Det frivillige folkeoplysende forenings­arbejde

Revisor reviderer foreningens samlede regnskab i henhold til gældende lovgivning og Foreningshåndbog – En vejledning til foreningslivet.

Regnskabsperiode

Regnskabet skal følge kalenderåret.

Regnskabsaflæggelse

Det reviderede regnskab fremsendes til kommunen senest den 1. april året efter regnskabsåret.

Underskrifter på regnskabet

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsen i pågældende regnskabsår, der skal underskrive regnskabet.

Revisors påtegning

Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med gældende regler.

Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Revisoren skal attestere regnskabet.

For større tilskud over 300.000 kr. gælder, at den ovenstående kontrol suppleres med en revision efter god revisionsskik, der skal foretages uanmeldt kasseeftersyn og føres en egentlig revisionsprotokol.

I revisionsprotokollen indføres beretning om, hvilket revisionsarbejde der er udført, samt om alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

Revisionsprotokol ved større tilskud over 300.000 kr.
Revisor fører en revisionsprotokol, og heri indføres beretning om, hvilket revisionsarbejde der er udført, samt om væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

Ved revision af årsregnskabet indføres endvidere en erklæring om,

 • at revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser,
 • at revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,
 • at revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler og
 • at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. 

Lovovertrædelser m.v.

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse herom, samt påse at foreningen inden 3 uger giver forvaltningen meddelelse herom. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen. Hvis dette ikke sker, underretter revisor snarest forvaltningen.

Regnskabet skal indeholde

 • de kommunale tilskud og skal kunne aflæses særskilt eller som note i regnskabet
 • den samlede deltagerbetaling, dvs. kontingentbetaling
 • driftsudgifter til egne eller lejede lokaler samt lejrpladser.

Foreningens opgave

Foreningen skal

 • påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler
 • sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.

Revisorens opgave

Revisor skal påse at,

 • regnskabet er rigtigt
 • regnskabet giver et billede af de reelle forhold
 • det kommunale tilskud fremgår i regnskabet
 • regnskabet er rigtigt ført og i overensstemmelse med de foreliggende bilag, og at de opgivne beholdninger og aktiver er til stede
 • foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i Folkeoplysningsloven og Foreningshåndbog – En vejledning til foreningslivet.

Revisorens opgave i forhold til revidering af lokaletilskud

Revisor skal - foruden de opgaver der er beskrevet under revisorens opgaver i foregående afsnit - påse at,

 • antallet af aktivitetstimer i lejede lokaler m.v. er korrekt opgjort
 • der er foregået en folkeoplysende aktivitet i lokalerne i de timer, hvortil der er søgt tilskud.

Tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud

Bløb, der ikke er anvendt i henhold til Folkeoplysningsloven og Foreningshåndbog – En vejledning til foreningslivet, skal tilbagebetales kommunen.

Overholder en forening ikke Folkeoplysningsloven og disse regler, kan kommunen beslutte at udsætte eller afslå at yde tilskud for en nærmere angiven periode.

 

 

Foreningshåndbogen er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 21. maj 2012 og Revisionsvejledningen den 11. november 2013.

Kontaktperson

Pia Ingerslev Sørensen, fritidskonsulent
Tlf.: 7376 7595 - pia@aabenraa.dk