Aabenraa by til en park.

   

  Parken anlægges efter grundprincipper, der sikrer historie, sammenhæng og byliv.

  Det medfører en række ændringer, der vil få stor betydning for brugerne af området.

  Derudover flyttes nuværende hovedindgang til biblioteket, således at fremtidig hovedindgang bliver fælles med Folkehjem.

   

  Anlægsstart var august 2019 og anlægsslut er planlagt til april 2020. I forbindelse med planlægningen af Genforeningsparken har der været tilknyttet en tilgængelighedsrevisor.

   

  Strandpromenaden

  Næste etape af Strandpromenaden er en fortsættelse af det rekreative promenadeforløb, der forbinder stranden med byen.

   

  Denne etape forbinder Møllemærsk med krydsningen ved Nyvej. Det vil være samme procedure, med en promenade, der er forbeholdt bløde trafikanter. Undervejs kan der opleves en række seværdige steder.  

   

  Der er planlagt anlægsstart i januar 2020 og anlægsslut i april 2020.
   

   

  På mødet deltager trafikplanlægger Naja Barlach fra Trafik og Anlæg under forvaltningen Kultur, Miljø & Erhverv med en orientering om etableringen af ovennævnte 2 projekter.

  Beslutning Seniorrådet den 16-09-2019

  Seniorrådet takker Naja Barlach for en god og informativ orientering om de 2 projekter.

  Det aftaltes at Naja tilstiller Sekretariatet oversigter/illustrationer m.v. for videre udsendelse til rådets medlemmer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på fællesmødet med Ældre Sagens koordinationsudvalg den 4. september 2019.

  Beslutning Seniorrådet den 16-09-2019

  Forløbet af mødet med Ældre Sagens Koordinationsudvalg blev drøftet.

   

  Det fremhæves, at der fremadrettet afholdes 2 årlige møder

   

  • 1 møde i efteråret med koordinationsudvalget
  • 1 møde i foråret med de enkelte lokale foreninger (i alt 5 møder)

   

  Næste møde er således mødet med koordinationsudvalget, som er fastsat til den 26. november 2019 kl. 10:00-12:00 i lokale 412 på rådhuset.

   

  I henhold til ovenstående beslutning oplyste Hanne Larsen, at lokalmødet i Aabenraa den 19. september 2019 er aflyst.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opdatering om sagsforløb v/forslagsstiller Jens-Christian Ingwersen.

   

  Opfølgning på beslutning af 19. august 2019 om en afslutning og henlæggelse af sagen.

  Beslutning Seniorrådet den 16-09-2019

  Beslutning om afslutning af sagen blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status og afslutning vedr. forberedelser til Seniorrådets årsmøde 2019 – herunder:

   

  • Arbejdsgruppens afsluttende møde med foredragsholdere
  • Udlevering af plakater, sange og programmer
  • Eventuelt

  Beslutning Seniorrådet den 16-09-2019

  Arbejdsgruppen orienterede om de sidste forberedelser.

   

  Plakater, program og sange blev fordelt. Ekstra plakater kan bestilles i Sekretariatet, der tillige sørger for at Kirsebærhaven, Borgen og Grønnevej får et eksemplar til ophæng.

   

  Sekretariatet sørger for udsendelse af info. til ”Nyt fra din kommune” – i den sammenhæng tilrettes informationen med klokkeslæt for arrangementet.

   

  Hanne Larsen varetager al pressekontakt.

   

  Der er på dagen fremmøde for rådets medlemmer kl. 14.15.

   

  Seniorrådets medlemmer sørger for fotografering og udarbejdelse af tekst til en efteromtale af arrangementet i Ruden.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på forberedelserne til musikarrangementet den 19. november 2019 – herunder:

  • Markedsføring forud for arrangementet
  • Produktion af fællessange
  • Fordeling af opgaver/ansvar på dagen.

  Beslutning Seniorrådet den 16-09-2019

  Sekretariatet sørger for udarbejdelse af ¼ sides annonce til indrykning i flg. 3 distriktsblade i uge 44/2019:

   

  1. Aabenraa Ugeavis
  2. Tinglev Ugeblad
  3. Bov avis

   

  Endvidere udarbejdes der tekstforslag til ”Nyt fra din kommune”, som indrykkes i Aabenraa Ugeavis i uge 45/2019.

   

  Sekretariatet tager kontakt til Kultur & Fritid med henblik på at få arrangementet publiceret på ”Aktiv & Oplev” (Kultunaut).

   

  Hanne Larsen varetager al pressekontakt.

   

  Mødetidspunkt på dagen er fastsat til kl. 13.30.

   

  Følgende rådsmedlemmer er udpeget til at varetage de fornødne opgaver ved indgangen til salen:

   

  1. Anne Marie Nielsen
  2. Nis Hye
  3. Christa Greisen
  4. Elli Deele
  5. Jens-Christian Ingwersen
  6. Lise Christensen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:
   

  • Det estimerede regnskab pr. august 2019
  • Afgørelse i sag hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar: Sag 16/30000 – Byrådets beslutning af 20-08-2019 ”Boligstrategi og kapacitetsplan 2019-2015”
   Se: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/byraadet/2019-08-28-1700-6105/             
  • Påmindelse om § 79 dialogmøde med foreninger og politikere den 24. september 2019.
  • Påmindelse om budgethøringsmøde den 3. oktober 2019
  • Ønske om deltagelse i Danske Ældreråds temamøde i Viborg den 9. oktober 2019?

  Beslutning Seniorrådet den 16-09-2019

  • Der er god balance i regnskabet.

  Næste gang medbringes diæt-/kørselsafregninger
  Det henstilles til at alle møder i videst muligt omfang afholdes på rådhuset.
   

  • Byrådets beslutning blev taget til efterretning.
    
  • Lise Christensen, Jens-Christian Ingwersen og Nis Hye melder forfald til § 79 dialogmødet den 24. september 2019.
    
  • H.C. Bock melder forfald til budgethøringsmødet den 3. oktober 2019.
    
  • Der var ingen ønsker om deltagelse i Danske Ældreråds kommende temamøde.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:
   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning.

   

  1. Bygge- og boligudvalg.
    
  2. Udvalg for sundhed, trivsel og madservice.
    
  3. Bladudvalg.
    
  4. § 79 udvalg.

  Beslutning Seniorrådet den 16-09-2019

  1. Der blev orienteret fra det senest afholdte møde den 10. september 2019, hvor udvalget har besøgt en række kirker i den vestlige del af kommunen for at besigtige forholdene omkring tilgængelighed.
    
  2. Der forelå intet fra udvalget.
    
  3. Der forelå intet fra udvalget.
    
  4. Der forelå intet fra udvalget.
    
  5. Der forelå intet fra udvalget.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienterer afdelingschef Michael Metzsch fra Handicap & Psykiatri om Sygeplejens tiltag med etablering af lokale satellitklinikker.

  Beslutning Seniorrådet den 16-09-2019

  Seniorrådet takker Michael Metzsch for en yderst informativ orientering om etablering af satellitklinikker i kommunen.

   

  Det aftaltes at Sekretariatet løbende sørger for at holde Seniorrådet orienteret i forhold til etablering af nye klinikker eller nedlæggelse af eksisterende.

   

  Status pt. er som følger:

   

  Etablerede klinikker (4):  Rødekro, Aabenraa, Tinglev, Padborg.

  Etablerede satellitklinikker (5): Løjt Kirkeby, Aabenraa, Felsted, Kliplev, Bylderup

  Kommende satellitklinikker (2): Bovrup, Kollund

   

  Michael Metzsch, vil i det omfang der skønnes relevant, informere yderligere på kommende seniorrådsmøder.             

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådsmedlemmerne orienterer iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 16-09-2019

  Der blev orienteret fra afholdte møder i bruger-/pårørenderådene, som følger:

   

  • Plejehjemmet Birkelund – 29. august 2019.
  • Plejehjemmet Grønningen – 9. september 2019.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Revision af Seniorrådets forretningsorden

  21. oktober

  Orientering om nye puljemidler

  på 2,7 mio. kr. til ensomme hjemmehjælpsmodtagere

  21. oktober (AOK)

  Orientering om Ny Grønningen

  AOK

  Orientering om rekruttering i sygeplejen

  v/Michael Metzsch

  18. november 2019

  Orientering om Akutfunktionen

   

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  BEI

  Orientering om friplejehjem

  BEI

  Besøg på Lergården

   

  Besøg på Grønningen

   

  Besøg på Birkelund

   2020

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

   

  Besøg på Enggården

   Dieter (?? 2020)

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

   

  Besøg på Aktivitetscenter Kirsebærhaven

   9. september kl. 9:30

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 16-09-2019

  Ovenstående oversigt blev gennemgået og drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 16-09-2019

  Afdelingschef Anni Oksen fra Ældre & Handicap deltager på oktober mødet med en orientering om tildelte puljemidler på 2,7 mio. kr. til ensomme hjemmehjælpsmodtagere.