Referat

mandag den 25. januar 2021 kl. 09:00

Mødested: Lokale 120, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 14. december  2020

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Finngerd Olsen er permanent udtrådt af Seniorrådet.

  Beslutning Seniorrådet den 25-01-2021

  Nærværende dagsorden samt referat fra seneste møde blev godkendt uden bemærkninger.

   

  Torben Enevoldsen og Jens-Christian Ingversen har meldt afbud.

   

  Udtrædelsen af Finngerd Olsen blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1101, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets ”Valgudvalg” (Dieter Johannsen, Lise Christensen, Sønnich Andresen, Nis Hye og Hanne Priess Larsen) har den 11.01.2021 holdt sit første møde, hvorefter udvalget fremlægger følgende emner til drøftelse og beslutning:

   

  A: 2 forslag til afvikling af valg til Seniorrådet d. 16.11.2021:

  • Forslag 1:
   Digitalt valg kombineret med fortsat mulighed for fremmøde på valgdagen (samme dag som  kommune- og regionsvalg).
   Man vælger selv, om man vil stemme digitalt hjemmefra eller møde frem og stemme på
   valgstedet som hidtil. Forskellen her fra tidligere er kun, at der er elektronisk registrering, og at stemmesedlen og at blyanten i en snor i stemmeboksen er udskiftet med en iPad, hvorpå man skal sætte sit kryds med et fingeraftryk på en skærm.

   Ved valg at stemme digitalt kan der stemmes fra eget hjem, fra plejehjem og fra Borgerservice m/hjælp. Vælgere fritaget for elektronisk post får tilsendt en stemmeseddel, som via frankeret svarkuvert returneres eller man kan møde op på valgstedet på valgdagen og afgive sin stemme med et fingeraftryk på en skærm i stemmeboksen. Man kan også møde op på Borgerservice og få hjælp til indsendelse af svarkuverten.

   De tilforordnede til plejehjemmene vil også kunne yde hjælp både med hensyn til at stemme digitalt til såvel Seniorråd som til kommune- og regionsvalg eller via den tilsendte stemmeseddel, hvis man er fritaget for elektronisk post.

   Som noget nyt og brugervenligt rummer valgformen også et opstillingsmodul for kandidater til Seniorrådsvalget. Modulet giver mulighed for, at seniorer, som har valgret og er valgbare, selv opretter sig som kandidat til Seniorrådsvalget og har samtidig mulighed for at beskrive, hvorfor man gerne vil vælges, og hvad man vil arbejde for m.v., hvis man bliver valgt.

   Digitalt valg kombineret med  fremmødevalg kræver tilstedeværelse af 2 tilforordnede på hvert valgsted; i alt 36. Optællingen sker digitalt og fuldt automatisk, og resultatet vil foreligge umiddelbart efter kl. 20 på valgaftenen.  
    
  • Forslag 2:
   Fremmødevalg på valgdagen som hidtil og samtidig med kommune- og regionsvalg.     Opstillingen af kandidater sker ved afholdelse af opstillingsmøder og indlevering af kandidatanmeldelser.

   Fremmødevalg kræver ca. 77 tilforordnede, og at der tælles op efter valghandlingens afslutning kl. 20 (i 2017 forelå resultatet omkring midnat).

   Enhver vælger modtager sit valgkort pr. post. – Der skal være de samme muligheder for at brevstemme til valg til Seniorråd, som der er til kommune- og regionsvalg.

   

  Indstilling:
  ”Valgudvalget” indstiller forslag 1 til vedtagelse i Seniorrådet:
   

  • Digitalt valg kombineret med fortsat mulighed for fremmøde på valgdagen (samme dag som kommune- og regionsvalg).

   

  Følgende to sidste afsnit i forslag 1 skal dog drøftes nærmere med Byrådssekretariatet inden en beslutning i Seniorrådet, nemlig:
   

  • det nævnte ”opstillingsmodul” for kandidater og
  • den nævnte krævede tilstedeværelse af 2 tilforordnede på hvert valgsted, i alt 36

   

  idet ”Valgudvalget” mener, der minimum bør være 4 tilforordnede på hvert valgsted.

   

  B: Seniorrådets ønsker i forbindelse med valget den 16.11.2012:
   

  • at antallet af medlemmer i Seniorrådet fortsat skal være 11, og at medlemmerne fortsat fordeles med 2 fra Bov, 2 fra Lundtoft, 2 fra Tinglev, 2 fra Rødekro og 3 fra Aabenraa.
  • at der nedsættes en valgbestyrelse med et udpeget medlem af Byrådet og Seniorrådets nu fungerende ”Valgudvalg” med 5 medlemmer (én fra hvert af de 5 lokalområder).
  • at enhver stemmeberettiget til Seniorrådsvalg kan stemme på enhver kandidat og altså ikke bundet til at stemme på en kandidat fra et bestemt lokalområde
  • at valghandlingen så vidt muligt foregår i samme lokale som kommune- og regionsvalg, men med tydelig skiltning og adskillelse – og ellers i et synligt lokale i umiddelbar nærhed.
  • at valgtilforordnede til ”bilstemmer” også medtager valg til Seniorrådet foruden kommune- og regionsvalg.
  • at brevstemmevalg til Seniorrådet også indgår, såfremt der oprettes alternative afstemningssteder herfor (fx Tinglev Bibliotek som i 2017)
    

  I det hele taget ønsker Seniorrådet samme vilkår og muligheder som til kommune- og regionsvalg.

   

  Indstilling:
  ”Valgudvalget” indstiller punkt B i sin helhed til vedtagelse.

   

  C:  Emner at tage højde for inden valgdagen den 16.11.2021: (ud fra erfaringer fra valget i 2017).
   

  • Valgkort – separate eller med perforering.
   Ordet ”Seniorrådsvalg” skal anvendes (Ikke ”Ældrerådsvalg”).
  • Rimelig størrelse på stemmeseddel – mindst A4-format med tydeligt tryk og angivelse af, hvor krydset skal sættes.
  • Minimum 2 stemmebokse med lys og 1 lup.
  • Handicapvenlige indgangssteder til valgstederne.
  • God plads til at komme rundt med rollator, kørestol og el scooter,
  • Plads til ekstra stole ved evt. kødannelse.
  • Papirkurv samt en mindre skål til bolcher.
  • 1 blomst og 1 led lys på hvert valgbord.
  • Såfremt valgkortet er glemt, udskrives et nyt via printer.
  • Etablering af handicap-parkeringspladser.
  • Valgtilforordnede ønskes inddraget ved valg af valglokaler.

   

  Indstilling:

  ”Valgudvalget” indstiller, at Seniorrådet vedtager dette punkt i sin helhed. 

   

   

  D: Kort orientering om kommende opgaver for ”Valgudvalget”.

  Beslutning Seniorrådet den 25-01-2021

  Punkt A:
  Forslag 1 blev godkendt med stemmerne 7 for og 1 imod.

   

  Seniorrådets valgudvalg anmoder Byrådssekretariatet om yderligere introduktion og drøftelse ift. opstillingsmodulet i den digitale løsning.

   

  Punkt B tilstilles Byrådssekretariatet til videre foranstaltning. Sekretariatet sørger for dette.

   

  Punkt C tilstilles Byrådssekretariatet til videre foranstaltning. Sekretariatet sørger for dette.
   

  Punkt D

  Formanden orienterer om valg og status herpå i Ruden 1/2021, som udkommer primo april.

   

  Der iværksættes snarest et møde med hhv. Seniorrådets valgudvalg og Byrådssekretariatet for afklaring om processen m.m. fremadrettet.

   

  Efter ovenstående møde udarbejdes der en valg-/planlægningskalender.

   

  Rita Kruse Røjkjær indtræder i som administrativ ”back up” på kommende møder i valgudvalget.

   

   

   

   

   

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21062, Sagsinitialer: TBJEP

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om ”Handleplan 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi”, der blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2020. Til Handleplan 2021 er bilagt en liste over konkrete initiativer i 2021.

   

  Endvidere orienteres der om Statusrapport for 2020.
   

  Handleplanens formål

  Formålet med Handleplan 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi er at konkretisere og udmønte ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’, som byrådet vedtog i oktober 2018. Derudover bidrager handleplanen til at realisere målsætningerne i kommunens vækststrategi ’Sund Vækst 2018-2030’ og målene i ’Vækstplan 2022’.
   

  Handleplanens indhold

  Handleplan 2021 beskriver indsatser og handlinger, der skal løfte på visionen om ”Den digitale transformation” af opgaveløsningen med værdi og mening for borgeren og medarbejderne.

  Grundlaget for handleplanen er konkrete og specifikke mål, aktiviteter og milepæle i 2021 for samtlige centre i Social & Sundhed, der indgår i virksomhedsaftalerne. Handleplanens opbygning er, at disse indsatser og handlinger kobles til de strategiske spor og målsætninger i ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022’. Alle centre i Social & Sundhed indgår i arbejdet med en eller flere indsatser.

  Hver indsats beskrives med en kort tekst, hvorefter der skitseres en række handlinger, der gennemføres i 2021. Det fremgår under alle indsatser, hvilke centre der har ansvaret for gennemførelse efter princippet om central styring og decentral ledelse.
   

  Projekter og økonomi i 2021

  Bilaget ”Projekter i 2021” giver et hurtigt overblik over projekterne, der indgår i Handleplan 2021, i skemaformat. Skemaet giver informationer om hvert projekts individuelle formål, deres projektfase og –forløb samt forventet økonomiske forbrug i 2021.

  Nederst i bilaget findes en samlet økonomi-oversigt for digital sundhed og velfærdsteknologi. Heraf fremgår det, at der planlagt resterer et ikke disponeret beløb på 1,95 mio. kr. i anlægsbevillingen, der foreslås overført til 2022 til afslutning af projekter i den aktuelle handleplan. Økonomi indgår også som en del af Statusrapporten for digital sundhed og velfærdsteknologi 2020, der vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i januar 2021. Med statusrapporten får Social og Sundhedsudvalget mulighed for at drøfte bl.a. gevinstrealisering, fortsat finansiering af initiativer og hvordan, der skal arbejdes med ”Digital sundhed og velfærdsteknologi” i 2022 og frem set i lyset af Byrådets beslutninger om vækst og bæredygtighed.
   

  Den videre proces

  Handleplanen fungerer som et styringsværkstøj, der skal sikre sammenhæng mellem prioritering af konkrete aktiviteter og udmøntning af strategiens målsætninger. De økonomiske investeringer i indsatser finansieres af Social & Sundhedsudvalgets anlægsbevilling til velfærdsteknologi og eventuelle eksterne midler. Gennemførelsen sker som en del af driften.

  Indsatserne igangsættes i første kvartal 2021 med løbende opfølgning over året. Handleplanen følges op af en statusrapport til Social & Sundhedsudvalget i 2022.

   

  Theresa Bahnsen Jepsen, udviklingskonsulent, Center for Hjælpemidler, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 25-01-2021

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Seniorrådet takker Theresa for en god og forståelig fremlægning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med organisationsændringen i Social & Sundhed pr. 1. januar 2021 deltager afdelingschef Anni Oksen med en kort statusorientering fra ældreområdet.

  Beslutning Seniorrådet den 25-01-2021

  Anni Oksen indledte med en kort opfriskning på den nye struktur i forvaltningen.

   

  Dernæst blev der orienteret om de forskellige fagområder med fokus på den store opgave der pt. og i nærmeste fremtid ligger inden for vaccination og podning ift. Covid 19.

   

  Sluttelig blev der orienteret kort om:

  • Ledelsesforhold på Plejehjem Birkelund
  • Ledelsesskift på Grønningen i Tinglev

   

  Formanden takker Anni Oksen for en god og bred orientering med ros for den imponerende indsats til alle ifm. Covid-19 indsatsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om revideret vejledende serviceniveau for kørsel til daghjem, træning, aflastningsophold og vaccination mod Covid-19, der blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 13. januar 2021.

   

  Formålet med at bevillige tilskud til kørsel er at understøtte borgerens sociale aktiviteter og evt. genoptræningsplan.

   

  Det vejledende serviceniveau opfylder en kan-bestemmelse. Dette betyder, at egenbetaling kan besluttes fra 0 kr. til de faktiske omkostninger. I budgettet er taget højde for den hidtidige egenbetaling på 40 kr. Egenbetaling er uforandret i forhold til tidligere år og er svarende til borgerens egenbetaling for flextur.

   

  Det nye i det reviderede forslag til vejledende serviceniveau er, at kørsel til vaccination mod Covid-19 er indarbejdet.

   

  Kørsel i Aabenraa Kommune sker i samarbejde med FlexTrafik og Taxa.

  Beslutning Seniorrådet den 25-01-2021

  Bjarne Ipsen orienterede ud over ovenstående tillige om ændringer i forhold til klippekortsordningen på plejehjem i hhv. 2021 og 2022.

   

  Seniorrådet takker for fyldestgørende orienteringer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer iht. nedenstående:

   

  • Finngerd Olsen udtræder permanent af Seniorrådet pga. sygdom.
   Der indkaldes ingen suppleanter, da
   • der ikke er valgt suppleanter repræsenterende Tinglev området
   • det resterende antal møder før nyvalg anses af være for få, til at det giver mening, at introducere et evt. nyt medlem
  • Seniorrådets årsregnskab for 2020 (omdeles på mødet)

  Beslutning Seniorrådet den 25-01-2021

  Punkterne blev taget til efterretning.

   

  Endvidere orienterede formanden om valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Der var enighed om at Seniorrådet med sine 2 stemmer peger på Conni Axel, Vejle med Gert Hansen, Billund som suppleant. Formanden orienterer Danske Ældreråd om beslutningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning.
    
  2. Bygge- og boligudvalg.
    
  3. Udvalg for sundhed, trivsel og madservice.
    
  4. Bladudvalg.

  Deadline for materialer til Ruden 1/2021 er den 10. februar 2021.
   

  1. § 79 udvalg.
   1. Opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 13. januar 2021.
   2. Opdatering vedr. ansøgninger om overførsel af § 79 midler fra 2020 til 2021.

  Beslutning Seniorrådet den 25-01-2021

  1. Orientering fremsendt af Jens-Christian Ingversen fra mødet den 16.12.2020 blev taget til efterretning.

   Som en tilføjelse orienterede H.C. Bock om problemer med belysningsforhold på Høje Kolstrup i den mørke periode.

   Formanden gjorde opmærksom på, at Handicaprådet bør inddrages i spørgsmålet om adgangsveje til offentlige bygninger, således at indsatsen koordineres korrekt.
    
  2. Der forelå intet fra udvalget.
    
  3. Der forelå intet fra udvalget.
    
  4. Der er deadline for materialer til den næste udgivelse af Ruden den 10. februar 2021.
    
  5. Hanne P. Larsen orienterede om Social- og Sundhedsudvalgets beslutninger ift. årets § 79 uddeling – herunder at der vil blive etableret en ansøgningsrunde 2 med ansøgningsfrist den 1. juni i år. Sagsbehandlingen af indkomne ansøgninger til denne pulje tilstræbes afviklet inden sommerferien.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådsmedlemmerne orienterer iht. nedenstående.

  Planmæssige forhold

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 25-01-2021

  Der forelå intet til punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Opfølgning på kommunens ventelister til plejehjem.

  Beslutning Seniorrådet den 25-01-2021

  Status blev taget til efterretning.

   

  Årets musikbegivenhed blev kort drøftet og tages op igen i foråret 2021, når der er mere overblik på Covid 19 situationen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling


   

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Besøg på Lergården

   Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Birkelund

  Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Udsat på grund af Covid-19

  Udskrivning af ældre borgere fra

  sygehus til eget hjem

   

  Friplejehjem i Aabenraa
  v/Danske Diakonhjem

   

  Evaluering af deltagelse i frie kommuneforsøg (VIVE evaluering)

  BEI

  Logo til

  Seniorrådet i Aabenraa Kommune

  Februar

   

  Beslutning Seniorrådet den 25-01-2021

  Oversigten blev gennemgået og drøftet.

   

  Ovenstående oversigt er tilrettet i forhold hertil.