Referat

mandag den 25. april 2022 kl. 09:30

Mødested: Mad & Måltider, Sejsbjerg
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Torben Enevoldsen, Lise Christensen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen, Annette Frederiksen, Ingrid Nielsen, Karsten Kjeldsen, Hans Kristian Wollesen, Ina Maretti Leiberg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden

   

  • Registrering af afbud/fravær.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Dagsorden godkendt.

   

  Afbud fra Lise Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat for Seniorrådsmøde den 14. marts 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Referat godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorchef Anni Oksen orienterer iht. nedenstående:

   

  • Status på faste teams i ældreplejen.
    
  • Status vedrørende temadag om fremtidens ældre den 30. maj 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Sydjysk Udbudssamarbejde, der er et udbudssamarbejde mellem Aabenraa Kommune, Tønder Kommune og Haderslev Kommune, har udsendt udbudsmateriale vedrørende ortose (hjælpemiddel, der støtter, korrigerer eller aflaster en kropsdel) i høring i kommunernes Seniorråd og Handicapråd.

   

  Forvaltningen oplyser, at en medarbejder fra HjælpemiddelHuset har deltaget i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

   

  Inga Christensen, Udbudskonsulent, deltager ved sagens behandling med henblik på yderligere oplysninger og besvarelse af spørgsmål.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Seniorrådet afstår fra at afgive høringssvar på grund af manglende faglige forudsætninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om Årsstatistik 2021 for magtanvendelse.

   

  Kommunalbestyrelsen har pligt til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed for de borgere, som kommunalbestyrelsen er ansvarlig for. Af det vedlagte bilag fremgår antal og typer af magtanvendelser, der har været registreret i 2021 inden for serviceloven på henholdsvis ældreområdet og handicapområdet. Desuden fremgår typer og antal registrerede anvendelser af tvang inden for somatisk behandling af varigt inhabile personer.

   

  Magtanvendelse inden for serviceloven

  Den ansvarlige i Visitation & Understøttelse vurderer ud fra lov om social service, om magtanvendelsen kan godkendes. hvis det vurderes, at magtanvendelse ikke kan godkendes, kontaktes udfører telefonisk med henblik faglig tilbagemelding. Det kan dreje sig om en magtanvendelse, som er forkert registreret, eller at der konkret ikke er tale om en magtanvendelse, da udfører har været i tvivl og derfor har indberettet hændelsen som magtanvendelse.

   

  På ældreområdet er antallet af registrerede magtanvendelser faldet til det halve i forhold til 2020. I forbindelse med de kommunale tilsyn i både hjemmeplejen og på plejehjem har det vist sig, at der var noget usikkerhed i forhold til, hvornår der var tale om magtanvendelse i en given situation. Derfor kan der på ældreområdet have været magtanvendelser, som ikke er blevet korrekt indberettet. Der har fra området været efterspurgt undervisning, hvilket vil være et fokusområde fremadrettet og forventes etableret i 2022.

   

  På handicapområdet er antallet af magtanvendelser steget med cirka en tredjedel i forhold til 2020. Udfører har haft et øget fokus på at få magtanvendelserne korrekt registreret, hvilket kan være årsag til stigningen. Det opleves fra forvaltningen, at der er blevet arbejdet målrettet med dette.

   

  Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

  Som led i revisionen af magtanvendelsesreglerne, der trådte i kraft 1. januar 2020 blev Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi nedsat under Socialstyrelsen. Rådets opgave er at rådgive Social- og indenrigsministeren om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsningers egnethed med henblik på at sikre omsorg og tryghed for borgerene. Minimum en gang om året skal rådet indstille en positivliste over velfærdsteknologiske løsninger til Social- og indenrigsministeren.

   

  Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

  I 2018 blev lov om tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile en del af sundhedsloven. Dette kom til at betyde, at personer, der ikke kan give et informeret samtykke til en given lægeordineret behandling/undersøgelse, kan blive behandlet med tvang. Behandlingen kan uddelegeres til relevante fagpersoner.

   

  Antallet af tilfælde af tvang ved somatisk behandling er i 2021 steget fra 0 til 12. Dette er udtryk for, at der fra forvaltningens side har været et øget fokus på at få registreret indberetningerne korrekt efter sundhedsloven og ikke serviceloven. Fremadrettet må der forventes flere registreringer som er begrundet i, at borgeren har skullet modtage behandling under tvang, uden at kunne give samtykke. Som eksempel kan nævnes lægeordineret sårskift.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Udsat til møde for Seniorrådet den 16. maj 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet skal i denne sag høres om forslag til vejledende serviceniveau for bevilling af plejeboliger med henblik på videre politisk behandling og godkendelse i Social- og Seniorudvalget.

   

  Beskrivelse af det vejledende serviceniveau er en forventningsafklaring imellem de politisk fastsatte rammer og borgerne. De vejledende serviceniveauer bliver anvendt som vejledning for sagsbehandlernes afgørelser, men afgørelser træffes altid individuelt og konkret. Der kan således ikke træffes afgørelse alene med henvisning til det kommunale serviceniveau.

   

  I vejledende serviceniveau for bevilling af plejebolig er der sket en tydeliggørelse af praksis vedrørende borgeren, der bor på en midlertidig plads. Borgeren kan ikke forvente, at man kan blive boende på en midlertidig plads, til der bliver en konkret ledig bolig. Undtagelse for dette er borgere, der søger om værgemål. I disse tilfælde skal der kunne henvises til en konkret bolig. Ligeledes er der præciseret datoer for overtagelse af bolig. Forvaltningen forsøger dog altid, at lade borgeren overtage en ledig bolig så hurtigt som muligt.

   

  Ændringer er markeret med rødt.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

   

  Seniorrådets høringssvar skal foreligge senest den 27. april 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Formandens forslag til høringssvar godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9598, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

   Seniorrådet orienteres i denne sag om det første handlekatalog over strategien for det nære sundhedsvæsen.

   

  Når sygdom rammer, skal borgerne være trygge og have tillid til behandlingen i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Her har kommunen en central rolle gennem varetagelsen af et stigende antal behandlings- og plejeopgaver. Den 12. januar 2022 godkendte udvalget "Strategi for kommunens rolle i Det Nære Sundhedsvæsen". Strategien sætter en retning for, hvordan Aabenraa Kommune varetager sin del af sundhedsvæsenet i samarbejde med de øvrige aktører såsom praktiserende læger og sygehusene samt ikke mindst borgerne og deres pårørende.

   

  Handlekataloget beskriver en række indsatser og tiltag, som løfter på ambitionerne i strategien. Hver indsatsbeskrivelse indeholder for det første indsatsens kobling til det samlede sundhedsvæsen, en kort beskrivelse af indsatsens indhold, og hvilken udviklingsretning, som indsatsområdet kan bevæge sig ad for at imødekomme retningen fra strategien.

   

  Handlekataloget er delt op efter strategiens 5 fokusområder:

  • Tilbud tæt på borgerne
  • Borgerens livssituation
  • Styrkede relation
  • Struktur og koordination
  • De rette kompetencer

   

  Handlekataloget er første spadestik på et arbejde, der fortsat sikrer gode løsninger på tværs af det sammenhængende sundhedsvæsen. Det afventes fortsat, at de fremtidige overordnede rammer for sundhedsvæsenet defineres politisk gennem vedtagelsen af en ny sundhedsreform. Dette skal der følges op på i kommende handlekataloger.

   

  Vedlagt sagen er udkast til handlekataloget for strategien for det nære sundhedsvæsen.

   

  En repræsentant fra afdelingen Sundhed deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Udsat til møde for Seniorrådet den 16. maj 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Ved dialogmødet den 6. april 2022 nævnte Seniorrådets formand, at rådet som følge af et øget aktivitetsniveau kunne ønske sig en justering af budgettet i opadgående retning. Et øget antal møder i rådet og i underudvalgene medfører øgede udgifter til diæter og refusion af kørselsudgifter. Dertil kommer, at rådet ønsker, adhoc-arbejdsgrupper ligestilles med underudvalg. Det betyder, at medlemmer af arbejdsgrupper ligeledes får udbetalt diæter og kørselsgodtgørelse.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Drøftet. Ansøgning fremsendes til Økonomiudvalget. Eventuel forespørgsel om IPads til medlemmer af Seniorrådet afventer budgetprocessen for 2024.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenens punkt 14 afholder Seniorrådet hvert år i hver af de fem gamle kommuner to offentlige borgerkontaktmøder af to timers varighed. Ved disse møder medvirker de lokalt valgte medlemmer af Seniorrådet. Møderne annonceres i lokalavisen. Målgruppen er alle borgere i Aabenraa kommune, såfremt de er fyldt 60 år. Møderne skal give borgerne lejlighed til at op-lyse Seniorrådet om lokale forhold, som Seniorrådet bør interessere sig for.

   

  Seniorrådet besluttede ved sit møde 14. marts 2022, at de første møder af denne type afholdes i foråret 2023, og at der annonceres herfor i Rudens august-nummer. For at planlægge disse møder skal der nedsættes en arbejdsgruppe. Gruppen skal udarbejde forslag til en udtømmende drejebog for møderne: Annoncering, mødesteder, datoer, tidspunkter, mødeprogram, evt. forplejning, deltagere, økonomi. Gruppen forelægger foreløbige overvejelser til drøftelse ved rådets møde 16. maj. Rådet træffer den endelige beslutning ved sit møde 20. juni. Samme dag er der deadline for Rudens augustnummer, så en annoncering i Rudens augustnummer netop kan nås.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Planlægningsgruppen består af følgende medlemmer:

   

  • Karsten Kjeldsen
  • Annette Frederiksen
  • Dieter Johannsen
  • Sønnich Andresen
  • Torben Enevoldsen

   

  Sønnich Andresen indkalder til arbejdsmøde med henblik på, at forslag fra planlægningsgruppen kan behandles på møde for Seniorrådet den 16. maj 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet nedsatte ved sit møde 14. marts 2022 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde et forslag til gennemførelse af Seniorrådets årsmøde. Rådet er ifølge vedtægterne forpligtet til årligt at holde et offentligt møde, hvor rådet bl.a. offentliggør sin årsberetning.

   

  Arbejdsgruppen fremlægger sit forslag, og Seniorrådet træffer sin beslutning på baggrund heraf.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Arbejdsgruppens forslag godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Den 6. april 2022 mødtes Seniorrådet med Social-- og Seniorudvalget for at drøfte udar-bejdelsen af budget 2023. Dagsordenspunktet lægger op til, at Seniorrådet kort drøfter,

   

  • om dialogmødet har fundet sin endelige form, og

  • om seniorrådet fik fremført de rette synspunkter

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Drøftet. Seniorrådet udtrykker tilfredshed med afvikling af dialogmødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Vi forsøger at etablere et samarbejde med senior/ældrerådene i Tønder, Haderslev og Sønderborg. Samarbejdet foregår på formands/næstformandsniveau og indebærer erfaringsudveksling fra råd til råd, for eksempel to gange om året. Seniorrådet informeres, når samarbejdet er etableret.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Der er opbakning til forslaget om to årlige ERFA-møder mellem formandskaberne i de involverede kommuner.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Det nyvalgte Seniorråd har nu været i gang siden 13. december 2021. Af hensyn til det fremtidige arbejde drøfter rådet kort den hidtidige mødetilrettelæggelse og mødegennemførelse.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Seniorrådet anerkender formandens indsats i forhold til mødetilrettelæggelse og –gennemførelse samt inddragelse med medlemmerne.

   

  Mødedato for Seniorrådet den 17. oktober 2022 (uge 42) forsøges flyttet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  I denne sag gennemføres på mødet et interview af Seniorrådet med henblik på input til kommunens nye Planstrategi.

   

  Strategien fornyes hvert fjerde år og indeholder Byrådets visioner og udstikker kursen for udviklingen i Aabenraa Kommune.

   

  I den forbindelse ønskes inddraget en række nøgleaktører tidligt i processen og herunder Seniorrådet. Byrådet og Direktionen vil meget gerne høre om, hvad rådet er optaget af på et strategisk niveau, hvad rådet mener, der kendetegner Aabenraa Kommune, samt hvilke styrkepositioner, muligheder og udfordringer de ser. Aktørerne tilbydes på den måde en mulighed for at få indflydelse på den overordnede strategi for Aabenraa Kommune på et tidligt tidspunkt i processen.

   

  Repræsentanter fra Byråds- og Direktionssekretariatet deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Drøftet. Oplæg fra Seniorrådet fremsendes til Byråds- og Direktionssekretariatet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

   Formanden orienterer iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Formanden orienterede om henvendelse fra Ældresagen om fælles møde. Det blev aftalt, at der forsøges afholdt et møde mellem formandskabet og formandskabet for Ældresagens koordinationsudvalg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Der blev orienteret fra seneste møder i Bruger- og Pårørenderådet på plejehjemmene Bovrup og Grønningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning.

  a. Orientering fra afholdte møder.

   

  2. Bygge og boligudvalg
  a. Orientering fra afholdte møder.

   

  3. Udvalg for Sundhed, trivsel og madservice
  a. Orientering fra afholdte møder.

   

  4. Bladudvalg
  a. Orientering fra afholdte møder.

   

  5. § 79 udvalg
  a. Orientering fra afholdte møder.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  1. Der er udsendt referat for mødet den 11. april 2022.

   

  2. Dieter Johannsen er valgt som formand og Karsten Kjeldsen som næstformand for underudvalget. Der er planlagt møde den 23. maj 2022 kl. 14.00.

   

  3. Der forelå intet fra udvalget.

   

  4. Første nummer af RUDEN i 2022 er udsendt. Der afholdes evalueringsmøde den 11. maj 2022.

   

  5. Der forelå intet fra udvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet bestræber sig på at aflægge alle kommunale institutioner, der ligger inden for rådets arbejdsområde, et besøg i løbet af valgperioden.

   

  Forvaltningen har udarbejdet en liste med kommunale institutioner inden for Social- og Seniorudvalgets område. Rådet beslutter på denne baggrund, hvilke institutioner rådet vil besøge i 2022, hvornår det skal ske, og hvem der er ansvarlig for de enkelte besøg.

   

  Listen over kommunale institutioner vil blive udleveret på mødet.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Udsat til møde for Seniorrådet den 16. maj 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  • Opfølgning på kommunens venteliste til plejehjem.

  Beslutning Seniorrådet den 25-04-2022

  Udsat til møde for Seniorrådet den 16. maj 2022.