Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Den folkeoplysende voksen­undervisning

Revisor reviderer foreningens samlede regnskab i henhold til gældende lovgivning og Foreningshåndbog – En vejledning til foreningslivet.

Regnskabsperiode

Regnskabet skal følge kalenderåret.

Regnskabsaflæggelse

Det reviderede regnskab fremsendes til kommunen senest den 1. april året efter regnskabsåret.

Underskrifter på regnskabet

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsen i pågældende regnskabsår, der skal underskrive regnskabet.

Revisors påtegning

Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med gældende regler.

Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Revisoren skal attestere regnskabet.

For større tilskud over 300.000 kr. gælder, at den ovenstående kontrol suppleres med en revision efter god revisionsskik, der skal foretages uanmeldt kasseeftersyn og føres en egentlig revisionsprotokol.

I revisionsprotokollen indføres beretning om, hvilket revisionsarbejde der er udført, samt om alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

Revisionsprotokol ved større tilskud over 300.000 kr.
Revisor fører en revisionsprotokol, og heri indføres beretning om, hvilket revisionsarbejde der er udført, samt om væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

Ved revision af tilskudsregnskabet indføres endvidere en erklæring om,

 • at revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser,
 • at revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,
 • at revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler og
 • at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Lovovertrædelser m.v.

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse herom, samt påse at foreningen inden 3 uger giver forvaltningen meddelelse herom. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen. Hvis dette ikke sker, underretter revisor snarest forvaltningen.

Undervisning og foredrag

Tilskudsregnskab

Revisor skal påse, at følgende oplysninger er opgjort korrekt:

 • Samlet antal undervisningstimer
 • Antal undervisningstimer fordelt på almen undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning og foredrag
 • At der foreligger kvitteringer for deltagerbetaling fra alle, der har deltaget i tilskudsudløsende undervisning. Det påses, endvidere, at den samlede deltagerbetaling er beregnet korrekt.

Lærerløn og lederhonorar

Revisor skal påse, at udbetalt lærerløn og lederhonorar overholder reglerne i bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning m.v. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning.

Herunder påse

 • at den rigtige lønsats for lærerløn er anvendt
 • at der vedrørende foredrag er medregnet det faktiske udbetalte honorar, dog højest svarende til lønnen for 6 undervisningstimer
 • at der er indeholdt og indbetalt A-skat
 • at ferielovens regler er overholdt
 • at der ikke er medregnet større honorar til ledelse end beskrevet i lønbekendtgørelsen

Debatskabende aktiviteter

Der skal aflægges særskilt regnskab for tilskud til debatskabende aktiviteter.

Regnskabet skal indeholde følgende:

 • Dokumentation for afholdte udgifter
 • Kopi af annoncering af arrangementet
 • Antal afholdte arrangementer og deltagere

Revisor skal påse, at regnskabet overholder gældende lovgivning og Foreningshåndbog – En vejledning til foreningslivet.

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Der skal aflægges særskilt regnskab for tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer.

Regnskabet skal indeholde følgende:

 • Dokumentation for afholdte udgifter
 • Skitserede udgiftstyper fra afsnittet fleksible tilrettelæggelsesformer skal fremgå af regnskabet.

Revisor skal påse, at regnskabet overholder gældende lovgivning og Foreningshåndbogen – En vejledning til foreningslivet.

Lokaletilskud

Såfremt foreningen har modtaget tilskud til lokaler, skal der fremsendes kopi af kvitteringer for afholdte udgifter samt opgørelse af aktivitetstimer.

Deltagere fra andre kommuner

Såfremt foreningen har haft deltagere fra andre kommuner, skal der fremsendes en oversigt med deltagerens navn, adresse, fulde cpr-nummer, emne, holdets start- og slutdato, antal undervisningstimer og undervisningstype.

Øvrige

Revisor skal herudover påse, at følgende er overholdt

 • Regler for handicaperklæring
 • Regler for begrænsninger
 • Regler for tilskud til undervisning for børn og voksne sammen
 • Eventuel dispensation for deltagerbetaling og åbenhed

Tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud

Beløb, der ikke er anvendt i henhold til Folkeoplysningsloven og Foreningshåndbog – En vejledning til foreningslivet, skal tilbagebetales kommunen.

Overholder en forening ikke Folkeoplysningsloven og disse regler, kan kommunen beslutte at udsætte eller afslå at yde tilskud for en nærmere angiven periode.

 

 

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid