Referat

tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 17:00

Mødested: Ø3
Udvalg: Beredskabskommissionen
Medlemmer: Tove Larsen, Jan Toft Jensen, Lars Lausen, Preben Wind, Ib Schmidt, Tommy Riisgaard, Tim Søren Wulff, Ejler Schütt, Iver Kaack, Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lykke Sørensen
Bemærkninger: Der var afbud fra Jan Toft Jensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14714 , Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Revideret plan for den risikobaserede dimensionering af Aabenraa Brand & Redning forelægges til godkendelse.

  Forslag til planen blev behandlet i Beredskabskommissionens møde den 31. oktober 2011, hvorefter planen blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

  Beredskabsstyrelsen har ved skrivelse af 1. december 2011 anmodet kommunen om at indsende supplerende oplysninger på en række områder.

  Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning er efterfølgende revideret, har været behandlet i Beredskabskommissionen den 30. maj 2012, og har herefter været fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

  Beredskabsstyrelsen har efterfølgende været på besøg hos Brand & Redning for afklaring af enkelte spørgsmål.

  Aabenraa Brand & Redning har efter Beredskabsstyrelsens besøg foretaget en række redaktionelle ændringer og tilpasninger af indholdet. Ændringerne er indarbejdet i vedlagte bilag.

  Den risikobaserede dimensionering er fremlagt på brandkaptajnsmøde den 20. marts 2013. Præsentationen fra dette møde er vedlagt som bilag.

  Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse til den reviderede plan, forelægges denne til Byrådets godkendelse.

  Helt overordnet set skal dimensioneringsplanen kunne sikre at: ”det kommunale beredskab skal kunne yde en i forhold til lokal risici forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger”.

  Generelt opererer dimensioneringsplanen med et uforandret serviceniveau, set i forhold til i dag:

  § 5 minutters afgangstid (minimums lovkrav, måles fra alarmmodtaget til afgangstid)

  § 15 minutters ankomsttid (dog maksimalt 20 – 25 minutter i yderområder, måles fra alarm modtaget til tid optaget på skadestedet)

  Alle stationer skal kunne mønstre minimum 12 aktive og uddannede medlemmer i værnet.

  De allerede vedtagne ændringer i stationsstruktur med videre er indarbejdet, således at planen afspejler dette. Stationsstrukturen er som følger når planen er endeligt implementeret (basisstation er forpligtet til en udrykningsstyrke på 1 holdleder og 5 brandmænd, mens brandstationen er forpligtet til en udrykningsstyrke på 1 holdleder og 3 brandmænd).

  Basisstation (1 + 5)

  Brandstation (1 + 3)

  Padborg

  Bovrup

  Bylderup-Bov

  Hellevad

  Holbøl

  Kliplev

  Løjt

  Rødekro

  Tinglev

  Aabenraa

  Ravsted

  Barsmark

  Bolderslev

  I alt kan der mønstres en minimumsstyrke på 72 mand + 2 indsatsledere.

  Køretøjsnormeringen for de enkelte stationer fremgår af bilaget. Tidligere budgetreduktioner er indarbejdet.

  Derudover har Brand & Redning en aftale med Beredskabsforbundet om indkvartering og forplejning i tilfælde herfor.

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven samt Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

  Økonomi og afledt drift

  Drifts- og anlægsbudget for Brand & Redning.

  Slukningsaftaler med brandværnene.

  Høring/udtalelse

  Efter gennemgang af sagen på kaptajnsmøde den 20. marts 2013 er der indgået ét høringssvar fra Padborg frivillige brandværn.

  Værnet ønsker en nærmere risikovurdering i forhold til højderedningsberedskabet og særligt placeringen af stige-/liftkøretøjer.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller at Beredskabskommissionen indstiller,

  at plan for redningsberedskabet, Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning, med de foreslåede ændringer, forelægges byrådet til godkendelse, og

  at høringssvaret indarbejdes i planen således, at der udarbejdes en nærmere analyse af højderedningsberedskabet (stige- og liftkøretøjer) i næste planperiode.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-04-2013

  Indstilles godkendt.

  Ejler Schütt stemmer imod, da han ønsker Frøslev frivillige brandværn forbliver en del af Serviceniveauet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er kommet høringssvar fra BRS den 29. maj 2013, vedlagt som bilag. Høringssvaret har nogle råd og vejledninger til forbedring af planen for den risikobaserede dimensionering (serviceniveauet).

  Overordnet finder Beredskabsstyrelsen; ”at den fremsendte plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Aabenraa Kommune, lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen”.

  Brand & Redning har udarbejdet et notat, som punkt for punkt, besvarer Beredskabsstyrelsens bemærkninger. Visse punkter er allerede indarbejdet, og andre søges indarbejdet i næste revision, som er i næste planperiode (byrådsperiode).

  Nogle af de mest kritiske bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen er, at:

  - Styrelsen finder ikke at, de fastsatte 15 minutter for hele Aabenraa Kommune er tilfredsstillende. Som bemærkninger hertil kan oplyses, at de faktiske realiserede responstider for Aabenraa Kommune er følgende: i 2011 = 10:29, i 2012 = 10:59 og i 2013 = 10:03. Så den oplevede responstid for borgeren er væsentligt under de 15 minutter.

  - Styrelsen gør opmærksom på, at afgangstiden er maksimalt 5 minutter for køretøjerne jf. dimensioneringsbekendtgørelsens § 7, og er gældende for alle køretøjer som skal afgå til given opgave jf. § 5. Brand & Redning gør opmærksom på, at dette skal tydeliggøres i de slukningsaftaler, som er indgået med brandværnene. Dette søges løst igennem en allonge til nuværende slukningsaftaler.

  Beredskabschefen indstiller:

  at  Beredskabsstyrelsens bemærkninger tages til efterretning, og

  at  planen forelægges byrådet til godkendelse jf. beslutning i Beredskabskommissionen af 23. april 2013.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 29-10-2013

  Godkendt.

  Ejler Schütt fastholder tidligere bemærkning fra mødet den 23. april 2013.

  Spørgsmål angående Padborg Stigeberedskab er indarbejdet i Serviceniveauet.

  Jan Toft Jensen var fraværende med afbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/35797, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Drifts- og Økonomirapport for 01.01.-30.09.2013 er udarbejdet.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at Drifts- og Økonomirapporten tages til efterretning.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 29-10-2013

  Taget til efterretning.

  Jan Toft Jensen var fraværende med afbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17715, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Iht. politisk aftale om redningsberedskabet for 2013-2014 af 12. november 2012, påpeger en budgetanalyse, at der kan hentes et provenu ved effektivisering af kommunernes fælles indkøb og indkøbsfunktion indenfor beredskabet. En realisering forudsætter en fælles indkøbsfunktion, der skal varetage det strategiske indkøb. Besparelsespotentialet er samlet vurderet til -4,7 mio. kr. i 2014 og stigende til -10,8 mio. kr. i 2016, når den fulde effekt og potentiale er slået igennem.

  Holdleder-uddannelsen omlægges således, at der fremover kun er krav om, at holdledere, der i praksis virker som instruktører, skal have instruktør-uddannelsen. Denne besparelse er -1,6 mio. kr. fra 2014 og frem.

  I alt for Aabenraa betyder det, at beredskabet reguleres med følgende:

  År

  2014

  2015

  2016

  2017

  DUT regulering

  -69

  -89

  -108

  -108

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller:

  at Udmøntning af lov- og cirkulærekatalog tages til efterretning.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 29-10-2013

  Taget til efterretning.

  Jan Toft Jensen var fraværende med afbud.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51105, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Nytårsparole for 2013 afholdes den 18. januar klokken 11.00 i Kliplev Hallen. Invitationer udsendes snarest.

  Indvielse af station Padborg bliver fredag den 22. november kl. 12.00. Invitationer udsendes snarest. Der arrangeres ved brandværnets foranstaltning et åbent hus i foråret 2014.

  Status på køretøjsudskiftningsplanen for året 2013 og året 2014. Der gives en kort orientering om status på udskiftning af køretøjer på mødet.

  Strukturkommissionen for beredskabet. I forlængelse af beredskabsforliget for 2012 – 2013 er der nedsat en strukturkommission for beredskabet. Kommissoriet er offentliggjort den 11. oktober 2013, og er vedlagt her som bilag. Brand & Redning finder det positivt, at Sønderjydsk Brandværnsforening har fået en plads i ekspertgruppen.

  Kort orientering omkring storm-indsatsen den 28.10.2013.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 29-10-2013

  Taget til efterretning.

  Jan Toft Jensen var fraværende med afbud.