Referat

mandag den 24. februar 2020 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 27. januar 2020

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 24-02-2020

  Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger.

   

  Der forelå afbud fra: Finngerd Olesen og Torben Enevoldsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra arbejdsgruppens opstartsmøde den 17. februar 2020 – herunder:

   

  • Forslag til årsmødet
  • Forslag til arrangement
  • Status på beslutningen om digital tilmeldings- og betalingsmetode
  • Planlægning af arbejdet med de 2 events (det videre forløb).
  • Næste møde

  Lovgrundlag

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 24-02-2020

  Årsmødet 2020 vil blive afviklet den 17. november kl. 14.00 på Holbøl Landbohjem kl. 14.00. Deltagerantal er fastsat til max. 200. Årsmødet afsluttes med en let anretning og brugerbetaling bliver 50 kr. Foruden årsberetninger fra Seniorrådet og underudvalg er der programsat et eksternt indlæg fra eksempelvis Henning Kirk, forsker indenfor aldring eller Niels Villemoes, der har holdt indlæg på Højskoler.

   

  Seniorrådets arrangement vil blive afviklet den 20. oktober 2020 i Grænsehallerne. Deltagerantal er fastsat til max. 800, og brugerbetaling bliver 50 kr. Starttidspunkt er ikke endeligt fastlagt, men arbejdsgruppen vurderer, at kl. 14.00 er for tidligt i forhold til eksempelvis plejehjemsbeboere. Der er indkommet 20 – 25 forslag til underholdning, men fra arbejdsgruppen blev nævnt Jette Torp eller Anne Mette Elten (Hjem til Århus). Tilmelding sker gennem Grænsehallernes digitale tilmeldings- og betalingssystem, hvor Lise Christensen og Dieter Johannsen vil få tilbudt undervisning i systemet.

   

  Næste møde for arbejdsgruppen er den 3. marts 2020. Arrangementet kan blive omtalt i RUDEN i august 2020.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

   

  • Det estimerede regnskab for 2020.
    
  • Tilmelding til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og Ældrepolitisk konference den 27. & 28. april 2020 på Hotel Nyborg Strand. Ved tilmelding oplyses 2 temaer, som de enkelte medlemmer ønsker at fordybe sig i.
   • Sekretariatet foretager fælles tilmelding (tilmeldingsfrist: 16. marts)
   • Samkørsel aftales indbyrdes.
     
  • Eventuel ændring af dato for seniorrådsmødet den 27. april pga. møderne i Nyborg.
   Alternativt forslag: Mandag den 20. april kl. 9-12 i lokale 412 (er forhåndsreserveret)

  Beslutning Seniorrådet den 24-02-2020

  Estimeret regnskab for 2020 taget til efterretning.

   

  Seniorrådet gav en tilbagemelding på deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og Ældrepolitisk konference den 27. & 28. april 2020 og valg af temaer. Sekretariatet følger op på tilmeldinger.

   

  På grund af datosammenfald med repræsentantskabsmødet er næst møde for Seniorrådet flyttet til mandag den 20. april 2020.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På opfordring fra Seniorrådet deltager teamleder Lene Floor Kousgaard fra Visitation & Rehabilitering med en orientering om kommunens klippekortsordninger – herunder modtagegrupper, omfang og økonomi.

  Beslutning Seniorrådet den 24-02-2020

  Seniorrådet takker teamleder Lene Floor Kousgaard fra Visitation & Rehabilitering for en god orientering om kommunens klippekortsordninger.

   

  Formanden tilkendegav, at Seniorrådet sætter stor pris på, at Aabenraa Kommune ikke har skåret i midlerne til klippekort.

   

  Det blev aftalt, at Seniorrådet på næste møde får fremvist en film, der indeholder borgerinterviews om de forskellige klippekortsordninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienterer afdelingschef for Visitation & Rehabilitering; Bjarne Ipsen om ”Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn på plejecentre og leverandører af personlig og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte til borgere i eget hjem.

   

  Tilsynet er afviklet med udgangspunkt i Tilsynspolitikken 2019 med temaerne; Trivsel & Værdighed, Sundhed og Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse og Kompetencer, Tilbudsportalen, Samarbejde med og inddragelse af pårørende.

   

  Samlet konklusion:

  Det er Tilsynets vurdering, at borgerne på samtlige tilsyn tilbydes den pleje og støtte, de er visiteret til i forhold til Aabenraa Kommunes kvalitetsstandarder. Borgerne oplever sundhed og trivsel i deres hverdag.

   

  Tilsynet er forgået ved uanmeldte og anmeldte besøg, interviews af borgere, pårørende, medarbejdere og ledere, ved observationer og stikprøvekontrol. Tilsynet er varetaget af afd. Visitation og Rehabilitering.

   

  Uanmeldte besøg på institutioner:

  Der er i alt afviklet 10 uanmeldte besøg på plejehjem, herunder tilsyn på det selvejende plejehjem Enggården samt på Special- og Rehabiliteringscenter i Rødekro (SRC).

  Der er interviewet i alt 14 ledere, 20 medarbejdere, 29 borgere og 19 pårørende.

  Tilsynet har vurderet alle steder for Godkendt.

   

  Tilsynet oplever, at den personlige pleje og praktiske hjælp ydes med afsæt i den rehabiliterende tilgang. Der tages udgangspunkt i det enkeltes menneskes mentale og fysiske ressourcer. Personalet strækker sig langt for at imødekomme individuelle hensyn ift. døgnrytme, aktiviteter, samvær m.m.

  Personalet fremstår kompetente og dedikerede. Dette afspejler sig i borgernes udsagn om, at de trives og er meget tilfredse med den leverede hjælp. Der er fungerende bruger- pårørenderåd på plejehjemmene. SRC og nogle plejehjem anvender spørgeskema til pårørende med henblik på at måle brugerinddragelse- og tilfredshed.

  Overordnet set er pårørende tilfredse med forholdene de pågældende steder.

   

  Anmeldte besøg hos leverandører af personlig pleje:

  Der er afviklet anmeldte tilsyn ved 2 private leverandører og 1 kommunal leverandør (2 grupper) af personlig og praktisk hjælp.

  Desuden er borgere hos en ny leverandør af personlig pleje interviewet. Der er ikke udfærdiget en rapport, da borgergrundlaget var under 5. De interviewede borgere var yderst tilfredse med hjælpen.

  Der er interviewet i alt 34 borgere og 4 ledere, foretaget stikprøvekontrol af dokumentation på 40 borgere.

   

  Tilsynet har vurderet alle leverandører for Godkendt.

  Dog har de 2 private leverandørerne begge fået en anmærkning samt flere anbefalinger. Anbefalinger kræver ikke handleplaner, men der bliver fulgt op på disse af tilsynet i 2020. Anmærkningen vedrører medarbejderstaben, hvor andelen af ufaglærte er for høj. Leverandøren skal udfærdige en handleplan på problemstillingen, som Tilsynet følger op på.

   

  Tilsynet oplever, at borgerne får den personlige og praktiske hjælp, de er visiteret til og med den kvalitet, der er bestemt jf. kvalitetsstandarden. Borgerne mødes af medarbejdere med den rehabiliterende tilgang. Der er ledelsesmæssigt fokus på at forbedre dokumentationen således at mål, handlinger og evaluering beskrives kontinuerligt.

   

  Borgerne vægter højt, at det er de samme hjælpere, de modtager hjælp fra, hvilket især en privat leverandør har vanskeligt ved at imødekomme. Generelt er borgerne meget tilfredse med den hjælp og tilgang de mødes af hos deres faste hjælpere.

  Nogle leverandøre måler brugertilfredshed via spørgeskemaer.

   

  Anmeldt besøg hos leverandør af socialpædagogisk støtte:

  Der er aflagt besøg hos 2 leverandører.

  Der er interviewet 2 ledere, 3 medarbejdere og 3 borgere.

  Tilsynet vurderer begge leverandører for Godkendt.

   

  Indsatsen leveres med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang. Borgerne fortæller, at aktiviteterne tilpasses deres behov, at der er fokus på sund livsstil samt at de trives i de sociale fællesskaber. Personale og borgere oplyser samstemmende, at borgerne oplever en positiv personlig udvikling.

   

  Personales tilgang er præget af høj faglighed. Hos den ene leverandør fremgår mål aktuelt ikke i Nexus. Ledelsen er gjort opmærksom herpå, og man ændrer målsætningsproceduren i 2020.

   

  De enkelte tilsynsrapporter kan rekvireres i Sekretariatet.

  Beslutning Seniorrådet den 24-02-2020

  Seniorrådet takker Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, for en god orientering om de kommunale tilsyn i 2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning
   1. Orientering fra møde den 18. februar 2020
   2. Indkomne svarskrivelser fra menighedsråd
     
  2. Bygge- og boligudvalg
    
  3. Udvalg for sundhed, trivsel og madservice.
    
  4. Bladudvalg
   Redaktionsmøde vedr. Ruden 1/2020 den 11. marts 2020.
    
  5. § 79 udvalg

  Beslutning Seniorrådet den 24-02-2020

  Udvalg for trafik- og byplanlægning:

   

  Der rettes henvendelse til borgmester Thomas Andresen vedrørende status på faciliteter på Rødekro Station.

   

  Der er aftalt en besigtigelse af fodgængerfelt på Høje Kolstrup. Kultur, Erhverv & Miljø giver en tilbagemelding på næste møde i underudvalget.

   

  Der rettes henvendelse til brugerrepræsentanterne i Handicaprådet med henblik på en afklaring af interessen for et samarbejde.

   

  Der er indkommet en positiv svarskrivelse fra menighedsrådet i Aabenraa Sogn vedrørende stiforhold ved Sct. Nicolai Kirke.

   

  Boligforeningen har sat skilt op ved Lergården Plejehjem med henblik på at dæmpe hastigheden for kørende trafik.

   

  Bladudvalget:

   

  Udvalget har møde den 11. marts 2020 med henblik på gennemgang af forslag til artikler til næste nummer af RUDEN. Der vil bl.a. være indlæg om vægterordning og veteranbane.

   

  § 79 udvalget:

   

  Social- og Sundhedsudvalget har fulgt anbefalingerne fra Seniorrådet i forbindelse med uddeling af § 79 midler.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådsmedlemmerne orienterer iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 24-02-2020

  Hanne Larsen og Jens Christian Ingwersen orienterede om et konstruktivt møde i følgegruppen for ”Åben Rådgivning Social & Sundhed.

   

  Der blev orienteret om møder i bruger- og pårørenderåd på følgende plejehjem:

   

  • Enggården.
  • Birkelund.
  • Grønnegården.
  • Rise Parken.
  • Kirketoften.
  • Lergården.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60816, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om ”Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde”, der er udarbejdet med baggrund i anbefalinger i rekrutteringsanalyser på social- og sundhedsområdet.

   

  Social & Sundheds overordnede målsætning for Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde er, at social- og sundhedsområdet også i 2025 har de kvalificerede medarbejdere, vi har brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave: Sundhed, Mestring og Fællesskabelse.

   

  Medarbejderne er fundamentet for, at vi SAMMEN med borgeren kan skabe mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv. Det er i dette samspil mellem borgeren og medarbejderen, at vi løser Social & Sundheds kerneopgave.

   

  Forudsætningen for, at Social & Sundhed kan løse kerneopgave er, at vi kan rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, så vi i Social & Sundhed også i fremtiden kan løse vores opgaver. Samtidig ønsker vi at udnytte vores medarbejderressourcer optimalt ved at øge fremmødetiden.

   

  For at nå i mål med dette arbejder vi med tre fokusområder:

  • Rekruttering af de rigtige medarbejdere
  • Fastholdelse af flere medarbejdere
  • Sikring af højere fremmøde blandt vores medarbejdere.

   

  Med den overordnede målsætning som pejlemærke sætter Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde tre konkrete mål for arbejdet med at sikre, at vi har de rette medarbejderressourcer i Social & Sundhed.

   

  De tre mål er som følger:

  • Rekruttering: 90% af stillingsopslagene i Social & Sundhed besættes ved første stillingsopslag
  • Fastholdelse: Et fald på 10% i personaleomsætningen i Social & Sundhed
  • Fremmøde: Den gennemsnitlige tilstedeværelse hos borgerne er steget med

  10%

   

  Med udgangspunkt i de tre mål udarbejdes der en baseline primo januar 2020 med den tilgængelige data for 2019.

   

  Derudover indeholder strategien en rammesætning for overgangen fra strategi til handling, hvori virksomhedsaftalerne er omdrejningspunktet.

   

  Karen Storgaard Larsen, direktør for Social & Sundhed, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 24-02-2020

  Seniorrådet takker Karen Storgaard Larsen, direktør for Social & Sundhed, for en god orientering om udfordringerne med at rekruttere ansatte til bl.a. ældreområdet og om ”Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde”.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Orientering om Ny Grønningen

  AOK

  Orientering om friplejehjem

  BEI

  Indsatsområde demens/ensomheds (projekt)

  AOK

  Besøg på Lergården

   

  Besøg på Birkelund

   20. april kl. 10:00

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

   Maj??? (Torben)

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

   

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  10. marts kl. 10:00

  Status på opstart af  ”Rådgivning Social & Sundhed”

  BEI – efterår 2020

  Valg til Seniorrådet 2021

  TCK –

   

  Beslutning Seniorrådet den 24-02-2020

  På grund af møde for Seniorrådet den 20. april 2020 bliver besøg på Birkelund Plejehjem flyttet til den 4. maj 2020 kl. 10.00.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på:

   

  • Ventelister på kommunens plejehjem.

  Beslutning Seniorrådet den 24-02-2020

  -