Referat

onsdag den 30. maj 2012 kl. 11:00

Mødested: Ø3
Udvalg: Beredskabskommissionen
Medlemmer: Tove Larsen, Jan Toft Jensen, Lars Lausen, Preben Wind, Ib Schmidt, Tommy Riisgaard, Tim Søren Wulff, Ejler Schütt, Iver Kaack, Syd- og Sønderjyllands Politi, Alfred Østergaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/21822, Sagsinitialer: PCH

  Sagsfremstilling

  Økonomirapport pr. 30. april 2012 for redningsberedskabet forelægges til godkendelse med bemærkninger for budget 2012.

  Forbrugsprocenter udgør 26,2 %. Forbruget følger således budgettet. Bemærkninger til budgettet er indarbejdet i notat fra Brand og Redning af 24. april 2012.

  I 2012 forventes der udskiftet køretøjer på station Kliplev og station Aabenraa.

  Dimensionering af køretøjer på station Padborg fremgår af notat af 24. april 2012.

  Notatet af 24. april 2012 indeholder endvidere en status på de frivillige brandværn og de frivillige med kontrakt. Herunder de indsendte oversigter over fremmøde ved øvelser og uddannelse.

  Registreret/observeret fremmøde ved udrykninger for så vidt angår mandskab, holdledere, køretøjer og responstid indgår ligeledes i notatet.

  Beredskabsstyrelsen har udsendt en opgørelse over afgangstider i 2011 for alle brandstationer i Danmark. For Aabenraa Brand & Redning er den gennemsnitlige afgangstid på 5 minutter overholdt. Men 26,4 % af udrykningerne har en afgangstid der ligger senere end 5 minutter.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at økonomirapporten godkendes,

  at bemærkninger til budget 2012 godkendes, og

  at status på de frivillige brandværn og de frivillige med kontrakt tages til efterretning.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 30-05-2012

  Godkendt som indstillet.

  På mødet blev skema over fremmøde ved pligtige øvelser i 2011 og skema over status over fremmøde 2011-2012 udleveret.

  Iver Kaack deltog ikke i mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/22903, Sagsinitialer: PCH

  Sagsfremstilling

  Budgetforslag for budget 2013-2016 forelægges beredskabskommissionen til drøftelse.

  Driftsbudget/anlægsramme er udmeldt med 10,2 mio. kr. Målsætninger for Brand & Redning er medsendt som bilag. Der er vedlagt revideret takstblad for ydelser i 2013.

  I budgetforslag 2013-2016 indgår 2 anlægsinvesteringer – projekter. Ny drejestige og ny automobilsprøjte. Projektbeskrivelser er medsendt som bilag.

  Der er udarbejdet reduktionsforslag til budget 2013-2016 på 2 blokke. Reduktionen er opgjort til kr. 202.000 pr. år i budgetperioden. Reduktionsforslagene er medsendt som bilag. Beredskabskommissionen prioriterer de udsendte forslag.

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser

  Økonomi og afledt drift

  Fremgår af de forslåede investeringer og reduktioner

  Indstilling

  Beredskabskommissionen indstiller,

  at driftsbudget/budgetrammen med målsætninger og nye takster for 2013 fremsendes til budgetbehandlingen,

  at anlægsinvesteringer – projekter indarbejdes i budgettet, og

  at reduktionsforslagene videresendes til budgetbehandlingen med den givne prioritering.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 30-05-2012

  Første at:  Godkendt som indstillet.

  Andet at:  Indarbejdes i budgettet (stigevogn og

                   automobilsprøjte). Suppleres med et projekt

                   svarende til forvaltningens notat af 26. april

                   2012, udskiftning af køretøjer.

  Tredje at:  Alternativ A i udleveret notat af 30.5.2012 med ændringer, indstilles som prioriteret reduktionsforslag. Der ændres ikke i frigørelsesberedskabet og uddannelse.

  Reduktionsmuligheder 2013-2016:

  BLOK I:

  1. Udfasning af 3 køretøjer

  2. Provenu af gennemførte strukturændringer

  3. Reduktion af lønbudget

  4. Stigeberedskabet ændres

  BLOK II:

  5. Tilskud til frivillige brandværn

  6. Stigeberedskabet ændres

  7. Lønbudget reduceres

  8. Provenu af gennemførte strukturændringer

  Beredskabets notat af 26. april 2012 – Udskiftning af køretøjer – blev udleveret på mødet.

  Notat af 19. april 2012 vedrørende forslag til indstilling angående uddannelse og anvendelse af nødbehandlere blev udleveret på mødet.

  Iver Kaack deltog ikke i mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/24278, Sagsinitialer: PCH

  Sagsfremstilling

  Forelæggelse af beskrivelse af ”Badesikkerhed i Aabenraa Kommune” til indarbejdelse i Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning.

  Sagen blev behandlet på beredskabskommissionens møde den 23. februar 2012. Det blev besluttet, at der forelægges en beskrivelse af opgaven på beredskabskommissionens maj møde.

  Der er i Aabenraa Kommune i alt 13 redningsstationer med redningsmateriel.

  11 af disse redningsstationer er forsynet med informationer og illustrationer omkring brugen af redningsmaterialet. Teksten er både på dansk og tysk.

  Tilsynet med disse redningsstationer udføres af Entreprenørgården.

  Der er ikke på de pågældende strande livredderopsyn.

  Brand & Redning har på station Aabenraa et bådberedskab, der kan indgå i personredning ved en eventuel badeulykke.

  Til brug for sikker alarmering opsættes omkring 01. juni 2012 nummerskilte, der over for 1-1-2 identificerer hvilken strand en eventuel alarm kommer fra.

  Notat om badesikkerhed i Aabenraa Kommune indarbejdes i Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ingen afledte driftsudgifter for Brand & Redning.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at notatet om badesikkerhed i Aabenraa Kommune indarbejdes i Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning ved næste revision

  Beslutning Beredskabskommissionen den 30-05-2012

  Godkendt som indstillet.

  Iver Kaack deltog ikke i mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20503, Sagsinitialer: PCH

  Sagsfremstilling

  Plan for den risikobaserede dimensionering af Aabenraa Brand & Redning forelægges til godkendelse.

  Forslag til planen blev behandlet på beredskabskommissionens møde den 31. oktober 2011, og herefter fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

  Beredskabsstyrelsen har ved skrivelse af 01. december 2011 anmodet kommunen om at indsende supplerende oplysninger på en række områder.

  Planen for den risikobaserede dimensionering, Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning, er efterfølgende revideret og suppleret jfr. Brand & Rednings notat af 02. marts 2012.

  Planen forelægges på ny til beredskabskommissionens godkendelse.

  Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse til den reviderede plan forelægges denne til byrådets godkendelse.

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven

  Bekendtgørelse nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

  Økonomi og afledt drift

  Budget for redningsberedskabet

  Indstilling

  Beredskabskommissionen indstiller,

  at plan for redningsberedskabet, Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning, med de foreslåede ændringer forelægges byrådet til godkendelse

  Beslutning Beredskabskommissionen den 30-05-2012

  Fremsendes til Beredskabsstyrelsen med de tilføjede svar på Beredskabsstyrelsens skrivelse af 1. december 2012.

  Iver Kaack deltog ikke i mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19049, Sagsinitialer: PCH

  Sagsfremstilling

  Licitationsresultatet for den nye brandstation i Padborg forelægges beredskabskommissionen til orientering, med eventuelle forslag til tilpasning af projektet til den samlede anlægsramme.

  Beredskabskommissionen besluttede i sit møde den 23. februar 2012, at projektet skulle forelægges denne efter tilpasning til anlægsrammen.

  Der afholdes licitation på projektet fredag den 25. maj 2012.

  Der afholdes møde i byggestyregruppen tirsdag den 29. maj 2012, hvor licitationsresultatet forelægges og eventuelle tilpasninger besluttes.

  På mødet udleveres en oversigt over det samlede licitationsresultat og byggestyregruppens forslag til besparelser/tilpasninger.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat en anlægsramme på 5 mio. kr. i 2012

  Fra regnskabsår 2011 er der overført driftsmidler svarende til kr. 100.000 til projektet

  Beslutning Beredskabskommissionen den 30-05-2012

  Beredskabskommissionen anbefaler det reducerede projekt med en anlægssum på 6,4 mio. kr. gennemført.

  Sagen forelægges Byrådet for så vidt angår den manglende finansiering.

  Beredskabskommissionen indstiller,

  at  den manglende finansiering godkendes med 750.000 kr. af eget budget i 2012, og

  at  der til budget 2013 søges en udvidelse af anlægsrammen på 750.000 kr.

  Ejler Schütt kan ikke stemme for forslaget.

  På mødet blev udleveret et notat af 30.05.2012, fra beredskabet, vedrørende licitationen på Padborg Brandstation, samt opgørelse over budget opstillet på grundlag af licitationen afholdt 25.05.2012, opgørelse over lavestbydende entreprenører samt forslag til besparelser.

  Iver Kaack deltog ikke i mødet.