Det fælles udviklingsråd for lokalsamfund

Det fælles udviklingsråd for lokalsamfund i Aabenraa Kommune fungerer, som en paraplyorganisation for de mange lokalråd og borgerforeninger. Det fælles udviklingsråd er landdistrikternes talerør til kommunens politikere og refererer til Vækstudvalget for Land og By.
Rådet kårer Årets Landdistriktspris.

Det fælles udviklingsråd

Det fælles udviklingsråd repræsenterer de to fora: Lokalbyernes fællesforum og Landsbyernes fællesforum og fungerer, som paraplyorganisation for kommunens lokalråd, borgerforeninger mv. i landdistrikterne. Forretningsudvalget repræsenterer Det fælles udviklingsråd og består af syv medlemmer, fra de to fora.

For at sikre en samlet dialog med politikerne samler forretningsudvalget trådene fra de to fora og afholder 1-2 årlige dialogmøder med Vækstudvalget for Land og By. Det fælles udviklingsråd fungerer således, som samlet talerør og sparringspartner overfor kommunen.

Fora for lokalbyer og landsbyer

I de to fora mødes repræsentanter for lokalråd og borgerforeninger til erfaringsudveksling og drøftelse af generelle udfordringer og muligheder på landdistriktsområdet.

I dag er der 23 lokalsamfund repræsenteret med et medlem i et i af de to fora. Medlemmer er valgt af den lokale borgerforening eller lokalråd. Det er frivillige ildsjæle, der har en ambition om at være med til at udvikle det lokalsamfund, de bor i.

Lokalby eller landsby? Lokalbyernes fællesforum er organiseringen bag større byer, der ikke anser sig selv som en reel landsby. Landsbyernes fællesforum dækker over organiseringen i landsbyer. Det er op til den enkelte by at afgøre hvilket fora den ønsker at deltage i.

Kontaktoplysninger på forretningsudvalget finder du på siden Det fælles udviklingsråd.

Årets Landdistriktspris

I 2019 er Årets Landdistriktspris gået til Niels Holck fra Løjt Kirkeby.

Han blev valgt ud af de i alt tre nominerede og stærke kandidater til prisen. Det var:

 • Niels Holck, Løjt Kirkeby
 • VBIF-havkajak, Varnæs-Bovrup
 • Lokalforeningen Kollund, Sønderhav og Rønshoved

Det fælles udviklingsråd udnævner Årets Landdistriktspris og med prisen følger 10.000 kr. Lokalråd og andre kan indstille kandidater, som de mener har ydet en særlig indsats for lokalsamfundet. Kontakt gerne dit lokalråd, hvis du har kandidater, som du mener skal indstilles.

Kriterier for kandidater er:

 • Grupper, institutioner, virksomheder eller foreninger i Aabenraa Kommune
 • Det skal være en kandidat, som gør eller har gjort en særlig indsats, som har positiv betydning for jeres lokalsamfund.
 • Det er en iværksætterpris

Skriv en side om hvem, hvorfor og hvordan det vurderes, at ”kandidaten” bidrager til at styrke lokalsamfundet. Send indstillingen til landdistriktskoordinator Katrine Callesen.

Valgproceduren er:

 • den 9. sept. 2020 frist for indstilling af kandidater
 • den 10. sept. forretningsudvalget i Det fælles udviklingsråd vælger tre nominerede
 • Uge 38 – tre nominerede udsendes til afstemning i lokalråd i Det fælles udviklingsråd
 • den 16 nov. frist for at afgive lokalrådets stemme
 • den 9. dec. forventet præsentation af Årets Landdistriktspris på Det fælles udviklingsråds julemøde

Årets Landdistriktspris 2018: Rene Fåborg, for sin store indsats for i samarbejde med de unge at etablere et sted for dem i Hjordkær.

Kontaktperson

Katrine Callesen, landdistriktskoordinator / frivillighedspilot
Tlf.: 2057 0021 - kcal@aabenraa.dk