Referat

torsdag den 23. februar 2012 kl. 17:00

Mødested: Ø3
Udvalg: Beredskabskommissionen
Medlemmer: Tove Larsen, Jan Toft Jensen, Lars Lausen, Preben Wind, Ib Schmidt, Tommy Riisgaard, Tim Søren Wulff, Ejler Schütt, Iver Kaack, Syd- og Sønderjyllands Politi, Alfred Østergaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19049, Sagsinitialer: PCH

  Sagsfremstilling

  Formandsbeslutning i sag vedrørende frigivelse af anlægsbevilling til etablering af brandstation i Padborg forelægges beredskabskommissionen til godkendelse.

  Til byrådets behandling af sagen den 25. januar 2012 blev der truffet en formandsbeslutning på vegne af beredskabskommissionen, at der meddeles en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigt for 2012-2015.

  Sagsfremstilling fremgår af medsendte bilag.

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven.

  Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning.

  Slukningsaftaler med de frivillige brandværn.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsbevillingen udgør 5,0 mio. kr.

  Indstilling

  Beredskabskommissionen indstiller,

  at formandsbeslutningen godkendes.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-02-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud fra Lars E. Lausen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19049, Sagsinitialer: PCH

  Sagsfremstilling

  Skitsetegninger for projekt ny brandstation i Padborg forelægges beredskabskommissionen til godkendelse.

  Tegningsmaterialet er tilrettet på grundlag af afholdt byggestyregruppemøde den 08. februar 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat en anlægsramme på 5 mio. kr. til projektet.

  Høring/udtalelse

  Byggestyregruppen har deltagere fra de frivillige brandværn i Frøslev, Bov-Padborg og Vejbæk.

  Indstilling

  Beredskabskommissionen indstiller,

  at skitseprojektet godkendes.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-02-2012

  Revideret skitseprojekt af 22.02.2012, med tidsplan og anlægsbudget, udleveret på mødet.

  Skitseprojektet blev godkendt med bemærkning,

  at  Beregning af rådgiverhonorar medsendes referatet, og

  at  Projektet forelægges Beredskabskommissionen efter tilpasning til anlægssummen på 5 mio. kr.

  Afbud fra Lars E. Lausen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/21822, Sagsinitialer: PCH

  Sagsfremstilling

  Regnskabsafslutning for regnskabsåret 2011, drift og anlæg, forelægges beredskabskommissionen til orientering.

  Årsberetning for 2011 er medsendt som bilag til sagen.

  Driftsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr. 271.000.

  Overføres til driftsbudget 2012 som driftsbevilling jfr. Dialogbaseret aftalestyring.

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser

  Økonomi og afledt drift

  Driftsbudget for 2011

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at orienteringen om regnskabsafslutningen for 2011 tages til efterretning.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-02-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud fra Lars E. Lausen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/31579, Sagsinitialer: PCH

  Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen er forespurgt om muligheden for at nedlægge og fjerne et offentligt beskyttelsesrum i Lavgade, Aabenraa.

  Teknik og Miljø, Plan og Udvikling har henvendt sig til Brand & Redning vedrørende mulighed for at nedlægge og fjerne et offentligt beskyttelsesrum beliggende i Lavgade i Aabenraa.

  Kommunen administrerer beskyttelsesrumsområdet og står for opførelse, vedligeholdelse, drift og klargøring af offentlige beskyttelsesrum.

  Lovgrundlag

  Lov om beskyttelsesrum.

  Bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave(beskyttelsesrum).

  Indstilling

  Beredskabskommissionen indstiller,

  at der efter ansøgning kan godkendes at beskyttelsesrummet fjernes, og

  at ansøger afholder alle udgifter til fjernelsen af beskyttelsesrummet.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-02-2012

  Godkendes efter ansøgning som indstillet.

  Afbud fra Lars E. Lausen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40972, Sagsinitialer: PCH

  Sagsfremstilling

  Syd- og Sønderjyllands politis henvendelse til beredskabskommissionen vedrørende overvejelser og tiltag på håndtering af badesikkerheden forelægges til orientering.

  Syd- og Sønderjyllands politi foreslår, at sagen sættes på beredskabskommissionens dagsorden med henblik på en stillingtagen til den lokale indsats i dag og i fremtiden.

  Tilbage i 2008 besluttede kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politi, at forankre varetagelsen af den fremtidige badesikkerhed i de enkelte kommuners beredskabskommissioner.

  Badesikkerheden vil kunne indarbejdes i kommunens ”Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning”.

  Beredskabets forslag til en beskrivelse af opgaven forelægges på beredskabskommissionens møde i maj 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Tilsyn med det opsatte redningsmateriel varetages af Entreprenørgården

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at sagen forelægges i beredskabskommissionens maj møde med en beskrivelse af opgaven.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-02-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud fra Lars E. Lausen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/17784, Sagsinitialer: PCH

  Sagsfremstilling

  Punktet optages på dagsorden med henblik på en drøftelse af brandmandskabets sikkerhed i forbindelse med indsats på risikovirksomheder.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-02-2012

  Beredskabschefen orienterede kort om brandvæsenets sikkerhedstiltag for eget mandskab.

  Afbud fra Lars E. Lausen.