Referat

mandag den 14. december 2020 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Finngerd Olsen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen
Bemærkninger: Afbud: Finngerd Olsen og Christa Greisen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 11. november 2020

   

  Registrering af afbud/fravær.

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-12-2020

  Dagsorden godkendt uden ændringer. Til referatet punkt 3 bemærkes, at der ikke var afstemning om forslag til nye vedtægter og forretningsorden, men at formanden var imod forslaget.

   

  Afbud: Finngerd Olsen og Christa Greisen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Karen Storgaard Larsen, Direktør for Social & Sundhed, orienterer på mødet om ny organisering i Social & Sundhed fra den 1. januar 2021.

  Beslutning Seniorrådet den 14-12-2020

  Karen Storgaard Larsen orienterede indledningsvis om status vedrørende Covid-19. Kommunen er igen pålagt besøgsrestriktioner på plejehjem, SRC og botilbud, men erfaringerne har vist, at besøg i beboernes egen bolig og i besøgsrum hidtil har fungeret godt.

   

  Forvaltningen har igangsat planlægningen af vaccination af plejehjemsbeboere og udvalgte hjemmehjælpsmodtagere; herunder bl.a. samtykkeerklæringer og transportløsninger. Seniorrådet vil blive løbende orienteret om status på vaccinationsindsatsen.

   

  Karen Storgaard Larsen orienterede om den nye organisering i Social & Sundhed, der træder i kraft den 1. januar 2021.

   

  Seniorrådet takker for en god orientering og ser frem til samarbejdet med forvaltningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50155, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet anmodes i denne sag om at forholde sig til, hvordan Seniorrådsvalget i 2021 skal afholdes.

   

  Der er to muligheder, som beskrives nedenfor:

   

  • Digitalt valg kombineret med fortsat mulighed for fremmødevalg i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget (KV21)

   

  eller

   

  • Fremmødevalg som hidtil i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget (KV21)

   

  De to muligheder skal ses som forslag, hvor det gøres til et valg, hvorvidt der skal gennemføres digitalt valg kombineret med fortsat mulighed for fremmødevalg eller rent fremmøde, også selvom Byrådet i Vækstplan 2022 har besluttet, at man vil anvende digitale løsninger i forhold til alle valghandlinger, hvor det er muligt.

   

  I Vækstplanen er indsatsen under Digitalisering og Teknologi beskrevet:

   

  Aabenraa Kommune som first mover inden for udvikling af nye digitale teknologier og anvendelse af digital kommunikation

  og en af handlingerne til denne indsats er beskrevet:

  Aabenraa Kommune vil endvidere anvende digitale løsninger ift. alle valghandlinger, hvor det er muligt. I 2021 afholdes der således første gang fuldt ud elektronisk seniorrådsvalg.

   

  Forslag 1: Digitalt valg kombineret med fortsat mulighed for fremmødevalg den 21. november 2021 (samme dag som KV21),
  Der er her tale om et forslag, som er en hybrid mellem det klassiske fremmødevalg og et digitalt valg, fordi den enkelte vælger frit kan vælge imellem enten at stemme digitalt hjemmefra eller at stemme på valgdagen i et afstemningslokale som hidtil, hvor stemmesedlen og blyanten i snor kun er skiftet ud med en iPad, hvor man sætter sit kryds med fingertryk på skærmen.

   

  Vælgerne til Seniorrådsvalget vil i deres E-boks i god tid inden valget modtage et digitalt brev, hvor det vil fremgå, at man kan vælge imellem at stemme digitalt med NemID hjemmefra inden kl. 20 på valgdagen via pc, tablets eller mobiltelefon eller møde op på valgstedet som vanligt og afgive sin stemme med et tryk på en skærm i en afstemningsboks. 

  Der skal således ikke søges om at kunne brevstemme i eget hjem/på plejehjem, hvis man er tilmeldt elektronisk post.


  Vælgere, fritaget for elektronisk post, får tilsendt en stemmeseddel, som de via frankeret svarkuvert returnerer, men man kan selvfølgelig også vælge at møde op på afstemningsstedet på valgdagen og afgive sin stemme med et tryk på en skærm i en afstemningsboks.

   

  Der vil også fortsat være mulighed for at stemme digitalt hos Borgerservice, ligesom kommunen også hjælper de personer, som ikke er tilmeldt elektronisk post, og som møder op. Her hjælper vi med indsendelse af den medbragte stemmeseddel.

  De tilforordnede, som besøger plejehjemmene i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget vil også være behjælpelig både med hensyn til at stemme digitalt eller via den tilsendte stemmesedlen, hvis man er fritaget for digital post.

   

  Som noget nyt og brugervenligt rummer denne nye valgform også et opstillingsmodul, for kandidater til Seniorrådsvalget. Dette modul blev præsenteret for Seniorrådet på mødet i oktober.

   

  Kandidatmodullet giver mulighed for, at seniorer, som har valgret og er valgbare, selv opretter sig som kandidat til Seniorrådsvalget. Samtidig får de enkelte kandidater mulighed for at beskrive, hvorfor man gerne vil vælges, og hvad man til arbejde for mm., hvis man bliver valgt til Seniorrådet.

   

  Der vil under hele valgperioden være en hotline, hvor kandidater og vælgere kan få hjælp til at stille op og afgive deres stemme. Dertil vil forvaltningen  naturligvis også være behjælpelig.

   

  For Seniorrådet kræver gennemførelsen af et digitalt valg kombineret med fortsat mulighed for fremmødevalg tilstedeværelsen af to valgtilforordnede på hvert valgsted, i alt 36. Optællingen sker digitalt og fuldt automatisk, og resultatet vil foreligge umiddelbart efter kl. 20 på valgaftenen.

   

  På et senere møde i Seniorrådet vil der være mulighed for at drøfte, hvordan man i fællesskab kan kommunikere og vejlede om det digitale valg kombineret med fortsat mulighed for fremmødevalg, hvis denne løsning vælges.

   

  Forslag 2: Fremmødevalg den 21. november 2021 (samme dag som KV21)
  Det er den fremgangsmåde, som er brugt indtil nu. Her modtager enhver vælger sit valgkort pr. post. Der er mulighed for at brevstemme på kommunens borgerservicecentre og på plejehjemmene, når de tilforordnede besøger plejehjemmene i forbindelse med brevstemmer til kommunal- og regionsrådsvalget.

   

  Opstillingen sker ved afholdelse af opstillingsmøder og indlevering af kandidatanmeldelser.

  Som bekendt kræver gennemførelsen ca. 77 tilforordnede, og at der tælles op efter valghandlingens afslutning kl. 20. I 2017 forelå resultat omkring midnat.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet deltager i Seniorrådsmødet den 14. december 2020 og præsenterer kort de to alternativer.

  Beslutning Seniorrådet den 14-12-2020

  Seniorrådet takker for en god orientering om de to modeller for afvikling af valg til Seniorrådet den 16. november 2021.

   

  Det blev aftalt, at valgudvalget mødes den 11. januar 2021 med henblik på udarbejdelse af oplæg til behandling på møde for Seniorrådet den 25. januar 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag i forhold til kvalitetsstandard 2021 for hjemmehjælp forud for politisk behandling i Social- og Sundhedsudvalgets og Byrådet.

   

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2021 at øge serviceniveauet for borgere, der modtager hjemmehjælp.

   

  Øgningen er sket dels i forhold til målgruppen, der modtager klippekort og dels i forhold til hjemmeplejeleverandørernes mulighed for at tilbyde individuel klippekort til aflastning af pårørende til demente og borgere, der ikke er selvvalgt ensomme.

   

  Denne udvidelse er beskrevet i forslag til kvalitetsstandard. Ligeledes er det præciseret, hvornår der kan gives kompenserende rengøring efter eks. Covid-19 sygdom.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling.

   

  Seniorrådets høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 5. januar 2021.

  Beslutning Seniorrådet den 14-12-2020

  Seniorrådet takker Bjarne Ipsen for orienteringen og udarbejder et høringssvar iht.

  den angivne tidsfrist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om Kvalitetsstandard 2021 – Forebyggende hjemmebesøg.

   

  Byrådet godkendte den 25. november 2020 kvalitetsstandarden for 2021 vedrørende forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, der bliver tilbudt i Aabenraa Kommune.

   

  Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke behov for ændringer i serviceniveauet, og fastholdelse vurderes formålstjenstlig, således at der kan samles yderligere data og viden om den nuværende tilgang, da udvikling og optimering af området også i fremtiden vil være et vigtigt element i kommunens forebyggende indsats på seniorområdet.

   

   COVID-19 har betydet en nødvendig tilpasning af aktiviteten, herunder at omfanget af fysiske hjemmebesøg har været begrænset grundet nationale restriktioner og anbefalinger. I tiden umiddelbart efter genoptagelsen af aktivitet forventes det også, at antallet af afviste tilbud har været påvirket af en øget utryghed omkring besøg i hjemmet.

   

  I forbindelse med nedlukningen og den senere gradvise genåbning af aktivitet, blev det anbefalet af Sundhedsstyrelsen, at fysiske besøg kunne erstattes med telefonisk eller som videokonsultation. Det er dog ikke muligt at anvende denne aktivitet i de sædvanlige aktivitetsdata, da Sundheds- og Ældreministeriet fastholder, at ”det ikke er tilstrækkeligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg via en telefonsamtale, hvorfor en telefonsamtale med et forebyggende sigte heller ikke kan registreres som et forebyggende hjemmebesøg.”

   

  Vedlagt sagen er kvalitetsstandard for 2021 samt aktivitetstal for gennemførte og afviste tilbud om forebyggende hjemmebesøg pr. måned i 2019 og 2020.

  Beslutning Seniorrådet den 14-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I Seniorrådets møde d. 16. november 2020 blev det besluttet, at forslag (nr. 1) blev sendt tilbage til arbejdsgruppen med henblik på præciseringer og tilretninger i forhold til de faldne bemærkninger, og at forslaget afventer godkendelse af nye vedtægter, da der er sammenhæng med forretningsordenen.

   

  Arbejdsgruppen har nu anmodet om at få et tilrettet forslag (nr. 2) behandlet allerede nu, da man er usikker på, hvor lang tid der vil gå, inden ændringsforslaget til vedtægter (modtaget som aftalt på hvidt papir i forvaltningens Sekretariat d. 4.12.2020) bliver behandlet i Byrådssekretariat/Byråd, og den ikke mener at kunne vente herpå. Arbejdsgruppen ønsker, at Seniorrådet allerede i december 2020 kan være klar til at arbejde efter forslaget.

   

  Det betyder, at:

  • En beslutning om annullering af beslutningen d. 16.11.2020 skal til afstemning nu i

  Seniorrådet.

  • Hvis der er flertal for en annullering behandles ændringsforslag nr. 2 i dag.
  • Efter afgørelsen i Byrådet om eventuel vedtægtsændring skal forretningsordenen så igen behandles, da der skal være overensstemmelse vedtægter og forretningsorden imellem.

  Beslutning Seniorrådet den 14-12-2020

  For en annullering af beslutningen fra møde for Seniorrådet den 16. november 2020 stemte 7, imod stemte 2 medlemmer.

   

  Forslag til ny forretningsorden godkendt efter afstemning med følgende justering:

   

  • punkt 2. og punkt 5. sammenlægges.

   

  6 medlemmer stemte for, 1 medlem i mod og 2 medlemmer undlod at stemme.

   

  Vedrørende punkt 14 ønsker formanden anført som begrundelse for at stemme imod, at det vil kunne skabe forviklinger og misforståelser hos borgerne i forhold til arbejdet i de stående politiske udvalg.

   

  Forslaget til ny forretningsorden tages op i Seniorrådet efter den politiske behandling af forslag til nye vedtægter.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Årsregnskab 2020.
  • Modtaget skriftlig henvendelse fra formanden for "Birkelunds Venner" vedr. "uro" på plejehjemmet.

  Beslutning Seniorrådet den 14-12-2020

  Formandens orientering om Årsregnskab 2020 taget til efterretning.

   

  Formanden oplyste, at henvendelsen fra Birkelunds Venner er videreformidlet til Karen Storgaard Larsen, direktør for Social & Sundhed, der følger op i forhold til organisation og Social- og Sundhedsudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning.
    
  2. Bygge- og boligudvalg.
    
  3. Udvalg for sundhed, trivsel og madservice.
    
  4. Bladudvalg.
    
  5. § 79 udvalg.
   Med henblik på videre behandling/godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. januar 2021 forelægges § 79 udvalgets indstillinger og noter til fordelingen af

  § 79 midler til foreninger i 2020.

  Beslutning Seniorrådet den 14-12-2020

  1. Der blev afholdt møde den 2. december 2020 om bl.a. følgende emner:
   - adgangsveje til offentlige bygninger er en ny opgave.
   - problemer med gadebelysning.
   - Rødekrostation; herunder samarbejde med Rødekro Udviklingsråd.

   

  1. Dieter Johannsen orienterede fra deltagelse i rejsegilde for Ny Grønningen.

   

  1. Underudvalget har den 9. december 2020 haft et konstruktivt møde med lederen af Mad & Måltider, der gerne ser en løbende dialog med Seniorrådet. Eventuelle klager fra pårørende over Madservice bør dog stiles til Mad & Måltider direkte.
    
  2. Der afholdes møde for Redaktionsmøde den 15. december 2020 med henblik på evaluering af seneste nummer af RUDEN.

   

  1. Der blev redegjort for udvalgets indstillinger til Social- og Sundhedsudvalget. Der følges op på møde for Seniorrådet i januar 2021.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådmedlemmerne orienterer iht. nedenstående.

  Beslutning Seniorrådet den 14-12-2020

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: NLAN

  Sagsfremstilling

  Der forslås følgende mødekalender for Seniorrådet 2021:

   

  • Mandag den 25. januar
  • Mandag den 22. februar
  • Mandag den 22. marts
  • Mandag den 19. april
  • Mandag den 10. maj
  • Mandag den 21. juni
  • Mandag den 23. august
  • Mandag den 13. september
  • Mandag den 25. oktober
  • Mandag den 15. november
  • Mandag den 13. december

   

  Alle møder afholdes i mødelokale 425 fra kl. 09.00 – 12.00.

   

  Der forslås følgende mødekalender for Dialogmøder 2021:

   

  • Tirsdag den 27. april (møde med Social- og Sundhedsudvalget)
  • Mandag den 30. august
  • Mandag den 29. november

   

  Alle møder afholdes i mødelokale 425 fra kl. 14.00 – 16.00.

  Beslutning Seniorrådet den 14-12-2020

  Forslag til mødekalender for ordinære møder i 2021 godkendt. For mødetidspunkt kl. 9.30 stemte 4, imod stemte 5 medlemmer.

   

  Mødekalender for dialogmøder i 2021 med Social- og Sundhedsudvalget godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Opfølgning på kommunens ventelister til plejehjem.

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Besøg på Lergården

   Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Birkelund

  Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Udsat på grund af Covid-19

  Orientering om VT handleplan 2021

  Januar 2021

  Udskrivning af ældre borgere fra

  sygehus til eget hjem

   

  Øget brug af fremtidsfuldmagter for demente borgere

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-12-2020

  -