Dagsorden

mandag den 21. juni 2021 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 10. maj  2021

   

  Registrering af afbud/fravær.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om status på arbejdet i valgudvalget – herunder bl.a. informationsmøder, Ruden mv.

   

  Yderligere støttemateriale til brug i forbindelse med rekruttering af valgtilforordnede omdeles på mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Afklaring af Seniorrådets planer om afholdelse af et musikarrangement ultimo august 2021.

   

  Formanden har bedt afdelingschef for Senior Anni Oksen om at komme og orientere om de aktuelt gældende regler for indendørs forsamlinger i håb om, at der i samråd kan træffes en beslutning om afholdelse af arrangementet.

   

  Såfremt arrangementet kan gennemføres skal der bl.a. træffes beslutninger og iværksættes tiltag i forhold til:

   

  • Markedsføring
  • Sikkerhedsforanstaltninger og lovmæssige krav
  • Tilmelding / betaling / kontrol
  • Arbejdskræfter – herunder stillingtagen til/og uddelegering af alle praktiske opgaver.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Afdelingschef Anni Oksen orienterer iht. nedenstående:
   

  • Vaccinations indsats og konsekvenser af nye retningslinjer
  • Midler til brug i oplevelse industrien
  • Bemanding i sommerferieperioden
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på udarbejdelse af logo til Seniorrådet – herunder fremlæggelse af de senest fremsendte forslag til drøftelse og endelig afgørelse, således at frikøb og endelig afregning med grafikeren kan finde sted inden sommerferien.

   

  OBS / Ophavsret!

  Da Seniorrådet for nuværende ikke har godkendt nogle af de forelagte forslag eller foretaget endelig afregning for frikøb på et/flere forslag fra grafikeren, må ingen af nærværende forslag eller tidligere fremsendte forslag bruges i nogen som helst sammenhæng – herunder heller ikke i forbindelse med udarbejdelse af interne arbejdspapirer som fx referater eller lign. fra nedsatte underudvalg og arbejdsgrupper.

   

  Overtrædelse af grafikerens ophavsret kan afstedkomme erstatningskrav.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punktet er udsat til behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11. august 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På foranledning af Seniorrådet deltager centerleder Susanne Skade fra Hjælpemiddelhuset med en orientering om retningslinjer for udskrivning af ældre borgere fra sygehus til eget hjem - herunder tildeling af hjælpemidler.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36428, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 9. juni 2021 forslag til strategi for samarbejde med pårørende med henblik på høring af forslaget i Handicaprådet og Seniorrådet.

   

  I oktober 2020 havde Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling et møde med forvaltningen med henblik på at drøfte samarbejde med pårørende i Aabenraa Kommune. Mødet var fra Kræftens Bekæmpelses side med et ønske om at få et fælles afsæt i forståelsen af pårørende til kræftpatienter og deres hverdag. På mødet orienterede forvaltningen om Aabenraa Kommunes tiltag for at inddrage og støtte pårørende til patienter med livstruende sygdom samt de tiltag og støtte pårørende tilbydes. Mødet mundede ud i en fælles drøftelse af fremtidige tiltag for pårørende i Aabenraa Kommune.

   

  På ovenstående baggrund og som led i at sætte øget fokus på det gode samarbejde med pårørende er der udarbejdet et udkast til en strategi herfor. Strategien er udarbejdet med sigte på at gælde alle forløb i Social & Sundhed og med henblik på at sikre et udbytterigt samarbejde mellem borger, pårørende og personale. Erfaringer viser, at jo skarpere, der er forventningsafstemning, des mere udbytterigt bliver samarbejdet. Tydelighed i forventningsafstemningen er derfor et vigtigt omdrejningspunkt i strategien for samarbejdet mellem beboere, pårørende og personale.

   

  Strategiens indhold omhandler formålet med at samarbejde med pårørende: At pårørende anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen og samarbejdet med borgeren, i det omfang borger og pårørende ønsker det, og de pårørende formår det. Desuden det centrale i samarbejdet med borger og dennes pårørende: Dialog, samtykke, gensidighed samt aftaler og opfølgning. Der er målsætninger i strategien for dette og indsatser i relation til disse er beskrevet. Vigtigheden af, at der er sammenhæng og helhed i indsatser og positive effekter, uanset hvad borgeren er udfordret med helbredsmæssigt, er pointeret. Rolle- og opgavefordeling mellem borger, pårørende og medarbejdere indgår ligeså i strategien. I Aabenraa Kommune arbejdes der rehabiliterende, hvorfor dette aspekt også indgår i strategien.

   

  I forlængelse af strategiens godkendelse følger et implementeringsarbejde i forvaltningen, hvor der udvikles et kompetenceudviklingskursus til medarbejderne. Målet med det bliver at sikre, at medarbejderne kan leve op til forventningerne i strategien og bl.a. kan være tydelige i forventningsafstemningen mellem borger, pårørende og personale samt få styrket deres kommunikative kompetencer.

   

  Michael Metzsch, Sundhedschef deltager ved sagens behandling.

   

  Høringssvar skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 2. august 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer iht. nedenstående:

   

  • Økonomi: Status på det foreløbige regnskab for 2021 (oversigt omdeles på mødet)
    
  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget om budgetlægning 2022-2025 og Seniorrådets høringssvar.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning.
   1. Orientering fra afholdte møder
     
  2. Bygge- og boligudvalg.
    
  3. Udvalg for sundhed, trivsel og madservice.
    
  4. Bladudvalg.

   

  1. § 79 udvalg.
   1. Udvalgets indstillinger vedr. Pulje II til forelæggelse for Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2021
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Besøg på Lergården

   Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Birkelund

  Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Udsat på grund af Covid-19

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  Udsat på grund af Covid-19


  Udskrivning af ældre borgere fra

  sygehus til eget hjem – herunder tildeling af hjælpemidler.
   

  SSK/ juni

  Friplejehjem i Aabenraa
  v/Danske Diakonhjem

  ??? / September

  Tilkaldeapparater

  BEI / august

  Flexkørsel

  BEI / august

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på kommunens ventelister til plejehjem.