Dagsorden

mandag den 15. november 2021 kl. 09:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Hanne Mørup Priess Larsen, Torben Enevoldsen, Elli Deele, Lise Christensen, Christa Greisen, Nis Hye, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  Nærværende dagsorden

  Referat fra mødet den 13. september 2021

   

  Registrering af afbud/fravær.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet evaluerer på mødet processen frem til beslutning om fredsvalg til Seniorrådet; herunder opstillingsmøder, information m.v.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Afdelingschef Anni Oksen orienterer iht. nedenstående:

   

  • Status vedrørende Covid-19.
    
  • Opslag af driftslederstilling på Rise Parken.
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32455, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 3. november 2021 at høre Seniorrådet og Sektorudvalget for Social & Sundhed vedrørende et forslag til udmøntning af finanslovsmidler til Bedre Bemanding i Hjemmeplejen og på Plejehjemmene. Puljemidlerne overgår til bloktilskuddet fra 2022.

   

  Den statslige pulje vedr. Bedre Bemanding i ældreområdet bliver fra og med 2022 omlagt fra et statslig projekt til at være en del af kommunernes bloktilskud. Byrådet har med vedtagelsen af budget 2022 – 2025 besluttet, at midlerne forbliver i Social- & Sundhedsudvalgets budget.

   

  Med finanslovsaftalen for 2018 blev der fra 2018 til 2021 afsat 500 mio. kr. årligt til Bedre Bemanding i ældreplejen til kommunerne for at styrke værdighed i ældreplejen. Aabenraa Kommune fik årligt ekstra 6,0 mio. kr. i perioden. Bedre Bemanding er tildelt som projektmidler frem til 31.12.2021, der er sidste år i projektet. Herefter indgår midlerne i kommunens bloktilskud og den fremtidige anvendelse skal besluttes.

   

  På landsplan sker der ingen ændringer i den samlede økonomiske ramme, men da det statslige tilskud og bloktilskuddet fordeles blandt kommunerne efter forskellige nøgle, har omlægningen en negativ konsekvens for Aabenraa Kommune på 1,0 mio. kr. Derfor er beløbet reduceret til 5,0 mio. kr.

   

  Forvaltningen anbefaler, at midlerne anvendes til det samme formål, som udvalget har godkendt i tidligere sag nr. 22 af 7. marts 2018.

   

  Udmøntning af midler

  Forvaltningen foreslår, at midlerne fremadrettet anvendes til:

   

  Øget normering i aftenvagt på plejehjemmene

  Det foreslås, at midlerne anvendes til opnormering i aftentimer på plejehjemmene. Opnormering i aftentimerne skal anvendes til mere nærvær.

   

  Opnormering af aftenvagt har haft positiv indflydelse på bl.a. aftenmåltiderne/tidlig aften og urolige borgere. Indsatsen har bl.a. understøttet socialt samvær med udgangspunkt i individuelt behov, hjælp til småt-spisende, tilgodeset mere individuel sengetid osv.

   

  Denne prioritering har også givet mulighed for fortsat at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der har ønsket det.

   

  Højere tilstedeværelse om aftenen i Hjemmeplejen

  Det foreslås, at midlerne anvendes til højere tilstedeværelse i aftentimerne i hjemmeplejen. Opnormering i aftentimerne hos udbyder af den private og kommunal hjemmehjælp skal anvendes til mere nærvær, større fleksibilitet og skal ses i sammenhæng med den rehabiliterende tilgang.

   

  Denne prioritering har også givet mulighed for fortsat at opjustere arbejdstiden for de medarbejdere, der måtte ønske det. Og samtidigt har dette øget antallet af ruter om aften i Hjemmeplejen.

   

  Ovenstående prioriteringer vil styrke indsatsen med at nedbringe sygefraværet og borgernes oplevelse af mere tilstedeværelse.

   

  Høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 23. november 2021.

   

  Anni Oksen, Seniorchef, deltager ved sagens behandling.

  Økonomi og afledt drift

  Den statslige pulje, på 6,0 mio. kr., har i perioden 2018-2021 været fordelt mellem plejehjemmene og hjemmeplejen,

   

  • 3,2 mio. kr. til plejehjemmene, til øget bemanding i aftentimerne
  • 2,6 mio. kr. til Hjemmeplejen, til øget tid i aftenpakkerne
  • 0,2 mio. kr. til administration, udarbejdelse af regnskab og efterfølgende revision.

   

  Forvaltningen foreslår fordelingen af de 5,0 mio. kr. med samme formål og i forhold til forbruget tidligere år, fordeles således at,

   

  • 3,0 mio. kr. til plejehjemmene, til øget bemanding i aftentimerne
  • 2,0 mio. kr. til Hjemmeplejen, til øget tid i aftenpakkerne

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32175, Sagsinitialer: JCHA

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget har den 3. november 2021 prioriteret forslag for 0,948 mio. kr. til særlig indsats for sårbare ældre og handicappede i 2022 med henblik på høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Udvalget har besluttet at prioritere alle forslag, idet forslag nr. 3 fra Aktivitet & Forebyggelse nedsættes til 200.000 kr., forslag 3 – 6 fra Bo & Aktivitet nedsættes samlet til 108.000 kr. og forslag 9 – 11 fra Hjernecenter Syd nedsættes samlet til 90.000 kr.

   

  Byrådet godkendte den 13. oktober 2021 Budget 2022 - 2025. I budgettet er afsat 0,948 mio. kr. til anvendelse i 2022 med henblik på en særlig indsats for sårbare ældre og handicappede. Aktiviteterne er en videreførelse af indsatsen fra sommererhvervspakken i 2021.

   

  I sommererhvervspakken er der af aftalepartierne lagt vægt på, at midlerne skulle anvendes til at iværksætte ekstra tiltag i den enkelte kommune, som ellers ikke ville være blevet iværksat i forhold til målgruppen sårbare ældre.

   

  I den overordnede aftale omkring sommererhvervspakken er der et særligt fokus på, at midlerne skulle komme kommunens borgere med demens samt deres pårørende til gode. Dette være sig både de borgere, som bor på plejehjem og de borgere, som bor i eget hjem. En anden prioriteret gruppe er handicappede borgere, som bor på botilbud.

   

  Som ved udmøntningen af midlerne fra sommererhvervspakken har forvaltningen samlet og udarbejdet en oversigt over, hvad de af byrådet afsatte midler kan benyttes til på henholdsvis sundheds-, social- og seniorområdet i 2022. Der er indkommet forslag fra centerområderne på i alt 1.124.570 kr.

   

  Social- og Sundhedsudvalget godkender endeligt forslagene på møde den 1. december 2021, så høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 23. november 2021.

   

  Anni Oksen, Seniorchef, deltager ved sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32235, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om forslag til kvalitetsstandard 2022 for forebyggende hjemmebesøg.

   

  Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, der bliver tilbudt i Aabenraa Kommune. Kvalitetsstandarden skal godkendes politisk én gang årligt.

   

  Forvaltningen vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for væsentlige ændringer i serviceniveauet. Forvaltningen vurderer også, at fastholdelse af det nuværende serviceniveau giver mulighed for, at der kan samles yderligere data og viden om den nuværende tilgang, da udvikling og optimering af området også i fremtiden vil være et vigtigt element i kommunens forebyggende indsats på seniorområdet.

   

  Fra 1. januar 2021 er de forebyggende hjemmebesøg organiseret i Senior, Center for Aktivitet & Forebyggelse. Kvalitetsstandarden er tilpasset dette, herunder ændrede kontaktoplysninger.

   

  For at styrke tværfaglighed og synergi i opgaveløsningen i Aktivitet og Forebyggelse foreslås uddannelseskravet til medarbejderne ændret fra sundhedsfaglig uddannelse til sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk uddannelse. Der er ikke lovmæssige krav til en bestemt formel uddannelse til udfører af forebyggende hjemmebesøg.

   

  COVID-19 har betydet en reduktion af gennemførte fysiske hjemmebesøg i 2021. På grund af anbefalinger om at undgå unødig smitterisiko var praksis i foråret 2021, at borgerne fik brev om, at de ville blive kontaktet telefonisk inden besøget med tilbud om, at den forebyggende samtale kunne gennemføres i telefonen, og at man under samtalen afklarede ønske og behov for et efterfølgende fysisk besøg.

   

  Alle borgere i målgruppen har fået tilbudt de lovpligtige hjemmebesøg, men flere har fravalgt det fysiske besøg pga. smitterisiko, og der er i stedet for gennemført forebyggende telefonsamtaler. Det er dog ikke muligt at anvende denne aktivitet i de sædvanlige aktivitetsdata, da det jf. Sundheds- og Ældreministeriet (2020) ”ikke er tilstrækkeligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg via en telefonsamtale, hvorfor en telefonsamtale med et forebyggende sigte heller ikke kan registreres som et forebyggende hjemmebesøg.”

   

  Aktivitetstallet for gennemførte hjemmebesøg i 2021 forventes af blive på niveau 2020. 2022 forventes igen at være på niveau med aktiviteten før 2020.

   

  Vedlagt sagen er kvalitetsstandard for 2022 med de anbefalede ændringer samt aktivitetstallene for gennemførte og afviste tilbud om forebyggende hjemmebesøg pr. måned i 2019, 2020 og 2021. Ændringer i kvalitetsstandarden er markeret med rød tekst.

   

  Anni Oksen, seniorchef deltager ved sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13836, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienterer planlægger Anita Hemmersam fra afdelingen Senior om en ”360 graders handleplan for SOSU-uddannelsen 2022-2026”.

   

  Baggrunden er, at der nu og i nær fremtid er flere ældre, der har behov for pleje og omsorg, og flere social- og sundhedsmedarbejdere går på pension de kommende år. Derfor er det nødvendigt at iværksætte tiltag, der kan føre til, at flere uddanner sig og får lyst til at arbejde i Social & Sundhed i Aabenraa Kommune.

  SOSU-uddannelsen har i 2020 oplevet ekstraordinært store rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer med et samlet frafald på 29,5 %. Til sammenligning er der i august 2021 et samlet frafald på SOSU-uddannelsen på 9,7 %.

   

  Forvaltningen har udarbejdet en handleplan med det formål at øge rekrutteringen og fastholdelsen af social- og sundhedselever på SOSU-uddannelsen i Aabenraa Kommune herunder at skabe attraktive praktikpladser og gode læringsmiljøer. Samtidig skal handleplanen bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft til pleje og omsorgsopgaven for de mest sårbare og ældre borgere i Aabenraa samt opfyldelse af dimensioneringsmålene i ”Lærepladsaftalen for 2022-2026”.

   

  Handleplanen udmønter Social & Sundheds ”Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde 2022-2025” med fokus på sosu-uddannelsen. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret den 15. januar 2020.
   

  Indhold

  Handleplanen indeholder fire hovedtemaer:
   

  • Den attraktive uddannelse
  • Organisering af elevområdet
  • Rekruttering af ufaglærte
  • Den attraktive arbejdsplads

   

  Under de fire hovedtemaer fremgår 17 konkrete indsatser, der implementeres frem til 2026. Indsatserne og målsætningerne fremgår af et oversigtsskema under hvert hovedtema.

  Handleplanen er udarbejdet på baggrund af et godkendt kommissorium, forskellige analyser og datamateriale, fokusgruppeinterviews med social- og sundhedselever og en temadag den 25. juni 2021 med deltagere fra Jobcenteret, Socialpsykiatrien, sosu-uddannelsen Aabenraa, FOA, SOSU Syd, Hjemmeplejen og Plejehjem.

   

  Handleplanen er et dynamisk dokument, som skal kunne rumme tilkommende og aktuelle indsatser, der understøtter rekrutterings- og fastholdelsesmålene nu og frem til 2026. Det betyder, at følgende indsatser fra handleplanen allerede er igangsat:

   

  • Fritidsjobs til socialt samvær med plejehjemsbeboere efter skoletid
  • Udvikling af opsporingsmodel i samarbejde med Jobcenteret
  • Systematisk opsporing af ufaglærte medarbejdere
  • Voksenelevløn på grundforløb for social- og sundhedshjælperelever
  • Understøttende dansktilbud i praktikken

   

  Processen

  Tværfagligt sammensatte arbejdsgrupper udvikler og implementerer indsatserne under hvert hovedtema. Der samarbejdes med jobcenteret, social- og sundhedsområdet i kommunen, SOSU Syd, FOA og andre relevante aktører fx sygehus i forhold til praktik i somatisk og behandlingspsykiatrisk regi. Opfølgning sker gennem løbende orientering om status på implementering og evaluering af indsatserne fra handleplanen til Social- og Sundhedsudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29508, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om Social- og Sundhedsudvalget beslutning om at ansøge om midler til et kompetenceløft på demensområdet via ”Pulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin”.

  Puljen er en del af udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, hvoraf et af de tre nationale mål for demensindsatsen er en forbedret pleje- og behandlingsindsats, der skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem til år 2025. 

   

  Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et puljeopslag den 2. september 2021 med ansøgningsfrist den 5. november 2021 kl. 12.00. Der er med puljen i alt afsat 23,6 mio. kr.

   

  Formål

  Formålet med puljen er at understøtte kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demenssygdom.

   

  Målgruppen for kompetenceløftet er de forskellige fagprofessionelle, herunder især frontpersonalet, som beskæftiger sig med pleje, omsorg og behandling af mennesker med demens, og hvor et kompetenceløft kan medvirke til nedsættelse af forbrug af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens.

   

  Historik

  Aabenraa Kommune fik i 2017 tildelt 1.510.759 kr. fra puljen ”Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner”, som en del af demenshandlingsplanen til projektet ”Kvalitetsudvikling i praksis gennem anvendelse af neuropædagogik i demensomsorgen”. Projektperioden var 1. oktober 2017 til 1. november 2018. I projektperioden gennemførte 283 frontmedarbejdere fra Social & Sundhed et tre dages kursus og 400 medarbejdere deltog i et foredrag om hjernens funktioner og neuropædagogik.

   

  Efter udløb af projektperioden har Seniorafdelingen prioriteret at fortsætte denne kompetenceudvikling for frontpersonale, primært finansieret af AMU-midler. Gennemsnitligt deltager 100 medarbejdere årligt i et kursus i neuropædagogik.

  Forvaltningen ser med puljeopslaget en oplagt mulighed for at bygge videre på det praksisnære kompetenceløft, men denne gang med fokus på mere praksisnær sparring på Seniorområdet, specielt på plejehjem og i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at der ansøges om puljemidler til at gennemføre praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens på plejehjem samt i daghjem. Kompetenceløftet skal indarbejdes i hverdagen direkte hos borgeren, så en ændret tilgang og større faglig viden kan reducere medicinforbrug. Herunder påtænkes opstart af et vidensteam, som kan guide og undervise frontpersonale i hverdagen hos borgeren.

   

  Afdelingen Aktivitet & Forebyggelse vil blive ansvarlige for puljeansøgningen, og der forventes at ansøge om 2,7 mio. kr. fra puljen. Hvis Aabenraa Kommune får tildelt midler, vil projektet blive forankret i Aktivitet & Forebyggelse.

  Planlægger Anita Hemmersam fra afdelingen Senior deltager i sagens fremlæggelse.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/23064, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at et forslag til Vejledende serviceniveau for Tale, Høre og Syn skal høres i Handicapråd og Seniorråd forud for endelig godkendelse på udvalgets møde den 1. december 2021.

   

  På grundlag af nuværende praksis er beskrevet Aabenraa Kommunes serviceniveau. Serviceniveauet betyder, at der er behov for at øge budgettet med ca. 500.000 kr. Beløbet foreslås for 2021 og 2022 at indgå i det ydelsesbaserede budget og fra 2023 indgå i budgetlægningen.

   

  Baggrunden for tilpasning af budgettet er dels, at området siden sin start har været underfinansieret, og dels at efterspørgslen særligt for ældre borgere i forhold til høre- og synsudfordringer har været stigende. Området har ikke tidligere indgået i kommunens demografimodel.

   

  Det fremgår af nedenstående tabel, at den samlede økonomiske udfordring er todelt. Del 1 omfatter økonomien i forhold til Aabenraa Kommunes behov for at kunne leve op til eget serviceniveau. Del 2 hænger sammen med udfordringer med samarbejdsaftale med de øvrige sønderjyske Kommuner. Denne problematik behandles i en anden sag på dagsordenen.

   

  Serviceniveauet betyder for områderne:

   

  Tale

   

  Inden for taleområdet vil borgerne kunne gennemgå en rehabiliterende udredning og undervisning, der medfører, at de får de bedste forudsætninger for at mestre deres kommunikation i hverdagen. Der vil fortsat kunne ydes stemmetræning til borgere med hals- og svælgproblematikker, der påvirker stemmen i hverdagen. En stor del at denne borgergruppe er erhvervsaktive, og ved at holde nuværende service niveau vil afdelingen med dennes kompetencer forsat kunne bidrage til at fastholde borgere i erhverv.

   

  Voksne med tale-, sprog-, og kommunikationsvanskeligheder, som følge af nerve og hjernesygdomme, vil kunne modtage individuel undervisning. Det betyder, at borgeren får mulighed for at generhverve hele eller dele af sit sprog, og dermed har borgeren mulighed for at kommunikere selvstændigt, eller kommunikere i samarbejde med nærtstående.

   

  Begge områder vil kunne fortsætte med holdundervisning som forlængelse eller opfølgning på den individuelle undervisning.

   

  Afdelingen vil kunne indgå i udredning, vejledning og rådgiver i sager for børn med oralmotoriske vanskeligheder, der vanskeliggør deres sproglige udvikling og skolegang.

   

  Høre

   

  Inden for høreområdet vil afdelingen kunne fastholde sagsbehandlingsfrister for borgere, der ansøger om høretekniske hjælpemidler. Der vil kunne vurderes, vejledes og bevilliges, umiddelbart efter ansøgningen er modtaget.

   

  Også på dette område vil der kunne ydes individuel undervisning til borgere med specielle hørelidelser, der ofte påvirker varetagelse af erhverv og borgerens privatliv.

   

  For tiden udvikles og installeres der høretekniske hjælpemidler til skoler i Aabenraa Kommune. Opgaven består i at finde egnede hjælpemidler til undervisning, så barnet og den unge kan få den bedst mulige undervisning i skolen.  Barnet vil, så vidt muligt, kunne udvikle sig og modtage undervisning, på lige fod med andre elever.

   

  Syn

   

  På synsområdet vil der forsat kunne undervises individuelt for børn og voksne med nedsat synsevne. Barnet vil kunne undervises i hjemmet, samt i forbindelse med skole og fritid. Barnet vil kunne udvikle sig, så godt som muligt, på lige fod med andre jævnaldrene.

   

  For den voksne vil der kunne tilbydes individuel undervisning, specielt når der sker ændringer i dennes liv. Det betyder, at borgeren igen vil kunne klare at mestre hverdagen i og uden for hjemmet, samt i forbindelse med varetagelse af erhverv.

   

  Der vil kunne tilbydes specialoptik på synsområdet. Her findes bedst egnede og billigste briller til borgere med svære synsnedsættelser. Dette sker både inden for børne- og voksen området.

   

  Informations og Kommunikations Teknologi

   

  Ved forsat at have informations og kommunikations teknologi medarbejdere i egen kommune vil der kunne ydes udredning, vejledning og støtte til borgere med kommunikative og strukturelle vanskeligheder. Funktionen indeholder udredning, undervisning, opstart og vedligehold af kommunikations redskaber til borgere, der ikke kan kommunikere på anden måde, end via tekniske hjælpemidler.

   

  Beskrivelsen af det vejledende serviceniveau er på 71 sider, hvor det beror i sagen og medbringes på mødet.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering, deltager ved sagens behandling.

   

  Høringssvar skal være forvaltningen i hænde den 23. november 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer iht. nedenstående:

   

  Økonomi: Status på Seniorrådets foreløbige regnskab for 2021. Diæt- og kørselsafregninger medbringes til mødet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.
   1. Orientering fra afholdte møder


   

  1. Bygge og boligudvalg
    
  2. Udvalg for Sundhed, trivsel og madservice
    
  3. Bladudvalg
    
  4. § 79 udvalg
   1. Ansøgningspulje for 2022 – fastlæggelse af mødedato.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Besøg på Birkelund

  28. september kl. 10.00

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  Ultimo november / Torben

  Besøg på Rødekro Sundhedscenter

  24. november kl. 9.00

  Friplejehjem i Aabenraa
  v/Danske Diakonhjem

  2022

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående:

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på kommunens ventelister til plejehjem.