Referat

mandag den 19. april 2021 kl. 09:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 25. januar  2021

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 19-04-2021

  Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger.

   

  Afbud: Sønnick Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Drøftelse og status på årets valg til Seniorrådet med baggrund i byrådets behandling af sagen den 24. marts 2021.

   

  Læs og udskriv byrådets beslutning (punkt 43) her: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/byraadet/2021-03-24-1700-7310/ 

  Beslutning Seniorrådet den 19-04-2021

  Det blev besluttet, at ændre titlen på Seniorrådets valgudvalg til ”valgbestyrelse”. Denne udgøres af flg. rådsmedlemmer:

   

  • Dieter Johannsen
  • Hanne Larsen
  • Lise Christensen
  • Nis Hye
  • Sønnick Andresen

   

  Udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget Karsten Meyer Olesen er af Byrådet udpeget til at indgå i valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen er enige i formandens forslag om at indstille byrådsmedlem Carsten Meyer Olesen til formand for valgbestyrelsen.

   

  Rita Kruse Røjkjær oplyser, at Byrådssekretariatet indkalder til det første møde i valgbestyrelsen

   

  mandag den 10. maj 2021 kl. 13:30 til 15:00 i lokale 412 (stueetagen)

   

  Evt. afbud til mødet meddeles Rita snarest muligt.

   

  Hanne Larsen påpegede, at det er Seniorrådet meget magtpåliggende på mødet at få en afklaring på:

   

  • Metode(r) for opstilling af kandidater
  • Antal tilforordnede – herunder antal pr. valgsted

   

  I øvrigt opfordrer Hanne Larsen de øvrige bestyrelsesmedlemmer til - forud for ovennævnte møde - at gennemgå punkt 2 fra Seniorrådets beslutningsreferat af 25. januar 2021 – se:
  https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/raad-naevn-og-kommissioner/kommunale-fora/seniorraadet/dagsordner-og-referater/2021-01-25-0900-7439/             


  om der evt. er yderligere emner.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer iht. nedenstående:

   

  • Økonomi
   • Status på det foreløbige regnskab for 2021 (omdeles på mødet)
   • Aflevering af diæt-/kørselssedler til afregning.
     
  • Danske Ældreråd
   • Referat fra bestyrelsesmøde 25. marts 2025 – ”highlights”
   • Udskydelse af repræsentantskabsmøde til den 16. juni 2021.
   • Nye værktøjer til ældrerådsarbejdet.
     
  • Åbning af kommunale plejehjem i Aabenraa for besøgende.
    
  • Aflysning af dialogmøde den 27. april 2021 med formandsskabet for Social- og Sundhedsudvalget.
    
  • Møder vedr. budgetter for 2022
   • 21. april 2021 kl. 15:30-16:30 i Byrådssalen – dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalge.t
   • 20. maj 2021 kl. 14:30-16:00 i Byrådssalen – budgethøringsmøde med Social- og Sundhedsforvaltningen samt brugerrepræsentanter fra Handicaprådet.

  Beslutning Seniorrådet den 19-04-2021

  • Det foreløbige regnskab blev taget til efterretning.
    
  • Orientering fra Danske Ældreråd blev taget til efterretning.
   Danske Ældreråd tilbyder alle senior-/ældreråd adgang til en egen ”afdeling” under foreningens hjemmeside. Sekretariatet har foretaget det fornødne, således at kommunens Seniorråd nu har adgang til etablering og opbevaring af egne informationer m.v. For adgang til siden kontaktes Sekretariatet der efterfølgende vil sende login oplysninger til evt. interessenter.
    
  • Til det udsatte repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 med sidste tilmeldingsfrist den 5.5.2021 - for max. 2 tilmeldte herfra - ønskede ingen at deltage.
    
  • Information om åbning af plejehjem blev taget til efterretning.
    
  • Aflysning af dialogmødet den 27. april blev taget til efterretning.
    
  • Dato for de 2 møder bedes noteret i rådsmedlemmernes kalender.
   Sekretariatsleder Tommy Svendsen orienterede kort om indhold/forskel på møderne.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Forslaget til ændrede vedtægter for Seniorrådet har været forelagt Byråds- og Direktionssekretariatet med henblik på gennemsyn og vurdering forud for videre behandling.

   

  Endvidere henleder Byråds- og Direktionssekretariatet opmærksomheden på, at ændringer af vedtægter som hovedregel skal ske i begyndelsen af en valgperiode. Derfor kan der opstå en situation, hvor et nyt Seniorråd ønsker vedtægtsændringer igen primo 2022.

   

  Thomas Kruse og Stella Bøttger fra Byråds- og Direktionssekretariatet deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 19-04-2021

  Seniorrådet takker Thomas Kruse og Stella Bøttger for fremlæggelsen af Byråds- og direktionssekretariatets bemærkninger til det fremsendte udkast på vedtægtsændringer for Seniorrådet i Aabenraa Kommune.

   

  Med henblik på Seniorrådets fornyede stillingtagen til de fremførte ændringer/bemærkninger imødeser ovennævnte sekretariat et nyt evt. revideret udkast til fremlæggelse og endelig godkendelse i byrådet.

   

  Seniorrådet besluttede at behandle sagen igen på Seniorrådets først kommende møde den 10. maj 2021, såfremt formanden modtager forslag herom senest 10 dage før mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om evaluering af frikommuneforsøget ’Bedre styring på det specialiserede område’.

   

  Aabenraa Kommune har under frikommuneforsøget deltaget i tre forsøg:

  • Tilkøbsydelser (§83)
  • Flytning
  • Og teknologi.

   

  Tilkøbsydelser i hjemmeplejen (§83)

  I Aabenraa Kommune gjorde 32 borgere (1,6% af hjemmehjælpsmodtagere) brug af muligheden for at købe tilskudsydelser i forsøgsperiode, heraf købte 19 borgere enkeltydelser mens 13 borgere købte flere ydelser. Der har overvejende været tale om tilkøb af rengøring.

   

  Erfaringerne med forsøget har primært været positive, herunder at det skaber sammenhæng i indsatsen, at kommunen også har mulighed for at levere tilkøbsydelser. Borgerne oplever, at de allerede kender hjælpen, der kommer fra kommunen, og at de har let ved at bestille tilkøbsydelser hos hjemmeplejen.

   

  Interviews i Københavns Kommune viste at det forholdsvis lave niveau af tilkøbsydelser primært skyldes, at borgerne ikke føler de har behov for tilkøbsydelser. Samtidig mener en femtedel af gruppen, der ikke har købt tilkøbsydelser, at det er vigtig, at muligheden er der. Kun ca. en tiendedel vurderer, at prisen er for høj.

   

  Medarbejderne i Aabenraa Kommune er generelt tilfredse med muligheden for at kunne tilbyde tilkøbsydelser til borgerne. Det giver medarbejderne en faglig tilfredsstillelse at kunne imødekomme de af borgernes behov, der ligger ud over kommunens serviceniveau.

   

  Flytning uden direkte samtykke

  I Aabenraa Kommune flyttede seks borgere, i evalueringsperioden, fra eget hjem til et botilbud uden at være i stand til at kunne give et direkte samtykke.

   

  Evalueringen viser, at borgernes forhold vedrørende medicin, magtanvendelser og voldsepisoder i al væsentlighed er stabile. Med andre ord er der ikke noget, der tyder på at borgerne mistrives som konsekvens af flytningen. Værgerne i evalueringen vurderer da også, at borgerne har opnået en bedre boligsituation og højere livskvalitet ved at flytte til et ny botilbud.

   

  Forsøget har samtidig vist, at flytteforløbene kan gennemføres hurtigere, hvis borgeren allerede har fået beskikket en værge, end de kan under den nuværende lovgivning. Medarbejderne udtrykker stor faglig tilfredshed med, at et flytteforløb hurtigere kan bringe borgerne i et botilbud, der bedre imødekommer behov hos og ønsket om at højne livskvaliteten for borgeren.

   

  Teknologiske hjælpemidler

  I Aabenraa Kommune har der været installeret 11 teknologiske hjælpemidler for udvalgte borgere i Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd og på Rønshave plejehjem. Borgerne kunne ikke give samtykke til anvendelse af ny teknologi i den pædagogiske og omsorgsmæssige indsats, men vurderingen var, at de ville have gavn af teknologier som eksempelvis døralarmer, GPS og/eller bevægelsessensorer.

   

  Evalueringen af teknologierne i frikommuneforsøget peger overordnet på at borgernes livskvalitet er forbedret. I form af en øget sikkerhed i forbindelse med forebyggelse af fald, forebyggelse af risikosituationer og hurtig reaktion ved epileptiske anfald. Samt en forbedret søvnkvalitet, hvor man har kunne undgå at vække beboeren, eller hurtigere hjælpe tilbage i seng. Ligeledes har teknologierne skabt større tryghed og bidraget med at forebygge konflikter

   

  Medarbejdere og de pårørende ser teknologierne som en mulighed for, at beboere, der kognitivt og fysisk ikke er i stand til at bruge et kaldeapparat, alligevel kan give udtryk for, hvornår de har behov for hjælp. Flere medarbejdere og pårørende peger endvidere på, at teknologierne medvirker til at bevare borgernes værdighed, idet man undgår situationer med for eksempel upassende påklædning eller at borgere kan befinde sig utrygge eller uhensigtsmæssige steder så som parkeringspladsen eller ude på vejen.

   

  Den videre proces

  De samlede erfaringer fra frikommuneforsøgene behandles af de respektive ministerier med henblik på, om der skal fremsættes lovændringer på baggrund af resultaterne i frikommuneforsøgene. De nuværende frikommuneforsøg kører året ud, hvorefter de skal afsluttes eller fortsættes under ny lovgivning.

   

  Anni Oksen, Seniorchef, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 19-04-2021

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Seniorrådet takker Anni Oksen for en god orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Som et nyt tiltag deltager afdelingschef Anni Oksen (såvidt muligt) fremover i møderne med en kort orientering til dette dagsordenspunkt.

   

  På nærværende møde orienteres, der om nedenstående punkter:
   

  • Vaccination
  • Smitteopsporing og restriktioner
  • ”Giv ansvaret i hjemmeplejen tilbage til de medarbejdere, der udfører plejen” – projekt med deltagelse af Ikast-Brande Kommune.
  • Nye tiltag på seniorområdet

  Beslutning Seniorrådet den 19-04-2021

  Med tak for en bred og god orientering udtrykker Seniorrådet stor tilfredshed med det nye tiltag hvor Seniorchef Anni Oksen fremover deltager på møderne med aktuelt nyt fra seniorområdet samt plads til spørgsmål og drøftelser på tværs af senior afdelingen og rådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning
   1. Orientering fra afholdte møder
   2. Orientering fra foretræde for Folketingets Trafikudvalg 23.03.2021
     
  2. Bygge- og boligudvalg.
    
  3. Udvalg for sundhed, trivsel og madservice.
    
  4. Bladudvalg.

   

  1. § 79 udvalg.
   1. Ny ekstra pulje i 2021 med ansøgningsfrist 1. juni 2021.
   2. Fastlæggelse af mødedato for underudvalgets behandling af indkomne ansøgninger (SSU møde 09.06. eller 11.08).
   3. Drøftelse af relevante emner m.v. til det årlige dialogmøde (september) herunder fastlæggelse af dato.

  Beslutning Seniorrådet den 19-04-2021

  1. Jens-Chr. Ingversen orienterede om underudvalgets mødeaktiviteter siden sidste møde. Orienteringerne blev taget til efterretning.

   Seniorrådets formand henstillede til at rådsmedlemmerne nærlæser beslutningsreferaterne fra møderne den 11. november 2020 og den 14. december mhp. en afklaring ift. forslag om ændring af Seniorrådets forretningsorden – se:

   https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/raad-naevn-og-kommissioner/kommunale-fora/seniorraadet/dagsordner-og-referater/2020-11-16-0900-7338/             
   og
   https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/raad-naevn-og-kommissioner/kommunale-fora/seniorraadet/dagsordner-og-referater/2020-12-14-0900-7386/
    
  2. Der forelå intet fra udvalget.
    
  3. Der forelå intet fra udvalget.
    
  4. Bladudvalget har evalueringsmøde ift. Ruden 1/2021 den 27. april 2021.
   Deadline for materialer til næste udgivelse er den 14. juni 2021.
    

  Den nye ansøgningsrunde blev taget til efterretning.

  Til vurderingen af indkomne ansøgninger har Sekretariatet booket lokale 135 fra kl. 9:30 til 12:00 den 14. juni 2021. Dermed kan Seniorrådet få forelagt resultatet på det sidste møde inden sommerferien – den 21. juni 2021.

  Social- og Sundhedsudvalget forventes således at kunne behandle Seniorrådets indstillinger på deres møde den 11. august 2021, og udbetalinger vil umiddelbart herefter kunne iværksættes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Rådsmedlemmerne orienterer iht. nedenstående.

   

  • Status på og drøftelse af årets musikbegivenhed v/Lise Christensen.
    
  • Status på og drøftelse af udformningen af et logo for Seniorrådet i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Seniorrådet den 19-04-2021

  • Lise Christensen har fået til opgave at undersøge om musikarrangementet kan flyttes til den 31. august 2021.

   Lise har efterfølgende meddelt, at både Grænsehallen og kunstneren har meldt positivt tilbage på datoen.

   Arrangementet drøftes på førstkommende møde mhp. iværksættelse af de påkrævede  tiltag og fordeling af opgaverne.

    
  • Sekretariatet tager kontakt til en grafiker, der får til opgave at udarbejde et par forslag til logo – pris estimatet ligger løst anslået mellem 6.000 – 10.000 kr.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Besøg på Lergården

   Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Birkelund

  Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Udsat på grund af Covid-19


  Udskrivning af ældre borgere fra

  sygehus til eget hjem – herunder tildelting af hjælpemidler.
   

  BEI

  Friplejehjem i Aabenraa
  v/Danske Diakonhjem

  ???

  Tilkaldeapparater

  BEI

  Flexkørsel

  BEI

   

  Beslutning Seniorrådet den 19-04-2021

  Emnerne blev gennemgået og ændringer/tilføjelser er indarbejdet i ovenfor stående oversigt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Opfølgning på kommunens ventelister til plejehjem.

  Beslutning Seniorrådet den 19-04-2021

  Ventelisten til plejehjemspladser i kommunen blev taget til efterretning.

   

  Sekretariatsleder Tommy Svendsen deltog i punktets behandling med en henstilling til, at underudvalgenes møder, hvor der trækkes på rådhusets ressourcer både personale- og lokalemæssigt tilpasses omfanget af mødefrekvensen fra tidligere år. Alternativt kunne løsningen måske være at afholde en del af møderne eksternt.

   

  Bemærk!

  Eventuelle forslag til punkter, der ønskes behandlet på et møde, skal være formanden i hænde senest 10 hverdage før afholdelse af det pågældende møde.