Referat

mandag den 27. januar 2020 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Velkommen til seniorrådsmedlem Sønnick Andresen – herunder en kort præsentationsrunde.

   

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 16. december 2019

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 27-01-2020

  Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger.

   

  Der forelå afbud fra: Finngerd Olesen og Jens-Christian Ingwersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opstart af arbejdet vedr. årets 2 arrangementer – herunder
   

  • Forslag udbedes til hhv.
   • Årsmødet 
   • Vilkårligt arrangement

   

  • Beslutning om fremtidig håndtering af tilmeldings- og betalingsmetoder samt procedurer herfor.

   

  • Fastlæggelse af dato for arbejdsgruppens 1. møde.

  Beslutning Seniorrådet den 27-01-2020

  Der forelå ingen forslag til hverken årsmødet eller det vilkårlige arrangement. Derfor drøftes forslag på arbejdsgruppens indledende møde med henblik på en fremlæggelse af emner på Seniorrådets ordinære møde i februar.

   

  Seniorrådet er enige om at tilmelding og betaling for deltagelse i kommende offentlige arrangementer skal foregå digitalt.

   

  Arbejdsgruppen bestående af Hanne Priess Larsen, Lise Christensen, Dieter Johannsen, Christa Greisen og Elli Deele holder det 1. møde mandag den 17. februar 2020 kl. 9:30 i lokale 129 på rådhuset.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

   

  • Årsregnskab 2019 (omdeles på mødet)
    
  • Ændring i sammensætningen af underudvalg ifm. Anna Marie Nielsens udtræden af Seniorrådet og dermed også af ”Udvalg for Trafik og Byplanlægning”, ”Bladudvalget ­-
   Ruden” og repræsentant i bruger- og pårørenderådet på Plejehjemmet Rise Parken.

   

  • Opfølgning på fælles tilmelding til Danske Ældreråds temadag i Fredericia den 2. marts 2020. Flg. 3 rådsmedlemmer har allerede tilkendegivet interesse for deltagelse:
   Jens-Christian Ingwersen, Lise Christensen og H.C. Bock.
   • Tilmeldingsfrist: 17.02.2020.
   • Fælles transport aftales indbyrdes.

  Beslutning Seniorrådet den 27-01-2020

  Årsregnskabet blev taget til efterretning med bemærkning om, at de seneste afregninger for diæter og kørsel (december aflevering) ikke er indeholdt i regnskabet. Disse poster vil pga. skæringsdatoen for årsregnskabet først fremgå af 2020 regnskabet.

   

  Sønnick Andresen påtager sig de vakante underudvalgs-/rådsposter som Anna Marie Nielsen hidtil har bestridt.

   

  Følgende 5 rådsmedlemmer ønsker at deltage i temadagen i Fredericia den 2. marts 2020:

  Jens-Christian Ingwersen, Lise Christensen, H.C. Bock, Torben Enevoldsen og Sønnick Andresen. Sekretariatet sørger for fælles tilmelding. Samkørsel til konferencen aftales indbyrdes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning
   Møde den 14. januar 2020
   Næste møde 17. marts 2020 kl. 9.00 i lokale 137 på rådhuset.
    
  2. Bygge- og boligudvalg
    
  3. Udvalg for sundhed, trivsel og madservice.
    
  4. Bladudvalg
   Deadline for materialer til Ruden 1/2020 er den 10. februar 2020.
    
  5. § 79 udvalg
   1. 2020 bevillinger
   2. Iværksættelse af arbejdet med emner til § 79 dialogmøde 2020.

  Beslutning Seniorrådet den 27-01-2020

  1. Følgende blev drøftet:
   1. Samarbejdet med Handicaprådet
   2. Tekstindhold i breve til 6 menighedsråd
    Konklusion: Brevene sendes med uændret tekst, så snart den manglende underskrift foreligger
   3. Dagens ekstraordinære møde aflyses pga. sygdom
     
  2. Der forelå intet til punktet.
    
  3. Der forelå intet til punktet.
    
  4. Taget til efterretning.
    
  5. § 79 udvalget konkluderer at Social- og Sundhedsudvalget har valgt at efterkomme Seniorrådets indstillinger til De politiske årets § 79 bevillinger. Sekretariatet oplyste, at der pga. digitale problemer er indgået en forsinket ansøgning på 5.600 kr. til husleje. Forvaltningen har besluttet at imødekomme ansøgningen med det fulde beløb.

   Emner til det årlige § 79 dialogmøde drøftes igen på Seniorrådets møde i marts.

  Foreløbigt forslag: ”Forebyggelse og opsporing af ensomme medborgere – herunder aktører og metoder”.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På opfordring fra Seniorrådet deltager områdeleder Hanne Toft Christiansen og sundhedsfaglig udviklingskonsulent Michael Aundal fra Sygeplejen med en orientering om formål, funktion og arbejdsopgaver i kommunens Akutfunktion.

  Beslutning Seniorrådet den 27-01-2020

  Seniorrådet takker Hanne Toft Christiansen og Michael Aundal for en særdeles interessant og informativ orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39385, Sagsinitialer: LBR

  Sagsfremstilling

  Rådsmedlemmerne orienterer iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 27-01-2020

  Hanne Priess Larsen redegjorde for status på sine forundersøgelserne i forhold til eventuel gennemførelse af digitalt valg til ældre- og seniorråd.

   

   

  Der har den 21.01.2020 være afholdt generalforsamling i bruger-/pårørenderådet på Plejehjemmet Bovrup. Næste møde i dette regi er fastlagt til den 18.02.2020.

   

  På Plejehjemmet Rønshave holdes der generalforsamling i bruger-/pårørenderådet den 28.01.2020.

   

  På Plejehjemmet Birkelund er der planlagt møde i bruger-/pårørenderådet den 19.02.2020.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/277, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag høres Seniorrådet i et forslag omhandlende en tilføjelse til ældre- og værdighedspolitikken med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

   

  I forbindelse med regeringens Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. årligt

  i perioden 2019-2022 til at understøtte kommunernes opsporing af ensomme ældre og

  bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Som en del

  af initiativet skal kommunerne i deres ældre- og værdighedspolitikker beskrive, hvordan ensomhed blandt ældre bekæmpes.

   

  I Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik Det gode, værdige og aktive hverdagsliv er der allerede fokus på ældres muligheder for at indgå i fællesskaber og fastholde relationer. Bekæmpelse af ensomhed indgår bl.a. som en del af det værdigrundlag, der er beskrevet i politikken og i temaet om Den aktive borger og fællesskabet. Derfor kan Aabenraa Kommune med en mindre tilpasning imødekomme forpligtigelsen ved, at der i kommunens ældre- og værdighedspolitik skal beskrives, hvordan ensomhed blandt ældre bekæmpes.

   

  Social & Sundhed forslår nedenstående tilføjelse under politikkens tema Den aktive borger og fællesskabet:

   

  Fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed

  Aabenraa Kommune vil arbejde aktivt for:

  • At opdyrke og facilitere nye muligheder for fællesskaber omkring borgernes sundhed, socialt samvær og trivsel
  • At udbuddet af aktivitetstilbud til ældre er varieret og mangfoldigt, så alle kan finde en anledning til at være aktive sammen med andre
  • At de ældre gøres bekendte med mulighederne for at deltage i fællesskaber og aktiviteter
  • At borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere har mod til at tale om ensomhed
  • At borgerne ved hvem, der kan hjælpe, når de føler sig ensomme, oplever sorg eller mister livsmodet.
  • At skabe mulighed for, at borgere, der har mistet deres netværk, har nogen at følges med, så det bliver lettere for den enkelte at deltage i de fællesskaber, der er.

   

  Ændringerne er markeret med rødt i vedhæftede bilag ­(side 6).

   

  I Aabenraa Kommunes nuværende ældre- og værdighedspolitik er der ikke defineret en udløbsdato for politikken.

   

  Sekretariatsleder Tommy G. Svendsen deltager i sagens behandling.

   

  Seniorrådets høringssvar skal være sekretariatet i hænde senest onsdag den 5. februar 2020.

  Beslutning Seniorrådet den 27-01-2020

  Seniorrådet takker Tommy G. Svendsen for orienteringen og udarbejder et høringssvar iht. den angivne tidsfrist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Orientering om Ny Grønningen

  AOK

  Rekruttering i Social & Sundhed / ældrepleje

  KSLAR – februar

  Orientering om klippekortsordning

  - herunder grupper & omfang

  BEI – 24. februar

  Orientering om friplejehjem

  BEI

  Indsatsområde demens/ensomhed (projekt)

  AOK

  Besøg på Lergården

   

  Besøg på Birkelund

   20. april kl. 10:00

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

   Maj??? (Torben)

  Besøg på Enggården

  19. februar  – kl. 14:00

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

   

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  10. marts kl. 10:00

  Status på opstart af  ”Rådgivning Social & Sundhed”

  BEI – efterår 2020

  Valg til Seniorrådet 2021

  TCK –

   

  Beslutning Seniorrådet den 27-01-2020

  Oversigten blev gennemgået og emnerne er tilrettet iht. drøftelser/beslutninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på:

   

  • Ventelister på kommunens plejehjem.
    
  • Etablering af satellitklinikker
   • I løbet af foråret etableres der en ny satellitklinik på Plejehjemmet Lergården
   • Klinikken i Løjt Kirkeby er flyttet fra Løjt Hallen til Løjt Forsamlingshus

  Beslutning Seniorrådet den 27-01-2020

  Aktuel venteliste til plejehjemspladser eftersendes.

   

  Danske Ældreråd har udsendt invitation til det årlige repræsentantskabsmøde den 27. april 2020 på Hotel Nyborg Strand. Seniorrådet afventer indbydelse og program til den tilknyttede konference den 28. april med henblik på en endelig fælles tilmelding og hotel booking umiddelbart efter det ordinære møde i Seniorrådet den 24. februar 2020.