Referat

mandag den 22. august 2022 kl. 09:30

Mødested: 425
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Jens-Christian Ingwersen, Hans Christian Bock, Torben Enevoldsen, Lise Christensen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen, Annette Frederiksen, Ingrid Nielsen, Karsten Kjeldsen, Hans Kristian Wollesen, Ina Maretti Leiberg
Bemærkninger: Afbud: Karsten Kjeldsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden

   

  • Registrering af afbud/fravær.

   

  Beslutning Seniorrådet den 22-08-2022

  Dagsorden godkendt.

   

  Afbud fra Karsten Kjeldsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  Godkendelse af referat for Seniorrådsmøde den 20. juni 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 22-08-2022

  Referat godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet besluttede den 20. juni 2022, at medlemmerne overvejer kandidatur indtil møde for Seniorrådet den 22. august 2022, hvor der vælges formand og næstformand.

  Beslutning Seniorrådet den 22-08-2022

  Et samlet Seniorråd valgte Dieter Johannsen til formand og Karsten Kjeldsen til næstformand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag om kommunens ensomhedsindsats og forebyggende hjemmebesøg.

   

  Ensomhedsindsatsen er forankret i Center for Aktivitet og Forebyggelse og er et tilbud til alle ældre i Aabenraa Kommune.

   

  Tilbuddet består i, at man som ældre kan få besøg af en af de to netværksmedarbejdere, som vil forsøge at hjælpe vedkomne ud i fællesskaber eller på anden vis afhjælpe ensomheden.

   

  Netværksmedarbejderne har mulighed for at komme på besøg hos den ældre flere gange, indtil man sammen har fundet ud af, hvad der er det rette tilbud, det kunne f.eks. være at komme med i en pensionistforening, gå til stolegymnastik eller få en besøgsven. Netværksmedarbejderne har mulighed for at ledsage til aktiviteter, hvis man har behov for støtte til at komme ud af døren de første par gange.

   

  Ensomhedsindsatsen startede som et projekt finansieret af Sundhedsstyrelsen, men blev i 2022 til en fast indsats, fordi den havde vist så gode resultater. Der har i alt været 261 borgere involveret i indsatsen i perioden fra november 2019 til 30. juni 2022.

   

  Ved sagens behandling deltager Mie Pedersen, Centerleder for Aktivitet & Forebyggelse og Johanne Braun, Netværkskoordinator, Aktivitet & Forebyggelse.

  Beslutning Seniorrådet den 22-08-2022

  Seniorrådet takker for orienteringen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget besluttede den 10. august 2022 ændringer vedrørende klippekortsændringer i forbindelse med behandling af ekstraordinær bevillingskontrol for 2022.

   

  På mødet orienteres om ændringerne; herunder information til borgere, der bliver berørt af ændringerne.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 22-08-2022

  Seniorrådet takker for orienteringen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Sydjysk Udbudssamarbejde, der er et udbudssamarbejde mellem Aabenraa Kommune, Tønder Kommune og Haderslev Kommune, har udsendt udbudsmateriale vedrørende Ortopædisk fodtøj og ortopædisk fodindlæg i høring i kommunernes Seniorråd og Handicapråd.

   

  Fristen for eventuelt høringssvar er den 1. september 2022.

  Lovgrundlag

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 22-08-2022

  Medlemmer af Seniorrådet udarbejder den 24. august 2022 forslag til høringssvar, der rundsendes til rådet med henblik på eventuelle bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer iht. nedenstående:

   

  • Budgethøringsmøde den 19. september 2022 kl. 15.30.
    
  • Status på Seniorrådets økonomi.
    
  • Seniorrådets dialogmøde med Økonomiudvalget den 23. august 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 22-08-2022

  Det blev aftalt, at møde for Seniorrådet den 19. september 2022 først begynder kl. 12.30.

   

  Regnskabsrapport pr. 15. august 2022 blev taget til efterretning.

   

  Det blev aftalt, at kopi af retningslinjer for diæter og befordringsgodtgørelse fremsendes til medlemmerne af Seniorrådet.

   

  Det blev aftalt, at medlemmer af Seniorrådet deltager med en stand ved messen ”Det gode seniorliv” i Sønderjyllandshallen den 14. september 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:

   

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

   

  2. Bygge og boligudvalg
   

  3. Udvalg for Sundhed, trivsel og madservice
   

  4. Bladudvalg
   

  5. § 79 udvalg

  Beslutning Seniorrådet den 22-08-2022

  1. Udvalget er i korrespondance med minister og tidligere folketingsmedlem om elevator på Rødekro Station.
    
  2. Udvalget har afholdt møde med fokus på lokalplaner og seniorboligprojekt i Løjt Kirkeby.
    
  3. Udvalget har afholdt møde med fokus på oplæg til Årsmødet.
    
  4. Der afholdes redaktionsmøde den 6. september 2022, hvor der bl.a. følges op på aktivitetssider i sidste nummer af RUDEN.
    
  5. Der forelå intet fra udvalget. Det årlige dialogmøde mellem foreninger på § 79 området og Social- og Seniorudvalget er foreløbig planlagt til mandag den 24. oktober 2022 kl. 13.30 – 16.00.
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 22-08-2022

  Der blev orienteret fra seneste møde i Bruger- og Pårørenderådet på Birkelund Plejehjem.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 22-08-2022

  Til næste møde for Seniorrådet udarbejdes oversigt; herunder besøg på sårklinikken på Rønshave Plejehjem.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet vil på mødet få en gennemgang af vinderprojektet og lokalplanforslaget; herunder tilbagemelding på rådets høringssvar.

   

  Hanne-Mette Pedersen og Camila Engberg fra Plan, Teknik & Miljø deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 22-08-2022

  Seniorrådet takker for orienteringen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Opfølgning på kommunens venteliste til plejehjem.

  Beslutning Seniorrådet den 22-08-2022

  Sekretariatet undersøger, om den månedlige ventelisteopgørelse kan erstattes af to årlige statusorienteringer om ventelister til plejeboliger.