Referat

torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17:00

Mødested: Hellevad brandstation
Udvalg: Beredskabskommissionen
Medlemmer: Thomas Andresen, Thomas Juhl, Kim Brandt, Michael Christensen, Ib Schmidt, Tommy Riisgaard, Ervin Moldt, Erik Lykke Sørensen, Syd og Sønderjyllands Politi
Bemærkninger: Der var afbud fra Syd- og Sønderjyllands Politi
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/23421, Sagsinitialer: jil

  Sagsfremstilling

  Kort præsentation af Hellevad frivillige brandværn samt rundvisning på stationen.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 02-10-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/13881, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  I lighed med sidste byrådsperiode har Brand & Redning udarbejdet en bemyndigelsesplan.

  Hensigten med en bemyndigelsesplan er at skabe et klart overblik over, hvor kompetencen til at træffe beslutninger hos Aabenraa Brand & Redning er placeret.

  Derved kan både ansatte og politikere via regelsættet orientere sig om, hvorledes en sag skal behandles.  Planen er tænkt som en hjælp til de ansatte i Brand & Redning i deres daglige virke og handlinger i forhold til sagsbehandlingen.

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven samt generelle forhold i driften af Brand & Redning.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  bemyndigelsesplanen godkendes.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 02-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/23116, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Brand & Redning fremlægger drifts- og økonomirapport for 1. januar 2014 til 30. juni 2014.

  Rapporten indeholder en beskrivelse af Operativ drift, Forebyggelse samt Administration & Økonomi status.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 02-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28182, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Der er etableret en frivillig førstehjælperordning i Felsted. Ordningen er tilknyttet Region Syddanmarks ordning for lignende førstehjælperordninger rundt om i regionen.

  Aabenraa Brand & Redning har uddannet korpset af frivillige hjælpere og deltager i samarbejdsmøder med regionen. Regionen yder ikke tilskud til ordningen, ligesom ordningen ikke falder ind under Beredskabsloven.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  ordningen diskuteres, herunder den fremtidige økonomi forbundet med repetition og uddannelse af nye førstehjælpere.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 02-10-2014

  Der tilbydes friplads ved Brand & Redning til nye førstehjælpere. Ordningen evalueres efter 1 år.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/38665, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af aftale om kommunernes økonomi for 2015, at landets nuværende 87 beredskaber senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder.

  I den forbindelse sker der en reduktion i det kommunale bloktilskud for 2015 og fremefter.

  Borgmesteren og Beredskabschefen vil orientere om status på arbejdet omkring det nye tværkommunale samarbejde.

  Indstilling

  Beredskabschefen indstiller,

  at  Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 02-10-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51105, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  1. Pyromanbrande i plantager

  2. Håndteringer af forureninger på veje m.v.

  3. Techno Festival på Store Okseø

  4. Budget 2015

  Beslutning Beredskabskommissionen den 02-10-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7032, Sagsinitialer: jil

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Beredskabskommissionen den 02-10-2014

  Næste møde afholdes 4. december 2014 på brandstationen i Bylderup-Bov.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7027, Sagsinitialer: jil

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Beredskabskommissionen den 02-10-2014

  Godkendt.