Nyhed er fra 18-04-2016

Ældre i eget hjem får glæde af værdighedsmidler

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret Aabenraa Kommunes andel af regeringens såkaldte værdighedsmilliard, i alt 11,8 mio. kroner. Pengene skal gå til at højne værdigheden for ældre i eget hjem

18
042016

Et flertal i Folketinget har i år og næste år afsat 1 mia. kroner til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i alle landets kommuner. Som kommune kan man altså kun få andel i milliarden, hvis man vedtager en værdighedspolitik.

Aabenraa Kommune har allerede bl.a. i samarbejde med senior- og handicaprådene udarbejdet en ny ældre- og værdighedspolitik, som forventes godkendt i byrådet i slutningen af april. Det særlige fokus på værdighed er indarbejdet i politikkens værdigrundlag som særskilt tema med fokus på værdighed.

Med udgangspunkt i den nye ældre- og værdighedspolitik har Social- og Sundhedsudvalget prioriteret Aabenraa Kommunes andel af værdighedsmilliarden, 11,8 mio. kroner. Disse fordeles på i alt 20 forskellige initiativer.

- Det er vigtigt for os, at de ekstra midler, vi får i 2016 og 2017, understøtter centrale emner i den nye ældre- og værdighedspolitik. Vi lægger især vægt på, at borgeren oplever frihed til at vælge og mulighed for at bestemme over eget liv. Vi har haft fokus på, at det især er ældre borgere i eget hjem, der får gavn af de tiltag, der sættes i værk, pointerer formand for Social- og Sundhedsudvalget Povl Kylling Petersen.

Fællesspisning og vågekoner
Nogle af de 20 initiativer for borgere i egne hjem er følgende:

Der oprettes daghjemstilbud til demente i den sydlige del af kommunen. Der bliver etableret 8-12 pladser. Tilbuddet bygger videre på de positive erfaringer med daghjemstilbud for demente på Rise Parken.

Der etableres to nye tilbud for ældre med handicap eller psykisk sygdom . Psykisk syge ældre får nye tilbud på de eksisterende væresteder i kommunen. Derudover skabes tilbud til ældre udviklingshæmmede på Bostedet Møllemærsk.

Klippekortsordningen skal udvides. Nogle af de svageste hjemmehjælpsmodtagere får yderligere en ½ times hjælp om ugen, som de skal være med til at beslutte anvendelsen til. Det kan f.eks. være til gåture eller besøg hos venner og familie. Man har mulighed for at spare klip sammen og bruge dem til aktiviteter af længere varighed.

Støtte til borgere, som f.eks. på grund af hukommelsessvigt kan have svært ved at klare at ordne post, betalinger eller indkøb. Støtte til den slags ting kan understøtte borgeren i at bo længst muligt i en selvvalgt bolig.

Fællesspisning i caféerne på plejecentrene eller i fællesskaber i lokalsamfundene f.eks. i borgernes egne hjem eller i et fælleshus. Det er socialt samvær, der kan være med til at skabe nye relationer blandt borgerne.

Udbredelse af ordningen med frivillige vågekoner til hele kommunen. I dele af Aabenraa Kommune er der i dag velfungerende vågekoneordninger. Sådan en ordning kan være med til at sikre den enkelte borger en værdig død, hvor den døende sammen med familien får mulighed for at vælge, hvor den sidste tid skal tilbringes.

Efter- og videreuddannelse af medarbejdere i ældreplejen med fokus på, at medarbejderne løbende fastholder og udvikler evnen til at inddrage og samarbejde med borgeren i den rehabiliterende tilgang med fokus på at støtte borgerne i at nå deres mål og ønsker til et godt og aktivt liv. Borgeren skal med andre ord opleve, at medarbejderen er der for at finde ud af, hvad borgeren gerne selv vil kunne, og hvad borgeren skal gøre for at nå sit mål, samt hvordan medarbejderen kan støtte borgeren i at nå målet.

Længere tid til rehabilitering af borgere, så de bliver bedre i stand til at kunne træffe selvstændige valg, og så de får fysisk lettere ved at have en selvvalgt hverdag. Rehabiliteringen kan både ske i et døgntilbud og i eget hjem.

Kvalitets- og kapacitetsudvidelse af SRC , Special- og Rehabiliteringscentret, med seks pladser. Evaluering og erfaringerne med SRC viser, at borgerne opnår større selvbestemmelse og livskvalitet.

FAKTA

Om ældre- og værdighedspolitikken:

Den kommende ældre- og værdighedspolitik i Aabenraa Kommune bygger på input fra dialogmøder med Seniorråd, Handicapråd, bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem, Ældresagens Koordinationsudvalg og medarbejdere. Disse input handler om værdighed og om, hvordan fokus på værdighed kan komme til udtryk i kommunens ældrepleje.

I politikken er der et særskilt tema om værdighed med fem indsatsområder. Det er livskvalitet, selvbestemmelse, mad og ernæring, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen samt en værdig død.

Om fordelingen af værdighedsmidlerne:

De 20 initiativer kan ses på aabenraa.dk som et bilag på dagsordenen til Social- og Sundhedsudvalgets seneste møde .