Dagsorden

mandag den 22. juni 2020 kl. 09:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 24. februar 2020

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Lovgrundlag

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På Seniorrådets møde den 24. februar 2020 fremlagde den nedsatte arbejdsgruppe v/Christa, Dieter, Elli, Lise og Hanne forslag vedrørende de to planlagte arrangementer iht. Nedenstående:

   

  Årsmødet foreslås afviklet den 17. november 2020 kl. 14 på Holbøl Landbohjem. Deltagerantal max. 180. Egenbetaling 50,- kr. for kaffe m/kage og vand, øl eller vin til senere anretning. Tilmelding og betaling via ”Place2Book”-systemet og ”Først-til-mølle-princippet” (Lise og Dieter har ansvaret for systemet).

   

  Efter årsmødet m/beretninger kaffe m/kage og en let underholdning ca. 40 min. Afslutning med en let anretning på Seniorrådets regning. Violinist Christine Johanning Schmidt, Sønderborg er et af emnerne til underholdning.

   

  Musik-/underholdnings arrangementet for ældre 60+ foreslås afholdt i Grænsehallerne i Kruså tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 14.30-ca. 16.30 med en booking på max. 800 personer. Egenbetaling 50,- kr. for kaffe m/kage. Tilmelding og betaling via ”Place2Book”-systemet og ”Først-til-mølle-princippet” (Lise og Dieter har ansvaret for systemet).

  Underholdning ca. 2 x 40 min. og ½ times midtvejs kaffepause. Et af emnerne til underholdning er sanger Ann-Mette Elten (”Hjem til Århus”) m/musiker).

   

  Et enigt Seniorråd kunne tilslutte sig ovenstående.

   

  Opfølgning

  Arbejdsgruppen har været i forhandling med nævnte artister, men har udskudt endelig bindende aftaler grundet Covid 19 situationen. Næste udmelding fra regeringen om hvor mange der må være samlet m.v følger i august, men da flere eksperter hen ad vejen har udtalt, at der forventes en 2. bølge af Covid 19 i efteråret 2020, har Arbejdsgruppen en forudanelse om, at mange ældre ikke har mod på at stille op til de to arrangementer grundet usikkerhed/angst.

   

  Arbejdsgruppens indstilling:

  Ud fra de nævnte betragtninger og usikkerheden (på nuværende tidspunkt) omkring at skulle indgå bindende aftaler med eventuelle underholdere m.v. foreslås det, at de to arrangementer helt udgår i 2020.

   

  Underholdningsarrangementet foreslås i stedet afholdt i april/maj 2021 og Årsmødet primo oktober 2021 i forbindelse med afholdelse af opstillingsmøde relaterende til seniorrådsvalget 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden har sat punktet på dagsordenen for en nærmere afklaring af, hvad der er af påbud/restriktioner m.v. efter nogle henvendelser desangående fra pårørende til beboere på kommunens plejehjem.

   

  Regeringen kan opstille nogle regler, og det kan kommunen også ved fx at inddrage nogle cirkulæreskrivelser i en periode i denne Covid 19 tid. Det er efterhånden svært at finde rede i, når man tænker på, at beboeren på plejehjemmet har sin egen bolig der, men må besøg ikke finde sted indendørs?, hvordan har de pårørende fået information om, hvad de må og ikke må.

   

  Afdelingschef Anni Oksen, Ældre & Handicap deltager i fremlægningen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19600, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Seniorrådet om, at Teknik- og Miljøudvalget på deres møde den 6. maj 2020 blesluttede forskellige rammereduktioner som led i budgetprocessen.

   

  Udvalget besluttede konkret, at der fra 2021 vil ske en årlig rammereduktion af betalingen til Flexstur på 0,6 mio. kr. Beløbet svarer til ca. en tredjedel af den årlige betaling, og svarer forholdsmæssigt til den del af flexturene som afvikles inden for bybusområdet Aabenraa-Rødekro.

   

  I byområdet Aabenraa-Rødekro udgør bybusnettet et alternativt kørselstilbud.

   

  Konkret betyder nedlæggelsen af Flextur i byområdet selvfølgelig, at ingen borgere fremover vil kunne bestille Flextur i området, hvorfor beslutningen ikke kun rammer ældre og handicappede borgere.

   

  Borgere som har behov for kørsel til læge, genoptræning eller andet (bl.a. ældre eller handicappede), vil muligvis opleve en større egenbetaling. Dette afhænger dog af det konkrete kørselsformål, herunder om der kan ydes hel eller delvis dækning af kørselsudgifter.

   

  På mødet deltager teknisk designer Else Theilgaard Kehlet, Trafik & Anlæg.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  Formanden orienterer om:

   

  • Det estimerede regnskab for 2020. Diæt-/kørselsafregning medbringes.
    
  • Aflysning af § 79 dialogmøde med de frivillige foreninger.
    
  • Ændringer af Seniorrådets forretningsorden m.v.
    
  • Afgørelser i sager hvor Seniorrådet har afgivet høringssvar:
   • Byrådet: Sag 20/27 den 25. marts 2020: ”Tilføjelse til Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik – se: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/byraadet/2020-03-25-1700-6950/
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning
   1. Orientering fra møde den 10. juni 2020
   2. Indkomne svarskrivelser fra menighedsråd (Ensted + Bjolderup-Uge)
     
  2. Bygge- og boligudvalg
    
  3. Udvalg for sundhed, trivsel og madservice.
    
  4. Bladudvalg
   Redaktionsmøde vedr. Ruden 2/2020 (august udgivelse)
    
  5. § 79 udvalg

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådmedlemmerne orienterer iht. Nedenstående.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Orientering om Ny Grønningen

  AOK

  Orientering om friplejehjem

  BEI

  Indsatsområde demens/ensomheds (projekt)

  AOK

  Besøg på Lergården

   

  Besøg på Birkelund

   4. maj kl. 10:00 ????

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

   Maj??? (Torben)

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

   Elli aftaler!!!

  Besøg i Aktivitetshuset Grønnevej 41

  10. marts kl. 10:00

  Status på opstart af  ”Rådgivning Social & Sundhed”

  BEI – efterår 2020

  Valg til Seniorrådet 2021

  TCK –

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Opfølgning på kommunens ventelister til plejehjem.

   

  • Videofilm om kommunens forskellige klippekortsordninger.