Område­for­nyel­se­ Ting­lev

I 2019 - 2022 gennemfører Aabenraa Kommune, styregruppen Tinglev og lokalsamfundet områdefornyelse i Tinglev. Områdefornyelsen har temaet synligt byfællesskab og har til formål at fremtidssikre Tinglev som attraktiv bosætningsby. Områdefornyelsen støttes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Baggrund

På baggrund af udviklingsplanen fra 2016, "Tinglev, mere end du tror", har Aabenraa Kommune søgt og opnået statslig støtte til områdefornyelse af Tinglev.  Områdefornyelsen skal fremtidssikre Tinglev som attraktiv bosætningsby ved at følge op på en række indsatser fra Udviklingsplanen. Aabenraa Kommune og Transport- Bygnings- og Boligministeriet investerer i alt 6,4 mio. kr. i områdefornyelsen. Den statslige støtte udgør 2,1 mio. kr. og Aabenraa Kommunes egenfinansiering 4,3 mio. kr. 

Pengene i områdefornyelsen er fordelt på 4 projekter. Projekterne blev i 2017 og 2018 prioriteret i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og frivillige arbejdsgrupper under Styregruppen Tinglev. Projekterne er beskrevet Områdefornyelsesprogram Tinglev - Synligt Byfællesskab

Områdefornyelse Tinglev - Synligt Byfællesskab

Vision

"Tinglev skal være kendt for et synligt og aktivt byfællesskab, der afspejler byens mange kvaliteter og helt særlige tværkulturelle identitet"

Overordnede Mål  

1: Byfællesskab - Aktive hverdagsrum:
Centrale byrum med fokus på uformelle hverdagsmøder og bylivsskabende aktiviteter, skal danne rammen for et synligt byfællesskab.

2: Synlighed - Oplevelser langs hovedgaden:
Tinglevs ansigt udadtil skal synliggøre byens mange kvaliteter og ”byde velkommen”.

3: Løftestang for udvikling:
Områdefornyelsen skal løfte udviklingen i Tinglev og bane vejen for byens mange lokale initiativer.

Projektstatus november 2020

Initiativpuljen

Puljen har været tilgængelig i 1 år. I øjeblikket evalueres og opgøres puljen.

Har du en ide? Så kontakt Styregruppen Tinglev på Tinglev.dk 

Skolekrydset

Landskabsarkitekterne er i gang med at tegne projektet, søge godkendelse hos diverse myndigheder og gøre klar til udbud.

Tegningerne er udarbejdet med input fra skoleworkshoppen, afholdt i efteråret 2019, med 5. klasser fra Tinglev Skole og Deutsche Schule Tingleff. Materiale og billeder fra dagen har været udstillet i Jernbanegade 30. 

Dispositionsforslag og skitse er godkendt lokalt og politisk i maj 2020. 

Næste lokale aktivitet er et borgermøde med fremvisning af skitser, når forsamlingsforbuddet er mindre restriktivt. Dato endnu ikke fastlagt.  

Centerpladsen

Landskabsarkitekterne er i gang med at tegne projektet, søge godkendelse hos diverse myndigheder og gøre klar til udbud. 

Tegningerne er udarbejdet med input fra butikkerne på Centerpladsen, og lokale borgere som deltog i workshoppen i efteråret 2019. 

Dispositionsforslag og skitse er godkendt lokalt og politisk i maj 2020. 

Næste lokale aktivitet er et borgermøde med fremvisning af skitser, når forsamlingsforbuddet er mindre restriktivt. Dato endnu ikke fastlagt.  

Byens Forbindelse

Styregruppen Tinglev har besluttet at prioritere Byens Forbindelse i Områdefornyelsen. Dette er godkendt ved Aabenraa Kommunes politikere og Styrelsen i foråret 2020. 

Der udarbejdes en plan for markering af Byens Forbindelse i et samarbejde mellem Styregruppen, forvaltningen og rådgiver. 

1905-Bygningen

Der er ikke truffet beslutning om bygningens fremtid på nuværende tidspunkt. Endelig beslutning afventer ydereligere undersøgelser i 2021. 

Hvad er Områdefornyelse?

Områdefornyelse er en bestemt projektform der udbydes af Transport- Bygnings- og Boligministeriet. Kommuner kan søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer og nyere boligområder med store sociale problemer.

Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang.

En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der ske en ansvarliggørelse af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører. (trafikstyrelsen.dk)