Referat

mandag den 21. oktober 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden.
  • referat fra mødet 16. september 2019.

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 21-10-2019

  Dagsorden godkendt med beslutning om udsættelse af pkt. 5.

   

  Referat godkendt uden bemærkninger.

   

  Der forelå afbud fra Anna Marie Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres der om tildelte midler fra Fællesskabspuljen 2.0 til projekt ”Fællesskabsgrupper for ældre hjemmehjælpsmodtagere.

   

  Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-

  2022 afsat 20,3 mio. kr. til initiativet ”Fællesskabspulje 2.0: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”. Puljen har til formål

  at afhjælpe ensomhed blandt svage ældre hjemmehjælpsmodtagere.

   

  Aabenraa Kommune har ansøgt og fået tilsagn om 2.672.320 kr. fra puljen.

   

  Projektets har til formål er at tilbyde hjælp til ældre hjemmehjælpsmodtagere, der oplever ensomhed, og få dem til at indgå i fællesskabsgrupper, hvor de berørte i fællesskab kan støtte hinanden til at deltage i aktiviteter i civilsamfundet. I projektet vil Ældre & Handicap i samarbejde med Visitation & rehabilitering iværksætte tiltag til at afhjælpe ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere ved bl.a. at:

   

  • matche ensomme hjemmehjælpsmodtagere med ligesindede og finde aktiviteter og tilbud, som passer til deres interesser,
  • fastholdelse netværksgruppen indtil en naturlig relation er dannet.

   

  Afdelingschef Anni Oksen fra Ældre & Handicap vil i orienteringen komme ind på formålet med ansøgningen og krav i forbindelse med bevilling. Hun vil ligeledes fortælle om hvordan projektet tænkes organiseret og forankret, om involvering af eksterne aktører, og hvorfor det er vigtigt at have fokus på ensomhed.

  Beslutning Seniorrådet den 21-10-2019

  Seniorrådet takker Anni Oksen for orienteringen, samtidig med at rådet udtrykker ønske om en opfølgende orientering om projektforløbet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/18095, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 2. oktober 2019 anvendelsen af resterende midler for 2019 fra pulje til aktiviteter målrettet ældre med demenssymptomer og deres pårørende samt bekæmpelse af ensomhed. Endvidere besluttede udvalget at høre Seniorrådet om om nedlæggelse af ansøgningspuljen med udgangen af 2019.

   

  Ansøgningspuljen er udmøntet de sidste 3 år, og der har hvert år været få ansøgninger og resterende midler til anvendelse til andre formål. Det er vurderingen, at det administrative arbejde med annoncering, sagsbehandling, Seniorrådets behandling af ansøgninger m.m. ikke står mål med udbyttet af ansøgningspuljen. Kommunen har endvidere fået puljemidler til forebyggelse af ensomhed, og forvaltningen er løbende opmærksom på ansøgning af puljemidler til eksempelvis demensindsatsen.

   

  Høringssvar skal være forvaltningen i hænde den 29. oktober 2019.

   

  Tommy Svendsen, sekretariatsleder, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 21-10-2019

  Seniorrådet kan tiltræde forslaget om en nedlæggelse af ansøgningspuljen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på forberedelserne til arrangementet – herunder eventuelt.

  Beslutning Seniorrådet den 21-10-2019

  Sekretariatet oplyste at,

  • der annonceres i de aftalte 3 distriktsblade i uge 44.
  • der bringes information i ”Nyt fra din kommune” (Aabenraa Ugeavis) i 45.
  • der udfærdiges A3 plakater til hhv. Borgen, Grønnevej 41, Kirsebærhavens Aktivitetscenter, Valdemarshus og Damms Gård.
  • annoncen tilstilles samtlige plejehjem
    

  Formanden kontakter diverse medier med henblik på foromtale af arrangementet.

   

  Der blev udpeget rådsmedlemmer til flg. opgaver:

   

  Betaling:  Nis Hye

   Lise Christensen

   Christa Greisen

   Elli Deele

   

  Uddeling af sange:  Finngerd Olsen

   

  Handicap hjælp: Dieter Johannsen

   Torben Enevoldsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I henhold til beslutning på Seniorrådets møde den 19. august 2019 drøftes indholdet af rådets forretningsordenens pkt. 11 i forbindelse med underudvalgenes arbejde.

   

  Ifølge ”Vedtægter for Seniorrådet i Aabenraa kommune”, der er godkendt i Byrådet den 29. marts 2017, står der bl.a. under § 5: ”Seniorrådet har nedsat 5 underudvalg” og derefter ”Udvalgene kan ikke udtale sig på Seniorrådets vegne”.

   

  ”Udvalget for trafik og byplanlægning” har fremsendt udkast til et kommissorium for udvalgets arbejde, som iht. gældende forretningsordens pkt. 5 skal godkendes af Seniorrådet.

  Beslutning Seniorrådet den 21-10-2019

  Jf. punkt 1 udsættes sagen til mødet 18. november 2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:
   

  • Det estimerede regnskab pr. 30. september 2019.
   Diæt- og kørselsindberetninger medbringes.
    
  • Til godkendelse: Udkast til Seniorrådets mødekalender 2020
    
  • Status på det planlagte møde mellem Trafikudvalget og Handicaprådets brugerrepræsentanter.
    
  • Evt. deltagelse i Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i Vingstedcentret den 26. november 2019.
    
  • Udpegning af 3-4 rådsmedlemmer til deltagelse i et inspirationsmøde vedr. udviklingen af fremtidige tilbud for familier med demens – 31. oktober 2019 kl. 14-17 på Damms Gård i Felsted.
  • Kommende fællesmøde med formænd og næstformænd for ældre-/seniorråd i de 4 sønderjyske kommuner + Vejen Kommune.
    
  • Evaluering af hhv.
   • § 79 dialogmøde den 24. september
   • Budgethøringsmøde den 3. oktober
   • Årsmøde den 8. oktober
     
  • Afgørelse i sag hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar: Sag 19/43491 – Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 02-10-2019 ”Vejledende serviceniveau for forebyggende hjemmebesøg”. Se: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/social-og-sundhedsudvalget/2019-10-02-1530-6610/

  Beslutning Seniorrådet den 21-10-2019

  Regnskabet blev taget til efterretning.

   

  Forslag til mødekalender for 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

   

  Trafikudvalgets møde med Handicaprådet blev taget til efterretning. Formanden tager telefonisk kontakt til brugerrepræsentanterne fra Handicaprådet med henblik på en tilkendegivelse i forhold til mødedeltagere. Trafikudvalgets medlemmer orienteres umiddelbart herefter om resultatet.

   

  Seniorrådets medlemmer deltager ikke i Danske Ældreråds konference den 26. november pga. andet aftalt møde med Ældre Sagens Koordinationsudvalg.

   

  Seniorrådet udpeger Torben Enevoldsen og Hanne Priess Larsen til at deltage i inspirationsmødet om tilbud til demensramte familier. Hanne Priess Larsen orienterer projektkoordinator Vibeke Claudia Møller Jensen herom.

   

  Fællesmødet med formandskabene for de 5 kommuners ældre-/seniorråd er fastlagt til den 12. november 2019 i lokale 131 på rådhuset. Formanden orienterer de øvrige råd samt projektkoordinator Vibeke Claudia Møller Jensen om mødetidspunktet.

   

  § 79 dialogmødet vurderes som udmærket. Der efterlyses et bord, hvor oplægsholdere kan lægge papirer m.m.

   

  Budgethøringsmødet vurderes i modsætning til tidligere år som let forståeligt især fremlæggelsesmetoden for ros med på vejen.

   

  Årsmødet blev en bragende succes ud over al forventning med ca. 250 deltagere. En stor ros skal lyde til værten for Landbohjemmet, idet han formåede at løse udfordringen til alles fulde tilfredshed. Det kan konstateres at metoden med nedsættelse af en arbejdsgruppe for planlægning af mødet, er en rigtig god ide.

   

  Afgørelsen i sag 19/43491 foreslås drøftet på det kommende dialogmøde med formandskabet for Social- og Sundhedsudvalget i november. På selvsamme møde ønskes en drøftelse af processen for budgethøring.   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:
   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning.
   Møde den 10. oktober 2019

   

  1. Bygge- og boligudvalg.
    
  2. Udvalg for sundhed, trivsel og madservice.
    
  3. Bladudvalg.
   Redaktionsmøde 29. oktober 2019 kl. 09:00 i lokale 135.
    
  4. § 79 udvalg.
   Ansøgningsfrist 1. november 2019.
   Udvalgsmøde 25. november 2019 kl. 12:00-14:00 i lokale 137.
   Mødet ligger forud for dialogmødet med SSU, der begynder kl. 14:00.

  Beslutning Seniorrådet den 21-10-2019

  1. Trafik- og byplanlægningsudvalget har udarbejdet et kommissorium vedr. udvalgets arbejde. Kommissoriet præsenteres på næste seniorrådsmøde den 18. november 2019.
   Næste møde i udvalget er planlagt til den 27. november 2019.
    
  2. Der forelå intet fra Bygge- og boligudvalget.
    
  3. Udvalgsmedlemmerne fra Udvalget for sundhed, trivsel og madservice har deltaget i prøvesmagning af varm mad fra Mad & Måltider. Oplevelsen af hhv. smag, kvalitet og appetitlighed er overvejende positiv.
    
  4. Bladudvalget vurderer umiddelbart at de indgåede materialer til Ruden 3/2019 rækker til et helt blad. Endelig disponering finder sted på redaktionsmødet den 29. oktober 2019.
  5. § 79 udvalgets mødedato blev taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådsmedlemmerne orienterer iht. nedenstående.

  Lovgrundlag

  Der blev orienteret fra bruger-/pårørenderådsmøder iht. nedenstående:

  • Plejehjemmet Kirketoften – 5. september 2019
  • Plejehjemmet Bovrup – 17. september 2019

   

  På Plejehjemmet Birkelund er der planlagt følgende:

  • Møde vedr. det kommende dagscenter – 24. oktober 2019
  • Bruger-/pårørenderådsmøde – 31. oktober 2019
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune og Tønder Kommune er i gang med gennemførelsen af et EU-udbud på levering af inkontinensprodukter. I den forbindelse høres Seniorrådet og Handicaprådet om kravspecifikation og tilbudsliste. Forventet kontraktperiode er 1. maj 2020 – 30. april 2024.

   

  Kommunens Udbudsfunktion gør opmærksom på, at Tønder Kommunes Handicapråd har deltaget som brugerrepræsentant i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

   

  Et eventuelt høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 25. oktober 2019.

  Planmæssige forhold

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 21-10-2019

  På grund af sagens kompleksitet afstår Seniorrådet fra at afgive høringssvar.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Orientering om afslutning af projekt ”Aktivt liv med demens”.

  18. november 2019

  Orientering om rekruttering i sygeplejen

  v/Michael Metzsch

  18. november 2019

  Punkter til dialogmøde med SSU

  18. november 2019

  Årsafslutning 2019

  18. november 2019

  Orientering om Ny Grønningen

  AOK

  Orientering om Akutfunktionen

  Hanne Toft & Michael Aundal / 27. januar

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  BEI / Februar ???

  Orientering om friplejehjem

  BEI

  Orientering om Sundhedshuset

  MME

  Besøg på Lergården

   

  Besøg på Grønningen

   

  Besøg på Birkelund

   2020

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

   

  Besøg på Enggården

  19. februar 2020
  kl. 14.00

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

   

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 21-10-2019

  Oversigten blev gennemgået og følgende beslutninger er indarbejdet i skemaet:
   

  • Orientering om Akutfunktion – 27. januar 2020.
  • Orientering om klippekortsordning… – søges placeret i februar 2020.
  • Institutionsbesøg på Enggården – 19. februar 2020 kl. 14.00.
  • Orientering om Sundhedshuset – tilføjes som emne.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 21-10-2019

  Sekretariatet orienterede om ansættelsen af  Karen Storgaard Larsen som ny direktør for social- og sundhedsforvaltningen pr. 1. november 2019.