Referat

tirsdag den 23. april 2013 kl. 17:00

Mødested: Ø3
Udvalg: Beredskabskommissionen
Medlemmer: Tove Larsen, Jan Toft Jensen, Lars Lausen, Preben Wind, Ib Schmidt, Tommy Riisgaard, Tim Søren Wulff, Ejler Schütt, Iver Kaack, Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lykke Sørensen
Bemærkninger: Der var afbud fra Jan Toft Jensen, Lars Lausen og Syd- og Sønderjyllands Politi.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14211, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Brand & Redning har modtaget udpegningsbrev fra Beredskabsforbundet for Erik Lykke Sørensen som kredsleder og Klaus Jensen som vicekredsleder.

  Kredsleder for Beredskabsforbundets Aabenraa Kreds indgår som observatør i Beredskabskommissionen.

  Lovgrundlag

  Beredskabslovens § 9.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  Erik Lykke Sørensen indtræder som observatør for de frivillige.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-04-2013

  Beredskabschefen præsenterede Erik Lykke Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/5274, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Regnskabsafslutning for regnskabsåret 2012 forelægges Beredskabskommissionen til orientering.

  Driftsregnskabet udviser et merforbrug på 0.056 mio. kr. Merforbruget (netto) vedrører primært merforbrug til lønudgifter, da disse er påvirket af 2 fratrædelsesgodtgørelser med udbetaling af feriegodtgørelser. Ansættelse af ny beredskabsinspektør inden viceberedskabschef udgik af lønsystem, konstituering af midlertidig beredskabschef samt primært en overenskomstbestemt forhøjelse af funktionslønnen for indsatsledervagten. Dertil kommer udgifter til rekruttering af ny beredskabschef.

  Ved budgetkontrol pr. 30.09.2012 forudsås det, at merforbruget ville blive væsentligt større, men ved besparelser og primært udskydelser på den øvrige drift, er det lykkedes at minimere merforbruget mest muligt.

  Byrådet har pr. 20. marts 2013 besluttet garantioverførsel på 0.056 mio. kroner.

  Politikområde

  For-brug

  Opr. Budg.

  Tillægs-bevilling

  Korr. Budg.

  Afvi-

  gelse

  Ansøgt

  over-

  førsel

  Netto

  afvi-

  gelse

  Administration

  5.613

  6.353

  -1.119

  5.234

  -379

  -379

  0

  Forebyggelse

  -257

  430

  -202

  228

  485

  485

  0

  Afhjælpende

  indsats

  5.349

  3.841

  1.346

  5.187

  -162

  -162

  0

  I alt

  10.705

  10.624

  25

  10.649

  -56

  -56

  0

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsbudget 2012 samt påvirkning af driftsbudget 2013 (garantioverførsel).

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  regnskabet for 2012 tages til efterretning.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-04-2013

  Årsberetning 2012 blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14245, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Økonomirapport pr. 31. marts 2013 med bemærkninger for redningsberedskabet forelægges til godkendelse.

  Forbrugsprocenten udgør 18,8 %. Forbruget følger således budgettet.

  Bemærkninger til budgettet er indarbejdet i notat af 10. april 2013.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  økonomirapporten samt bemærkninger tages til efterretning.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-04-2013

  Økonomirapport pr. 31. marts 2013 med bemærkninger taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3534, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler for budgetåret 2014.

  Til Beredskabskommissionen er der på investeringsoversigten 2013-2016 afsat 4 mio. kr. årligt fra 2014 til udskiftning af køretøjer.

  Beløbet i 2014 ønskes frigivet til investering i et stk. motordrejestige.

  Aabenraa Brand & Redning indgår p.t. et fælles kommunalt udbud på motordrejestiger, med leverancer indenfor de næste 3 – 4 år. I udbuddet er indføjet en klausul om endelig kontrakt afventer byrådets frigivelse af anlægsmidlerne. Formålet med fællesudbuddet er at sikre størst mulig indkøbsvolumen, og dermed lavere pris.

  Fra ordre til slutlevering skal regnes med op til et års leveringstid, da en motordrejestige er ordreproduceret, samt generel leveringstid i forhold til kendte leverandører.

  Aabenraa Brand & Redning forventer, at den planlagte udbudsproces er slut medio 2013, hvorefter der kan laves kontrakt, med henblik på levering 1. halvår af 2014.

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven samt

  Risikobaseret dimensionering for Aabenraa Kommune og

  Køretøjsudskiftningsplan for Aabenraa Brand & Redning

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2013 afsat 4 mio. kr. hvert år fra 2014 til udskiftning af køretøjer.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  der meddeles en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til anskaffelse af motordrejestige finansieret af afsat rådighedsbeløb for 2014.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-04-2013

  Indstilles godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/13881, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Hensigten med en bemyndigelsesplan er at skabe et klart overblik over, hvor kompetencen til at træffe beslutninger hos Aabenraa Brand & Redning er placeret.

  Derved kan både ansatte og politikere via regelsættet orientere sig om, hvorledes en sag skal behandles. Planen er tænkt som en hjælp til de ansatte i Brand & Redning i deres daglige virke og handlinger i forhold til sagsbehandlingen.

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven samt generelle forhold i driften af Brand & Redning.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  bemyndigelsesplanen godkendes.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-04-2013

  Bemyndigelsesplanen blev godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14714 , Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Revideret plan for den risikobaserede dimensionering af Aabenraa Brand & Redning forelægges til godkendelse.

  Forslag til planen blev behandlet i Beredskabskommissionens møde den 31. oktober 2011, hvorefter planen blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

  Beredskabsstyrelsen har ved skrivelse af 1. december 2011 anmodet kommunen om at indsende supplerende oplysninger på en række områder.

  Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning er efterfølgende revideret, har været behandlet i Beredskabskommissionen den 30. maj 2012, og har herefter været fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

  Beredskabsstyrelsen har efterfølgende været på besøg hos Brand & Redning for afklaring af enkelte spørgsmål.

  Aabenraa Brand & Redning har efter Beredskabsstyrelsens besøg foretaget en række redaktionelle ændringer og tilpasninger af indholdet. Ændringerne er indarbejdet i vedlagte bilag.

  Den risikobaserede dimensionering er fremlagt på brandkaptajnsmøde den 20. marts 2013. Præsentationen fra dette møde er vedlagt som bilag.

  Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse til den reviderede plan, forelægges denne til Byrådets godkendelse.

  Helt overordnet set skal dimensioneringsplanen kunne sikre at: ”det kommunale beredskab skal kunne yde en i forhold til lokal risici forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger”.

  Generelt opererer dimensioneringsplanen med et uforandret serviceniveau, set i forhold til i dag:

  § 5 minutters afgangstid (minimums lovkrav, måles fra alarmmodtaget til afgangstid)

  § 15 minutters ankomsttid (dog maksimalt 20 – 25 minutter i yderområder, måles fra alarm modtaget til tid optaget på skadestedet)

  Alle stationer skal kunne mønstre minimum 12 aktive og uddannede medlemmer i værnet.

  De allerede vedtagne ændringer i stationsstruktur med videre er indarbejdet, således at planen afspejler dette. Stationsstrukturen er som følger når planen er endeligt implementeret (basisstation er forpligtet til en udrykningsstyrke på 1 holdleder og 5 brandmænd, mens brandstationen er forpligtet til en udrykningsstyrke på 1 holdleder og 3 brandmænd).

  Basisstation (1 + 5)

  Brandstation (1 + 3)

  Padborg

  Bovrup

  Bylderup-Bov

  Hellevad

  Holbøl

  Kliplev

  Løjt

  Rødekro

  Tinglev

  Aabenraa

  Ravsted

  Barsmark

  Bolderslev

  I alt kan der mønstres en minimumsstyrke på 72 mand + 2 indsatsledere.

  Køretøjsnormeringen for de enkelte stationer fremgår af bilaget. Tidligere budgetreduktioner er indarbejdet.

  Derudover har Brand & Redning en aftale med Beredskabsforbundet om indkvartering og forplejning i tilfælde herfor.

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven samt Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

  Økonomi og afledt drift

  Drifts- og anlægsbudget for Brand & Redning.

  Slukningsaftaler med brandværnene.

  Høring/udtalelse

  Efter gennemgang af sagen på kaptajnsmøde den 20. marts 2013 er der indgået ét høringssvar fra Padborg frivillige brandværn.

  Værnet ønsker en nærmere risikovurdering i forhold til højderedningsberedskabet og særligt placeringen af stige-/liftkøretøjer.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller at Beredskabskommissionen indstiller,

  at plan for redningsberedskabet, Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning, med de foreslåede ændringer, forelægges byrådet til godkendelse, og

  at høringssvaret indarbejdes i planen således, at der udarbejdes en nærmere analyse af højderedningsberedskabet (stige- og liftkøretøjer) i næste planperiode.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-04-2013

  Indstilles godkendt.

  Ejler Schütt stemmer imod, da han ønsker Frøslev frivillige brandværn forbliver en del af Serviceniveauet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14314, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Brand & Redning har udarbejdet en køretøjs- og materieludskiftningsplan for årerne 2013 – 2023.

  Planen baserer sig på den vedtagne Risikobaserede dimensionering, dermed valgte serviceniveau for Aabenraa Kommune.

  Planen fortæller specifikt hvilke type køretøj den enkelte station skal være bestykket med.

  Gennemsnitsalderen for køretøjerne er i dag meget høj, og der er dermed opbygget et større behov for udskiftninger i årene fremover.

  Aabenraa Brand & Redning er tildelt 4 mio. kr. i anlægsmidler i budget årerne 2014 – 2016.

  I bilaget til dagsorden fremgår behovet fra 2013 – 2023, - hvor det ses, hvilke køretøjer som skal skiftes til hvilket årstal.

  Der er indsat budgetbeløb for nye køretøjer, samt brugte køretøjer og enkelte større renoveringer.

  Det er ligeledes anført, såfremt Aabenraa Brand & Redning forventer at kunne udskifte enkelte køretøjer via driftsmidlerne.

  Planen vil være dynamisk, forstået på den måde, at behovet kan ændres ved ændringer i serviceniveauet. Eller såfremt der optræder totalskade eller lignende på et køretøj.

  Planen vil således blive revideret efterfølgende.

  Der er taget et generelt udgangspunkt i følgende levetidsbetragtninger på køretøjerne:

  - Autosprøjte = 25 år

  - Motorredningssprøjte = 25 år

  - Tankvogne = 25 år

  - Redningsvogne = 15 år

  - Mandskabsvogne = 15 år

  - Motordrejestige / lift = 25 år

  - Redningsbåd = 15 år

  - Miljøbiler = 15 år

  Levetidsbetragtningerne er efter Brand & Rednings vurdering over landsgennemsnittet, men afspejler at Aabenraa har mange stationer med varierende antal udrykninger og dermed slitage.

  Brand & Redning vurderer med den teknologiske udvikling som finder sted, at en levetid på maksimalt 25 år kan anbefales.

  I planen levetidsforlænges en lang række køretøjer udover den generelle anbefaling, dette gøres udelukkende for at minimere anlægsudgifterne samt skabe et mere stabilt anlægsbudget.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  anlægsbudgettet indstilles indarbejdet i Kommunens generelle anlægsbudget, også efter overslagsårerne 2013 – 2016.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-04-2013

  Indstilles godkendt, at køretøjs- og materieludskiftningen indarbejdes i anlægsinvesteringerne for 2017 -2023.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51105, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Opsigelse af lejemålet, Lejrvejen 77, Padborg

  Aabenraa Brand & Redning har den 27.2.2013 opsagt lejemålet til fraflytning senest med udgangen af februar 2014. Lejemålet har tjent til formål at være tjenestested for forplejnings- og indkvarteringstjenesten, samt oplag for visse krigsmæssige pakninger. Forplejnings- og indkvarteringstjenesten flyttes til brandstation Stubbæk, som p.t. står tom, men fortsat er i Brand & Rednings varetægt. Bygningen i Stubbæk er egnet til formålet, samt ligger mere centralt i Kommunen.

  Nedsættelse af arbejdsgruppe ”flytning af forplejning og indkvarteringstjenesten”.

  Der nedsættes en arbejdsgruppe med 3 repræsentanter fra forplejnings- og indkvarteringstjenesten og 3 fra Brand & Redning, som udarbejder detailplaner for flytningen.

  Mødestruktur Brand & Redning

  Der er på brandkaptajnsmødet den 20. marts 2013, samt til afdelingsmøde med MED status den 19. marts, blevet præsenteret en ny mødestruktur for Aabenraa Brand & Redning. Fremover ser mødestrukturen ud således:

  Mødetype

  Sted

  Tid

  Formål

  Deltagere

  - Personale-møde

  - B/R

  - 08.30 til 09.30

  - Hver man dag

  - Orientering /

  - Koordinering

  - Fastansatte

  - B/R

  - Personalemøde med MED status

  - B/R

  - 15.30   til 16.30

  - 4 x årligt

  - Jf. HovedMEDaf- tale for Aabenraa Kommune

  - Alle ansatte

  - ISL møde

  - B/R

  - 16.30  til 17.30

  - 4 x årligt

  - Operativ ledelsesforum

  - Indsatsledere

  - Inspektører

  - BC

  - Kaptajns-møde

  - Skif-tende

  - 19.00 til 21.00

  - 4 x årligt

  - Beslutnings-forum

  - Gensidig orienterings-forum

  - Kaptajner

  - Ad hoc B/R

  - Arbejdsmiljø-

  organisations

  møde

  - B/R

  - 19.00 til 21.00

  - 2 x årligt

  - Jf. lovgivning

  - AM repræsen-tanter

  - AL leder

  - B/R

  - Nyhedsbreve

  - Web

  - Hver 2. måned

  - Orientering og information

  - Alle

  - JIL redaktør

  Strukturen er godkendt på MED møde og på Kaptajnsmødet.

  Padborg Brandstation:

  Byggeriet af stationen forløber nu planmæssigt. Tidsplanen siger, at stationen er klar til ibrugtagning ultimo august 2013. Brand & Redning har bragt i forslag, at der er fælles grundstensnedlæggelse og rejsegilde. Dette forventes medio maj.

  Processen med sammenlægning/samordning af Vejbæk, Frøslev og Bov-Padborg brandværn forløber således, at Bov-Padborg og Vejbæk har dannet én ny fælles forening Padborg Brandværn. Der er ved Brand & Rednings mellemkomst nu arrangeret fælles bestyrelsesmøde mellem de to brandværn Padborg og Frøslev.

  Deloitte analyse / strukturreform beredskabet:

  Som en konsekvens af beredskabsforliget, er der nu udarbejdet et kommissorium for en strukturreform på beredskabsområdet. Kommissoriet tager udgangspunkt i den Deloitte analyse, som der tidligere er lavet på beredskabsområdet. Deloittes analyse opererer med 4 grundmodeller, som alle går ud på centralisering og større enheder, dog i varieret form. Aabenraa Brand & Redning vil søge indflydelse, således at den særlige driftsform med frivillige brandværn bliver hørt i denne proces.

  Brandsyn 2012:

  Aabenraa Brand & Redning har ikke 100% målopfyldelse for 2012.

  År 2012 er ikke endeligt gjort op endnu, - men vi er forpligtet til at indrapportere dette til Beredskabsstyrelsen med udgangen af indeværende måned. Den foreløbige opgørelse viser, at vi har nået ca. 70% af brandsynene i 2012. Området er lovpligtigt, og dermed ikke tilfredsstillende. Årsagen ligger i et gennemført stillingsskifte på to medarbejdere.

  Brand & Redning forventer, at efterslæbet bliver indhentet i 2013, da der uddannes en yderligere beredskabsinspektør til dette område, samt at der er truffet aftale om mulighed for ekstern hjælp, som på timelønsansættelse vil kunne udføre opgaven senere på året.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-04-2013

  Orienteringerne taget til efterretning.