Beslutningsprotokol

mandag den 12. november 2012 kl. 17:00

Mødested: Ø3
Udvalg: Beredskabskommissionen
Medlemmer: Tove Larsen, Jan Toft Jensen, Lars Lausen, Preben Wind, Ib Schmidt, Tommy Riisgaard, Tim Søren Wulff, Ejler Schütt, Iver Kaack, Syd- og Sønderjyllands Politi, Alfred Østergaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Tim Søren Wulff, Ejler Schütt og Syd- og Sønderjyllands Politi.
Jan Toft Jensen deltog i mødet fra pkt. 7.

Jan Toft Jensen deltog i mødet fra pkt. 7.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/49260, Sagsinitialer: jil

  Sagsfremstilling

  Økonomirapport pr. 15. oktober 2012 for redningsberedskabet forelægges til godkendelse med bemærkninger.

  Forbrugsprocenten udgør 69,5 %.

  Forbruget følger således tilsyneladende budgettet procentvis men vil grundet merforbrug på lønudgifterne i 2012, ende med et merforbrug på godt 4 %.

  Merforbruget på lønudgifterne fremkommer ved, at der i 2012 har været udgifter til 2 fratrædelsesgodtgørelser med udbetaling af feriegodtgørelser, ansættelse af ny beredskabsinspektør inden viceberedskabschef udgik af lønsystem, konstituering af midlertidig beredskabschef samt en primært overenskomstbestemt forhøjelse af funktionsløn for indsatsledervagten.

  Bemærkninger til budgettet er indarbejdet i notat af 23. oktober 2012 fra Brand & Redning.

  Notatet indeholder endvidere en status på de frivillige brandværn og de frivillige med kontrakt. Herunder de indsendte oversigter over fremmøde ved øvelser og uddannelse.

  Registreret/observeret fremmøde ved udrykninger for så vidt angår mandskab, holdledere, køretøjer og responstid indgår ligeledes i notatet.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  økonomirapporten godkendes, og

  at aktivitetsrapport for de frivillige brandværn og de frivillige med kontrakt tages til efterretning.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 12-11-2012

  Økonomirapport godkendt, se tillige punkt 2 og 3.

  Aktivitetsrapport taget til efterretning.

  Afbud: Tim Søren Wulff, Ejler Schütt og Syd- og Sønderjyllands Politi.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/50887, Sagsinitialer: TG

  Sagsfremstilling

  Brand & Redning forventer et merforbrug på lønudgifterne i 2012, da disse påvirkes af 2 fratrædelsesgodtgørelser med udbetaling af feriegodtgørelser. Ansættelse af ny beredskabsinspektør inden viceberedskabschef udgik af lønsystem, konstituering af midlertidig beredskabschef samt en primært overenskomstbestemt forhøjelse af funktionsløn for indsatsledervagten.

  Samlet forventet overskridelse af budget til løn er på 505.000 kr., hvilket medfører et samlet muligt merforbrug på op til 5%.

  Det er endvidere oplyst, at Brand & Redning skal afholde udgiften til konsulentfirma i forbindelse med ansættelse af ny beredskabschef, beløb er ukendt for Brand & Redning, men vil medføre et merforbrug.

  For den del af merforbruget, som udelukkende kan henføres til ansættelse af ny beredskabschef, aftrædelsesordninger samt ansættelse af ny beredskabsinspektør søger Brand & Redning om en tillægsbevilling i indeværende år.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at forventet merforbrug vedr. løn på 360.000 kr. i 2012 finansieres via likvide midler.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 12-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Søren Wulff, Ejler Schütt og Syd- og Sønderjyllands Politi.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51875, Sagsinitialer: TG

  Sagsfremstilling

  Beredskabschefen for Aabenraa Brand & Redning er i 2012 gået på efterløn, og afdelingen har derfor skullet rekruttere en ny beredskabschef.

  Direktøren for Teknik & Miljø har besluttet, at der ved stillingsopslag og udvælgelse af kandidater, skal benyttes eksternt firma, og forvaltningen har valgt firmaet Mercury Urval.

  Aabenraa Brand & Redning får herved en merudgift i 2012 på ca. 98.000 kr.

  Denne udgift er ikke medregnet i budgettet for 2012, og afdelingen søger derfor om en tillægsbevilling til dækning af beløbet.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at merudgift til rekruttering på 98.000 kr. i 2012 finansieres via likvide midler.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 12-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Søren Wulff, Ejler Schütt og Syd- og Sønderjyllands Politi.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/50389, Sagsinitialer: TG

  Sagsfremstilling

  De 3 nedlagte brandstationer Stubbæk, Hjordkær og Felsted, benyttes i dag vederlagsfrit af hhv. Border & District Pipeband, Dan Rescue og Yoshi-rya.

  Brandstationerne Hjordkær og Felsted er sat til salg, og lejemålene ophører, når bygningerne er blevet solgt.

  Stubbæk brandstation planlægges fremover benyttet til andet formål.

  Den vederlagsfrie udlejning af Hjordkær og Felsted brandstationer har påført Brand & Redning ikke uvæsentlige udgifter.

  Af udtræk fra økonomisystemet fra 24. oktober 2012 ses, at der i år allerede har været et forbrug på de 3 brandstationer på:

  Stubbæk 27.999 kr. (heraf 18.175 kr. til opvarmning)

  Hjordkær 7.885 kr. (heraf 5.193 kr. til opvarmning)

  Felsted 27.448 kr. (heraf 13.324 kr. til opvarmning)

  Lejeaftale på Stubbæk brandstation opsiges hurtigst muligt for at minimere driftsudgifterne.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller efter aftale med formanden for Beredskabskommissionen,

  at Hjordkær og Felsted brandstationer søges overført til Økonomiudvalget, og hermed også driftsudgifterne til de 2 stationer, og

  Anbefales godkendt.

  at driftsudgifterne i 2012 på Hjordkær og Felsted brandstationer søges dækket af Økonomiudvalget.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 12-11-2012

  Indstilling trækkes tilbage.

  Lejeaftaler opsiges med begrundelse nedrivning af Felsted brandstation, samt forventet bortsalg af øvrige tomme stationer.

  Afbud: Tim Søren Wulff, Ejler Schütt og Syd- og Sønderjyllands Politi.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46958, Sagsinitialer: jil

  Sagsfremstilling

  Brand & Redning har pt. leaset 6 køretøjer med udløb i perioden 2015-2021.

  Leasingsum samt restgæld ved leasingophør fremgår af oversigt dateret 26. oktober 2012.

  Byrådet har i budgettet for overslagsårene 2014 -2016 bevilget Aabenraa Brand & Redning 4 mio. kr. om året til indkøb af køretøjer.

  Dette bevirker, at Brand & Redning til og med 2016 ikke påtænker at indgå nye leasingaftaler af køretøjer.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 12-11-2012

  Orientering i henhold til ovenstående.

  Bekræftet at der ikke indgås nye leasing aftaler.

  Afbud: Tim Søren Wulff, Ejler Schütt og Syd- og Sønderjyllands Politi.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19049, Sagsinitialer: jil

  Sagsfremstilling

  Byggestyregruppen udarbejdede på grundlag af oplæg til ny brandstation i Padborg et oplæg til en ny og fremtidssikret brandstation, der kunne rumme de 3 brandværn fra området. Licitationsresultatet kunne ikke holdes inden for anlægsrammen.

  Brandstationen har igen været i udbud – denne gang i en såkaldt omvendt licitation.

  Licitationen har været afholdt den 27. september 2012.

  Efter afholdt licitation er firmaet Brdr. Meyenburg, Hjordkær, valgt som bygherre, og projektet igangsættes uge 45.

  Der påregnes forbrugt 1 mio. kr. af anlægsrammen i 2012.

  Teknik & Miljø, Byg & Ejendomme, har ansøgt Byrådet om overførsel af de resterende 3 mio. kr. til 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat en anlægsramme på 4 mio. kr. i 2012.

  Fra regnskabsår 2011 er der overført driftsmidler svarende til 100.000 kr. til projektet.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 12-11-2012

  Orientering givet.

  Afbud: Tim Søren Wulff, Ejler Schütt og Syd- og Sønderjyllands Politi.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20503, Sagsinitialer: jil

  Sagsfremstilling

  Revideret plan for den risikobaserede dimensionering af Aabenraa Brand & Redning forelægges til godkendelse.

  Forslag til planen blev behandlet i Beredskabskommissionens møde den 31. oktober 2011, hvorefter planen blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

  Beredskabsstyrelsen har ved skrivelse af 1. december 2011 anmodet kommunen om at indsende supplerende oplysninger på en række områder.

  Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning er efterfølgende revideret, har været behandlet i Beredskabskommissionen den 30. maj 2012, og har herefter været fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

  Beredskabsstyrelsen har efterfølgende været på besøg hos Brand & Redning for afklaring af enkelte spørgsmål.

  Aabenraa Brand & Redning har efter Beredskabsstyrelsens besøg foretaget en række redaktionelle ændringer og tilpasninger af indholdet. Ændringerne er beskrevet med rød tekst i det medsendte bilag.

  Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse til den reviderede plan, forelægges denne til Byrådets godkendelse.

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven samt Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

  Økonomi og afledt drift

  Budget for redningsberedskabet.

  Indstilling

  Beredskabskommissionen indstiller,

  at plan for redningsberedskabet, Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning, med de foreslåede ændringer, forelægges byrådet til godkendelse.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 12-11-2012

  Udsættes til første ordinære møde i 2013.

  Afbud: Tim Søren Wulff, Ejler Schütt og Syd- og Sønderjyllands Politi.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51105, Sagsinitialer: jil

  Beslutning Beredskabskommissionen den 12-11-2012

  • Stige fra Bov/Padborg kasseret ved tilsyn.
  • Orientering om risikovirksomheder.
  • Orientering om kommende uddannelser.
  • Orientering om investeringsplan anlæg 2014-2016 angående køretøjer.

  Afbud: Tim Søren Wulff, Ejler Schütt og Syd- og Sønderjyllands Politi.