Referat

mandag den 14. september 2020 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen
Bemærkninger: Afbud: Finngerd Olsen og Lise Christensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 17. august 2020

   

  Registrering af afbud/fravær.

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-09-2020

  Dagsorden og referat godkendt uden ændringer.

   

  Afbud: Finngerd Olsen og Lise Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om statusrapport 2019 og ”Handleplan 2020 for digital sundhed og velfærdsteknologi”. Til Handleplan 2020 er bilagt en liste over konkrete initiativer i 2020.

   

  Handleplanens formål

   

  Formålet med Handleplan 2020 for digital sundhed og velfærdsteknologi er at konkretisere og udmønte ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’, som byrådet vedtog i oktober 2018. Derudover bidrager handleplanen til at realisere målsætningerne i kommunens vækststrategi ’Sund Vækst 2018-2030’ og målene i ’Vækstplan 2022’.

   

  Handleplanens indhold

   

  Handleplan 2020 beskriver indsatser og handlinger, der skal løfte på visionen om ”Den digitale transformation” af opgaveløsningen med værdi og mening for borgeren og medarbejderne.

   

  Grundlaget for handleplanen er konkrete og specifikke mål, aktiviteter og milepæle i 2020 for samtlige centre og områder i Social & Sundhed. Handleplanens opbygning er, at disse indsatser og handlinger kobles til de strategiske spor og målsætninger i ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’. Alle centre og områder i Social & Sundhed indgår i arbejdet med en eller flere indsatser.

   

  Hver indsats beskrives med en kort tekst, hvorefter der skitseres en række handlinger, der gennemføres i 2020. Det fremgår under alle indsatser, hvilke centre og områder, der har ansvaret for gennemførelse efter princippet om central styring og decentral ledelse.

   

  Den videre proces

   

  Handleplanen fungerer som et styringsværkstøj, der skal sikre sammenhæng mellem prioritering af konkrete aktiviteter og udmøntning af strategiens målsætninger. De økonomiske investeringer i indsatser finansieres af Social & Sundhedsudvalgets anlægsbevilling til velfærdsteknologi og eventuelle eksterne midler. Gennemførelsen sker som en del af driften.

   

  Indsatserne igangsættes i første kvartal 2020 med løbende opfølgning over året. Handleplanen følges op af en statusrapport til Social & Sundhedsudvalget i 2021.

   

  Lars Harding, afdelingschef for Ledelse & Udvikling, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 14-09-2020

  Seniorrådet takker Lars Harding og Theresa Jepsen for en interessant orientering. Det blev aftalt, at Seniorrådet bliver orienteret om VT Handleplan 2021 i januar 2021, når den er godkendt politisk.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet får mødet en demonstration af det digitale valgsystem Assembly Voting. Der vil ske en gennemgang af valgmateriale og modulerne i systemet. Endvidere vil der bl.a. blive mulighed for medlemmerne at prøve at stemme i systemet.

   

  Ved sagens behandling deltager Jess Louis Pedersen, Assembly Voting og Thomas Kruse, Stella Bøttger og Kis Æbelø fra Byråds- og Direktionssekretariatet.

  Beslutning Seniorrådet den 14-09-2020

  Udsat til møde for Seniorrådet den 26. oktober 2020.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse med formanden for Social- og Sundhedsudvalget; Karsten Meyer Olesen på dialogmødet den 21. september 2020. I dialogmødet deltager tillige næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Bent Sørensen og sekretariatsleder Tommy Svendsen, der fungerer som sekretær.

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-09-2020

  Seniorrådet ønsker på ovennævnte møde at drøfte flg. punkter:

  1. Proces for budgethøring.
  2. Status på Sundhedshus.
  3. Status på elevator på Rødekro Station.
  4. Status på ekstra rengøring (hovedrengøring 3 timer).
  5. Status på daghjem for demente – venteliste.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-09-2020

  • Seniorrådet ønsker ikke at deltage i Danske Ældreråds Ældrepolitiske konference i 2020.
    
  • Kontrakten for Seniorrådets musikarrangement i april 2021 er nu tilrettet, således at arrangementet kan flyttes til efteråret 2021, hvis det bliver nødvendigt på grund retningslinjer vedrørende Covid-19.
    
  • Der er udsendt indbydelse til fælles møde for Bruger- og Pårørenderåd og Seniorrådet den 21. oktober kl. 16.00 på Lergården. Tommy Svendsen følger op på udsendelse af indbydelse til medlemmer af Seniorrådet.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Danske Ældreråd er blevet inviteret med til sundheds- og ældreministerens ældretopmøde sammen med en række andre organisationer.

   

  Topmødet afholdes den 30. september – 1. oktober i København. Det bliver et arbejdende forum, hvor deltagerne skal udfordre og inspirere hinanden i forhold til idéer og konkrete forslag til, hvor ældreplejen skal bevæge sig hen på lidt længere sigt. Undervejs skal der også drøftes udfordringer, gode idéer og forslag til løsninger med nogle af de ansvarlige politikere på ældreområdet.

   

  Afsættet for drøftelserne er to af de store udfordringer på ældreområdet. Dels at vi i de kommende år blive flere ældre med brug for behandling, omsorg og pleje. Dels at vi samtidigt står over for en stor opgave med at tiltrække medarbejdere til området og med at sikre de rette kompetencer. Det kalder på en grundig drøftelse af, hvordan vi indretter fremtidens ældrepleje.

   

  Drøftelsen skal blandt andet give svar på, hvordan vi sikrer en værdig ældrepleje med høj grad af selvbestemmelse og livskvalitet. Og en ældrepleje, hvor man som borger er tryg ved, at den rette hjælp er der, når behovet opstår, og hvor vi har tillid til medarbejdernes faglighed.

  Konkrete forslag.

   

  Hvis Seniorrådet har konkrete forslag til, hvordan vi løser disse udfordringer, er vi meget interesserede i at få dine svar på nedenstående to spørgsmål.

   

  • Hvordan sikrer vi en værdig ældrepleje med selvbestemmelse og livskvalitet?
    
  • Hvordan sikrer vi en ældrepleje, hvor man som borger er tryg ved, at den rette hjælp er der, når behovet opstår, og hvor vi har tillid til medarbejdernes faglighed?

   

  Fristen for input er onsdag den 16. september 2020.

  Indstilling

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-09-2020

  Seniorrådet fremsender følgende input til Danske Ældreråd:

   

  • Indførelse af lovpligtige Bruger- og Pårørenderåd i kommuner.
    
  • Indførelse af minimumsnormeringer på plejehjem.
    
  • Lovpligtige krav til indhold i kommunale tilsyn.
    
  • Midler til supervision af nyuddannet personale i Hjemmeplejen og på plejehjem.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning
    
  2. Bygge- og boligudvalg
    
  3. Udvalg for sundhed, trivsel og madservice.
    
  4. Bladudvalg
    
  5. § 79 udvalg

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-09-2020

  1. Der afholdes møde d.d. og i oktober 2020.

   

  1. Der forelå intet nyt fra udvalget.

   

  1. Der forelå intet nyt fra udvalget.

   

  1. Evalueringsmødet i august 2020 blev aflyst. Til redaktionsmødet den 27. oktober 2020 forventes 2 eksterne indlæg.

   

  1. Der forelå intet nyt fra udvalget.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådmedlemmerne orienterer iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 14-09-2020

  Der blev orienteret fra bruger-/pårørenderådsmøder iht. nedenstående:
   

  • Plejehjemmet Lergården – 22. september 2020
  • Plejehjemmet Rise Parken – 6. oktober 2020
  • Bovrup Plejehjem – 25. august 2020
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Indsatsområde demens/ensomheds (projekt)

  AOK oktober

  Demonstration af Assembly Voting

  26. oktober

  Besøg på Lergården

   Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Birkelund

  Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Udsat på grund af Covid-19

  Status på opstart af  ”Rådgivning Social & Sundhed”

  BEI – efterår 2020

  Status på arbejdet i satellit- og sygeplejeklinikkerne

  MME

  Orientering om VT handleplan 2021

  Januar 2021

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-09-2020

  Oversigten blev gennemgået med henblik på fastlæggelse af datoer samt drøftelse af aktuelle

  emner for det kommende år.

   

  Nye tiltag og opdateringer er indarbejdet i ovenstående oversigt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Opfølgning på kommunens ventelister til plejehjem.
    
  • Status på satellitklinikker.

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-09-2020

  Taget til efterretning.