Referat

mandag den 14. februar 2022 kl. 09:30

Mødested: 425
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Torben Enevoldsen, Lise Christensen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen, Annette Frederiksen, Ingrid Nielsen, Karsten Kjeldsen, Hans Kristian Wollesen, Ina Maretti Leiberg
Bemærkninger: Afbud: Ina Maretti Leiberg,
Torben Enevoldsen,
Hans Kristian Wollesen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden

   

  • Registrering af afbud/fravær.

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-02-2022

  Godkendt.

   

  Ina Maretti Leiberg, Torben Enevoldsen og Hans Kristian Wollesen var fraværende.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat for:

   

  • Seniorrådsmøde 17.1.2022.

   

  • Seniorrådsmøde 24.1.2022.

  Beslutning Seniorrådet den 14-02-2022

  Referater godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorchef Anni Oksen orienterer iht. nedenstående:

   

  • Status vedrørende Covid-19.
    
  • Status vedrørende projekt ”Faste teams i ældreplejen”.

  Lovgrundlag

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-02-2022

  Seniorrådet takker Seniorchef Anni Oksen for orienteringen, som blev taget til efterretning.

  Projektet ”Faste teams i ældreplejen” forventes at blive uddybet på det ordinære rådsmøde den 14. marts 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37253, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag om forslag til vejledende serviceniveau for de midlertidige ophold.

   

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 9. juni 2021, at igangsætte en tilpasning af de midlertidige pladser. De midlertidige pladser omfatter ophold, hvor borger har behov for en tidsbegrænset indsats, der ikke kan foregå i eget hjem. Det gælder eksempelvis vurdering af borgerens behov og muligheder for rehabilitering samt genoptræning efter sygehusindlæggelse. Herudover kan kommunen tilbyde midlertidige ophold til aflastning af pårørende, der passer borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller borgere med behov, der ikke kan dækkes i hjemmet, og som afventer en plejebolig.

   

  Det vejledende serviceniveau for midlertidige pladser er tilpasset, således at de flugter med beslutninger i det tidligere udvalg. Ændring i forhold til tidligere praksis er bl.a., at det fremadrettet er udgangspunktet, at:

  • Aflastning af kognitivt udfordrede borgere i videst muligt omfang placeres i passende psykiatriske opholdstilbud.
  • Plejehjemmet Enggården varetager ophold til aflastning af pårørende.
  • Plejehjemmene Birkelund, Bovrup og Kirketoften varetager ophold til afventning af plejebolig.
  • Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter fokuseres ophold på døgnrehabilitering, vurderingsophold samt sundhedspladsen.

   

  Et døgnrehabiliteringsophold er et døgndækket forløb med en tværfaglig indsats med henblik på rehabilitering efter udskrivelse fra sygehus. Et vurderingsophold er ligeledes et døgndækket forløb, men hvor borgeren hurtigst muligt afklares ift. rehabiliteringspotentiale og det fremtidige støttebehov. I forlængelse af den øgede fokusering blev det besluttet, at Special- & Rehabiliteringscenter Rødekro skifter navn til Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter (ROK) samt at øge centrets normeringen pr. plads ved at fastholde budgetramme og nedjustere antallet af pladser fra 34 til 26.

   

  Behovet for den øgede normering pr. plads skal særligt findes i, at kommunen i øget grad modtager borgere i en mere kompleks tilstand efter sygehusindlæggelse. Det skyldes både, at indlæggelsestiderne på sygehusene løbende falder, og at kommunerne generelt overtager flere behandlingsopgaver. Dertil kommer, at ROK er placeret i en forholdsvis gammel plejehjemsbygning, der ikke er specialindrettet til opgaven med døgnrehabilitering. Det betyder, at det ikke i alle tilfælde er muligt at tilrettelægge driften så effektivt, som det havde været muligt i en bygning, der var bygget til formålet.

   

  Vedlagt sagen er udkast til vejledende serviceniveau for de midlertidige ophold i Aabenraa Kommune. Udkast til Vejledende serviceniveau for midlertidige ophold træder i stedet for gældende kvalitetsstandarder, der er vedlagt sagen.

   

  Forvaltningen deltager ved sagens behandling.

   

  Høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 21. februar 2022.

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-02-2022

  Seniorrådet takker Sundhedschef Michael Metzsch og konsulent Peter Møller Stephansen for fremlæggelsen af sagen, og tilstiller Sekretariatet høringssvar i henhold til den fastsatte tidsfrist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15085, Sagsinitialer: KIJE

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om ”Årsredegørelsen for de kommunale tilsyn” på plejehjem, leverandører af personlig og praktisk hjælp, Aktivitets- og Samværstilbud, Beskyttet beskæftigelse samt pædagogisk støtte til borgere i eget hjem.

   

  Samlet konklusion

  Det er Tilsynets vurdering, at borgerne tilbydes den pleje og støtte, de er visiteret til i forhold til Aabenraa Kommunes kvalitetsstandarder. Borgerne oplever sundhed og trivsel i deres hverdag. 

   

  Der er afviklet uanmeldte tilsyn på alle plejehjem, inklusive de to private, det selvejende plejehjem Enggården samt på Egegård Friplejehjem. Der er interviewet ledere, medarbejdere, borgere og pårørende.

   

  Tilsynet har vurderet alle steder for Godkendte. Egegård Friplejehjem dog med anmærkninger, ift. antal ansatte og fagligheder i forhold til kontrakten. Der er udarbejdet en handleplan og aftalt opfølgning ved tilsynskonsulenter.

   

  Overordnet set er pårørende tilfredse med forholdene de pågældende steder.

   

  I forhold til anmeldte tilsyn vedrørende levering af personlig pleje har Tilsynet vurderet alle leverandører for Godkendt. To private leverandører, Sønderjysk Pleje og CaRas har fået anmærkninger, og der er udarbejdet handleplaner hos begge leverandører og aftalt en opfølgning ved tilsynsførende. Begge anmærkninger er på manglende dokumentering. Leverandørerne er anbefalet at deltage i kommunens kursustilbud, og har begge efterfølgende tilmeldt flere medarbejdere.

   

  I forhold til anmeldte besøg hos leverandør af socialpædagogisk støtte, §85 er der aflagt besøg hos 2 leverandører. Der er interviewet ledere, medarbejdere, borgere og pårørende.

  Tilsynet vurderer begge leverandører for Godkendte.

   

  Vedrørende anmeldte besøg ift. § 104 Aktivitets- og Samværstilbud opleves det, at borgerne føler sig hørt og medinddraget og får tilbudt aktiviteter, der giver mening for den enkelte borger.

   

  Tilbuddet under Møllemærsk Seniorklub er registreret som et visiteret tilbud, men fungerer aktuelt som et uvisiteret tilbud.

   

  Vedrørende anmeldte besøg ift. §103 Beskyttet beskæftigelse er der er godt styr på dokumentation og tydelig indsatsmål for borgerne. Borgerne trives og føler sig medinddraget i deres arbejdsdag.

   

  Forvaltningen deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 14-02-2022

  Seniorrådet takker konsulent Kira Jessen for orienteringen, som blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15085, Sagsinitialer: KIJE

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet høres i denne sag om forslag til Tilsynspolitik for 2022 forud for videre politisk behandling og endelig godkendelse i Byrådet.

   

  Kommunalt tilsyn: Formål og metode 

  Aabenraa Kommune fører lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp, leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.
   

  Formålet med de kommunale tilsyn er at påse, at:
   

  • Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.
  • Hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde.


  Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene.
   

  Metoden for de kommunale tilsyn er beskrevet i en tilsynspolitik, der godkendes årligt.

   

  Tilsynsbesøgene foregår uanmeldte og/eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver og de gennemføres af medarbejdere i Social & Sundhed’s myndighedsafdeling. Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation samt interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere – de enkelte metoder tilpasses målgruppen for det konkrete tilsyn.

   

  Vurdering af tilbuddet bliver sammenfattet i en tilsynsrapport for de respektive leverandører, og tilsynsrapporterne gøres offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

   

  En gang årligt modtager Social- og Seniorudvalget en årsredegørelse for de samlede tilsyn.

   

  Tilsynspolitik 2022

  Tilsynspolitikken har en kobling til Aabenraa Kommunes Handicappolitik, Sundhedspolitik og Ældre- og værdighedspolitik samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse. Tilsynsfokus for 2022 er uændret i forhold til 2021, idet de 6 kvalitetstemaer fortsat vurderes at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven:

   

  • Trivsel & Værdighed
  • Sundhed & Rehabilitering
  • Dokumentation
  • Samarbejde med og inddragelse af pårørende
  • Ledelse og kompetencer
  • Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt
    

  Der er justeret i formuleringen af kriterier med henblik på præcisering og for at styrke sammenhængen til de gældende politikker. Ændringer er markeret med rødt i forslaget, der er vedhæftet.

   

  Forvaltningen deltager ved sagens behandling.

   

  Høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 21. februar 2022.

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-02-2022

  Seniorrådet takker konsulent Kira Jessen for fremlægningen af sagen, og tilstiller Sekretariatet høringssvar i henhold til den fastsatte tidsfrist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Ved formandskabets møde med borgmester, udvalgsformand og direktøren for Social & Sundhed blev det oplyst, at Seniorrådet i april/maj får lejlighed til at afgive høringssvar vedr. de overordnede retningslinjer for budget 2023.

   

  Seniorrådet får således mulighed for at påvirke det kommende budgets prioriteringer: Hvilke opgaver inden for Seniorrådets interesseområder skal opprioriteres, og hvilke kan til gengæld nedprioriteres? Er der nye opgaver, der skal løses – og hvilke skal så ikke løses fremover. Vi kan ikke forvente en forøgelse af budgetrammen udover den forøgelse, der skyldes et voksende antal ældre i kommunen.

   

  Formandskabet foreslår, at Seniorrådet nedsætter en arbejdsgruppe på 5 personer til at forberede dette møde. Seniorrådets formand og næstformand må nødvendigvis være med i arbejdsgruppen.

  Beslutning Seniorrådet den 14-02-2022

  Arbejdsgruppen består af følgende Seniorrådsmedlemmer:

  Dieter Chr. Johannsen

  Lise Christensen
  H.C. Bock

  Karsten Kjeldsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Referat af Formandskabets møde med borgmester og udvalgsformand 3. februar 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 14-02-2022

  Seniorrådet drøftede rådets politik med hensyn til offentliggørelse af Seniorrådets beslutninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Ved formandskabets møde med borgmester, udvalgsformand og direktøren for Social og Sundhed blev det oplyst, at kommunen om 6-9 måneder ønsker et udspil fra Seniorrådet vedr. valg til Seniorrådet.

  Beslutning Seniorrådet den 14-02-2022

  Valgudvalget består af følgende Seniorrådsmedlemmer:
  Dieter Chr. Johannsen

  Annette Frederiksen

  Lise Christensen

  Sønnick Andresen

  H.C. Bock

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  Formanden orienterer iht. nedenstående:

   

  • Rådets økonomi.
  • Diæt- og kørselssedler.
  • Intern kommunikation i Seniorrådet.
  • Udvalgsarbejde.

   

  I budgetforliget for 2022 har Seniorrådet fået tildelt 233.000 kr. Beløbet må ikke overskrides. Formandskabet har udarbejdet et budget, der tager højde for beløbsrammen. Budgettet sætter rammer for rådets aktivitet.

  Beslutning Seniorrådet den 14-02-2022

  Seniorrådet agter at sende en ansøgning om bevilling af 20.000 kr. til det planlagte musikarrangement i 2022 til Økonomiudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.

  a. Orientering fra afholdte møder

   

  2. Bygge og boligudvalg
   

  3. Udvalg for Sundhed, trivsel og madservice
   

  4. Bladudvalg
   

  5. § 79 udvalg

  Beslutning Seniorrådet den 14-02-2022

  1. Orienteringen blev taget til efterretning. Næste møde i udvalget er planlagt til den 23. marts 2022.

   

  2. Orienteringen blev taget til efterretning. Næste møde forventes først at blive afholdt efter den 25. februar 2022 på grund af indvielsen af Ny Grønningen.

   

  3. Der forelå intet fra udvalget.

   

  4. Der forelå intet fra udvalget.

   

  5. Der forelå intet fra udvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 14-02-2022

  Der blev orienteret fra seneste møde i Bruger- og Pårørenderådet på henholdsvis Lergården og Rise Parken.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Besøg på Rønshave + demens daghjem + sygeplejeklinik

  2022 / Torben

   

  Friplejehjem i Aabenraa
  v/Danske Diakonhjem

  2022

   

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-02-2022

  Dagsordenspunktet udskydes til næste Seniorrådsmøde den 14. marts 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 14-02-2022

  Flere Seniorrådsmedlemmer problematiserer, at de ordinære rådsmøder planlægges i travle ferieperioder. Herunder vinter-, sommer- og efterårsferien.