Referat

mandag den 16. november 2020 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen
Bemærkninger: Afbud: Finngerd Olsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 26. oktober 2020

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 16-11-2020

  Dagsorden og referat godkendt uden ændringer.

   

  Afbud: Finngerd Olsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres på mødet om status på Rådgivning Social & Sundhed. Ved sagens behandling deltager Linda Sand, Visitation & Rehabilitering, der fungerer som daglig leder for Rådgivning Social & Sundhed.

  Beslutning Seniorrådet den 16-11-2020

  Seniorrådet takker Linda Sand for en god og informativ statusorientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  Arbejdsgruppen vedrørende forretningsorden og vedtægter har på tre møder gennemarbejdet de nugældende udgaver. Efter grundige drøftelser har arbejdsgruppen i stor enighed vedtaget at forelægge Seniorrådet de vedhæftede forslag til ændring af forretningsorden og vedtægter.

   

  Ved Seniorrådsmødet den 16. november 2020 vil arbejdsgruppen gerne gennemgå og begrunde begge forslag.

  Beslutning Seniorrådet den 16-11-2020

  Forslaget til nye vedtægter fremsendes til Sekretariatet, der videreformidler forslaget til Byråds- og Direktionssekretariatet med henblik på politisk behandling.

   

  Formanden stemte imod følgende ændring i § 5 vedrørende underudvalg:

   

  ”Udvalgenes formand er dog bemyndiget til at meddele offentligheden, hvad udvalget arbejder med”.

   

  Begrundelsen er, at det vil kunne skabe forviklinger og misforståelser hos borgerne i forhold til arbejdet i de stående politiske udvalg.

   

  Forslag til forretningsorden sendes tilbage til arbejdsgruppen med henblik på præciseringer og tilretninger i forhold til de faldne bemærkninger. Forslag til ny forretningsorden afventer godkendelse af nye vedtægter.

   

  Vedrørende punkt 10 blev det aftalt, at Sekretariatet undersøger muligheden for, om alle byrådsmedlemmer kan få adgang til Seniorrådets dagsordener og referater i First Agenda.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden ønsker på mødet en drøftelse om forevisningen af det digitale valgsystem Assembly Voting.

   

  Endvidere nedsættelse af Valgudvalg og drøftelse om udvalgets opgaver.

  Beslutning Seniorrådet den 16-11-2020

  Drøftet.

   

  Følgende medlemmer af Seniorrådet blev udpeget til Valgudvalget:

   

  • Hanne Larsen
  • Dieter Johannsen
  • Lise Christensen
  • Sønnich Andresen
  • Nis Hye.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse med formanden for Social- og Sundhedsudvalget; Karsten Meyer Olesen

  på næste dialogmøde den 30. november 2020. I dialogmødet deltager tillige næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Bent Sørensen og sekretariatsleder Tommy Svendsen, der fungerer som sekretær.

  Beslutning Seniorrådet den 16-11-2020

  Seniorrådet ønsker på ovennævnte møde at drøfte flg. punkter:

   

  1. Tilbagemelding på høringssag ”Boliger for borgere med stort plejebehov på det specialiserede område”.
  2. Status på søgning til ”Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen”.
  3. Tilbagemelding på høringssag ” Prioritering af midler til ældreområdet i budget 2021 og frem”.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om sygeplejeklinikker og satellitklinikker. Der er på nuværende tidspunkt fire faste klinikker og ni satellitklinikker fordelt i hele kommunen. Klinikkerne kan ses på vedlagte oversigtskort.

   

  Der er senest åbnet satellitklinik på Lergården Plejehjem i oktober måned, ligesom satellitklinikken i Frivilligcenteret i Aabenraa gågade åbnede den 12. november 2020.

   

  Der holdes løbende øje med borgergrundlaget i de enkelte klinikker, således at der kan foretages justeringer. Dette har medført, at klinikken i Hjordkær er lukket, mens klinikken i Felsted har fået udvidet åbningstiden til endnu en formiddag.

   

  Michael Metzsch, afdelingschef for Sundhed & Psykiatri, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 16-11-2020

  Seniorrådet takker Michael Metzsch for en god og informativ statusorientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om:

   

  • Det estimerede regnskab for 2020. Diæt-/kørselsafregning medbringes.

  Beslutning Seniorrådet den 16-11-2020

  Det estimerede regnskab 2020 blev taget til efterretning med bemærkning om, at udgifter til annoncer og informationsmateriale undersøges til næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning.
    
  2. Bygge- og boligudvalg.
    
  3. Udvalg for sundhed, trivsel og madservice.
    
  4. Bladudvalg.
    
  5. § 79 udvalg.

   

  Beslutning Seniorrådet den 16-11-2020

  1. Der blev afhold møde den 4. november 2020 om bl.a. følgende emner:
   - Foretræde for Folketingets Trafikudvalg om elevator på Rødekro Station
   - Genåbning af toiletter på stationer
   - Billetsalg ved hjælp fra Sozialdienst Nordschleswig og Ældresagen
   - Adgangsveje til stier og veje. 

   

  1. Der forelå intet nyt fra udvalget.

   

  1. Underudvalget afventer møde med lederen af Mad & Måltider.
    
  2. Der blev afholdt Redaktionsmøde den 4. november 2020. ”Valget til Seniorrådet” skal være tema i alle udgaver af RUDEN i 2021.

   

  1. Underudvalget afholder møde den 1. december 2020 om § 79 ansøgninger for 2021 med henblik på behandling i Seniorrådet den 14. december 2020 og Social- og Sundhedsudvalget den 13. januar 2021.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådmedlemmerne orienterer iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 16-11-2020

  Seniorrådet har modtaget invitation fra Seniorrådet i Flensborg om deltagelse i et ERFA-møde. Fra Seniorrådet deltager Jens-Christian Ingwersen og Dieter Johannsen.

   

  Møde for Bruger- og Pårørenderåd for Kirketoften blev aflyst på grund af Covid-19 restriktioner. Medlemmer fra Seniorrådet har meldt afbud til møde for Bruger- og Pårørenderåd på Rise Parken.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Besøg på Lergården

   Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Birkelund

  Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Udsat på grund af Covid-19

  Orientering om VT handleplan 2021

  Januar 2021

  Udskrivning af ældre borgere fra

  sygehus til eget hjem

   

  Øget brug af fremtidsfuldmagter for demente borgere

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 16-11-2020

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Opfølgning på kommunens ventelister til plejehjem.

  Beslutning Seniorrådet den 16-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Der serveres smørrebrød ved mødet for Seniorrådet den 14. december 2020. Fra Sekretariatet inviteres Rita Røjkjær, Lone Bruun Rasmussen og Tommy Svendsen.

   

  Dieter Johannsen deltager ved rejsegilde for Ny Grønningen den 3. december 2020 i stedet for Hanne Larsen.