Referat

mandag den 19. september 2022 kl. 12:30

Mødested: 193
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Hans Christian Bock, Torben Enevoldsen, Lise Christensen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen, Annette Frederiksen, Ingrid Nielsen, Karsten Kjeldsen, Hans Kristian Wollesen, Ina Maretti Leiberg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden
    
  • Registrering af afbud/fravær

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2022

  Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

   

  Samtlige medlemmer var tilstede.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra seniorrådets møde den 22. august 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2022

  Referatet blev godkendt uden ændringer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Den 23. august 2022 blev der afholdt et dialogmøde mellem
  Seniorrådet og Økonomiudvalget. På opfordring fra formanden evaluerer Seniorrådet dialogmødet på møde for Seniorrådet den 19. september 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2022

  Seniorrådet drøftede mødets forløb.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37025, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Status på Seniorrådets årsmøde 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2022

  Lise oplyste, at der pt. er 157 tilmeldte deltagere og 8 på venteliste.

   

  Sekretariatet udleverede dagsorden/program til omdeling på mødet.

   

  Seniorrådets medlemmer blev opfordret til at møde frem i god tid forud for mødet med henblik på hjælp af forskellig karakter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. maj 2022 en proces for etablering af et anlægskatalog med 10 års sigte, hvor de enkelte fagudvalg har til opgave at gennemføre en idégenerering og kvalificering og prioritering af forslag.

   

  Formålet er at få udarbejdet et inspirationskatalog af forslag, der kan indgå i den fremtidige politiske prioritering af konkrete anlægsprojekter på investeringsoversigten. Et katalog der kan sætte lys på de store projekter og kan bidrage til et bedre beslutningsgrundlag og fastholde den politiske prioritering af, hvilke anlægsprojekter der skal arbejdes med både på den korte og lange bane.

   

  Social- og Seniorudvalgets opgave er at gennemføre en idégenerering, som består af en drøftelse og udarbejdelse af en bruttoliste af investeringsforslag på udvalgets område de næste 10 år med henblik på kvalificering.

   

  I forbindelse med udvalgets drøftelser er der et ønske om inddrage Seniorrådet og Handicaprådet med mulighed for input i form af investeringsforslag på udvalgets område.

   

  Social- og Seniorudvalgets bruttoliste til anlægskataloget skal prioriteres senest på udvalgets møde den 2. november 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2022

  Sagen bæres op i samtlige underudvalg til drøftelse med henblik på behandling af forslag på Seniorrådets oktober møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer iht. nedenstående:
   

  • Status på Seniorrådets økonomi pr. september 2022.
    
  • Fællesmøde Bruger-/pårørenderåd

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2022

  Rådets aktuelle økonomiske status blev fremlagt og taget til efterretning.

   

  Ingrid Nielsen indtræder som observatør for Seniorrådet på Plejehjemmet Grønnegården.

  Formanden underretter plejehjemmet om beslutningen.

   

  Formand og næstformand mødes snarest for at aftale nærmere om fordelingen af opgaven.

   

  Sammenfald af diverse ældre relaterede arrangementer i kommunen blev diskuteret.

   

  I forbindelse med det etablerede ERFA samarbejde mellem de Sønderjyske + Vejen kommunes senior-/ældreråd mødes formænd og næstformænd til fællesmøde den 5. oktober kl. 10:00 i Tønder. Værtsrollen for møderne skifter, således at der åbnes op for et indblik i de enkelte kommuners forvaltning.

   

   

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  Orientering fra nedenstående udvalg:
   

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning
    
  2. Bygge og boligudvalg
    
  3. Udvalg for Sundhed, trivsel og madservice
    
  4. Bladudvalg
   1. Status på forhandlinger om kontraktforlængelse (2023) på tryk og
    distribution af Ruden
     
  5. § 79 udvalg
   1. Dialog-/årsmøde den 24. oktober 2022 kl. 13:30 i Byrådsalen.
    Underudvalgets medlemmer forventes at deltage. Øvrige medlemmer af Seniorrådet er velkomne mod forudgående tilmelding. Indbydelse med oplysninger om tilmelding udsendes primo oktober.
     
   2. Drøftelse af Seniorrådets evt. forslag til indlæg på mødet.

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2022

  1. Udvalget informerede om:
   1. Lokalplan 141 i Rødekro
   2. Rødekro station
   3. Rutebilstationen i Aabenraa
     
  2. Der forelå intet fra udvalget.
    
  3. Der afholdes dialogmøde med hjemmeplejen den 20. september 2022.
    
  4. De økonomiske udfordringer vedr. udgivelserne i 2023 blev drøftet.
   Bladudvalget holder snarest et ekstra ordinært møde for at finde, en løsning på problematikken.
    
  5. Alle medlemmer af Seniorrådet er velkommen til at deltage i mødet den 24. oktober.

  Indbydelser med advis om tilmelding følger pr. mail snarest efter arbejdsgruppens møde om dagsorden m.v. i uge 39.
  Flg. emner til dagsorden blev fremlagt:

  1. Præsentation af medlemmerne i Seniorrådets §79 udvalg
  2. Indlæg om ”60+ aktiv” v/fritidskonsulent Signe Juhler Bøgesvang og brobygger Maria Nørgaard
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2022

  Der blev orienteret om afholdte bruger-/pårørenderådsmøder på plejehjemmene:

  • Rise Parken
  • Kirketoften
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   Seniorchef Anni Oksen orienterer iht. nedenstående:
   

  • Tilbagemelding fra borgermøde om ”Fremtidens ældre”
    
  • 4. vaccinationstilbud vedr. Covid 19
    
  • Opstart af ”Faste teams i hjemmeplejen” – startet op den 12. & 13 september 2022

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2022

  Orienteringerne blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådet orienteres i denne sag, om Social- og Ældreministeriets danmarkskort over afgørelser fra Ankestyrelsen. Danmarkskortet forholder sig til udvalgte paragraffer i Serviceloven og dækker dermed ikke hele den palette af paragraffer, der træffes afgørelser i forhold til i Social & Sundhed. De udvalgte paragraffer, som falder under Social & Sundhed er voksenhandicapområdets § 95 (personlig hjælper), § 96 (hjælperordning), § 97 (ledsagerordning) og § 100 (merudgifter).

   

  Danmarkskortet præsenterer omgørelsesprocenterne for alle landets kommuner.

   

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

   

  Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

   

  Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny efter, der er indhentet yderligere oplysninger.

   

   

  Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

   

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres hedder det, at kommunens afgørelse bliver omgjort.

  Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle sager, hvor der er truffet en afgørelse i ankestyrelsen. Resultatet viser for Aabenraa Kommune, at omgørelsesprocenten ligger over landsgennemsnittet.

   

  Omgørelsesprocent på socialområdet

  På det samlede socialområde (børne- og voksenområdet) i Aabenraa Kommune er der for 2021 behandlet 88 klagesager. Heraf er 43 % omgjort. Omgørelserne fordeler sig på 11 % ændringer og 38 % hjemvisninger. Landsgennemsnittet for omgørelser på socialområdet samlet set er 32 %.

   

   

  2021

  2020

  2019

  2018

  Afgørelser truffet

  88

  106

  80

  76

  Omgørelsesprocent

  43%

  47%

  34%

  36%

  Antal sager

  43

  50

  27

  27

  Heraf - ændringer

  11%(10)

  13%(14)

  6%(5)

  11%(8)

  Hjemvisninger

  38%(33)

  34%(36)

  28%(22)

  25%(19)

   

  Tallene fra voksenhandicapområdet på §§ 95, 96, 97 og 100 fra Ankestyrelsen er opgjort fra 2018 og frem. Antallet af sager fra 2018 er ikke registreret.

   

   

  2021

  2020

  2019

  2018

  Afgørelser truffet

  9

  8

  6

  13

  Omgørelsesprocent

  67%

  50%

  17%

  46%

  Antal sager der er omgjort

  6

  4

  1

   

  Ændringer

  11%(1)

  0%(0)

  0%(0)

  15%

  Hjemvisninger

  57%(6)

  50%(4)

  17%(1)

  31%

   

   

   

   

   

  Antal afgørelser i alt

  200

  147

   

   

  Klager pr. sag

  4,5%

  5,88%

   

   

   

  Sagerne i Aabenraa Kommune 2021 har været fordelt på: § 95(1), § 97(1) og § 100(7)

   

  Ses der udelukkende på voksenhandicapområdets §§ 95, 96, 97 og 100, er der behandlet 9 klagesager. Heraf er 67 % omgjort (svarende til 6 sager) med en hjemvisning. De øvrige er 1 sag, der er ændret, og 3 sager der er stadfæstet. Landsgennemsnittet for omgørelser på voksenhandicapområdet er 2021 på 32 %.

   

  Det øgede antal klagesager på merudgiftsområdet skal ses i lyset af tidligere beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2020 sag 62, hvor det blev besluttet at have øget fokus på grundlaget for bevillinger. På §-100 området genbehandles samtlige sager årligt, hvorfor en skærpet tilgang vil få indflydelse på antallet af klager. Det har imidlertid vist sig komplekst at fratage en ydelse, der tidligere er bevilliget. Ligeledes er der truffet afgørelser på foreliggende grundlag, da borgeren ikke har bidraget med oplysninger til egen sag. Disse afgørelser er i 2 tilfælde blevet hjemvist.

   

  Antallet af klagesager skal ses i sammenhæng med det samlede antal afgørelser, der har været på området i 2021. På voksenhandicapområdets §§ 95, 96, 97 har der i alt været 26 afgørelser, og på § 100 har der været 174 afgørelser.

   

  Forvaltningen vurderer, at Aabenraa Kommune træffer afgørelser i overensstemmelse med

  lovgivningens intention, og at borgerne får den hjælp, de er berettigede til. Det kan oplyses, at Aabenraa Kommune i 2021 bidrog til analyse af sagsbehandling på handicapområdet, som blev gennemført af Rigsrevisionen. Rigsrevisionens anbefalede Folketinget at vurdere, om der er strukturelle problemer på området. Ligeledes blev udtrykt bekymring på grundlag af antallet af hjemviste sager, generelt på handicapområdet

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2022

  Seniorrådet takker for orienteringen, der blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aktivitet

  Mødedato

  (ikke torsdage & fredage)

  Besøg på en sårklinik

   

  Status på ventelister til plejehjem

  BEI / december

   

   

   

   

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2022

  Sekretariatet undersøger, hvilken sårklinik der har kapacitet til et besøg – herunder evt. dato for besøget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Beslutning Seniorrådet den 19-09-2022

  -