Referat

mandag den 23. august 2021 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 21. juni 2021

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 23-08-2021

  Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger.

   

  Der forelå afbud fra Dieter Johannsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på valgudvalgets arbejde i forbindelse med det forestående Seniorrådsvalg – herunder flg. fokusområder:

   

  • Informationssider i Ruden – august udgivelse.
  • Registrering/digital opstilling af kandidater på kommunens hjemmeside.
  • Kommende informations-/opstillingsmøder i september (program, opgaver,
  • annoncering m.v.) Bilag tilføjet.
  • Det videre ”digitale” forløb.
  • Seniorrådets mobilisering af hhv. valgstyrere/valgtilfor-
   ordnede (sidste frist for indsendelse oversigter til Sekretariatet er 31. august kl. 08:00)
  • Gennemgang og drøftelse af punkter vedr. diverse praktiske elementer forbundet med valget - til fremlægning på møde med Direktions og Byrådssekretariatet snarest muligt. Bilag tilføjet.
  • Punkter til behandling på det kommende møde i valgudvalget – 31. august. 

  Beslutning Seniorrådet den 23-08-2021

  Rita K. Røjkjær medbringer ekstra eksemplarer af Ruden til uddeling på de 2 informationsmøder.

   

  De medlemmer, der ønsker at genopstille til Seniorrådet opfordres til snarest at oprette, deres kandidatur via kommunens hjemmeside – www.aabenraa.dk/senior. således at ”foreløbige” kandidater kan fremvises på opstillingsmøderne i næste måned. Rita K. Røjkjær er gerne behjælpelig med opstillingsproceduren, såfremt der er brug for assistance. Giv venligst besked til Rita, når I har lavet jeres kandidatur.

   

  I uge 25 informeres der om informationsmøder i Aabenraa Ugeavis under ”Nyt fra din kommune.

   

  Annoncer om informationsmøderne indrykkes i nedenstående 3 medier i uge 36:

  • Aabenraa Ugeavis
  • Ugebladet for Tinglev
  • Gråsten Avis (Bov Avis)

   

  Samtlige medlemmer af Seniorrådet opfordres til at deltage i de 2 informationsmøder

  • 14. september kl. 15:30-17.00 i Kirsebærhavens Aktivitetscenter, Aabenraa
  • 16. september kl. 15:30-17.00 i Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter, Padborg

  Møderne udløser såvel diæter som kørselsgodtgørelse.

   

  Der mangler nu kun indberetning af valgtilforordnede for flg. valgsteder:

  1. Agoraen
  2. Ensted

  Der henstilles til at de manglende informationer er Sekretariatet i hænde senest 31. august.

   

  Mødet i Seniorrådets valgudvalg den 31. august aflyses og erstattes af et fællesmøde med Byråds- og Direktionssekretariatet den 8. september kl. 9.30 i lokale 127, hvor det videre forløb med bl.a. involvering af Assembly Voting samt fokuspunkter ift. valghandlingen drøftes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Afrunding og afslutning af sagen – herunder økonomi.

  Indstilling

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 23-08-2021

  Seniorrådet har kr. 31.125 til gode hos booking bureauet NK Musik til afholdelse af et musikarrangement med kunstneren Ann-Mette Elten i 2022.

   

  Øvrige udgifter til et sådant arrangement fx halleje o.lign. afholdes indenfor Seniorrådets 2022 budget, idet der ikke er ansøgt om midler til et sådant arrangement i 2022 eller fremadrettet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på sagsforløbet vedr. Seniorrådets ønske om vedtægtsændringer omfattende Seniorrådet.

  Beslutning Seniorrådet den 23-08-2021

  Sekretariatet oplyste, at Økonomiudvalget har besluttet at udsætte behandlingen af sagen med henblik på afklaring af nogle problematikker.

   

  Sagen forventes i den forbindelse at blive forelagt hhv. Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse i september 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Afdelingschef Anni Oksen orienterer iht. nedenstående:

   

  • Status på forhold omfattet af sygeplejerskernes strejke
    
  • Ophør af udlejning af gæsteværelser på kommunale plejehjem
    
  • Status på Covid-19 vaccinations indsatsen
    
  • Midler til understøttelse af unges frivillige indsats på kommunale plejehjem

  Beslutning Seniorrådet den 23-08-2021

  Seniorrådet takker for nogle fyldestgørende orienteringer iht. ovenstående punkter, der endvidere blev udvidet med et ekstra punkt omhandlende byggeforløbet på Ny Grønningen.

   

  Det aftaltes, at der på september mødet skal orienteres om historik ift. ændringer af ledelsespersonalet på de kommunale plejehjem.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer iht. nedenstående:
   

  • Økonomi: Status på Seniorrådets foreløbige regnskab for 2021.
    
  • Budgethøringsmøde 20. september 2021 kl. 10.00 i Byrådssalen.

  Beslutning Seniorrådet den 23-08-2021

  Det foreløbige regnskab blev taget til efterretning.

  Der medbringes diæt- og kørselsafregninger til mødet den 13. september 2021.

   

  Christa Greisen meddelte afbud til budgethøringsmødet den 20. september 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.
   1. Orientering fra afholdte møder
   2. Mobilitetsplan for ældre i Aabenraa Kommune
     
  2. Bygge og boligudvalg
    
  3. Udvalg for Sundhed, trivsel og madservice
    
  4. Bladudvalg
   1. Orientering fra afholdte møder
     
  5. § 79 udvalg
   1. Social- og Sundhedsudvalgets afgørelse i forhold til Seniorrådets anbefalinger vedr. Pulje II ansøgninger 2021.
   2. Dialogmøde 2021 – 29. september kl. 14:30-17:00

  Beslutning Seniorrådet den 23-08-2021

  1. Orienteringerne blev taget til efterretning.
    
  2. Der forelå intet fra udvalget.
    
  3. Der forelå intet fra udvalget.
    
  4. Der holdes redaktionsmøde tirsdag den 24. september 2024.
   Sekretariatet oplyste, at der i forslag til budget 2022-2025 er indarbejdet 50.000 kroner, der skal sikre at Ruden forsat kan udgives 3 gange årligt. En endelig godkendelse af beløbet afventes ifm. afslutning af den igangværende budgetproces.
    
  5. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning til fordeling af Pulje II 2021 midlerne blev taget til efterretning.
    

  Det forventes, at de 4 medlemmer af Seniorrådets § 79 underudvalg deltager i dialogmødet den 29. september i Byrådssalen. De øvrige medlemmer i Seniorrådet er velkommen til at deltage. Tilmelding skal ske til Sekretariatet.

   

  Information om arrangementet kan ses i Aabenraa Ugeavis under ”Nyt fra din kommune” i uge 35, mens indbydelser med dagsorden udsendes til relevante foreninger m.fl. som direct mail i uge 36.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På foranledning af Seniorrådet deltager afdelingschef Bjarne Ipsen fra Visitation & Understøttelse med orienteringer om hhv.
   

  • Tilkaldeapparater
  • Flexkørsel

  Beslutning Seniorrådet den 23-08-2021

  Seniorrådet takker Bjarne Ipsen for fyldestgørende orientering suppleret med information om ledelsessituationen på Egegård Diakonhjem.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Punkter til drøftelse med formanden for Social- og Sundhedsudvalget; Karsten Meyer Olesen på dialogmødet den

   

  30. august 2021 kl. 14.00 i lokale 425.

   

  I dialogmødet deltager tillige næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Bent Sørensen og sekretariatsleder Tommy Svendsen, der fungerer som sekretær.

  Beslutning Seniorrådet den 23-08-2021

  Det blev besluttet at aflyse mødet.

   

  Sekretariatet orienterer Social- og Sundhedsudvalgets formandskab om beslutningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående:

   

  •  

  Beslutning Seniorrådet den 23-08-2021

  Der forelå intet til punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Besøg på Birkelund

  28. september kl. 10.00

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Oktober / Torben

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  November

  Friplejehjem i Aabenraa
  v/Danske Diakonhjem

  2022

   

  Lovgrundlag

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 23-08-2021

  Besøg på Plejehjem Birkelund er fastlagt til tirsdag den 28. september 2021 kl. 10.00.

  Hanne Priess Larsen og Sønnick Andresen melder afbud til besøget.

  Lise Christensen adviserer plejehjemmet om antal besøgende m.v.

   

  Torben Enevoldsen tager kontakt til Rønshave med henblik på at etablere en besøgsaftale omfattende plejehjemmet, daghjemmet og sygeplejeklinikken i løbet af oktober.

   

  Ovenstående oversigt blev drøftet og er tilpasset i forhold hertil.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på kommunens ventelister til plejehjem.

  Beslutning Seniorrådet den 23-08-2021

  Taget til efterretning.