Referat

mandag den 18. november 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Anna Marie Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden.
  • referat fra mødet 21. oktober 2019.

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 18-11-2019

  Dagsorden og referat blev godkendt uden ændringer.

   

  Der forelå afbud fra: Christa Greisen og Anna Marie Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Drøftelse af relevante og aktuelle emner til det kommende møde med Ældre Sagens Koordinationsudvalg den 26. november 2019 kl. 10:00-12:00 i lokale 412 på rådhuset.

  Beslutning Seniorrådet den 18-11-2019

  Seniorrådet ønsker på mødet en drøftelse af nedenstående emner:

   

  • ”Siden sidst” – gensidig orientering
    
  • Seniorrådets samarbejde med kommunens handicapråd
    
  • Nedlæggelse af lokale busruter
    
  • Ønske om orientering i forhold til ældre medborgeres evt. problemstillinger – både individuelt, kollektivt, i lokalområdet eller hele kommunen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Den nye direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen; Karen Storgaard Larsen kommer og hilser på Seniorrådets medlemmer.

  Beslutning Seniorrådet den 18-11-2019

  Seniorrådet byder Karen Storgaard Larsen velkommen og glæder sig til et godt og konstruktivt samarbejde fremover.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse med formanden for Social- og Sundhedsudvalget; Karsten Meyer Olesen på dialogmødet

   

  mandag den 25. november kl. 14:00 i lokale 123 på rådhuset.

   

  I dialogmødet deltager tillige næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Bent Sørensen og sekretariatsleder Tommy Svendsen, der fungerer som sekretær.

  Beslutning Seniorrådet den 18-11-2019

  Seniorrådet ønsker på ovennævnte møde at drøfte flg. punkter:

  1. Proces for budgethøring.
    
  2. Ny Grønningen – udviklingen af demensvenlig samfund.
   - herunder byggeudvalgets inddragelse i Ny Grønningen.
    
  3. Status på ventelister til plejeboliger.
    
  4. Seniorrådets høringssvar vedrørende Forebyggende hjemmebesøg.
    
  5. Samarbejdet med det nye friplejehjem i Aabenraa.
    
  6. Orientering om Seniorrådets samarbejde med Handicaprådet og med Ældre Sagen.
    
  7. Nattevagter på plejehjem.
    
  8. Eventuelt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Eventuelt – sidste mulighed for information om og/eller input til arrangementet.

  Beslutning Seniorrådet den 18-11-2019

  Fremmøde tidspunktet ændres til kl. 13:00.

   

  Sekretariatet låner Seniorrådet 2 pengekasser til håndteringen af kontante betalinger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Udvalget for trafik- og byplanlægning har udarbejdet et forslag til et kommissorium omhandlende udvalgets virke og arbejdsområder.

   

  I henhold til § 5 i Seniorrådets forretningsorden forelægges forslaget til drøftelse og eventuel godkendelse i Seniorrådet.

  Beslutning Seniorrådet den 18-11-2019

  Kommissoriet blev drøftet og mindre ændringer blev besluttet.

   

  Tilrettet udkast sendes til Sekretariatet, der udfærdiger slut-dokument til journalisering og efterflg. udsendelse til samtlige rådsmedlemmer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:
   

  • Det estimerede regnskab pr. 31. oktober 2019.
    
  • Dialogmøde med de 4 sønderjyske + Vejen ældre-/seniorråd den 12. november 2019.
    
  • Undersøgelse v/Danske Ældreråd vedr. serviceniveauet på Ældreområdet.
    
  • Afgørelser i sager hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar:
   • Byrådet: Sag 19/43491 ”Vejledende serviceniveau for forebyggende hjemmebesøg” – se: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/byraadet/2019-10-30-1700-6108/
   • Byrådet: Sag 18/2844 ”Kvalitetsstandard for hjemmehjælp” – se: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/byraadet/2019-10-30-1700-6108/
   • Byrådet: Sag 18/2844 ”Kvalitetsstandard for madservice” – se: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/byraadet/2019-10-30-1700-6108/
   • Byrådet: Sag 18/2844 ”Kvalitetsstandardarder for genoptræning og vedligeholdende træning – se: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/byraadet/2019-10-30-1700-6108/
   • Social- og Sundhedsudvalget: Sag 18095 ”Nedlæggelse af ansøgningspulje” – se: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/social-og-sundhedsudvalget/2019-11-06-1530-6664/
     
  • Afslutning af årets sidste møde.

  Beslutning Seniorrådet den 18-11-2019

  • Regnskabet blev taget til efterretning med bemærkning om, at der er balance ift. budgettet.
    
  • Repræsentanterne fra  Ældrerådet i Haderslev deltog ikke i mødet, men havde fremsendt aktuel orientering, der i lighed med de øvrige råds beretninger blev taget til efterretning. Næste møde i forummet er aftalt til 11. maj 2020 og finder sted i Tønder.
    
  • Resultatet af undersøgelsen blev drøftet. Sekretariatet sørger for udsendelse af det spørgeskema, der er lagt til grund for undersøgelsens resultat.
    
  • Afgørelserne blev taget til efterretning.
    
  • Afslutning finder sted på rådhuset. Mødestart kan evt. blive rykket (til senere) alt efter omfang og kompleksitet af mødets dagsorden.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37027, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:
   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning
   1. Møde den 4. november 2019
   2. Dialogmøde med Handicaprådet den 11. november 2019.

   

  1. Bygge- og boligudvalg
    
  2. Udvalg for sundhed, trivsel og madservice.
    
  3. Bladudvalg
   Næste udgivelse = 3. december 2019

   

  1. § 79 udvalg
   Møde 25. november 2019 kl. 12:00-14:00 i lokale 137

  Beslutning Seniorrådet den 18-11-2019

  1. Orienteringer taget til efterretning.
   Næste møde er 27. november 2019.
    
  2. Der forelå intet fra udvalget.
    
  3. Der forelå intet fra udvalget.
    
  4. Taget til efterretning.
    
  5. Taget til efterretning.
   Udvalgets indstillinger forelægges det øvrige Seniorråd på mødet 16. december 2019 med henblik på fremlæggelse til endelig godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. januar 2020.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37027, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådsmedlemmerne orienterer iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 18-11-2019

  Der blev orienteret fra bruger-/pårørenderådsmøder iht. nedenstående:
   

  • Plejehjemmet Lergården – 31. oktober 2019
  • Plejehjemmet Grønnegården – 6. november 2019
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Projektkoordinator Vibeke Claudia Møller Jensen og demenskonsulent Tanja Franck, Ældre & Handicap orienterer i denne sag om projekt ”Aktivt liv med demens”, der startede op i september 2018, og nu nærmer sig sin afslutning med udgangen af november.

   

  Erfaringer fra projektet udbredes blandt andet via præsentationer for relevante fora i Aabenraa Kommune i forbindelse med afslutning af projektet.

   

  Seniorrådet får indblik i projektforløbet, resultater og læringspointer, og får desuden mulighed for at give sine input til, hvordan involveringen har været, og hvordan den kan blive endnu bedre.

   

  Input fra mødet indarbejdes som læringspointer i den endelige afrapportering til Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Seniorrådet den 18-11-2019

  Seniorrådet takker Vibeke Jensen og Tanja Franck for en særdeles fyldestgørende orientering om projektforløbet.

   

  Det aftaltes, at det anvendte præsentationsmateriale sendes til rådsmedlemmerne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37027, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Orientering om Ny Grønningen

  AOK

  Orientering om Akutfunktionen

  Hanne Toft & Michael Aundal / 27. januar 2020

  Rekruttering i Sygeplejen

  MME – 27. januar 2020

  SR arrangement 2020

  27. januar 2020

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  BEI – 24. februar???

  Orientering om Sundhedshuset

  MME – marts/april 2020

  Orientering om friplejehjem

  BEI

  Indsatsområde demens/ensomhed (projekt)

  AOK

  Besøg på Lergården

   

  Besøg på Birkelund

   April 2020??? (Lise)

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

   

  Besøg på Enggården

  19. februar 2020
  kl. 14.00

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

   

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  Marts 2020??? (Hanne)

  Besøg i ”Rådgivning Social & Sundhed”

  BEI – Forår 2020

   

  Beslutning Seniorrådet den 18-11-2019

  Oversigten blev gennemgået med henblik på fastlæggelse af datoer samt drøftelse af aktuelle emner for det kommende år.

   

  Nye tiltag og opdateringer er indarbejdet i ovenstående oversigt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37027, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Opfølgning på etableringen af satellitklinikker.
   Der er etableret klinikker på Plejehjemmet Bovrup og Plejehjemmet Birkelund. I december er der tillige planlagt etablering af en klinik i Hjordkær.
    
  • Pga. renovering af lokale 425 flyttes Seniorrådsmødet den 16. december 2019 til lokale 412.

  Lovgrundlag

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 18-11-2019

  Taget til efterretning.