Referat

mandag den 14. marts 2022 kl. 09:30

Mødested: 425
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Torben Enevoldsen, Lise Christensen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen, Annette Frederiksen, Ingrid Nielsen, Karsten Kjeldsen, Hans Kristian Wollesen, Ina Maretti Leiberg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden

   

  • Registrering af afbud/fravær.

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Dagsorden godkendt.

   

  Afbud fra Dieter Johannsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat for Seniorrådsmøde den 14. februar 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Referat godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorchef Anni Oksen orienterer iht. nedenstående:

   

  • Temadag om fremtidens ældre.
    
  • Status vedrørende Ny Grønningen.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Seniorrådet ønsker en temadag om plejeboliger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet skal i denne sag udpege 3 medlemmer, der skal deltage individuelt i et interview til foranalysen til afprøvningsprojektet ”Faste teams i ældreplejen”. Interviews af 1 times varighed vil blive gennemført af konsulentfirmaet Profekto i perioden 14. – 25. marts 2022 fra kl. 8.00 – 20.00. Der er mulighed for at deltage virtuelt eller via telefon. Der henvises i øvrigt til bilag med spørgeguide.

   

  Sekretariatet kan være behjælpelig med booking af virtuelle møder på Rådhuset.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Følgende medlemmer blev udpeget:

   

  • Ina Maretti Leiberg
  • Ingrid Nielsen
  • Torben Enevoldsen

   

  Tidspunkter for interviews meldes til Sekretariatet med henblik på booking af virtuelle møder på Rådhuset.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2261, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet skal i denne sag høres om forslag til kvalitetsstandard for hjemmehjælp i 2022 forud for politisk behandling og godkendelse i byrådet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 83 og 86.

   

  I den forelagte kvalitetsstandard er der foretaget redaktionelle ændringer. Endvidere er muligheden for, at den kommunale leverandør kan sælge tilkøbsydelse, taget ud, da dette var en midlertidig mulighed under frikommuneforsøg.

   

  I forslaget til kvalitetsstandard er fastholdt muligheden for at tilbyde oprydningsopgaver og hovedrengøring efter en individuel vurdering, men der er sket en præcisering.

   

  Der er tilføjet mulighed for at visitere til aflastende hjemmehjælp i de hjem, hvor husstanden påtager sig en større pleje eller omsorgsopgave. Dette gøres i praksis i dag. Hvorvidt synliggørelsen vil øge efterspørgslen er usikkert. Men det vurderes, at kunne løses inden for nuværende budget til rengøring.

   

  Afsnittet om erstatninger er omskrevet, da den tidligere formulering forpligtede kommunen ud over lovkravet. Det er nu tilpasset, så erstatninger kan ske ud fra erstatningsansvarsloven.

   

  Ændringer er markeret med rødt og blåt.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

   

  Seniorrådets høringssvar skal foreligge senest den 29. marts 2022.

  Planmæssige forhold

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Formandens forslag til høringssvar godkendt med de faldne bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2261, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet skal i denne sag høres om forslag til revideret kvalitetsstandard for madservice i eget hjem forud for politisk behandling og efterfølgende godkendelse i byrådet.

   

  Kvalitetsstandard for madservice beskriver sammensætning og kvalitet af udbragt mad til borgerens hjem. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for madservice skal en gang årligt godkendes i Byrådet og skal sikre sammenhængen imellem budget og det ønskede serviceniveau.

   

  Der er foretaget redaktionelle rettelser i den reviderede kvalitetsstandard for madservice. Det er ligeledes ændret, at borgeren ikke længere er forpligtet til at købe 4 portioner mad pr. uge, men der kan købes 1 portion, da det er Mad & Måltiders vurdering, at det kan gøres for samme pris, idet borgeren betaler pr. levering. Ændringer er markeret med rødt.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

   

  Seniorrådets høringssvar skal foreligge senest den 29. marts 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Formandens forslag til høringssvar godkendt med de faldne bemærkninger.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2261, Sagsinitialer: BEI

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet skal i denne sag høres om forslag til reviderede kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse forud for politisk behandling og efterfølgende godkendelse i byrådet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 83 og 86.

   

  Der er fortsat fokus på, at borgerne skal kunne anvende teknologiske løsninger for at supplere eller modtage genoptræning.

    

  I den daglige tilrettelæggelse af træningsopgaven er der fokus på, at både vedligeholdende træning og genoptræning skal have et mål og være tidsbegrænset. Borgeren kan dog godt få to eller i særlige tilfælde flere forløb i forlængelse af hinanden.

   

  Genoptræning og vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng med den samlede rehabiliterende indsats.

   

  Fokus på målrettet indsats også i forhold til vedligeholdende træning betyder, at flere borgere får et mere målrettet tilbud og herefter overgår til et tilbud uden for kommunalt regi. Tilbuddene har en tidsbegrænset karakter.

   

  Der ses dog en tendens til, at borgere overgår fra vedligeholdende træning til tilbud på daghjem.

   

  Udredning af en borgers træningspotentiale sker typisk på anmodning fra Visitationen, da denne udredning skal anvendes i sagsbehandlingen og indgå i beslutning af, om borgeren kan visiteres til træning.

   

  Der visiteres således til en ramme i form af pakker i forhold til opgaven, og det er terapeutens opgave sammen med borgeren at tilrettelægge træningen ud fra borgerens behov og inden for den givne ramme.

   

  Borgere på plejehjem visiteres ikke til vedligeholdende træning, idet det indgår som en del af den daglige opgave.

   

  Ændringer er markeret med rødt.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

   

  Seniorrådets høringssvar skal foreligge senest den 29. marts 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Formandens forslag til høringssvar godkendt med de faldne bemærkninger.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Ifølge vedtægternes § 5 afholder Seniorrådet hvert år et offentligt møde, hvor rådet aflægger en beretning om sit arbejde.

   

  I 2020 og 2021 blev møderne aflyst på grund af coronasituationen. I 2019 fandt mødet sted på Holbøl Landbohjem. Rådet var vært ved servering af biksemad til 75 kr. pr. portion. Der kom ca. 250 gæster. Udgiften til biksemad var ca. 20.000 kr.

   

  I det foreløbige budget for Seniorrådet er der ikke afsat midler til sådan en servering. Hvis rådet ønsker, at der skal være servering ved årsmødet, må der ske en tilsvarende reduktion af rådets øvrige aktiviteter.

   

  Der foreslås nedsat en arbejdsgruppen på fire personer til at udarbejde et forslag til afvikling af Seniorrådets årsmøde 2022. Forslaget skal rumme tidspunkt, sted, program og budget for mødet. Forslaget forelægges Seniorrådet til drøftelse ved mødet 25. april 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Til arbejdsgruppen blev udpeget følgende medlemmer:

   

  • Lise Christensen
  • Sønnich Andresen
  • Dieter Johannsen.
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  I 2021 havde Seniorrådet planlagt et musikarrangement for kommunens ældre. Vi havde en engangsbevilling på 50.000 kr., som var øremærket til det arrangement. Vi havde på baggrund heraf indgået kontrakt med sangeren Ann-Mette Elten, som har fået sit honorar på 31.000 kr. På grund af coronarestriktioner måtte vi aflyse koncerten. Honoraret kan ikke tilbagebetales, men Ann-Mette Elten vil gerne optræde i 2022. En mulig dato for koncerten er 23. august. Koncerten kan afholdes i Grænsehallerne. Det koster 15.000 kr. i halleje. Dertil kommer 5.000 kr. til lydteknikere. I alt mangler vi derfor 20.000 kr.

   

  Vi har ansøgt kommunen om 20.000 kr. til denne begivenhed, men fået afslag. Vi skal derfor beslutte, hvad vi vil gøre.

   

  • Vi kan vælge at lade være med at afholde koncerten. Så er de 31.000 kr. tabt.

  • Vi kan vælge at afholde udgiften på 20.000 kr. af Seniorrådets budget.

   

  Et budgetoverslag viser, at hvis hvert underudvalg holder fem møder i 2022, og hvis rådet i øvrigt mødes som vanligt og har normal kursusaktivitet, er der et rådighedsbeløb på 5.000 kr. I budgetoverslaget er der ikke regnet med, at Seniorrådets årsmøde (som ikke er det samme som musikarrangementet) giver andre udgifter end diæter, kørsel, kaffe og kage.

   

  Hvis vi afholder musikarrangementet, må vi indrette vore aktiviteter derefter. Det kan betyde færre møder i underudvalg. Et møde i et underudvalg på fire personer koster 2.300 kr. i diæter og kørsel. Hvis vi undlader 9 møder, som vi ellers ville have holdt, får vi derfor en besparelse på 20.700 kr.

   

  Vi kan ikke lade folk vente længere. Vi må afgøre sagen nu.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Seniorrådet besluttede at aflyse musikarrangementet i efteråret 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Ved sit møde 17. januar 2022 udpegede Seniorrådet de medlemmer, der skal repræsentere Seniorrådet ved de borgerkontaktmøder, der er omtalt i Senior-rådets forretningsorden. Ved mødet 14. februar aftalte rådet, at disse møder afholdes første gang efter sommerferien.

   

  Møderne skal annonceres i RUDEN, som udkommer i april og august. En annoncering i april vil sikkert ikke have nogen effekt på interessen for et møde i august/september. Annoncering i RUDEN bør derfor ske i augustnummeret med henblik på møder ultimo august eller primo september.

   

  De 10 rådsmedlemmer, der skal varetage kontaktmøderne, må mødes snarest for at aftale alle relevante detaljer vedr. møderne, herunder mødested og -tid. Hvis alle blev i lokalet 10 minutter efter mødeslut, kunne vi hurtigt finde et tidspunkt for aftalemødet.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  De første borgerkontaktrådsmøder planlægges afholdt i foråret 2023.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Den 25. februar 2022 var hele Seniorrådet inviteret til indvielse af plejehjemmet Ny Grønningen i Tinglev. Fem af Seniorrådets medlemmer deltog i festlighederne. Seniorrådet medbragte et kar af zink med forårsblomster, beregnet til at placeres i det fri. Rådet opfyldte dermed et ønske fra Ny Grønningens personale.

   

  Seniorrådet har ingen erfaring med sin rolle ved begivenheder af den art. Rådet bedes drøfte sin rolle i forbindelse med nybyggeri og/eller større ombygninger inden for sit kompetenceområde.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Drøftet.

   

  Der var opbakning til medlemmernes disposition i forhold til indvielse af plejehjemmet Ny Grønningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  løbet af marts 2022 har alle kommunale plejehjemsledelser haft besøg af Seniorrådets formand og næstformand samt det eller de Seniorrådsmedlem(mer), der er tilknyttet det pågældende plejehjem som observatør(er). Hensigten var at skaffe Seniorrådet førstehåndsviden om plejehjemmenes behov, så rådet på kvalificeret grundlag kan deltage i budgetmødet med Social- og Seniorudvalget 6. april 2022.

   

  Erfaringerne fra disse besøg er givet videre til den budgetarbejdsgruppe, der blev nedsat 14. februar 2022. Dette dagsordenspunkt tjener til, at hele Seniorrådet får en mundtlig orientering om besøgene.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Ved Seniorrådsmødet 14. februar 2022 nedsatte rådet en arbejdsgruppe, der skulle forberede budgetmødet med Social- og Seniorudvalget 6. april.

   

  Arbejdsgruppen orienterer om sit arbejde.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Arbejdsgruppen anmoder underudvalg om at fremsende emner til arbejdsgruppen, der afholder næste møde den 24. marts 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  En del Seniorrådsmedlemmer deltog den 22. og 23. februar 2022. i Danske Ældreråds Tema-møder for nyvalgte Seniorrådsmedlemmer. De bedes give rådet en mundtlig orientering om mødet.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

   Formanden orienterer iht. nedenstående:

   

  • Samarbejde med Seniorråd/Ældreråd i nabokommunerne.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Seniorrådet afventer med at træffe beslutning om samarbejde med Ældreråd/Seniorråd i nabokommunerne.

   

  Formanden orienterede om deltagelse i dialogmøde om den nye ældrelov.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.

  a. Orientering fra afholdte møder

   

  2. Bygge og boligudvalg

   

  3. Udvalg for Sundhed, trivsel og madservice

   

  4. Bladudvalg

   

  5. § 79 udvalg

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  1. Næste møde er afholdes den 23. marts 2022.
    
  2.  Der forelå intet fra udvalget.
    
  3. Der er aftalt prøvesmagning på madservice for underudvalgets medlemmer. Kontakt rettes direkte til Mad & Måltider.
    
  4.  Første redaktionsmøde afholdes den 14. marts 2022.
    
  5. Der forelå intet fra udvalget.

   

  Information om formand for underudvalgene sendes til formanden for Seniorrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Der blev orienteret fra seneste møde i Bruger- og Pårørenderådet på plejehjemmet Grønnegården.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet bestræber sig på at aflægge alle kommunale institutioner, der ligger inden for rådets arbejdsområde, et besøg i løbet af valgperioden.

   

  Rådet bedes drøfte og tage stilling til, hvordan dette skal organiseres.

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Sekretariatet udarbejder oversigt over relevante institutioner. Institutionsbesøg koordineres med respektive Centerledere.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  Opfølgning på kommunens venteliste til plejehjem.

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-03-2022

  Det blev aftalt, at Bjarne Ipsen gennemgår oversigten på kommende møde for Seniorrådet.