Retningslinjer for lovændringer

Kultur & Fritid har udarbejdet et sæt retningslinjer for udmøntningen af stramninger/ændringerne i Folkeoplysningsloven.

Retningslinjerne er godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgs mødet den 7. august 2018.

  Lovtekst om tilskud og ansvisning
  af lokaler (13. dec. 17)

  Administrative retningslinjer

  §29, stk. 3. Kommunalbestyrelsen offentliggør de regnskaber, som foreninger aflægger efter stk. 1.

   

  Foreninger der modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven indsender hvert år senest den 1. april deres regnskab til forvaltningen via Conventus.

  Regnskaberne skal være forsynet med underskrifter fra bestyrelsesmedlemmer og revisor samt en revisorpåtegning.

  Regnskaber for 2017
  Regnskaberne offentliggøres ikke.

  Der udarbejdes en fortegnelse over tilskud, der er udbetalt til foreninger i 2017. Fortegnelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Regnskaber for 2018 og fremover
  Regnskaberne offentliggøres ikke.

  Der udarbejdes et tilskudsregnskabsskema, som foreningerne skal udfylde.

  Tilskudsregnskaberne offentliggøres på kommunens fritidsportal/hjemmeside.

  Foreningerne informeres omkring offentliggørelse, når de skal fremsende regnskabsmaterialet for 2018.

  Regnskabsmaterialet indsendes via Conventus.  

  §35 a. Kommunalbestyrelsen offentliggør en fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.

   

  Foreninger der modtager tilskud
  På kommunens fritidsportal aabenraa.conventus.dk – Områder – Aabenraa Kommune Folkeoplysende foreninger – kan der trækkes en fortegnelse over foreninger der modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven.

  Oversigt over udlån af lokaler:

  På kommunens fritidsportal kan alle se hvem der låner/har lånt lokaler.

  §35 a, stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør endvidere en fortegnelse over foreninger, der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokaler. 

  Sager, der behandles politisk og får afslag, offentliggøres på en fortegnelse på kommunens fritidsportal/hjemmeside. 

  Lovtekst om tilsyn 

  Administrative retningslinjer

  §33, stk. 5 Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov, overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf.

   

  Forvaltningen fører generelt tilsyn ud fra en videns- og risikobaseret tilgang.

  Ved alle folkeoplysende foreninger der modtager lokaletilskud gennemgås foreningsregnskabet hvert år.

  Herudover tages der stikprøvekontrol af de resterende foreningsregnskaber.

  I begge tilfælde kontrolleres om de udbetalte tilskud er bogført.

  Der foretages 3 til 5 uanmeldte tilsyn pr. år ved foreninger under Folkeoplysningsloven.

  Der føres yderlige tilsyn efter behov.

  Foreningerne skal ved indsendelse af ansøgning om tilskud udfylde et aktivitetsskema.

  Inden godkendelse af nye folkeoplysende foreninger afholdes der møde med repræsentanter fra foreningen, hvor foreningens formål, vedtægter, foreningsaktiviteter m.v. gennemgås.

  Kapitel 11a. Kommunalt tilskud og udlån eller udleje af lokaler til foreninger på andet grundlag

  Lovtekst

  Administrativt tiltag

  §44. a, Kommunalbestyrelsen kan ikke på andet grundlag end efter denne lov yde tilskud eller udlåne eller udleje lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

   §44, stk. 2 Kommunalbestyrelsen fører tilsyn, at foreninger, der modtager kommunalt tilskud eller låner eller lejer kommunale lokaler på andet grundlag end efter denne lov, opfylder betingelserne i stk. 1.

  Forvaltningen orienterer de andre forvaltninger/afdelinger om lovændringen, da loven også er gældende for kommunale tilskud og udlån eller udleje af lokaler til foreninger, der fungerer på andet grundlag end Folkeoplysningsloven.

   

  Lone Fiil

  Kontaktperson

  Lone Fiil, fritidskonsulent
  Tlf.: 7376 7469 - lfi@aabenraa.dk