Referat

mandag den 19. december 2022 kl. 09:30

Mødested: 425
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Hans Christian Bock, Torben Enevoldsen, Lise Christensen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen, Annette Frederiksen, Ingrid Nielsen, Karsten Kjeldsen, Hans Kristian Wollesen, Ina Maretti Leiberg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden
    
  • Registrering af afbud/fravær

  Beslutning Seniorrådet den 19-12-2022

  Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

   

  Samtlige medlemmer deltog, det skal dog bemærkes, at Ingrid Nielsen først tilsluttede sig mødet omkring kl. 11.00.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra seniorrådets møde den 14. november 2022.

  Beslutning Seniorrådet den 19-12-2022

  Referat godkendt uden bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorchef Anni Oksen orienterer om seneste nyt fra afdelingen – herunder:

   

  • Kontaktforløb med borgere vedr. Covid 19.
    
  • Handleplan for sygeplejeområdet.
    
  • Ændrede arbejdsgange i borgernes eget hjem.

  Beslutning Seniorrådet den 19-12-2022

  Orienteringerne blev taget til efterretning, og Anni Oksen takkes for fremlægningen.

   

  Seniorrådet udtrykker forundring over, at de ikke er blevet orienteret om eller inddraget i processen forud for udsendelse af de 2 skrivelser til relevante borgere.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer iht. nedenstående:

   

  • Budgetopfølgning pr. december 2022
    
  • Budget 2023:
   Fordeling af det samlede beløb til de enkelte poster.
   Bilag omdeles på mødet.
    
  • Evt. ændring af Seniorrådets forretningsorden.
   Som en konsekvens af en ændring af Seniorrådets vedtægter kan det efterfølgende blive aktuelt også at ændre forretningsordenen. Sidst nævnte ændring kræver ikke en godkendelse i byrådet.
    
  • Medlemsskab af Regionsældrerådet – herunder:
   • Vedtægter for Regionsældrerådet
   • Indbydelse til Stormøde
   • Kontingent 2023
     
  • Dialogmøde med formandsskabet for Social- og Seniorudvalget den 16. januar 2023. Fra Seniorrådet deltager formanden og næstformanden. På mødet drøftes flg. emner:


  ”Hvordan er det første arbejdsår gået”

  • I Seniorrådet
  • I samarbejdet mellem Social- og Seniorudvalget og Seniorrådet.
    
  • Danske Ælderåd – repræsentantskabsmøde og konference den 3. + 4. maj 2023. Nærmere følger – men sæt allerede et x i din kalender nu!

  Beslutning Seniorrådet den 19-12-2022

  • Status på regnskabet for 2022 blev taget til efterretning.

   

  Formandsskabets udkast til Seniorrådets fordeling af de afsatte midler for 2023 kr. 292.000,- blev drøftet. Drøftelserne fortsætter på førstkommende møde i det nye år. Sekretariatet retter henvendelse til Budgetafdelingen med henblik, at få indarbejdet rådets forslag til fordeling af midlerne i Seniorrådet budget for 2023. Endelig tilretning kan finde sted efterfølgende når rådets endelige beslutning foreligger.

   

  • Forvaltningens forslag til en udbedt ændring af et punkt i Seniorrådets vedtægter forventes at kunne præsenteres på mødet i januar 2023, for efterfølgende godkendelse og videre behandling i hhv. Økonomiudvalg og Byråd. Mulige ændringer af Seniorrådets forretningsorden afventer resultatet af den politiske beslutning i forhold til en evt. vedtægtsændring.

   

  • Et enigt Seniorråd besluttede sig for at melde sig ind i Regionsældrerådet Region Syddanmark. Formanden sørger for at melde Seniorrådet i Aabenraa Kommune til forummet. Samtidig er hele Seniorrådet inviteret til et fællesmøde med Regionsældrerådet. Dieter Johannsen står for den overordnede tilmelding til mødet – så er du interesseret i alt deltage, så send din tilmelding til Dieter inden den 7. januar 2023! Regning for den samlede deltagelse skal sendes til:

   

  Social & Sundhed
  Seniorrådet / att. Rita Kruse Røjkjær

  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa
  EAN nr.: 5798005101611

   

  • Der efterlyses flere årlige dialogmøder med Social- og Seniorudvalget, ligesom der i modsætning til tidligere års praksis, opfordres til gensidig dialog, således forstået at punkter til drøftelser og behandling på møderne ikke alene fremsættes af Seniorrådet; men derimod af begge parter.

   I Seniorrådet internt opfordres der til en mere intensiveret og bred fordeling af arbejdsopgaverne blandt medlemmerne.
    
  • Mødedatoen blev taget til efterretning. Nærmere oplysning om arrangementet – herunder fælles tilmelding - følger så snart, der foreligger yderligere information.

   

   

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:
   

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

  Orientering fra mødet den 15. december 2022.
   

  1. Bygge og boligudvalg
    
  2. Udvalg for Sundhed, trivsel og madservice

   

  1. Bladudvalg
   • Udgivelserne i 2023 er endelig fastlagt til 2 udgivelser hhv. den 11. maj og 9. november.
    Deadlines for materialer til de 2 udgivelser er hhv. 20. marts og 18. september.
     
   • 1 årig kontraktfornyelse med Strandbygaard A/S, der varetager tryk og distribution, er indgået.

   

  1. § 79 udvalg
   • Udvalgets behandling af indkomne ansøgninger for 2023.
     
   • Udbetaling finder sted umiddelbart efter den 11. januar 2023, hvor Social- og Seniorudvalget tager stilling til § 79 udvalgets indstillinger til bevillinger.

  Beslutning Seniorrådet den 19-12-2022

  1. Mødet i Udvalget for Trafik og Byplanlægning den 15. december 2022 blev aflyst på grund af vejrlig.
    
  2. Der forelå intet fra udvalget.
    
  3. Der forelå intet fra udvalget.
    
  4. Orientering blev taget til efterretning.

   Muligheden for udarbejdelse af landsdækkende udbudsmateriale vedr. tryk og levering af Ruden i 2024 blev drøftet. Bladudvalget arbejder videre med sagen i begyndelsen af 2023.
    
  5. Orienteringen blev taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Afdelingschef Bjarne Ipsen orienterer om forløb/udvikling i 2022 i forhold til ventelister på kommunens plejehjem.

   

  På vegne af Ældre Sagen, der er i gang med en landsdækkende undersøgelse, fremlægges nedenstående spørgsmål til afdelingen for Visitation & Understøttelse:

   

  Akutpladser:

  • Hvor mange er pladser er der, og hvor længe kan man være der?

   

  • Koster det noget at være i en akutplads/hvor meget?

   

  • Skal man selv betale for transport frem og tilbage?

   

   

  Midlertidige pladser:

  • Hvor mange pladser er der, og hvor længe kan man være der?

   

  • Koster det noget at være i en midlertidig plads/hvor meget?

   

  • Skal man selv betale for transport frem og tilbage?

  Beslutning Seniorrådet den 19-12-2022

  I henhold til beslutning fremlagde Bjarne Ipsen den årlige redegørelse for venteliste situationen på kommunens plejehjem. Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  I henhold til fremsendt forespørgsel fra Ældre Sagen vedr. akutpladser og midlertidige pladser på de kommunale plejehjem, fremlagde Bjarne Ipsen de fornødne data, som formanden sender videre til Ældre Sagen.

   

  Præsentationsmateriale relaterende til sagen vedhæftes nærværende referat iflg. aftale.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående:

  Beslutning Seniorrådet den 19-12-2022

  Der blev orienteret om indholdet af afholdte bruger-/pårørenderådsmøder iht. nedenstående:

   

  • 18. november 2022 på Plejehjemmet Lergården
  • 22. november 2022 på Plejehjemmet Rise Parken
  • 9. december 2022 på Plejehjemmet Enggården
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  Aktivitet

  Dato

  Plejehjemsbesøg

  2023 løbende

  Besøg på en sår-/sygeplejeklinik

  TGS undersøger

  Klippekortsordninger

  AOK

  Forebyggende hjemmebesøg

  AOK

  Seniorrådets synlighed

  Arbejdsgruppe

  Omsorgstandpleje

  MME

  Træning & Forebyggelse

  IVHE

  Sundhedscenteret Rødekro

  EL

  Rehabiliterings - og korttidscenter

  AAK

   

  Beslutning Seniorrådet den 19-12-2022

  Forvaltningen planlægger i 2023 en ekstraordinær temadag med et par emner fra ovenstående oversigt.

   

  Årets 1. institutionsbesøg er planlagt på privatplejehjemmet Egegården. Formanden tager kontakt til plejehjemmet med henblik på nærmere aftale.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Seniorrådet den 19-12-2022

  Rudens redaktion opfordrer Seniorrådets medlemmer til at komme med ideer til relevante indlæg til kommende udgivelser af bladet.