Referat

mandag den 13. september 2021 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

  • Nærværende dagsorden
  • Referat fra mødet den 23. august 2021

   

  Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 13-09-2021

  Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger.

   

  Samtlige mødedeltagere var til stede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på valgudvalgets arbejde i forbindelse med det forestående Seniorrådsvalg – herunder:

   

  • Orientering fra valgmødet med deltagelse af medlemmer fra Byråds- og Direktionssekretariatet den 8. september, hvor flg. emner bl.a. blev drøftet:
   • Slut på kandidatfasen – hvordan kommer vi og Assembly Voting videre her fra?
   • Drøftelse/afklaring på de af Seniorrådet opstillede fokuspunkter vedr. valghandlingen
   • Afstemning af tidsplan ift. valgforberedelserne
     
  • Ca. termin for afholdelse af orienteringsmøder for de valgtilforordnede
    
  • Status på forberedelserne til de 2 informationsmøder
    
  • Status på rekrutteringen af valgtilforordnede med udlevering af lister
    
  • Håndtering af valgmaterialer

  Beslutning Seniorrådet den 13-09-2021

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Der blev forespurgt på datoen for orienteringsmødet for/med valgstyrerne.

  Formanden oplyste, at den endelige dato endnu ikke foreligger, men at det sandsynligvis bliver 2-3 uger før valget den 16.11. Det er Byråds- og Direktionssekretariatet, der indkalder til og afholder mødet. Som noget nyt vil der blive indkaldt 2 repræsentanter (valgstyreren + 1 forordnet) til mødet.

   

  Det blev besluttet at Sekretariatet for Seniorrådets regning indkøber et passende antal genanvendelige poser påtrykt ”Seniorrådet i Aabenraa” kommune” til brug for transport af valgmaterialerne, opmærksomhed til de tilforordnede, og omdeling blandt Seniorrådets medlemmer m.fl. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Sagen afventer behandling i hhv. Økonomiudvalget og Byrådet.

  Beslutning Seniorrådet den 13-09-2021

  Sagen afventer behandling i Byrådet og udsættes derfor til mødet den 25. oktober 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Afdelingschef Anni Oksen orienterer iht. nedenstående:

   

  • 3. Covid-19 vaccination på kommunens plejehjem
    
  • Lederskifte på kommunens plejehjem de seneste år
    
  • Den intelligente ble
    
  • Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi

  Beslutning Seniorrådet den 13-09-2021

  Seniorrådet takker Anni Oksen for orienteringen, som blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24881, Sagsinitialer: AMJEN

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om Social- og Ældreministeriets danmarkskort over afgørelser fra Ankestyrelsen. Danmarkskortet forholder sig til udvalgte paragraffer og dækker dermed ikke hele den pallette af paragraffer, der træffes afgørelser i forhold til i Social & Sundhed. De udvalgte paragraffer, som falder under Social & Sundhed er voksenhandicapområdets § 95 (personlig hjælper), § 96 (hjælperordning), § 97 (ledsagerordning) og § 100 (merudgifter). Social & Sundhed træffer dog afgørelser i langt flere typer af sager. En gennemgang af klagesager samlet set for området præsenteres derfor i en særskilt orienteringssag til Seniorrådet.

   

  Danmarkskortet præsenterer omgørelsesprocenterne for alle landets kommuner.

   

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

   

  Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

   

  Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

   

  Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

   

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort.

  Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle sager, hvor der er truffet en afgørelse. Resultatet viser for Aabenraa Kommune, at omgørelsesprocenten ligger over landsgennemsnittet.

   

  På det samlede socialområde i Aabenraa Kommune er der for 2020 behandlet 106 klagesager. Heraf er 47 % omgjort. Omgørelserne fordeler sig på 13 % ændringer og 34 % hjemvisninger. Landsgennemsnittet for omgørelser på socialområdet samlet set er 41 %.

   

   

   2020

    2019

    2018

   2017

   2016

   

  Afgørelser truffet

   

   

  106

   

  80

   

  76

   

   

  79

   

  56

  Omgørelsesprocent

   

  47%

  34%

  36%

  23%

  27%

  Heraf:

    

  Ændringer

   

  Hjemvisninger

   

    

   

   

  13%

   

  34%

   

   

  6%

   

  28%

   

   

  11%

   

  25%

   

   

  4%

   

  20%

   

   

  3%

   

  23%

   

   

  Tallene fra voksenhandicapområdet på §§ 95, 96, 97 og 100 er fra Ankestyrelsen er opgjort fra 2018 og frem.

   

   

  2020

   2019

  2018

   

  Afgørelser truffet ankestyrelse

   

   

  8

   

  6

   

  13

  Omgørelsesprocent

   

  50%

  17%

  46%

  Heraf:

   

  Ændringer

   

  Hjemvisninger

   

   

  0%

   

  50%

   

   

  0%

   

  17%

   

   

  15%

   

  31%

   

  Alle sager i Aabenraa Kommune i 2020 har været vedrørende merudgifter (§100), typisk sager hvor borgerens bevilling er nedsat i forbindelse med revurdering.

   

  Ses der udelukkende på voksenhandicapområdets §§ 95, 96, 97 og 100, er der behandlet 8 klagesager. Heraf er 50 % omgjort (svarende til 4 sager) med en hjemvisning. De øvrige 4 sager er stadfæstet. Landsgennemsnittet for omgørelser på voksenhandicapområdet er på 42,4 %.

   

  Antallet af klagesager skal ses i sammenhæng med det samlede antal afgørelser, der er truffet på området i 2020. På voksenhandicapområdets §§ 95, 96, 97 og 100 er der truffet hhv. 8, 11, 12 og 116 afgørelser. I alt 147 afgørelser. Dermed klages der i 5,88 % af de trufne afgørelser. De omgjorte sager udgør således 2,94 % af alle trufne afgørelser for 2020 på de 4 paragraffer.

   

  Forvaltningen vurderer, at Aabenraa Kommune træffer afgørelser i overensstemmelse med

  lovgivningens intention, og at borgerne får den hjælp, de er berettigede til. Det kan oplyses at Aabenraa Kommune er udtaget til en analyse af § 100 området, som rigsrevisionen står for, denne omfatter samtlige sager på §100.

   

  Danmarkskortene fremgår af Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

   

  https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020

  Beslutning Seniorrådet den 13-09-2021

  Seniorrådet takker Bjarne Ipsen for orienteringen, som blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4647, Sagsinitialer: CSR

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om status på klagesager i Visitation & Understøttelse, der er blevet afgjort i Ankestyrelsen i 2020.

   

  Det er Ankestyrelsens opgave at afgøre klager, koordinere praksis og lave undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet.

   

  Ankestyrelsen er således ankeinstans for borgeren, dels for at sikre at loven er overholdt, borgeren er inddraget, og at afgørelsen er truffet på oplyst grundlag.

   

  Visitation & Understøttelse opfatter klageinstansen hos Ankestyrelsen som en garant for borgers retssikkerhed og som en indikator for, om Aabenraa Kommunes tolkning af den sociale lovgivning er retvisende.

   

  Ankestyrelsen forholder sig ikke til det generelle serviceniveau i kommunen, men til om kommunen overholder loven, og om kommunen har indhentet de nødvendige oplysninger til at kunne træffe en afgørelse.

   

  I 2020 blev 47 (43 i 2019) sager afgjort i Ankestyrelsen. 34 sager blev stadfæstet, 1 omgjort, 5 afviste og 12 hjemviste, Den omgjorte sag omhandlende botilbud § 107.

   

  Af de afviste sager omhandler 1 sag biler, 2 sager om hjælpemidler, 1 om socialpædagogisk bistand, samt 2 på botilbuddene §§ 107 og 108.  På de hjemviste sager var der 1 sag på hjemmehjælp, 3 på hjælpemidler, 1 på genoptræning, 4 på merudgifter, 1 på socialpædagogisk bistand og 2 på behandling § 102.

   

  Ankestatistik for Aabenraa Kommune

   
  I skemaet ses afgørelse fra Ankestyrelsen samt antallet af afgørelser i samtlige sager i Visitation & Understøttelse for 2020 fordelt på forskellige paragraffer. En enkelt borger kan have en sag på flere af paragrafferne.

   

    §                                                          

  Lovområder

  Ændrede/ ophævede sager

  Afviste sager

  Hjemviste sager

  Realitets- behandlede sager i alt

  Stad- fæstede sager

  Afgørelser i V&U 2020

  §19

  Erstatning behandling på SRC

  0

  1

  0

  6

  6

  0

  §54

  Ældrebolig

  0

  0

  0

  3

  3

  0

  §83

  Hjemmehjælp

  0

  0

  0

  2

  2

  1796

  §84

  Aflastning

  0

  1

  1

  3

  2

  297

  §85

  Socialpædagogisk støtte

  0

  2

  3

  15

  12

  209

  §86

  Træning

  0

  0

  0

  0

  0

  296

  §95

  Tilskud til hjælpeordning

  0

  0

  0

  0

  0

  8

  §100

  Merudgifter

  0

  0

  0

  1

  1

  116

  §103

  Beskyttet beskæftigelse

  0

  0

  1

  3

  2

  24

  §112

  Hjælpemidler

  0

  0

  4

  8

  4

  1630

  §113

  Forbrugsgoder

  0

  1

  1

  2

  1

  54

  §114

  Biler

  0

  0

  2

  2

  0

  38

  §116

  Boligændringer

  0

  2

  0

  1

  1

  45

  §118

  Pasningsorlov

  1

  1

  0

  1

  0

  14

   

  IALT

  0

  5

  9

  47

  34

  4527

  Kilde til tal fra Ankestyrelsen: ast.dk/tal-og-statistik-app/

   

  Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, er det ofte fordi, den ikke har været tiltrækkeligt belyst. Det kan dreje sig om yderligere lægeoplysninger eller en bedre udredning af økonomi. Forvaltningen har fokus på antallet af disse sager. Samtidig er det en balancegang ikke at overbelyse en sag. Visitationen tilstræber at træffe beslutninger på foreliggende grundlag, det vil sige de oplysninger, kommunen har på borgeren i forvejen, for ikke at skulle indhente for mange speciellægeerklæringer. Det kan i en klagesag vise sig ikke at være tilstrækkeligt, men det forekommer hyppigst.

   

  I bilsager og sager om merudgifter oplever sagsbehandlerne en tendens til, at borger ikke ønsker at give samtykke til indhentelse af oplysninger. Sagerne kan derfor resultere i en hjemvisning.

   

  De 47 klagesager skal ses i relation til antallet af ansøgninger. Antallet af klager fordeler sig ikke jævnt ift. lovområderne eller proportionelt ift. antal ansøgninger. Det er kendetegnende for 2020 og de forrige år, at der forekommer et større antal klager inden for hjælpemidler og merudgifter.

   

  Der er i 2020 indgået 51 merudgiftsansøgninger, samt 120 eksisterende sager, som revurderes årligt. Der er indgået godt 1600 sager omhandlende hjælpemidler, og næsten 1800 sager vedrørende hjemmehjælp. Der er samlet ganske få klager vedrørende hjælpemidler og hjemmehjælp, trods de mange sagsbehandlinger.

   

  Klager over el-scooter- og bilafgørelser er faldende. Visitation & Understøttelse vurderer, at dette skyldes, at man har arbejdet med kvaliteten af den mundtlige og skriftlige kommunikation, samt en ændret mødeform med henblik på at understøtte en bedre dialog og øget forståelse hos borger. Det er ikke opfattelsen, at serviceniveauet er ændret.

   

  Det generelle billede af klagesagerne fra Ankestyrelsen adskiller sig ikke væsentligt fra tidligere år, og sagerne har et leje, hvor det ikke giver anledning til ændret praksis i forvaltningen.

   

  Forvaltningen ser Ankestyrelsens behandling af sager som en god vejledning for rammerne for afgørelser i Aabenraa Kommune. Der vil således være sager, hvor det er hensigtsmæssigt og giver mening, at borgeren anker kommunens afgørelse, da en afgørelse bygger på skøn foretaget ud fra en samlet beskrivelse i forhold til borgerens udfordringer.

   

  Erfaringen viser også, at der skal være et vedvarende fokus på god kommunikation med borgerne ift. at sikre en større forståelse af forvaltningens sagsbehandling og afgørelser.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 13-09-2021

  Seniorrådet takker Bjarne Ipsen for orienteringen, som blev taget til efterretning.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet skal i denne sag tage stilling til, om rådet vil afgive et høringssvar om en udbudsforretning på bleer.

   

  Udbuddet gennemføres af SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) som har sendt høringsmateriale til alle landets kommuner til brug for høring i ældre- og handicaprådene. Udbudsmaterialet, der er relativt omfattende, beror i sagen og kan omdeles til interesserede rådsmedlemmer.

   

  Høringsmaterialet omfatter:

   

  • Vejledning til ældreråd og handicapråd

   

  • Bilag ”Retningslinjer for tildeling af Leveringskontrakt og implementering”

   

  • Bilag ”Leveringskontrakt”

   

  • Bilag ”Kravspecifikation”
    
  • Bilag ”Sortimentsliste”

   

  Aabenraa Kommune skal i løbet af efteråret tage stilling til, om kommunen ud fra det samlede udbudsmateriale finder det fordelagtigt at tilslutte sig den landsdækkende aftale på levering af bleer.

   

  Et evt. høringssvar skal være sekretariatet i hænde senest 9. oktober 2021.

   

  Udbudskonsulent Gudrun Dallmann Larsen deltager i mødet med en orientering om sagen.

  Beslutning Seniorrådet den 13-09-2021

  På grund af sagens kompleksitet afstår Seniorrådet fra at afgive høringssvar i sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer iht. nedenstående:
   

  • Økonomi: Status på Seniorrådets foreløbige regnskab for 2021.
   Diæt- og kørselsafregninger medbringes til mødet.
    
  • Budgethøringsmøde 20. september 2021 kl. 10.00 i Byrådssalen.
    
  • Tilmelding til Danske Ældreråd´s konference ”Livet som ældre i Fremtiden”
   – Hotel Nyborg Strand den 25. oktober 2021 (Lise)
    
  • Tilmelding til Fonden Ensomme Gamles Værn ”Inklusion – hvordan skaber vi rum til alle ældre?” – Hotel Nyborg Strand den 12. oktober 2021 

  Beslutning Seniorrådet den 13-09-2021

  Ovenstående punkter blev taget til efterretning med flg. bemærkninger:

   

  Kørsel- og diætsedler medbringes hver gang de resterende 3 ordinære seniorrådsmøder.

   

  Lise Christensen og Sønnick Andresen ønsker at deltage i Danske Ældreråds konference i Nyborg den 25. oktober 2021. Sekretariatet sørger for tilmeldingen. Kørsel til konferencen aftaltes indbyrdes mellem deltagerne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.
   1. Orientering fra afholdte møder


   

  1. Bygge og boligudvalg
    
  2. Udvalg for Sundhed, trivsel og madservice
    
  3. Bladudvalg
   1. Redaktionsmøde Ruden III/2021 den 5. oktober 2021
   2. Fotografering til bladet
     
  4. § 79 udvalg
   1. Dialogmøde 2021 – 29. september 2021 kl. 14:30-17:00
   2. Ansøgningspulje for 2023

  Lovgrundlag

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 13-09-2021

  1. Orienteringen blev taget til efterretning.
    
  2. Der forelå intet fra udvalget.
    
  3. Der forelå intet fra udvalget.
    
  4. Næste udgivelse af bladet vil primært komme til at handle om præsentation af kandidater til valget til Seniorrådet. Umiddelbart efter redaktionsmødet vil der være fotografering af alle kandidater. Hver kandidat vil modtage et indkaldelsesbrev med dato, sted og klokkeslæt for fotograferingen.
    
  5. Rettelse: Der er tale om ansøgningspulje for 2022 og ikke som angivet ovenfor ”2023”. Der er allerede nu et pænt antal tilmeldte til dialogmødet den 29. september.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 13-09-2021

  Der blev orienteret fra møder i bruger-/pårørenderåde på flg. plejehjem:

  1. Lergården den 7. september 2021
  2. Rise Parken den 24. august 2021
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Besøg på Birkelund

  28. september kl. 10.00

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Ultimo november / Torben

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  24. november kl. 9.00

  Friplejehjem i Aabenraa
  v/Danske Diakonhjem

  2022

   

  Beslutning Seniorrådet den 13-09-2021

  Der er ikke planlagt nye tiltag for resten af året.

   

  Med hensyn til besøget på Rønshave har Torben ikke kunnet komme i kontakt med ledelsen. Mødet søges placeret i slutningen af november i stedet for. Torben melder tilbage.

   

  Elle Deele har undersøgt muligheden for et besøg på Rødekro Sundhedscenter og det er blevet fastlagt til den 24. november kl. 9.00.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på kommunens ventelister til plejehjem.

  Beslutning Seniorrådet den 13-09-2021

  Ventelisten til plejehjem blev taget til efterretning.

   

  Det aftaltes at der i forbindelse med det nuværende Seniorråds sidste møde 13. december 2021 arrangeres en afslutning på en restaurant i kommunen. Ud over Seniorrådets 10 medlemmer inviteres udvalgsformand for SSU Karsten Meyer Olesen, næstformand for SSU Bent Sørensen, afdelingschef Anni Oksen, afdelingschef Bjarne Ipsen, sekretariatsleder Tommy Svendsen og sekretær Rita K. Røjkjær. Seniorrådets medlemmer bedes til oktober mødet medbringe forslag til hvor arrangementet evt. kan finde sted (bemærk nogle restauranter holder mandags lukket).

   

  Læserbrev af Hanne P. Larsen vedr. valg til Seniorrådet er vedhæftet nærværende referat.