Landdistrikternes materialepulje

Landdistrikternes materialepulje kan søges af foreninger i Aabenraa Kommunes landdistrikter og anvendes til materialer og byrumsinventar til lokale projekter. I 2020 er der særligt fokus på bæredygtighed.
Frister for Landdistrikternes materialepulje i 2020 er den 24. februar og den 1. september.

Puljen bidrager til indkøb af materialer, så I frivillige sammen kan skabe, udvide, renovere eller forskønne lokale mødesteder og uderum til gavn for medborgere og det lokale miljø. Det kunne eksempelvis være klubhuset, landsbytorvet, bålstedet eller skovstien. Kommunen vil gerne være med til at understøtte bæredygtige projekter og vi opfordrer til, at I tænker bæredygtighed ind i jeres projekt. Det kan være i forhold til materialevalg, biodiversitet, holdbarhed mm. Puljen udbydes årligt med to ansøgningsrunder. Puljen yder kun støtte, og det er vigtigt, at I indhenter de nødvendige tilladelser særskilt.

I kan søge om støtte til:

 • Indkøb af bygge- og anlægsmateriale og materialer til beplantning til mødesteder, uderum og stier.
 • Indkøb af byrumsinventar, herunder levering og montering.
 • Leje af arbejdsværktøj samt tilbehør, smøre- og rengøringsmidler og brændstof til værktøjet.
 • Køb af udstyr til drift og vedligehold af kommunalt ejede fælles grønne områder. (Se bilag på højre side over, hvilket udstyr der kan søges om og rammer for tilskud, under "Inden I ansøger")

Læs mere om kriterier og krav for puljen i Retningslinjer for Landdistrikternes materialepulje.

Vi anbefaler, at I overvejer behovet for ekstern rådgivning og afsætter et budget til det. Det er vores erfaring at foreninger oplever, at ansøgning om myndighedstilladelser ofte er mere komplekse og tidskrævende end forventet. Landdistrikternes materialepulje giver ikke tilskud til rådgivere.

I er meget velkomne til at kontakte frivillighedspiloten for en drøftelse af jeres projekt inden I søger.

Foreningen skal have et CVR nr. og en tilknyttet NemKonto for at få midlerne udbetalt.

Centrale punkter

 • De fleste projekter kræver en byggetilladelse og nogle projekter er omfattet af særlige krav eksempelvis offentligt tilgængelige legepladsredskaber. Det kan være I skal have tilladelser, som eksempelvis landzonetilladelse, byggetilladelse, affaldshåndtering, dispensation mv. I har ansvar for at indhente de nødvendige tilladelser for at kunne gennemføre jeres projekt og I skal være opmærksomme på, at det kan være en større proces afhængig af projektet.

  Vi anbefaler derfor, at inden I søger, undersøger, hvilke tilladelser I har brug for, om projektet kan realiseres og om der er særlige krav til jeres projekt. Det kan I gøre via hjemmesideportalen www.bygogmiljo.dk eller ved at kontakte kommunen: Team Byg: Tlf.: 7376 7347 / byg@aabenraa.dk eller frivillighedspilot Katrine Callesen

  Vi gør opmærksom på, at foreningen skal have et CVR nr. og en tilknyttet NemKonto for at få midlerne udbetalt.

  • Ansøger skal være et lokalråd eller en borgerforening, der repræsenterer et større lokalområde. Vi opfordrer derfor lokale foreninger om at gå sammen om at søge tilskud.
  • Arealerne skal kunne benyttes af hele lokalsamfundet.
  • Udstyret bruges til at supplere den kommunale vedligeholdelse af områderne.
  • De ansøgte redskaber skal stå mål med arealets størrelse og opgavens omfang. Der kan kun søges til maskiner på under 15 hk.
  • Der kan ikke søges om støtte til den fremtidige drift, forsikring eller vedligehold af udstyret eller forsikring af de frivillige. Det er foreningen selv ansvarlig for og vi anbefaler, at I forholder jer til det inden I søger.
  • Foreningen forventes at sikre at de frivillige er forsikrede.
  • Ved ansøgning skal I angive, hvilke arealer det drejer sig om med beliggenhedsadresse/martrikelnummer og kortbilag med markering af områderne.
  • Ved tilsagn indgår I en skriftlig aftale med Driftsenheden ved Aabenraa Kommune, som sætter rammerne for det supplerende vedligehold af de grønne områder.

   

  Kontakt gerne Driftsenheden på tlf. 73 76 75 00 eller Katrine Callesen, landdistriktskoordinator inden I søger om udstyr til vedligehold af grønne områder

 • Puljen søges ved at udfylde ansøgningsskemaet, som I finder her på siden.

  Der skal vedhæftes:

  • Budget. Budgettet skal vise indtægter og udgifter for projektet, herunder om der søges eller er givet støtte fra andre puljer og hvad I konkret søger midler til, fra Landdistrikternes materialepulje. Vi anbefaler, at I anvender skabelonen til projektbudget og regnskab.
  • Ved ansøgning om udstyr til grønne arealer, så vedlægges et kort, som viser, hvilke arealer det drejer sig om og adresser eller matrikelnummer. Find kort her Aabenraa.dk/kort

  I kan vedhæfte:

  • Projektbeskrivelse / ansøgning: Maks. 1-2 sider, med en kort beskrivelse af projektet, med formål, hvordan frivillighed indgår i realiseringen af projektet og projektets værdi for det lokale samfund, samt tidsplan.
  • Bilag såsom tilbud, kort over de grønne arealer, tegninger og artikler kan vedlægges, hvis de er henvist til i ansøgningen eller indgår i budgettet.

  Vedhæftede bilag skal være i word eller pdf-format.

 • Tilladelser og aftaler

  • Det er vigtigt, at I er opmærksomme på at uanset tilsagn fra puljen, så har I ansvar for at søge om de nødvendige tilladelser til jeres projekt inden I går i gang.
  • Vi udbetaler først tilskud, når byggetilladelser er på plads.

   

  PR

  • Ved omtale af projektet skal I oplyse, at projektet er gennemført med støtte fra Landdistrikternes materialepulje i Aabenraa Kommune.
 • Ved tilskud over 100.000 kr., skal der sendes et regnskab der er påtegnet af en statsautoriseret revisor.

  Ved tilskud mellem 15.000 kr. og 100.000 kr., skal der sendes et regnskab der er påtegnet af ansøger og revisor for foreningen.

  Ved tilskud under 15.000 kr., skal der indsendes et regnskab.

  Ved tilsagn, får I yderligere oplysninger om krav til regnskab og fotodokumentation.

  Vi anbefaler, at I anvender skabelon til projektbudget og regnskab.