Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje

I kan søges støtte til frivillige initiativer og projekter, som fremmer bæredygtig udvikling, samarbejde og attraktive lokalsamfund i Aabenraa Kommunes landdistrikter. Der kan søges via Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje.
Puljefrister i 2023 er før den 1. marts og 14. august.

Rammer for Landdistrikternes udviklings- og materialepulje

Der er 500.000 kr. i puljen i 2023.

Med afsæt i ”Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne” understøtter puljen følgende indsatsområder:

 • lokale fællesskaber og samarbejder på tværs af fx lokalsamfund og lokale foreninger.
 • bosætning og synlige lokalsamfund.
 • tiltag som engagerer og skaber gode rammer for borgere, særligt unge og tilflyttere.
 • attraktive mødesteder og tilgængelig natur.
 • en grøn og bæredygtig lokal udvikling.
 • tiltag som styrker de stedbundne potentialer.

Kommunen vil gerne være med til at understøtte bæredygtige projekter og vi opfordrer til, at I altid tænker bæredygtighed ind i jeres projekt. Det kan være i forhold til materialevalg, biodiversitet, holdbarhed, social bæredygtighed mm. Puljen udbydes årligt med to ansøgningsrunder.

Hvad støtter Udviklings- og materialepulje?

 • Projekter – nye aktiviteter og faciliteter
  • Det kan fx være markedsføring af lokalsamfundet, nye udefaciliteter og by-rumsinventar
 • Materialer og udstyr
  • Det kan fx være byggematerialer, beplantning eller udstyr til vedligehold af fælles grønne områder* (se bilag).
 • Lokale processer og aktiviteter, som fremmer samarbejde og udvikling
  • Det kan fx være tiltag for tilflyttere, kompetenceudvikling eller tiltag, hvor anvendelsen af de lokale mødesteder gentænkes.
 • Forprojekter – der kvalificerer og understøtter langsigtede projekter.
  • Det er projekter, som typisk ligger før et egentligt projekt. Det kan fx være forundersøgelser eller skitsetegninger.

Hvem kan søge om støtte fra Udviklings- og materialepulje?

 • Lokalråd, borgerforeninger og foreninger med et almennyttigt formål i Aabenraa Kommunes landdistrikter.
 • Grupper af borgere og lignende, såfremt de indgår et samarbejde med foreninger og projektet har et almennyttigt formål, der gavner den brede del af lokalsamfundet i landdistriktet.

Læs mere om kriterier og krav for puljen i Retningslinjer for Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje.

Særlige opmærksomhedspunkter

 • Husk gøre rede for jeres medfinansiering på 25 % af projektet, når i søger om støtte fra Udviklings og materialepuljen. Det kan være i frivilligtimer eller midler. En frivilligtime tæller 100 kr. Se mere i retningslinjerne.
 • Puljen yder kun støtte, og det er vigtigt, at I indhenter de nødvendige tilladelser særskilt. Ved anlægsprojekter, anbefaler vi, at I overvejer behovet for ekstern rådgivning og afsætter et beløb til det i budgettet. Det er vores erfaring at foreninger oplever, at ansøgning om myndighedstilladelser ofte er mere komplekse og tidskrævende end forventet.
 • Vi anbefaler generelt, at I indhenter min. 2 tilbud på eventuelle anlæg og rådgivere. Ved ansøgninger over 100.000 kr. skal der vedlægges tilbud.
 • Ved tilskud på over 100.000 kr. til fast ejendom, som ikke tilhører kommunen, skal I forvente krav om tinglysning af pantebrev på det givne beløb, samt udgifter hertil.
 • Indtænk alle udgifter til projektet herunder evt. byggesagsgebyr, udgift til tinglysning og statsautoriseret revisor ved større projekter.
 • Forsamlingshuse med vedligeholdelsesprojekter henvises til Vedligeholdelsespuljen til forsamlingshuse.

 

Ansøgninger op til 50.000 kr. afgøres af Vurderingsgruppen, som består af formand for Det fælles udviklingsråd samt tre medarbejdere fra forvaltningen.

Ansøgninger over 50.000 kr. afgøres i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter på først kommende udvalgsmøde, efter indstilling fra Vurderingsgruppen.

Vi anbefaler, at I kontakter os inden I søger for at afklare om projektet falder indenfor rammerne og drøftelse af projektets muligheder og opmærksomhedspunkter.

 

Landsbyfornyelsesprojekter - et ekstra værktøj

Landsbyfornyelsesprojekter er projekter, hvor det vurderes, at kommunen spiller en væsentlig rolle sammen med de lokale for gennemførelsen af et vellykket projekt til gavn for lokalsamfundet.

Landsbyfornyelsesprojekterne falder i to projektformater:

 • Micro-områdefornyelser - med høj grad af kommunal involvering og de samme krav, som en områdefornyelse. Det har karakter af et program, med flere indsatser/projekter, som udgør en sammenhæng.
 • Samarbejdsprojekt, hvor det er af væsentlig betydning for projektet, at der er et kommunalt og lokalt samspil. Der vil typisk være tale om ét afgrænset projekt.

Foreninger kan i princippet ikke ansøge om, at deres projekt bliver et Landsbyfornyelsesprojekt. Foreninger kan søge om projektstøtte via Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje, hvor der i udgangspunkt er frist to gange årligt. På baggrund af de indkomne ansøgninger gennemgår og vurderer forvaltningen, om der er ansøgninger, som kan komme i betragtning, som Landsbyfornyelsesprojekter. Dette sker efter forudgående dialog med ansøgerne. Herefter indstilles landbyfornyelsesprojekterne til politisk beslutning i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

De hidtidige erfaringer viser, at der forud for denne type af projekter er et forarbejde og en modningsproces med dialog mellem kommune og lokale aktører. Er du interesseret i at høre mere om Landsbyfornyelsesprojekter er du velkommen til at kontakte os.

Centrale punkter

 • De fleste projekter kræver en byggetilladelse og nogle projekter er omfattet af særlige krav eksempelvis offentligt tilgængelige legepladsredskaber. Det kan være I skal have tilladelser, som eksempelvis landzonetilladelse, byggetilladelse, affaldshåndtering, dispensation mv. I har ansvar for at indhente de nødvendige tilladelser for at kunne gennemføre jeres projekt og I skal være opmærksomme på, at det kan være en større proces afhængig af projektet.

  Vi anbefaler derfor, at inden I søger, undersøger, hvilke tilladelser I har brug for, om projektet kan realiseres og om der er særlige krav til jeres projekt. Det kan I gøre via hjemmesideportalen www.bygogmiljo.dk eller ved at kontakte kommunen: Team Byg: Tlf.: 7376 7347 / byg@aabenraa.dk eller frivillighedspilot Katrine Callesen

  Vi gør opmærksom på, at foreningen skal have et CVR nr. og en tilknyttet NemKonto for at få midlerne udbetalt.

  • Der kan søges tilskud til udstyr til drift og vedligehold af offentligt tilgængelige grønne arealer til gavn for hele lokalområdet.
  • Arealerne skal kunne benyttes af hele lokalsamfundet.
  • Tilskuddet er målrettet lokalråd og vedligehold af kommunalt ejede fælles grønne områder, hvor udstyret bruges til at supplere den kommunale vedligeholdelse af områderne.
  • I særlige tilfælde kan foreninger søge om støtte til udstyr til vedligehold af øvrige of-fentligt tilgængelige grønne arealer til gavn for hele lokalområdet. Det grønne vedligehold skal være på fællesarealer og/eller række ud over foreningens egne arealer. Dvs. at der ikke kan opnås støtte, hvis det grønne vedligehold fx alene gælder arealer rundt om et forsamlingshus / sportsareal.
  • De ansøgte redskaber skal stå mål med arealets størrelse og opgavens omfang. Der kan kun søges til maskiner på under 15 hk
  • Ved ansøgning skal foreningen angive, hvilke arealer det drejer sig om med adresse/matrikelnummer og kortbilag med markering af områderne.

  Kommunalt ejede arealer

  • Ved kommunalt ejede arealer, skal ansøger være et lokalråd, der repræsenterer et større lokalområde i Det fælles udviklingsråd. Vi opfordrer derfor lokale foreninger om at kontakte deres lokalråd.
  • Ved tilsagn om udstyr til kommunalt ejede grønne områder indgår lokalrådet en skriftlig aftale med Driftsenheden ved Aabenraa Kommune. Aftalen sætter rammerne for det supplerende vedligehold af de grønne områder. Her er det en forudsætning, at foreningen sikrer, at de frivillige er forsikrede.

  Kontakt gerne Driftsenheden på tlf. 73 76 75 00 / entre@aabenraa.dk (såfremt det er på kommunalt areal) eller Katrine Callesen, landdistriktskoordinator inden I søger om udstyr til vedligehold af grønne områder.

  Læs mere i Retningslinjerne i højre side af skærmen.

 • Puljen søges via et ansøgningsskema i Emply, når puljen er åben. I finder et link i højre side af skærmen.

  Der er så vidt muligt to ansøgningsrunder oftest først på året og efter sommerferien.

  Beløb under 50.000 kr. kan undtagelsesvist søges løbende, såfremt projektet haster. I det tilfælde bedes I kontakte landdistriktskoordinatoren.

  skal vedlægge

  • budget med indtægter og udgifter, herunder om der søges eller er givet støtte fra andre puljer, og hvad I konkret søger støtte til fra Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje. Vi anbefaler, at I anvender skabelonen til projektbudget og regnskab.
  • redegørelse af egenfinansiering
  • tilbud for ydelser, hvis det er aktuelt
  • Ved ansøgninger over 150.000 kr. skal der vedlægges en tids- og handleplan samt finansieringsplan.
  • Ved ansøgning om udstyr til grønne arealer, så vedlægges et kort, som viser, hvilke arealer det drejer sig om og adresser eller matrikelnummer. Find kort her Aabenraa.dk/kort

  I kan vedhæfte:

  • Uddybende projektbeskrivelse. Maks. 1-2 sider.
  • Bilag såsom tilbud, tegninger og interessetilkendegivelser kan vedlægges, hvis de er henvist til i ansøgningen eller indgår i budgettet.

  Vedhæftede bilag skal være i word eller pdf-format.

  Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger har et gyldigt CVR-nummer med en tilknyttet NEM-konto.

   

   

 • Tilladelser og aftaler

  • Det er vigtigt, at I er opmærksomme på at uanset tilsagn fra puljen, så har I ansvar for at søge om de nødvendige tilladelser til jeres projekt inden I går i gang.
  • Vi udbetaler først tilskud, når de relevante tilladelser er på plads - herunder byggetilladelser.

  PR

  • Ved omtale af projektet skal I oplyse, at projektet er gennemført med støtte fra Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje i Aabenraa Kommune.
 • Inden for den afsatte frist skal projektet være afsluttet og ansøger skal afrapportere, ellers kan tilskuddet bortfalde. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra efter aftale med Aabenraa Kommune.
  Det er en forudsætning at tilskuddet anvendes til det der er beskrevet i ansøgningen. I modsat fald kan kommunen kræve hele eller dele af tilskuddet tilbagebetalt.

  Regnskabskrav

  • Ved tilskud over 100.000 kr., skal der sendes et regnskab der er påtegnet af en statsautoriseret revisor.
  • Ved tilskud mellem 15.000 kr. og 100.000 kr., skal der sendes et regnskab der er påtegnet af ansøger og revisor for foreningen.
  • Ved tilskud under 15.000 kr., skal der indsendes et regnskab.

  Ved tilsagn, får I yderligere oplysninger om krav til regnskab og fotodokumentation.

  Vi anbefaler, at I anvender skabelon til projektbudget og regnskab.