Referat

mandag den 17. januar 2022 kl. 09:30

Mødested: 425
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Torben Enevoldsen, Lise Christensen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen, Annette Frederiksen, Ingrid Nielsen, Karsten Kjeldsen, Hans Kristian Wollesen, Ina Maretti Leiberg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden

   

  • Registrering af afbud/fravær.

   

  Beslutning Seniorrådet den 17-01-2022

  Dagsorden godkendt.

   

  Samtlige mødedeltagere var til stede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Velkomst til det nye Seniorråd ved formand Jens-Christian Ingwersen og næstformand Dieter Johannsen.

  Beslutning Seniorrådet den 17-01-2022

  Formandskabet orienterede om omfang af arbejdet i Seniorrådet og fremhævede vigtigheden af teamarbejde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden giver en orientering om Seniorrådsarbejdet.

  Beslutning Seniorrådet den 17-01-2022

  Formanden orienterede om hidtidig praksis i Seniorrådet og efterlyste nye ideer til arbejdet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer om det planlagte temamøde for Seniorrådet den 24. januar 2022 kl. 9.00 – 12.00.

  Beslutning Seniorrådet den 17-01-2022

  Formanden gennemgik forslag til dagsorden for temamøde, der vil blive gennemført mandag den 24. januar 2022 kl. 9.00 – 12.00 i lokale 425 på Rådhuset.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  På mødet giver Karen Storgaard Larsen, direktør, Anni Oksen, Seniorchef og Tommy Svendsen, sekretariatsleder en introduktion til organisation, fagudvalg, opgaver, Seniorrådets arbejde samt sekretariatsbetjening.

  Beslutning Seniorrådet den 17-01-2022

  Seniorrådet takker Karen Storgaard Larsen og Anni Oksen for introduktionen. Kopi af diaspræsentationen vil blive sendt til medlemmerne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har d. 1. december 2021 besluttet at sende udkastet til en mobilitetsplan i offentlig høring i otte uger, samt til bemærkninger i relevante fagudvalg.

   

  Mobilitetsplanen er udarbejdet på grundlag af to workshops med Teknik- og Miljøudvalget og Vækstudvalget for Land og By, samt på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere (ca. 1000 besvarelser, svarende til ca. 2% af kommunens befolkning) og efter dialog med for eksempel en borgerforening, lægehuse og Seniorrådet.

   

  Mobilitetsplanen er en rammeplan for Aabenraa Kommunes indsats på trafikområdet. Den

  sætter fokus på fem overordnede områder, med hver sin vision:

   

  - Landdistrikter – man skal kunne bo og leve i en by uden at eje en bil

  - Cyklisme – alle skal cykle

  - Aktivt byliv – man skal kunne færdes sikkert og trygt i alle byer

  - Digital mobilitet – alle skal have samme digitale muligheder uanset bopæl

  - Fremkommelighed for alle – det skal være let at være trafikant i kommunen

   

  For hvert af disse fokusområder beskriver planen, hvordan status er i dag, hvad undersøgelserne har vist, samt hvilke indsatser Aabenraa Kommune peger på for at fremme mobiliteten i relation til fokusområdet.

   

  Endelig indeholder planen 30 forslag til konkrete tiltag, som skal understøtte indsatserne under

  de fem fokusområder. Tiltagene kan for eksempel være grundig information om brugen af

  flextrafik, udarbejdelse af supplerende planer på trafikområdet, fremme af brug af digitale

  løsninger, eller på eksperimenterede basis at udlåne elcykler til fremme af cyklisme.

  Beslutning Seniorrådet den 17-01-2022

  Eventuelle bemærkninger til udkast til høringssvar fra underudvalget for Byplanlægning og Trafik sendes til formanden senest den 24. januar 2022 med henblik indarbejdelse i høringssvaret, der sendes til endelig kommentering inden fremsendelse til Teknik- og Miljøudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Afklaring af afvikling af det tidligere planlagte musikarrangement, der blev aflyst på grund af Covid-19 restriktioner.

   

  Der er betalt honorar til kunstner, men der vil skulle afholdes udgifter til lokaleleje, leje af musikanlæg m.v. af Seniorrådets budget.

  Beslutning Seniorrådet den 17-01-2022

  Seniorrådet beder Lise Christensen om at udarbejde forslag til arrangement i efteråret 2022 til behandling på næste møde for Seniorrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Udpegning af medlemmer relaterende til udvalg under Seniorrådet i Aabenraa Kommune.

   

  I henhold til vedtægter for Seniorrådet i Aabenraa Kommune er der nedsat flg. 5 underudvalg, hvortil der skal udpeges medlemmer:

   

  1. Udvalg for trafik- og byplanlægning
  2. Bygge- og boligudvalg
  3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice
  4. Bladudvalg vedr. Seniorbladet Ruden
  5. § 79-udvalg

  Lovgrundlag

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 17-01-2022

  Udpegning til underudvalg:

   

  Udvalg for trafik- og byplanlægning:

   

  • Jens-Christian Ingwersen
  • Dieter Johannsen
  • Sønnich Andresen
  • H. C. Bock
  • Lise Christensen

   

  Bygge- og boligudvalg:

   

  • Dieter Johannsen
  • Karsten Kjeldsen
  • Ingrid Nielsen
  • Hans Christian Wollesen

   

  Udvalg for sundhed, miljø og madservice:

   

  • Lise Christensen
  • Torben Enevoldsen
  • Annette Frederiksen
  • Ina Maretti Leiberg
  • Ingrid Nielsen

   

  Bladudvalg:

   

  • Jens-Christian Ingwersen (ansvarshavende redaktør)
  • H. C. Bock
  • Lise Christensen
  • Torben Enevoldsen

   

  § 79-udvalg:

   

  • Sønnich Andresen
  • Torben Enevoldsen
  • Annette Frederiksen
  • Karsten Kjeldsen
  • Ina Maretti Leiberg
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I overensstemmelse med Seniorrådets forretningsorden skal der udpeges repræsentanter fra rådet til deltagelse i borgerkontaktrådsmøder. Repræsentanterne skal være lokalkendte.

  Beslutning Seniorrådet den 17-01-2022

  Udpegning af repræsentanter til borgerkontaktrådsmøder:

   

  Aabenraa:

   

  • Karsten Kjeldsen
  • H. C. Bock

   

  Rødekro:

   

  • Ina Maretti Leiberg
  • Hans Christian Wollesen

   

  Tinglev:

   

  • Dieter Johannsen
  • Sønnich Andresen
    

  Lundtoft:

   

  • Annette Frederiksen

   

  Bov:

   

  • Lise Christensen
  • Ingrid Nielsen
  • Torben Enevoldsen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer iht. nedenstående:

   

  • Invitation til deltagelse i Temadage for nyvalgte den 22. eller 23. februar 2022 i Middelfart.

  Beslutning Seniorrådet den 17-01-2022

  Til temadag for nyvalgte tilmeldes følgende medlemmer:

   

  Den 22. februar 2022:

   

  • Karsten Kjeldsen
  • Hans Christian Wollesen

   

  Den 23. februar 2022:

   

  • Ingrid Nielsen
  • Annette Frederiksen
  • Ina Maretti Leiberg
  • Lise Christensen
  • Dieter Johannsen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 17-01-2022

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  • Opfølgning på kommunens venteliste til plejehjem.

  Beslutning Seniorrådet den 17-01-2022

  -