Referat

mandag den 17. august 2020 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 22. juni 2020

   

  Registrering af afbud/fravær.

   

  Beslutning Seniorrådet den 17-08-2020

  Dagsorden og referat godkendt uden ændringer.

   

  Fraværende: Finngerd Olsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget fik på mødet den 5. august 2020 en orientering om forholdene på plejehjem i Aabenraa kommune. Baggrunden er de seneste dokumentarudsendelser om omsorgssvigt på plejehjem i andre kommuner.

   

  Anni Oksen, afdelingschef for Ældre & Handicap, giver på mødet en orientering under overskriften ” Kan det ske hos os?”.

   

  Endvidere orienteres om status i forhold til følgende:

  • dagtilbud for demente under perioden med Covid-19.
  • ”Sommerpakke til aktiviteter til ældre”.
  • Ny Grønningen.

  Beslutning Seniorrådet den 17-08-2020

  Seniorrådet takker Anni Oksen, Afdelingschef for Ældre og Handicap, for en grundig orientering om, hvordan Aabenraa Kommune løbende arbejder med at sikre værdighed i plejen.

   

  Notat vedrørende kontrolleret genåbning af plejehjem og dagsture til plejehjemsbeboere (sommerpakken) blev omdelt på mødet.

   

  Anni Oksen oplyste, at byggeriet af Ny Grønningen følger tidsplanen, og at Seniorrådet vil blive inviteret til rejsegilde.

   

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/61336, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 5. august 2020 at høre Seniorrådet og Handicaprådet om tre scenarier vedrørende boliger for borgere med stort plejebehov på det specialiserede område.

   

  I det vedhæftede notat ’Boliger for borgere med stort plejebehov på det specialiserede område’ (25.juni 2020), er fordele og ulemper ved de forskellige scenarier gennemgået. Social & Sundhed anbefaler scenarie 3., hvor der etableres en speciel enhed for målgruppen på et plejehjem. Derfor er denne løsning undersøgt nærmere i notatet.

   

  En tværfaglig projektgruppe med lederrepræsentanter for de berørte centerområder samt forvaltningen har i foråret 2020 undersøgt, hvilke borgere på det specialiserede område, der med fordel kan tilbydes et andet opholdstilbud. Baggrunden er, at nogle borgere gradvis opnår et større behov for pleje end for socialpædagogisk støtte.

   

  Endvidere er det en forudsætning jf.  den vedtagene boligstrategi, at et antal borgere fra det specialiserede socialområde kan overflyttes til et tilpasset tilbud under plejehjemsområdet; bl.a. for at sikre at der kan tilvejebringes ledige pladser på det specialiserede område, hvis behovet opstår.

   

  Der er som udgangspunkt undersøgt 3 overordnede scenarier for borgere med stort plejebehov på det specialiserede område:

   

  1. De bliver boende i deres nuværende tilbud.
    
  2. De inkluderes i plejeboligerne.
    
  3. Der etableres en speciel enhed for målgruppen på et plejehjem.

   

  Projektgruppen har besøgt Fuglsangsø Centret i Herning Kommune og Plejecenter Sydtoften, Grindsted i Billund Kommune. Besøgene gav nogle gode erfaringer med, hvordan der integreret i større plejecentre kunne sameksistere et tilbud for borgere fra det specialiserede område. Bl.a. gav besøgene et indblik i, hvordan den gode proces i en flytning kunne opnås, herunder inddragelse af personale, pårørende m.fl. Der blev også sat fokus på samarbejdsmodeller mellem afgivende og modtagende enheder samt sammensætning af medarbejdergrupper. Endvidere er visitationsprocessen blevet drøftet.

  Projektgruppen har udarbejdet et screeningsværktøj, der efterfølgende er blevet benyttet til en gennemgang af alle borger på det specialiserede område, som i dag bor i et kommunalt botilbud eller bofællesskab. Formålet med dette var via samlet gennemgang at identificere, hvilke borgere på det specialiserede område, som på sigt kunne have gavn af et andet tilbud end det nuværende, herunder:

   

  - borgere med umiddelbart behov inden for de næste 1-2 år, som er meget plejekrævende, og/eller borgere hvor nuværende bolig ikke er mulig at indrette til nødvendig pleje.
   

  - borgere der på sigt – 3-5 år – med fordel kan flyttes til et andet tilbud, idet deres udviklingspotentiale vurderes begrænset, eller hvor borgerens funktionsniveau forventes at falde.

  Det skal bemærkes, at enhver flytning skal ske i samarbejde med og ved eventuel inddragelse af værge eller pårørende.

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering deltager ved sagens behandling. Høringssvar skal foreligge senest den 16. september 2020.

  Beslutning Seniorrådet den 17-08-2020

  Formanden udarbejder forslag til høringssvar på baggrund af input på mødet. Høringssvaret sendes til medlemmerne med henblik på eventuelle bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 5. august en samarbejdsaftale mellem Danske Diakonhjem, der skal drive friplejehjemmet ”Egegård” og Aabenraa Kommune. Samarbejdsaftalen forelægges Seniorrådet til orientering.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling, og giver på mødet endvidere en orientering om håndtering af Covid-19; herunder beslutninger om midlertidige serviceniveau og status på initiativer for svækkede ældre.

  Beslutning Seniorrådet den 17-08-2020

  Seniorrådet takker Bjarne Ipsen, Afdelingschef for Visitation & Rehabilitering for en god orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse med formanden for Social- og Sundhedsudvalget; Karsten Meyer Olesen

  på næste dialogmøde. I dialogmødet deltager tillige næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Bent Sørensen og sekretariatsleder Tommy Svendsen, der fungerer som sekretær.

   

  Mødet er planlagt til den 31. august 2020, men mødet foreslå flyttet til mandag den 21. september 2020 kl. 14.00, da formandskabet den 31. august – 1. september skal deltage i budgetseminar for Byrådet.

  Beslutning Seniorrådet den 17-08-2020

  Dialogmødet flyttes til mandag den 21. september 2020 kl. 14.00. Punkter til dagsorden fastlægges på møde for Seniorrådet den 14. september 2020.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden har fra medlemmerne Sønnick Andresen, Hans Chr. Bock, Jens-Chr. Ingwersen og Dieter Johannsen modtaget et ønske om, at Seniorrådet behandler et forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe til et gennemsyn og evt. revision af forretningsorden og vedtægter.

  Beslutning Seniorrådet den 17-08-2020

  For formandens ændringsforslag om, at evt. ændring af forretningsorden og vedtægter overlades til det nye Seniorråd, stemte 1 medlem.

   

  Der blev nedsat en arbejdsgruppe med følgende medlemmer:

   

  Lise Christensen, Sønnick Andresen, Hans Chr. Bock, Jens-Chr. Ingwersen, Dieter Johannsen og Torben Enevoldsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:
   

  • Til Danske Ældreråds temadag d. 6. oktober 2020 i Middelfart er følgende efter ønske tilmeldt: Elli Deele, Christa Greisen, Lise Christensen, Torben Enevoldsen, Sønnick Andresen og Jens-Christian Ingwersen.

   Der aftales fælleskørsel.
    
  • Det estimerede regnskab for 2020.

  Beslutning Seniorrådet den 17-08-2020

  Det foreløbige regnskab blev taget til efterretning.

   

  Sekretariatet undersøger mulighed for tilmelding af Hans Chr. Bock til Danske Ældreråds temadag d. 6. oktober 2020.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning
    
  2. Bygge- og boligudvalg
    
  3. Udvalg for sundhed, trivsel og madservice.
    
  4. Bladudvalg
    
  5. § 79 udvalg

   

  Beslutning Seniorrådet den 17-08-2020

  1. Orienteringen samt oplysning om udvalgets fremadrettede mærkesager blev taget til efterretning. Mødereferater fremsendes fremover til formanden for Handicaprådet.

   

  1. Der forelå intet nyt fra udvalget.

   

  1. Planlagt møde udsat på grund af Covid-19.

   

  1. Sekretariatet undersøger, om der det planlagte evalueringsmøde den 25. august skal  udsættes.

   

  1. Der forelå intet nyt fra udvalget.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådmedlemmerne orienterer iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 17-08-2020

  Møder for Bruger- og Pårørenderåd er igangsat igen efter perioden med nedlukning på grund af Covid-19.

   

  Seniorrådet udsætter institutionsbesøg på grund af Covid-19.

   

  På næste møde for Seniorrådet behandles et forslag møde med Ældresagens Koordinationsudvalg om fremtidig samarbejde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Indsatsområde demens/ensomheds (projekt)

  AOK september

  Besøg på Lergården

   Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Birkelund

  Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Udsat på grund af Covid-19

  Status på opstart af  ”Rådgivning Social & Sundhed”

  BEI – efterår 2020

  Valg til Seniorrådet 2021

  TCK – Demonstration af valgsystem - september

  Status på arbejdet i satellit- og sygeplejeklinikkerne

  MME

  Digital velfærdsteknologi

  -         Status rapport

  -         Handleplaner

  LHH - september

   

  Beslutning Seniorrådet den 17-08-2020

  Oversigten blev gennemgået og drøftet.

  Rettelser og nye tiltag er indarbejdet i ovenstående.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Opfølgning på kommunens ventelister til plejehjem.
    
  • Status på satellitklinikker.

  Beslutning Seniorrådet den 17-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Kommunikation af Seniorrådets arbejde drøftet.