Referat

mandag den 23. januar 2023 kl. 09:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Seniorrådet
Medlemmer: Hans Christian Bock, Torben Enevoldsen, Lise Christensen, Dieter Johannsen, Sønnick Andresen, Annette Frederiksen, Ingrid Nielsen, Karsten Kjeldsen, Hans Kristian Wollesen, Ina Maretti Leiberg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af:

   

  • Nærværende dagsorden
    
  • Registrering af afbud/fravær

  Beslutning Seniorrådet den 23-01-2023

  Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

   

  Afbud: Karsten Kjeldsen og Ina Maretti Leiberg.

  Fravær: Hans Kristian Wollesen

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af referat fra seniorrådets møde den 19. december 2022.

   

  Karsten Kjeldsen har indberettet følgende bemærkning til referatet:

   

  ” Der er indsneget sig en fejl under pkt. 4 beslutning. Der står at vore budget er 242.000 kr. det er 292.000 kr.”.

   

  Bemærkningen er udsendt til orientering pr. mail til rådets medlemmer den 2. januar 2023.

  Beslutning Seniorrådet den 23-01-2023

  Referatet blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterer iht. nedenstående:

   

  • Fremlæggelse af årsregnskabet for 2022.
    
  • Fortsat drøftelse og beslutning af formandsskabets udkast til Seniorrådets fordeling af de afsatte midler for 2023 - kr. 292.000. Iht. til rådets beslutning udarbejder Budgetafdelingen i den sammenhæng en budgetoversigt til fremadrettet brug i 2023.
    
  • Fremtidig procedure for aflevering af hhv. diæt- og kørselsafregningsskemaer.
    
  • Status på processen med ændring af Seniorrådets vedtægter.
    
  • Orientering fra formandsskabets dialogmøde med formanskabet for Social- og Seniorudvalget den 16. januar 2023 – herunder øget mødefrekvens samt fremsættelse af dagsordenpunkter fra begge parter.
    
  • Status på tilmelding til fællesmødet i Regionsældrerådet Region Syddanmark – herunder yderligere information og arrangering af fælleskørsel.

  Beslutning Seniorrådet den 23-01-2023

  • Årsregnskabet for 2022 med et underskud på 5.515 kr. blev godkendt.

   

  • Budget iht. Seniorrådets ønsker er udarbejdet af budgetafdelingen. Formandsskabets fordeling af budgetmidlerne for 2023 på 300.453 kr. blev godkendt. Der følges løbende op på budgettet hen over året, hvor en omplacering af midler vil være mulig.

   

  • Fremadrettet medbringes kørsels- og diætskemaer, der ønskes afregnet til hvert møde. Hensigten hermed er at give et mere aktuelt og retvisende billede af forbrug i forhold til budget.

   

  • Punktet vedr. en ændring af rådets vedtægter forventes at kunne behandles på førstkommende møde i februar, når svar fra forvaltningen foreligger.

   

  • Både Social- og Seniorudvalget (SSU) samt Seniorrådet udtrykker tilfredshed med det hidtidige samarbejde. Der var enighed om at kommende dialogmøder afholdes efter behov og omstændigheder enten mellem de 4 medlemmer af formandskaberne eller subsidiært for flere medlemmer af enten udvalg eller råd.

   Seniorrådet bemærker at SSU i løbet af foråret vil se på retningslinjerne for tildeling af §79 midler. Seniorrådet udtrykker ønske om at indgå i denne proces.

   

  • 5 medlemmer af Seniorrådet har tilmeldt sig fællesmødet med Regionsældrerådet senere på måneden. Fælleskørsel aftales indbyrdes.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorchef Anni Oksen orienterer om seneste nyt fra afdelingen – herunder:

   

  • Opfølgning på sagsforløbet på ”Ændrede arbejdsgange i borgernes eget hjem” i forhold til støttestrømper og drypning af øjne.

   

  • Forslag til udmøntning af midler til SOSU-ressourcer og nye tilgange.

   

  • Status på indsatser under demensstrategien.

   

  • Planlægning af et kommende borgermøde (juni 2023) som opfølgning på borgermødet vedr. ”Fremtidens ældreområde”, der blev afholdt i august 2022
    
  • Henvendelse fra Danmarks Radio vedr. brandsikkerhed på kommunens plejehjem.

   

  Beslutning Seniorrådet den 23-01-2023

  • Orientering om forløbet af borgerhenvendelser samt afgørelser iht. beslutningen om ændringer af de nævnte arbejdsgange blev taget til efterretning.

   

  • Ændret praksis ift. aflønning af SOSU elever blev taget til efterretning.

   

  • På: https://www.aabenraa.dk/media/4119022/9407-23_v1_status-paa-indsatser-under-demensstrategien-v2-wtpdf.pdf kan rådet læse om indsatsområdet. Såfremt punktet ønskes yderligere belyst opfordres Seniorrådet til at udtrykke ønske herom for evt. yderligere gennemgang på førstkommende møde i februar.

   

  • Borgermødet er planlagt til den 8. juni 2023 i Byrådssalen på rådhuset i Aabenraa (eftermiddagsmøde) – så sæt allerede nu et X i kalenderen. Planlægger Anita Hemmersam fra Senior afdelingen deltager på Seniorrådets møde i februar med yderligere information om mødet samt inddragelse af rådet i mødets afvikling.

   

  • Afdelingschef for Drift og Anlæg; Jesper Juhl Kristensen deltog med en orientering ift. sagens baggrund og indhold. Interessen for emnet var omfattende og gav anledning til mange spørgsmål og en god debat.

   Vigtigheden af at respons på alle henvendelser fra medier altid skal håndteres efter forudgående aftale med formandskabet blev understreget, så evt. misforståelser eller manglende indsigt i de mange forskelligartede sager minimeres.
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Orientering fra nedenstående udvalg:
   

  1. Udvalg for trafik og byplanlægning

  Orientering fra mødet den 11. januar 2023.
   

  1. Bygge og boligudvalg
    
  2. Udvalg for Sundhed, trivsel og madservice

   

  1. Bladudvalg
   • Status på undersøgelse vedr. udbudsprocedure på Ruden. Ekstra ordinært møde i redaktionen desangående er aftalt til den 20. marts 2023.
     
   • Webtilgængelige dokumenter af samtlige udgivelser af Ruden på www.aabenraa.dk – beslutning om konvertering via bureau mod betaling.
     
   • Ideer fra Seniorrådets medlemmer til kommende artikler i Ruden 2023 !!!

   

  1. § 79 udvalg
   • Social- og Seniorudvalgets beslutning af 11. januar 2023 i forhold til §79 underudvalgets indstilling til bevillinger. Se: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/social-og-seniorudvalget/2023-01-11-1300-8395/
     

  Beslutning Seniorrådet den 23-01-2023

  1. Udvalgets orientering blev taget til efterretning. Der er aftalt et nyt møde den 28. februar 2023.

   

  1. Opstartsmøde i udvalget aftales snarest.

   

  1. Der forelå intet fra udvalget.

   

  1. Bladudvalget orienterer på rådets april møde om redaktionens videre arbejde med udbudsforløbet – herunder om et udbud er aktuelt og om tidsfaktor for et evt. udbud.

   Beslutning om anvendelse af 2023 midler til en konvertering af eksisterende Ruden dokumenter på kommunens hjemmeside blev taget til efterretning.

   Sønnick Andresen vil gerne skrive en artikel om faldulykker til Ruden. Redaktionen tager højde herfor i planlægningen af næste udgivelse.
   Rådets øvrige medlemmer er fortsat opmærksomme på relevante artikler til bladet fremadrettet.

   

  1. En oversigt over tildelte 2023 midler på kommunens hjemmeside blev efterlyst. Forvaltningen oplyste, at oversigten vil være tilgængelig umiddelbart efter at alle foreninger individuelt og skriftligt har fået oplyst, Social- og Seniorrådets afgørelse på deres ansøgning(er).                             
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Seniorrådets medlemmer orienterer iht. nedenstående:

   

  Beslutning Seniorrådet den 23-01-2023

  Der forelå intet til punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har fået 2,09 mio. kr. fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til forsøg med selvvisitation i ældreplejen i perioden fra 1. november 2022 til 31. december 2025 til projektet: Borgernær og fleksibel visitation til hjemmehjælp.

   

  Projektets formål er, at borgeren og de pårørende får en større stemme i visitationsprocessen og inddrages yderligere i den løbende tilrettelæggelse af den visiterede hjemmehjælp.

   

  Målgruppen er borgere, der modtager hjemmehjælp i de to distrikter med "Faste teams".

   

  Der er to spor i projektet:

   

  • Spor et understøtter, at de organisatoriske rammer for visitation justeres for optimal udnyttelse, så borgerne oplever, at:
  • hjælpen med lethed følger og tilpasses deres aktuelle behov
  • deres pårørendes ekstra indsats i hjemmet belønnes med fleksibilitet i hjemmehjælpen
  • de har indflydelse på formålet og tilrettelæggelsen ift. den hjælp, der ydes i hjemmet.

   

  Spor to understøtter for det første, at kompetenceniveauet hæves for medarbejdere i driften ift. koordinering og inddragelse, så borgerne oplever at visitators tilstedeværelse betyder:

  • øget tilgængelighed for medarbejderne i hjemmeplejen
  • en smidigere visitationsproces i samarbejdet med Hjemmeplejen og borger
  • at der spares tid og er færre frustrationer for medarbejdere i Hjemmeplejen og Visitationen

   

  For det andet understøtter spor to, at borgerne oplever, at medarbejderne i hjemmet er kompetente og handlekraftige samarbejdspartnere ift. at justere hjælpen til det aktuelle behov.

   

  Projektets første fase starter op pr. 1. januar 2023 med én visitator én dag ekstra i hvert af de to faste teams dvs., at der er en visitator tilstede to dage om ugen i hvert af de faste teams. Mulighederne for at skabe fleksibilitet i rammerne for hjemmehjælp afdækkes og borgerne informeres om mulighederne. Denne fase er minimeret af hensyn til de faste teams.

   

  Den mere omfattende anden fase løber fra 1. januar 2024 hvor projektmidlerne til faste teams udløber. Her kobles der en visitator på to dage i hvert af de to faste teams, der arbejdes med fagfællesupervision og der er afsat ekstra tid til borgersamtaler. Således bidrager projektet til at fastholde fokus på borgerinddragelse i yderligere to år i de faste teams.

   

  Specialkonsulent Anja Holl Knæhus fra Visitation og understøttelse deltager i fremlæggelse af sagen.

  Beslutning Seniorrådet den 23-01-2023

  Seniorrådet takker for orienteringen – og ser frem til yderligere information i projektforløbet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

   

  Aktivitet

  Dato

  Plejehjemsbesøg

  2023 løbende

  Besøg på en sår-/sygeplejeklinik

  TGS undersøger

  Klippekortsordninger

  BEI

  Forebyggende hjemmebesøg

  MPEDE

  Seniorrådets synlighed

  Arbejdsgruppe

  Omsorgstandpleje

  MME

  Træning & Forebyggelse

  IVHE

  Sundhedscenteret Rødekro

  EL

  Rehabiliterings - og korttidscenter

  AAK

   

  Status vedr. besøg på privatplejehjemmet Egegården (formanden).

  Beslutning Seniorrådet den 23-01-2023

  Formanden afventer svar fra Egegården om, hvornår et besøg kan finde sted.

   

  Forvaltningen iværksætter etablering af aftaler om fremlæggelser på kommende møder i foråret vedr. emnerne: Klippekortsordninger og Forebyggende hjemmebesøg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35754, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Procedure for diverse indkøb med EAN nummer (kort) subsidiært personlige udlæg til eksterne leverandører v/forvaltningen.

  Beslutning Seniorrådet den 23-01-2023

  Proceduren for indkøb blev gennemgået og taget til efterretning.

  EAN kort blev uddelt. Nyt kort kan rekvireres ved henvendelse til forvaltningen, der også gerne besvarer spørgsmål vedr. indkøb og eventuelle personlige udlæg.