Referat

mandag den 14. november 2022 kl. 09:30

Mødested: 425
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Hans Christian Bock, Torben Enevoldsen, Lise Christensen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen, Annette Frederiksen, Ingrid Nielsen, Karsten Kjeldsen, Hans Kristian Wollesen, Ina Maretti Leiberg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden
    
  • Registrering af afbud/fravær

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

   

  Der forelå afbud fra Torben Enevoldsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra seniorrådets møde den 24. oktober 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31245, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget besluttede den 2. november 2022 at sende forslag til frister for afgørelser i høring med henblik på endelig godkendelse på udvalgets møde den 7. december 2022.

   

  Frister for afgørelser omhandler, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til der skal være truffet en afgørelse. Lovpligten til at fastsætte frister fremgår af retssikkerhedsloven. Udvalget blev senest forelagt en sådan sag på møde den 12. januar 2022. Der er ingen ændringer siden denne behandling.

   

  Fristerne gælder også afgørelser, der er blevet hjemvist af Ankestyrelsen. Hvis en frist ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren have besked om, hvornår der så kan forventes truffet en afgørelse.

   

  Uanset fristerne træffer forvaltningen afgørelser, så hurtigt det kan lade sig gøre. I sager om personlig hjælp og pleje træffes stort set alle afgørelser inden 24 timer efter modtagelsen af ansøgning.

   

  Frister.

   

  2 dage:

  Plejevederlag

   

  2 uger:

  Personlig hjælp og pleje

  Madservice

  Afløsning og aflastning (daghjem), ældreområdet

  Genoptræning uden sygehusindlæggelse

  Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

  Befordring

   

  4 uger:

  Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring og tøjvask)

  Omsorgstandpleje (sundhedsloven)

   

  1 måned:

  Midlertidigt ophold

   

  6 uger:

  Vedligeholdelsestræning

  Kropsbårne hjælpemidler

  Genbrugshjælpemidler

  Forbrugsgoder

   

  2 måneder:

  Ledsageordning

  Kontaktperson til døvblinde

  Merudgifter

  Socialpædagogisk støtte

  Beskyttet beskæftigelse

  Aktivitets- og samværstilbud

  Ældrebolig

  Plejebolig

   

  3 måneder:

  Førerhund

  Boligindretning

  Forbrugsgode i form af el-scooter

  Aflastning (det specialiserede socialområde)

  Midlertidigt ophold i boform

  Længerevarende ophold i boform

   

  6 måneder:

  Bilsager

  Boligindretning (større ombygninger/tilbygninger)

   

  I vedhæftet bilag fremgår forvaltningens overholdelse af sagsbehandlingsfrister. Det bemærkes, at der samlet set er flere områder, hvor sagsbehandlingstiderne er nedbragt. Det fremgår endvidere, at de prioriteringer, der har været nødvendige på hjælpemiddelsområdet, har haft indflydelse på sagsbehandlingstiderne.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at der altid prioriteres i sagerne inden for sagsbehandlingsfristerne.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

   

  Seniorrådets høringssvar skal foreligge senest den 28. november 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Seniorrådet takker Bjarne E. Ipsen for fremlæggelsen.

   

  Ina Maretti Leiberg udarbejder Seniorrådets svar til sagen og tilstiller Sekretariatet dette inden høringsfristens udløb den 28. november 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30046, Sagsinitialer: LSAN

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget besluttede den 2. november 2022 at sende forslag til kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2023 i høring forud for senere godkendelse i byrådet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83 og 86.

   

  Afsnit 6.6 om klippekort skal rettes til afhængig af, hvilken model for udmøntning af midler til klippekort, som Social- og Seniorudvalget vælger. Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer.

   

  Ændringerne i forhold til kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2022 fremgår med rød.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

   

  Seniorrådets høringssvar skal foreligge senest den 28. november 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Seniorrådet takker Bjarne E. Ipsen for fremlæggelsen.

   

  Ina Maretti Leiberg udarbejder Seniorrådets svar til sagen og tilstiller Sekretariatet dette inden høringsfristens udløb den 28. november 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30052, Sagsinitialer: LSAN

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget besluttede den 2. november 2022 at sende forslag til kvalitetsstandard for madservice 2023 i høring forud for senere godkendelse i byrådet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83 og 86.

   

  Det er tilføjet til kvalitetsstandarden, at det hver uge er muligt at vælge økologisk mad, bæredygtige fisk og skaldyr, vegetariske samt veganske retter. Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer.

   

  Ændringerne i forhold til kvalitetsstandard for madservice 2022 er markeret med rød.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

   

  Seniorrådets høringssvar skal foreligge senest den 28. november 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Seniorrådet takker Bjarne E. Ipsen for fremlæggelsen, og har i øvrigt ingen bemærkninger til forslaget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30061, Sagsinitialer: DTL

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget besluttede den 2. november 2022 at sende forslag til kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning og for genoptræning uden sygehusindlæggelse i høring med henblik på senere godkendelse i Byrådet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83 og 86.

   

  De to kvalitetsstandarder blev sidst godkendt i Byrådet i april 2022 og der er ingen indholdsmæssige ændringer i de nye udkast. Formålet med denne behandling er, at de lovpligtige kvalitetsstandarder fremover godkendes inden det år, de gælder for - i dette tilfælde 2023.

   

  Der er foretaget enkelte redaktionelle ændringer.

   

  Forslag til kvalitetsstandarderne er vedlagt.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

  Seniorrådets høringssvar skal foreligge senest den 28. november 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Seniorrådet takker Bjarne E. Ipsen for fremlæggelsen, og har i øvrigt ingen bemærkninger til forslaget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31996, Sagsinitialer: KIJE

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget besluttede den 2. november 2022 at sende forslag til Tilsynspolitik for 2023 i høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for endelig politisk godkendelse i Byrådet.

   

  Kommunalt tilsyn: Formål og metode 

  Aabenraa Kommune fører lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp, leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.
   

  Formålet med de kommunale tilsyn er at påse, at:
   

  • Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.
  • Hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde.


  Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene.
   

  Metoden for de kommunale tilsyn er beskrevet i en tilsynspolitik, der godkendes årligt.

   

  Tilsynsbesøgene foregår uanmeldte og/eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver og de gennemføres af medarbejdere i Visitation & Understøttelse i Social & Sundhed. Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation samt interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere. De enkelte metoder tilpasses målgruppen for det konkrete tilsyn.

   

  Vurdering af tilbuddet bliver sammenfattet i en tilsynsrapport for de respektive leverandører, og tilsynsrapporterne gøres offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

   

  En gang årligt modtager Social- og Seniorudvalget en årsredegørelse for de samlede tilsyn.

   

  Tilsynspolitik 2023

  Tilsynspolitikken har en kobling til Aabenraa Kommunes Handicappolitik, Sundhedspolitik, Ældre- og værdighedspolitik, Strategi for samarbejde med pårørende samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse. Tilsynsfokus for 2023 er uændret i forhold til 2022, idet de 6 kvalitetstemaer fortsat vurderes at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven:

   

  • Trivsel & Værdighed
  • Sundhed & Rehabilitering
  • Dokumentation
  • Samarbejde med og inddragelse af pårørende
  • Ledelse og kompetencer
  • Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt
    

  Der er justeret i formuleringen af kriterier med henblik på præcisering og for at styrke sammenhængen til de gældende politikker, ligesom afsnittet vedrørende vurdering er forkortet. Der ønskes fremadrettet mere fokus på anbefalinger og anmærkninger frem for scoringer. Afsnit vedrørende personalegennemstrømning og sygefravær er fjernet, da det ikke er omfattet af formålet med tilsynet. Derudover indgår det i ledelsesansvaret.

   

  Ændringerne i forhold til forslag til Tilsynspolitik 2023 er markeret med rødt.

   

  Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse, deltager ved sagens behandling.

   

  Seniorrådets høringssvar skal foreligge senest den 28. november 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Seniorrådet takker Bjarne E. Ipsen for fremlæggelsen, og har i øvrigt ingen bemærkninger til forslaget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/29690, Sagsinitialer: AHEM

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget behandlede den 2. november 2022 tre forslag til udmøntning af midler til klippekort 2023. Udvalget besluttede at sende scenarie 2 og scenarie 3 i høring med henblik på endelig godkendelse på udvalgsmødet den 7. december 2022.

   

  I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2023 – 2026 den 4. maj 2022 prioriterede udvalget en række forslag med henblik på budget i balance. De godkendte reduktionsforslag betød en reduktion af klippekort med 50 procent.

  Byrådet har med budget 2023 – 2026 godkendt, at der er afsat 3,0 mio. kr. til klippekort. Midlerne er til Social- og Seniorudvalgets disponering.


  Klippekortet anvendes til en-til-en samtaler, gå- og cykelture og ledsagelse til indkøb og/eller læge. Det er muligt for borgerne at samle klip til et længere tidsrum. Indhold i klippekortet er beskrevet i en ’Indholdsbeskrivelse’ for brug af klippekort, og derfor indeholder dokumentationen af antal timer ikke beskrivelser af, hvad timerne er anvendt til.

   

  Forslag til udmøntning af midler til klippekort:

   

  Scenarie 1

  Ligelig fordeling, som medfører en reduktion på ca. 25 procent for alle klippekortsbrugere.

   

   

  50%

  Tilført 3,0 mio. kr.

  I alt

   

  Beløb

  Tid pr. borger

  Beløb

  Tid pr. borger

  Beløb

  Tid pr.

  borger

  Plejehjem (inkl. Enggården og Egegård):

  1.518

  30 min hver 2. uge

  1.078

  30 min hver 3. uge

  2.596

  30 min pr. uge i 44 uger

  Ensomme/demente

   

  1.614

  30 min hver 2. uge

  695

  30 min hver 3. uge

  2.309

  30 min pr. uge i 3 ud af 4 uger

  Funktionsniveau 3 og 4

  2.850

  30 min hver 2. uge

  1.227

  30 min hver 3. uge

  4.077

  30 min pr. uge i 3 ud af 4 uger


  Scenarie 2

  Differentieret fordeling, hvor midler fra funktionsniveau 3 og 4 omfordeles, så nuværende niveau for klippekortet fastholdes for ensomme demente i eget hjem samt for plejehjemsbeboere.
   

   

  50%

  Tilført 3,0 mio. kr.

  I alt

   

  Beløb

  Tid pr.

  borger

  Beløb

  Tid pr. borger

  Beløb

  Tid pr. borger

  Plejehjem (inkl. Enggården og Egegård):

  1.518

  30 min hver 2. uge

  1.386

  30 min hver 2. uge

  2.904

  30 min pr. uge i 50 uger

  Ensomme/demente

   

  1.614

  30 min hver 2. uge

  1.614

  30 min hver 2. uge

  3.228

  30 min pr. uge


  Scenarie 3

  Plejehjemmene får tilbageført midler svarende til, at nuværende niveau for klippekort fastholdes. Resterende midler fordeles ligeligt mellem funktionsniveau 3 og 4 og ensomme/demente i eget hjem.

   

   

  50%

  Tilført 3,0 mio. kr.

  I alt

   

  Beløb

  Tid pr. borger

  Beløb

  Tid pr. borger

  Beløb

  Tid pr. borger

  Plejehjem (inkl. Enggården og Egegård):

  1.518

  30 min hver 2. uge

  1.518

  30 min hver uge

  3.036

  30 min hver uge

  Ensomme/demente

   

  1.614

  30 min hver 2. uge

  741

  30 min pr. uge i 38 uger

  2.355

  30 min pr. uge i 38 uger

  Funktionsniveau 3 og 4

  2.850

  30 min hver 2. uge

  741

  30 min pr. uge i 33 uger

  3.591

  30 min pr. uge i 33 uger

   

  Forvaltningen anbefaler ud fra en faglig vurdering scenarie 2, der bedst tilgodeser de mest sårbare borgere.

   

  Anni Oksen, Seniorchef, deltager ved sagens behandling.

   

  Seniorrådets høringssvar skal foreligge senest den 28. november 2022.

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Et enigt Seniorråd anbefaler Scenarie 1 forslaget til udvalget.

   

  Annette Frederiksen udarbejder i den forbindelse et høringssvar, som tilstilles Sekretariatet inden for høringsfristen den 28. november 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorchef Anni Oksen orienterer om seneste nyt fra afdelingen.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Udkast til høringssvar udarbejdet af Ina Maretti Leiberg drøftes, tilrettes og godkendes. 

   

  Bemærk!

  Det endelige høringssvar skal være Sekretariatet i hænde senest den 15. november 2022 med henblik på videre formidling til Udbudsafdelingen.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Udkast til høringssvar blev godkendt og er via Sekretariatet sendt til Udbudsafdelingen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppens udkast til høringssvar forelægges Seniorrådet til drøftelse, tilretning og endelig godkendelse.

   

  Bemærk!

  Det endelige høringssvar skal være Sekretariatet i hænde senest den 28. november 2022 med henblik på videre formidling til Social- og Seniorrådet.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Arbejdsgruppen oplyser, at der endnu ikke har været holdt møde, men at der er aftalt et til den 17. november på rådhuset.

   

  Sekretariatet imødeser arbejdsgruppens godkendte høringssvar senest 28. november 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Drøftelse og mødekalender for 2023 iht. nedenstående. Forslaget er udarbejdet med baggrund i hensigtsmæssighed i forhold til mødedatoer for Social- og Seniorrådet.

   

  Møderne foreslås lagt på mandage mellem kl. 9:30 og 12:00 og så vidt, det er muligt i lokale 425 på rådhuset. Der er fastlagt 1 månedligt møde – juli undtaget. Endvidere afholdes der i løbet af året dialogmøder med formandsskabet for Social- og Seniorrådet efter behov. Andre møder såsom budgetmødet o.lign. vil forekomme.

   

  Mødeoplæg 2023:
   

  Ordinære møder

  Januar

  23.

  Februar

  20.

  Marts

  13.

  April

  24.

  Maj

  15.

  Juni

  19.

  August

  21.

  September

  18.

  Oktober

  16.

  November

  13.

  December

  18.

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Udkast til mødekalender blev godkendt uden ændringer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30072, Sagsinitialer: MPEDE

  Sagsfremstilling

  Social- og Seniorudvalget besluttede den 2. november 2022 at sende forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2023 i høring forud for senere godkendelse i Byrådet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandard

  Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, der bliver tilbudt i Aabenraa Kommune. Kvalitetsstandarden skal godkendes politisk én gang årligt.

   

  Ændring af målgruppe

  Kvalitetsstandarden er tilpasset efter budgetvedtagelsen i Social- og Seniorudvalget den 8. juni 2022 (sag 91 bilag 4 note 11):

   

  Ifølge Vejledning for Forebyggende Hjemmebesøg er man ikke forpligtet til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere, der får både personlig pleje og praktisk bistand.

  I Aabenraa Kommunes nuværende kvalitetsstandard står, at der ikke tilbydes forebyggende hjemmebesøg, hvis man får mere end to timers hjemmepleje i alt.

  Det betyder:

   

  • at borgere, der får både praktisk hjælp og personlig pleje op til i alt 2 timer ugentlig får tilbudt forebyggende hjemmebesøg, selvom Aabenraa Kommune ikke er forpligtet til det, og
  • at borgere, der kun får personlig pleje, men over to timer ugentligt, ikke får tilbudt forebyggende hjemmebesøg selvom de har ret til det.

   

  Med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at målgruppen fra 2023 ændres jf. formuleringen i vejledningen, således borgere, der får både personlig pleje og praktisk bistand fremadrettet ikke får tilbudt forebyggende hjemmebesøg.

   

  Ændring af indkaldelse til forebyggende hjemmebesøg

  Når der indkaldes til forebyggende hjemmebesøg sker det ved, at der sendes et brev til alle borgere på 75 og 80 år med en konkret dato og tidspunkt for et møde. Borgeren skal så melde afbud til mødet, hvis han/hun ikke ønsker et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Ved budgetvedtagelsen i Social- og Seniorudvalget den 8. juni 2022 blev det vedtaget, at borgere, der får over to timers personlig pleje og ingen praktisk hjælp fremadrettet får tilbudt alle besøg i et brev, hvor de selv skal kontakte Aktivitet & Forebyggelse og lave en aftale, hvis de ønsker et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Ændringerne svarer til en reduktion på 60.000 kr. pr år fra 2023.

   

  I forbindelse med ændring af kvalitetsstandarden foreslår Social & Sundhed ud over ovenstående, at de borgere, der fast får hjælp fra Social & Sundhed i forvejen, f.eks. hjemmepleje, sygepleje eller socialpædagogisk bistand, også indkaldes med et brev uden et konkret mødetidspunkt. Dvs. at borgeren selv skal henvende sig og aftale et mødetidspunkt, hvis han/hun ønsker et forebyggende hjemmebesøg.

   

  Der vil fortsat blive sendt brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg med konkret mødetidspunkt til alle borgere på 75 og 80, som ikke har anden fast tilknytning til fagpersoner i Social & Sundhed.

   

  Ligeledes vil samarbejdspartnere i Social & Sundhed kunne anbefale, at der tilbydes forebyggende hjemmebesøg med konkret dato, hvis det er relevant. Det kunne f.eks. være efter afslutning af rehabiliteringsforløb.

   

  Øvrige ændringer

  I afsnittet om dokumentation og retssikkerhed er det præciseret, at der er ikke dokumentationspligt ved forebyggende hjemmebesøg, og at borgeren derved helt eller delvist kan fravælge dette

   

  Aktivitetstal

  Aktivitetstal for forebyggende hjemmebesøg i 2022 er vedlagt som bilag til sagen.

   

  De forholdsvis lave aktivitetstal for 2020 og 2021 skyldes forhold under COVID-19-pandemien, hvor der var perioder med helt eller delvist nedsat besøgsaktivitet og flere borgere, der ikke ønskede fysisk besøg. Kompenserende forebyggende telefonsamtaler kan lovgivningsmæssigt ikke tælle som gennemførte hjemmebesøg.

   

  Vedlagt sagen er kvalitetsstandard for 2023 med de anbefalede ændringer. Ændringer i kvalitetsstandarden er markeret med rødt.

   

  Mie Pedersen, Centerleder for Aktivitet & Forebyggelse, deltager ved sagens behandling.

   

  Seniorrådets høringssvar skal foreligge senest den 28. november 2022.

  Lovgrundlag

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Seniorrådet takker Mie Pedersen for fremlæggelsen, og har i øvrigt ingen bemærkninger til forslaget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer iht. nedenstående:
   

  • Status på formandsskabets behandling af budgettet for 2023
    
  • Seniorrådets økonomi pr. oktober 2022
   Skemaer vedr. afregning af diæter og kørsel, skal såfremt udbetaling ønskes i indeværende år, afleveres på mødet.
    
  • Formandens møde med borgmesteren den 31. oktober 2022

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Formandsskabet fremlægger resultatet af budget drøftelserne 2023 for Seniorrådet på mødet den 19. december 2022.

   

  Det foreløbige regnskab for 2022 blev taget til efterretning.

   

  Orientering fra mødet med borgmesteren blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:
   

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning
    
  2. Bygge og boligudvalg
    
  3. Udvalg for Sundhed, trivsel og madservice

   

  1. Bladudvalg
   • Redaktionens beslutninger ift. imødegåelse af de bladets økonomiske udfordringer i 2023.
   • Udgivelser i 2023 (maj & november)

   

  1. § 79 udvalg
   • Evaluering af årsmødet med diverse foreninger den 24. oktober 2022
   • Indkomne ansøgninger 2023
   • Fastlæggelse af mødedato for udvalgets behandling af indkomne ansøgninger

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  1. Der forelå intet nyt fra udvalget.
    
  2. Der forelå intet nyt fra udvalget.
    
  3. Der pågår pt. prøvesmagning af maden fra Mad & Måltider.
    
  4. Bladet udkommer fra næste år to gange mod hidtil 3 gange. Artikel om baggrund for afgørelsen er med i den kommende udgivelse (december 2022). Udgivelserne i 2023 er planlagt til hhv. 11. maj og 9. november.
    
  5. Tilbagemeldinger på års-/dialogmødet den 24. oktober 2022 er yderst positive.
   Stor ros til arrangørerne!
   Der er indkommet i alt 42 ansøgere til 2023 puljen.
   Sekretariatet vender tilbage med en mødedato, så snart alle ansøgninger er klar til sagsbehandling med henblik på at forelægge indstillingerne for hhv. Seniorrådet i december og Social- og Seniorudvalget i januar.
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående:

   

  • Ingrid Nielsen og Ina Maretti Leiberg beretter fra Danske Ældreråds temadag i Middelfart den 31. oktober 2022.
    
  • Fællesmøde i Bruger- pårørenderådsgrupperne den 26. oktober 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Ina Maretti Leiberg orienterede fra Danske Ældreråds temamøde i Middelfart.
   

  Orientering fra fællesmødet med Bruger-/pårørende foreningerne blev taget til efterretning.

  Der har været afholdt møde i Bruger-/pårørende foreningen på Birkelund Plejehjem den 10. november 2022, mens der er planlagt møde på Bovrup Plejehjem den 16. november 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling


   

  Aktivitet

  Dato

  Besøg på en sår-/sygeplejeklinik

  2023 – TGS undersøger

  Status på ventelister på plejehjem

  December – BEI

  Klippekortsordninger

  2023 - AOK

   

  Planmæssige forhold

   

   

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Nyt forslag er indarbejdet i ovenstående skema.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Juleafslutning i forlængelse af Seniorrådsmødet den 19. december 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 14-11-2022

  Seniorrådets juleafslutning finder sted kl. 13:00 (efter rådsmødet) den 19. december 2022 kl. 13:00 på Hotel Kløver Es, Brystrupvej 2, Hellevad, 6230 Rødekro.