Aabenraa Fritidsråds Anlægspulje

Formålet med anlægspuljen er at støtte nye anlægsprojekter, der igangsættes af frivillige foreninger i Aabenraa kommune. Pengene i anlægspuljen bevilges af Aabenraa Kommune og administreres af Fritidsrådet. Der er ca. 200.000 kr. i puljen om året.

Inden du går i gang med at søge midler fra puljen, skal du vide

 1. Der kan maksimalt ydes tilskud på 50 % af anlægsudgifterne, og der ydes ikke lån.
 2. Der ydes ikke støtte til vedligeholdelse af eksisterende anlæg. 
 3. Foreningens eget arbejde kan indgå som en del af egenfinansieringen. 
 4. Der kan ikke søges om støtte til anlægsprojekter under 20.000 kr. 
 5. En forening kan maximalt få støtte én gang årligt. 
 6. Fritidsrådet kan undlade at støtte foreninger, hvor foreningen selv eller deres støtteforening råder over væsentlige midler. 
 7. Der ydes ikke støtte til anlægsprojekter, som er påbegyndt. 
 8. En betingelse for at yde støtte er, at det af foreningens vedtægter fremgår, at foreningens formue i tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder almennyttige formål i Aabenraa Kommune.

Hvem kan søge

Puljen kan søges af alle Aabenraa Kommunes foreninger, der hører under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Sådan ansøger du

Klik på nedenstående grønne link og udfyld skemaet.  

Når din ansøgning er godkendt, skal du huske

 • Bevilgede tilskud udbetales, når anlægsprojektet iværksættes. 
 • Du skal have byggetilladelse, inden anlægsprojektet igangsættes og efterfølgende en ibrugtagningstilladelse, inden anlægget benyttes. 
 • Det nye anlæg skal overgå til foreningens ejendom, det gælder dog ikke for kommunale anlægs vedkommende.
 • Du skal overholde reglerne om sikring af kommunens værdier i forbindelse med investering i ejendomme, som ikke tilhører Aabenraa Kommune. 
 • Til anlægsprojekter, der efterfølgende søges lokaletilskud til hos Aabenraa Kommune, skal der indhentes godkendelse fra kommunen, inden der kan ydes tilskud. 
 • Du skal indsende et regnskab over anlægsprojektet til Fritidsrådet senest 3 måneder efter projektet er afsluttet. Det bevilgede tilskudsbeløb skal fremgå af regnskabet.

Kontaktperson

Uffe Lykke Vind, kultur- og fritidskonsulent
Tlf.: 7376 8972 - uv@aabenraa.dk

Kontaktinfo

John Hansen, formand for Aabenraa Fritidsråd

Telefon: 4033 3423
Mail: jhans@aabenraa.dk